Goudsche Courant, vrijdag 25 mei 1877

t e opbrengst van het Minerral was 450 De lessen aau de Muziekschool werden na de Kerstvacantie met een aantal van 65 leerlingen waarvan 40 jongens en 25 meisjes hervat In het begin van het jaar werd besloten het onderwijs uit te breiden ook totdat op de piano Tengevolge van de opheffing eener byzondere muziekschool werd door vele ingezetenen de wensch uitgesproken dat tussohentijds nog een inschrijving van leerlingen zou plaats hebben Hieraan werd gevolg gegeven met dien uitslag dat op 1 April het getal leerlingen 163 bedroeg Dit groote getal maakte vermeerdering van het onderwijzend personeel en meer lokaliteit noodig Om hierin te voorzien werd tot de aanstelling van een tweeden muziekonderwgzer die tegelgk Kapelmeester b de schutterij zoa zyn besloten en tevens een lokaal der Bnrgeravondschool Toor t ouderwy 8 op strijk en blaasinstrumenten aangewezen In afwachting van d benoeming vaa den tweeden muziekonderwgzer belastte het Hd der Commissie de heer Beuzekamp zich welwillend met het onderwijs op de blaasinstrumenten en in de laagste vioolklasse waaraan hg geheel belangeloos wekelgks zeven nren wgdde Tot tweeden muziekonderwijzer werd benoemd de heer J A Vreeswijk te Leiden om met 1 Januari 1877 zijne befarekking te aanvaarden Het onderwgs wordt volgens het verslag door de Commissie over de school uitgebracht met aeer gunstigen uitslag gegeven Voor deze school werd uitgegeven 1342 50 Het schoolgeld bedroeg 715 25 Het Museum werd in het afgeloopen jaar bezocht door 1170 personen waarvan 309 toegelaten werden tegen den verlaaffden toegangsprös van 10 cents In 1875 bedroeg het getal bezoekers slechts 866 waarvan 114 tegen 10 cents Br werd ontvangen 246 15 t n 199 40 in het vorige jaar De Commissie acht het wenschelgk dat meerdere ruimte ter harer beschikking worde gesteld daar nu de gelegenheid tot behoorlijke plaatsing der voorwerpen ontbreekt Zy vestigt daarvoor de aandacht op het lokaal der Stadsmuziekschool B en W erkennen de rechtmatigheid der klacht over gebrek aan ruimte maar kunnen vooralsnog geen voorstel doen om daarin te voorzien daar roor de muziekschool geen ander lokaal beschikbaar is De Commissie onderging in haar personeel ene verandering daar de neer Dr C A Tebbenhoff zijn ontslag nam en door den heer C J C Prince werd vervangen Wordt vervolgd BUITENLAND Buitenlandsck Overzicht Dat tuasohen Engeland en Bualand zou warden onderhandeld over vaststelling eener zekere grens binnen welke de Eussische regeering hare operatien toa beperken wordt thans ten aleUigste ontkend Het gerucht schijnt te zyn ontstaan uit een vroeger bericht Lord Loftns loo meldde men had in last aan de Buasische regeering mede te deelen wat in deze als eigenaardig Ëngelsohe belangen werden beschouwd Tot nadere onderhandelingen of ook tot een protest van de zijde van Engeland was geen aanleiding daar de Kussische regeering reeds verklaard had deze Engelsche belangen niet te zullen krenken De administratie van het Bnssische leger schijnt indien men op de ofhcieele berichten mag afgaan beter in orde dan vroeger de Keizer heeft althans aan deu Minister van Oorlog zijn dank betuigd voor de uitstekende iariehting van het leger Van het oorlopstooneel niets belangrijks De spoorwegbrug over de Aluta Romenie is ingestort terwijl een ledige trein passeerde vijf spoorwegbeambten vonden daarbij den dood Hobert Pacha blijft inTurkschen dienst en heeft zijn Engelsch burgerschap opgegeven Bnmenié beeft zich van Turkije onafhankelijk verklaard en zal aan den oorlog deelnemen voorioopig blijft evenwel het leger aan deze zijde van den Donau Het eaüuet ie eambal is reeds begonnen met zijn wanhopige pogingen om Frankrijk te regeeren tegen den uitdrakkcUjken il van het volk TTisns begint weer gelijk Ie Tempi schrijft qnelqne chose de faux de pénllenx d impnissant de chimérique Toch moet naar wij meenen op het gevaarlqke dier pogingen voor den patient het arme Frankrijk zelf nadruk worden gelegd Hoeveel ellende een conservatief kabinet als dat van de Broglie over het land brengen kan hoe het door plagen en sarren door volmaakt doof te wezen voor de volksstcm door administratieve willekeur en geweld de bedwongen driften dwingen kan tot daden van geweld hare toevlucht te nemen is nog niet vergeten Men is weer met de oude middelen begonnen Men tracht het ambtenaarspersoueel te hervormen om zoo den invloed der regeering op de verkiezingen sterker te maken Het Journal Offieiel heeft een lijst medegedeeld van veranderingen onder het personeel der prefecten Men kan er zeker van zijn dat deze lijst de eerste is eener gansohe reeks van andere veranderingen De administratie vervalt weer in de banden van hen wien zg bij de laatste verkiezing door het algemeen stemrecht was ontnomen Dat de regeering genoodzaakt zal zijn voort te gaan op den eenmaal ingeslagen weg ligt voor de hand Daar hen in het parlement het stilzwijgen werd opgelegd hebben de leden der drie groepen van de linkerzijde zoowel van den senaat als van de kamer bij afzonderl jk openbaar gemaakte manifesten plechtig geprotesteerd tegen helgeen geschied is als zijnde in strijd met de binnen en buiteulandsche belangen van het land en met de coustitntioneele beginselen terwijl zij hun vertrouwen uitspreken in de zegepraal der republiek Hut manifest van den senaat is oiiderteekend door 94 dat der kamer door 348 leden In de kamer is er dus voor het ministerie geen hoop op eene meerderheid alles wat het voorstelt zal door haar worden verworpen en het zal wel tot eene ontbinding moeten overgaan De Duitsohe Bondsraad zal weldra een onderwerp in behandeling nemen waartoe reeds voor geruimen tijd de eerste stappen zijn gedaan namelijk de vaststelling van de grondslagen voor een internationaal wetboek van privaatzeerecht Het is zeer waarschijnlijk zegt de Weter ZiUung dat de resultaten van dezen arbeid den Bijksdag in zijn eerstvolgende zitting zullen voor gelegd worden bïnnMland GOUDA 24 Mei 1877 VERGADEBING viK den GEMEENTERAAD op Vrijdag den 25n Mei 1877 des namiddags ten 1 ure waarin zal worden behandeld Het voorstel tot goedkeuring der rekening van de Commissie van toezicht over bet Museum van Oudheden dienst 1876 Het voorstel tot wijziging van art 3 van het reglement der openbare bool voor jongejuffrouweu Te benoemen Een hulponderwijzer aan de Burgerschool voorjongens Een regent der beide gasthuizen Leden en plaatsvervangende leden in het Bureau van Stemopneming ter verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal Blijken een bij het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur Geueraul van Nederlandsch Indie is het eenige landschap ter oostkust van Atchin dat het Nederlandsch oppergezag nog niet had erkend namelijk Langsar thans tot onderwerping gebracht Nadat eene derwaarts gezonden troepenmacht twee versterkingen had genomen waarbij vier minderen gewond werden is de radja persoonlijk zijne onderwerping komen aanbieden Hem zijn dezelfde voorwaarden gesteld als vroeger van SimpangOlim weren bedongen dus ook de betaling aan bet Gonveruement van het aandeel in de peper een kwart dollar per uitgevoerden pieol dat eertijds aan den sultan van Atchin werd gebracht Die voorwaarden zijn door den radja aangenomen en beeedigd De blokkade is opgeheven 8t Cl Vit een bij bet departement van koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur Generaal van Neder landsclflndië blijkt dat onlangs uitvoering is gegeven aan het sinds lang door de Indische Begeering opgevatte plan eene bezetting te leggen te Malaboe op de westkust van Atchin Die bezetting zegt het telegram is tweemaal aangevallen door lieden uit het nabij gelegen Merbouw met het gevolg dat 5 man gedood en 16 gewond werden Merbouw is daarop getuchtigd Een zeeofficier een machinist een matroos en een fuselier werden gewond en twee matrozen en 2 mariniers sneuvelden maar ons sncces was volkomen en de hoofden van Merbonw zanden naar Kotta Badja gaan Op de oostkust heeft Madjopahit lich onderworpen Het telegram vermeldt voorts dat de toestand inDeli volkomend bevredigend is St Ct De Eerste Kamer heeft Dinsdag avond hare werkzaamheden hervat De laatstelijk door de Tweede Kamer aangenomen ontwerpen z n naar de afdeelingen verzonden Ta gelijk met de algemeene internationale tentoonstelling het volgende jaar te Parijs te houden zal aldaar van 1 Mei tot 31 October een tentoonstelling van tninbonw plaats hebben De Nederlaiidsohe hoofdcommiaaie heeft biervoor een a ouderlijk regle ment en uitvoerige programma s gereed doen maken waarvan belangstellenden een exemplaar bekomen kunnen bij den heer Tac P B Galesloot te Amaferdam Het voornemen bestaat de voortbrengselen naar hun natunr in warme of koude kasten onder tenten in galerijen of in de open lucht te plaatacn Alle voortbrengselen van bloemen boomen botohplanlen planlenof groentcnteelt zuUeu voor de tentoonstelling worden anngrenomen en kunnen naar de belooningeu mededingen Allen die zich bezighouden met htt kweeken van planten liefhebbers tuinbouwkundigen boomkweekers warmoezeniers tuinlieden houtveateia enz worden tot deelneming uitgenoodigd De Commissie voor het Nederlandsch Schoolmnsenm heeft een subsidie van het Bijk ontvangen van ƒ 1000 Ofschoon het ongunstige weder niet zooveel reizigers en buitenlieden naar de residentie lokte als anders by gelegenheid van de Pinksteren het geval is werd den Haag Zondag en Maandag jl niettemin door eene aanzienlyke menigte van elders bezocht In t Batch te Soheveniugen en t centrum der kermis wemelde het van vreemde bezoekers Aan het station van den Holland schen spoorweg waren 76 treinen noodig om alle reizigers te kunnen vervoeren Men sehat het aantal dat langs den Hollandschen spqorweg de hoofdstad bereikte op ruim 7000 terwijl per Bhijnspoor 4000 personen kwamen eu vertrokken De jaarmarkt met de daaraan verbonden avondvertooningen was een geduchte concurrent voor het badhuis te Scheveningen waaraan ook uit hoofde van de ongunstige weersgesteldheid niet zulk een baiteugewoon groot bezoek ten deel viel als vorige jaren Volgens het jaarverslag der Botterdamsohe Han delsVereeniging heeft wegens de lusteloosheid iii handel en nijverheid de direktie geen moedijkbeid gehad getrouw te blijven aan haar beginsel om met het oog op den uitgebreiden werkkring op F enoord nieuwe ondernemingen op handala a financieel gebied zooveel mogelijk te vermijden De Vereeniging nam deel in de door prins Hendrik gewaarborgde obligatieleeuing der Maatschappij Zeeland en werkte mede tot oprichting der Botterdamsche ballastma itschappij die het vorige jaar reeds met succes heeft gewerkt Ook de andere inrichtingen voor nijverheid en scheepvaart die met hare hulp zijn tot stand gekomen gaven gunstige nitkomiteu Op andere ondernemingen en syndikaten moest veel worden afgeséhieven doch oojc die afdeeling sluit met een voordeeling saldo De werken op Fijenoord zijn met alle kracht voortgezet Voor het cent worden daar bouwgronden verlÉooht voor woningen winkels kantoren enz 3000 vierk m langs den spOorwegdam daarvoor werd ƒ 20 per v m verkregen wat zeer gunstig wordt geacht Met verderen verkoop der 115 000 V m zal worden gewacht tot de behoefte zich doet gevoeienr dan zuUeu nog geheel andere prijzen te bedingen zijn De winst bedraagt 877 000 waarvan na aftrek vaji ƒ 80 000 voor hist reservefonds 4 pet dividend kuil werden uitgekeerd Op 27 en 2é Juni lal te Delft worden gehouden de algemeene jaadjjksehe vergadering der Veteeniging van Gasfabrikanteu in Nederland Het XVIe Nederlandseh Taal en Letterkundig Congres dat te Kampen zal worden gehouden tal duren van 27 30 Augustus a s Wegens het vervaardigen en in omloop biengei van valsche Nederlandsehc muntbilletten zijn thans 10 personen in voorloopig arrest onder welke ook de lithograaf Lntze Met cursieve letters gedrukt staat in het Wij Weekblad het volgende te lezen Naar aanleiding van hetgeen Dr Br9nsveld onlangs schreef in de stemmen betreffende de beide benoemingen in zake het Lager Onderwijs kunnen wi nog medfdeelen dat de miuister Heemskerk althans gelegenheid beeft gehad om een der onzen tot inspecteur van het Lager Onderwijs 6t in Zuid Holland of in Noord Holland te benoemen Een man in ds kracht des levens sinds 1864 lecraar aan een onier Hoogere Burgerscholen een ondcrwüzerszoon leli van der jeugd af bij het onderwijs die zoowel hier te lande als in het buitenland het lager en het middelbaar onderwiji ook nog een paar jaar het hooger heeft gediend die èn als schrijver èn als docent ze gunstig bekend staat blijkens de hem verstrekte attesten had zich als sollicitant aangemeld en was door vele onzer vrienden zeer warm bij den Minister aanbevolen Doch het moeht niet baten Toelichting van dit feit is overbodig evenals t gevolg dat er uit diant getrokken te worden Wie dat toch zou zijn Waar Nederland het niet weet en Oranje den naam verborgen zal honden zal Nederland en Oranje te Zutfen wel achter het geheim zijn De Min luisterde intussohen niet naar den raad der vele vrienden ea toonde daarin wyzer dan die vele vrienden te zgu Een anti revolutionair Inspecteur van het Lager Onderwijs zou iets gehadj hebben van eigen glazen inwerpen j £ Ct Te Maassluis heeft een dienstbode genaamd Befje van Delden waarschijnlijk uit den Haag afkomstig zich aan sehandelyke oplichterijen schuldig gemaakt Zij had zich verhuurd onder den naam van Marietje Wuuderlich en zond o a proeQes sigaren uit den winkel van haar meester aan een oom te Delft De politie heeft haar reeds logies bezorgd Het Wage mgKh WeeUltd een anti revolutionair orgaan juicht over den meest revolutionairen maatregel van deu laatsten tijd de annexatie van de Transvaal op grond dat nu het bekeeringswerk onder de Kaffers rustiger zal kunnen voortgaan Door een der stationschefs van de staatsspoorwegen werd onlangs aan een reiziger het in art 2 van het reglement op het vervoer bedoelde klaoh enboek tot het inschrijven eener klacht geweigerd Dit ter ooren gekomen zijnde van de directie is die stationchef met ƒ 10 beboet en het geheele personeel per dienstorder hiermede in kennis gesteld Het Weekblad va Voorne c a bevat het volgende In de afgeloopen week zijn meer eeden gezworen dan anders misschien in een geheel jaar De gaosche rechterlijke macht heeft op nieuw onder aanroeping van Gods heiligen naam verklaard dat zij baar plicht zou doen circa 700 maal is het plechtig redsformulier daarbij niteesproken Zoo oppervlakkig de grondwet inziende zeide de president der arrondissemeuts rechtbank van den Haag zeer geestig in een toast aan het feestmaal zou men denken dat het niet nugelijk was om tweemaal benoemd te worden tot president van dezelfde rechtbank Toch ia het zoo Mgueheeren en ik kau er byroegen ik heb die benoeming nu ook tweemaal betaald Een uitbundig gelach volgde op deze woorden en op die wijze werd op de beste wijze het schandaal gepersiffleerd dut men van alle ambtenaren onverschillig of zij in r ing gepromoveerd waren of wel dat zij zijn blijven zitten op hau plaats op nieuw de exorbitante kosten kosten eener benoeming heeft gecisclit Intusschen verder dan de wanden van de feestzaal is die klacht niet gekomen Geen enkel orgaan heeft zich dat schandaal aangetrokken maar wg vinden geen reden daaromhet zdfde te doen Naar onze bescheiden meeuiug had de volksvertegenwoordiging daarvoor moeten waken e toen t bekend werd dat het tou gebeuren bad men er over moeten iuterpelleeren In Beieren gold het langen tgd als een geloofsartikel dat het bier in steenen kruiken beter bewaard werd dan in flesschen In deu laatsten tgd was dit geloof merkelijk verzwakt men begon het a s een vooroordeel te besehonwen Na is het echter uit scheikundige onderzoekingen xebleken dat bier in doorschijnende klenriooze flesschen die pas uit den kelder gehaald een kwartier lang aan de zonnestralen werden blootgesteld bederft en een onaaiigenamen reuk aanneemt Ditzelfde geldt ook ofschoon in mindere mate voor groene flesohen Bier op flessohen getapt moet dos steeds in den donker bewaard worden De werkzaamheden aan bet landbonv proefstation te Wageuingsn vorderen loo ziobtbaar dat die gebouwen vóór den bepaalden tijd wel onder de kap zullen komen Bij it opening van die inrichting zullen de ingezetenen dat feit op feestelgke wgze vieren en daarbij Z M den Koning Z K H Prins Alexander de Ministers en eenige autoriteiten op het gebied van onderwijs en landbouw uitnoodigen 11 Donderdag hebben een aantal werklieden van de in aanbouw zijnde lokalen voor landbouwschool en proefstation te Wageningen strike gemaakt Eerst toen zij gezamenlijk een eindweegs de stad ingetrokken waren heeft de aannemer bun eisch om verhooging van loon met 2 cent per uUr ingewilligd Ongeregeldheden hadden niet j aats Dr Carl Sachs werd in 1876 door de academie te Berlijn naar Venezuela gezonden om daar in ds Llanos de waarnemingen van A v Humboldt aangaande de sidderalen Qymnotna eleotricus voort te zetten Het jongste nummer van Petermanm MittieilUagf ontleent aan een schrijven van den reiziger o a bet volgende In t begin moest ik zeer veel gednld oefenen Vrij wat personen beloofden mg stellig dat zg sidderalen voor mij zouden vangen maar ten slotte was de vrees grooter dan de geldzucht In acht dagen ontving ik niet Te midden van alle verschrikkingen der natuur opgegroeid zijn zg niet bang voor jagoear of krokodil maar voor de slagen of sohokken Van dan temblador zooals zij den aal noemen hebben zij een bijgeloovige vrees Eindelijk beitoet een der be roemdste kiijifcrs van den Lbinos generaal Guaucho Rodriquez de eer der plaats te redden Hij reed met mij naar zijne bezitting los Samarindos en van daar naar een wilde heiude en ver door ondoordringbaar bosch omgeven rivier de Bio Uritucu die elk soort van verderf in haar wateren verborg De wildste krokodillen bewouen deze rivier het water wemelt van veranderlijke stekelroggen en de caribeuvisch hoe klein ook is een waar schrikbeeld en zoo vraatzuchtig dat hij zich niet ontziet den heer der schepping vreeselijk te bgten Voorts wonen in en bij het water vergiftige slangen en wie eindelijk al deze verschrikkingen ontkomen is valt neder verdoofd door den electriscben slag der sidderalen In de rivier zelve te gaan zou dan ook waaghalzerij geweest zijn Met afgrijzen beziet men de slijkerige golven Toch werd het doel der reis bereikt Vele kleine beken eanos loopen in de rivier uit rijk aan kleine visschen bij de monding daarvan houden de sidderalen zich gaarne op Wg begaven ons aan een dezer mondingen en wierpen een tijd lang kleine steenen in de beek Weldra kwamen de tembladoren naar boven om te zien wat er te doen was doch juist deze nienwsiderigheid bracht hun vej derf aan Tusscheu twee netten werden de sidderalen gevangen Te vergeefs slingerden de gevangenen in hun toorn bun bliksemschichten doode visschen en kikvorschen die plotseling bet water bedekken en zoo ook vele smartelijke kreten der visschers bewijzen hun kracht Tusscheu de beide netteu in werden zij op het land getrokken en spartelkeu in het zand der oevers Wee echter dengene die de woedende dieren aanraakt Zulk een pas gevangen 6 voet lange aal ter dikte van een dijbeen geefi slagen van een ongeloofelijke kracht Wanhopig stonden wij rondom de drie spartelende gevangenen het was hun bijna weder gelukt zich in het water te redden toen nam ik een kort besluit trok mjjn jas git pakte den eenen al na den anderen beet hoewel ik door den jas been nog gevoelige slagen ontving en wierp ze in de meegevoerde wan Dit is de gesidiiedenis mijner eerste jacht op sidderalen later door verscheidene andere gevolgd Het laat zich begrijpen dat ik in Calobozo een klein plaatsje van 5000 dalen in de Llanos van Venezuela gelegen de held van den dag werd De levende sidderalen en mijoe inmiddels gelukkig aangekomen electrische toestellen mijn microskoop mgne chemicaliën alles wonderbaarlijke zaken nooit te voren gezien of gehoord prikkelden de nieuwsgierigheid zóó dat mijn buis letterlijk bestormd werd Om de nieuwsgierigheid wat te bevredigen gaf ik te zien eleclrisch licht een inductie toestel en andere zaken Bij de penoonlijka kerkvisitatie te Middelburg zgn tegen deu heer E J W Koch predikant aldaar drie beschuldigingen ingebracht lo Gebrek aan eerbied voor den k insel De heer K had zich eenmaal verstout den grooten bijbel ter zijde te leggen eu door een kleinen te vervangen 2o Gebrek aan eerbied voor de kerk De heer K had in een Diusdagarondgodsdienstoefening de 12 zegge twaalf hoorders verzocht zich rondom bet voorlezersbanlge te scharen en van die plaats hen toegesproken 3o Gebrek aan eerbied voor Godswoord gebleken bij het eenmaal prediken zander tekst Door de heeren P van Bbiswijk Ris J E Goudsmit dr H G Hagen en dr J Knappert te lieiden is eene circulaire gericht aan ouders en voogden der leerlingen van het gymnasium en de hoogere burgersebool tddaar tot bet hmdM eener vergadering in het Nutsgebouw ter behandeling van een adres aan den Gemeenteraad waarvan de strekking is dat in de verordening op die twee inrichtingen voor onderwijs deze bepaling worde opgenomen Door den rector van het gymnasium en den direotenr van de hoogere burgerschool wordt voor elke klasse en parallekUsse een nur uit den schooltijd in de week aangewezen ter beschikking voor het godsdienstonderwijs Door de Burgemeester in het kanton Sittard is aan de Tweede Kamer het verzoek gericht om bij de regeling van het lager onderwijs 1 de vreerade talen onder de niet verplichte vakken op te nemen 21 aan de gemeente de bevoegdheid te gsven aan bgzoiidere scholen subsidie te verleenen en 3 een ruim deel van de onkosten voor bet onderwijs door het rijk te doen dragen Men meldt het volgende staaltje van zwendelarü dat wg tot waarschuwing medededen Dezer dagen kwam ons in handen een biljet gelijk er vast meer hier ik de stad verspreid zijn inhoudende een uitnoodiging tot deelneeming in een Onderiinge menbelhandel voor werkversobaffiug gevestigd te s Gravenhage Het kantoor i aldaar geveatigdin de Biemerstnult 73 en het biljet draagt de onderteekening van Th J Sohoemaker Voor een wek li iaDhe kontribtttis vaa 5 of 10 ct makende dus eene jaarlijksohe van ƒ 2 60 of ƒ 5 20 ontvangt men een voorwerp naar keuze uit monsters en tegen winkelprijs voor een waarde van den geheelen inleg Bovendien worden nog gratis aanwijzingen gegeven die goed zjjn voor veeren bedden met toebebooren kasten mabonietafels pendules klokken horloges enz Hoe het mogelijk is al inlke mooie zaken op den koop toe te geven aan mensebeu die ƒ 2 60 of ƒ 6 20 betalen voor voorwerpen die evenveel kosten dat moge verklaren wie kan Pauline Lucca zal nu het tooneel vaarwel zeggen en zich in Zwitserland op haar villa te Goldenberg gaan vestigen Zg geeft thans afscheidsvoorstellingeu te Weenen Gratz en Praag Het Kioolverzuint e liju gevolgen Hoe dikwerf er ook op gewezen zü niet te vaak kan het herhaald worden dat het onbeperkte stelsel vau vrijheid door onze sehoolwetgeving gehuldigd een allertreurigste verwildering der jeugd in de hand werkt Knapen van piepjongen leeftijd blijven willekeurig en zonder straf van de zijde hunner ouders zoolang van school totdat de onderwijzer hen eiudelijk om orde en regelmaat in de klas te bewaren wegjaagt dan zoeken zij de baas op en beginnen dan het lieve leventje telkens opnieuw zetten het straatslijpen voort nemen bovendien nog andere practgken bij de band gelijk zij op straat maar al te gemakkelijk worde ö aangeleerd en staan om een haverklap terecht wegens diefstal misbruik van vertrouwen en oplichting Onze terechtzittingen wemelen er van Wat konden staatslieden en philanthropen er leeren I Ook deze week leverde weer een voorbeeld Een j jonkske nog schier een kind uit wiens antwoorden I bitter weinig ontwikkeling of begrip bleek had voor zijn baas bij wien hij al een paar malen weg waa geweest en lang niet gunstig bekend stond een inderdaad roekeloos man een quitantie moeten innen ruim ƒ 8 groot Dat had bij gedaan maar nooit was hij teruggekeerd liet geld stak hij op ea bracht bet door naar hij zegt om een paar laarzen en sigaren en kluif jes te koopen de hemel echter weet waaraan inderdaad Men siddert toch als men de heldenfeiten van zulke jeugdige staatsburgers verneemt en de toenemende ruw eu baldadigheid ten aanzien van Epersonen en eigendommen door on gamins aan deu dag gelegd drukt op die geruehtea den stempel Zijn ouders ofschoon fstsoenlgke lieden hadden geen Inst bet geld terug te geren degene die betaald had wilde niet nogmaals belalen en de baas wou toch graag zijn loon binnen hebben Vandaar een vervolging die den laaute wel bet allermeest teleurstelde want loon zijner onvoorzichtigheid wat de vervolging ook opleverde zijn geld blmf verloren Het bleek dat de jongen slechts kort had schoolgegaan reeds vroeg werk had gezocht zonder opof toezicht en aldus gelgk de voorzitter der rechtbank opmerkte een treurig leven van ongebondenheid en misdrijf tegemoet was gegaan Het was om medelijden met den jongen te hebben zoo bot en onverschillig stond hij er bg Blg kbaar raakte het zijn koude kleeren niet Het reouisitoir luidde elf maanden gevangenisstraf en een geldboete van ƒ 12 50 subsidiair vier dagen gevangeni ïstraf De rechtbank wees het requisitoir van het O M ongewijzigd toe Pal v JutiHe Donderdag 11 heeft voor het Hof te Leeuwarden tereohtgestaan een tuinman uit Lieve vronwen paroehie die in Januari jl bij een publieke verkooping van huizen eerst als provisitfneele en later als finale kooper van een huis was aangenomen omdat hg aan de notarissen een briefje voorzien van het familiewapen in lak gedrukt van mr P Heeringa Cats te Oranjewoud toonde waarin deze verklaarde op 1 Mei 187 beschikbaar te stellen de som van een duizend gulden zoo de tuinman kooper mocht worden van dit pand Op dit brief was deze niet alleen aangenomen als kooper maar de notarissen waren bereid het ontbrekende geld ƒ 3000 en de kosten tegen hypotheek te verschaffen Later bleek dat dit briefje valsch was en dat de tuinman vroeger in dienst van den heer Cats van dezen bg zgn vertrek een certificaat van s oed gedrag had gekregen waarop het familiewapen in lak afgedrukt was Dit had hij daar afgeknipt en op het bewuste briefje geplakt De man is onder verzachtende omstandigheden zijn vroeger goed gedrag veroordeeld tot 3 jaren celstraf en 2 geldboete van ƒ 50 Laatste Berichten Berlijn 23 Mei Yoigem do Norddeuttcie AUgetxeine Zeitmg komt de vertraging in het definitief vaststellen der militaire maatregelen omtrent het niet versterken der troepenmacht aan de Fransche grenzen iiiagleieltmaiarejel niet vooit oii twijfel over ds