Goudsche Courant, zondag 27 mei 1877

Zondag 2MHei 1877 IJOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pqjs per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post 2 1 1 De inzending van advertentlën kan geschieden tot óén uur des namiddags van den dag der uitgave noodukeljikheid dier maatregelen maar ait srerwegiugen oratrent sommige bijr nderfaeden AUe berichten omtrent die bgzonderheden welke tot dusverre medegedeeld ï jn liju onjuist Rome 23 Mei De Paus heeft heden een duizend tal Belgische bedevaartgangers ten gehoore ontvangen Toen het adres hem overhandigd was heeft hy het Belgische volk zijn dank betuigd voor diens onwankelbare gehechtheid aan de Kerk Hij herinnerde tan t tijdvak uit de geschiedenis van Fins VI toen een vlugschrift getiteld Quid eot Papa in Nederland verboden werd welke maatregel bittere klachten deed ontstaan Rome 23 Mei In de Kamer van afgevaardigden is eene interpellatie tot de Eegeering gericht betreffende de jongste gebeurtenissen in Frankrijk in verband met palie s binnen eu bnitenlaudsche staatkunde Se mister van Buitenlandsche Zaken antwoordde dat Mac Mahon en de Minister Decazes verklaard hadden dat de vriendschappelijke bettekkingeu van Frankrijk met Italië door de Kabinetsveraudering volstrekt geen verandering hebben ondergaan Derhalve behoeft er geen vrees te bestaan voor de woelingen der clericale reactie De Minister Melegari voegde er bij dat het geenszins waarschijnlijk is dat Frankrijk zich zal laten medesleepen tot eene oudernfemiug tegen de veiligheid en het bestaan eener natie tot wier eenheid het zelf heeft medegewerkt De Minister Depretis deed vervolgens uitkomen dat dergelijke interpellatie niet passend is Hij zeide verder dat hij aan de verklaring van zijn ambtgenoot voor Buitenlandsche Zaken nog dit kon toevoegen dat Italië over den bestaanden toestand volledig gerust kon sijn MARKTBERICHTEN Gouda 24 Mei Bij kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike 14 a f 14 60 Mindere ƒ 18 it 1S 7B Rogge puike ƒ 9 25 a f 9 75 Mindere ƒ 8 75 a ƒ 9 20 Voer ƒ 8 00 a ƒ 8 60 Gerst puike ƒ 7 25 a ƒ 8 Mindere ƒ 6 50a ƒ 7 Haver zware ƒ 6 26 a ƒ 6 Ligte ƒ 4 50 a ƒ 5 De Veemarkt met goeden aanvoer hoewel de prezen enorm hoog waren was de handel traag varkens eu biggen tot hooge prijzen verkocht schapen en lammeren vlug verkocht Aangevoerd 60 partijen kaas met vluggen handel prijzen van ƒ 28 31 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Weiboter ƒ 1 20 h f 1 30 Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 20 Mei NeU Coroelia onderi J de Jong D M B S WegroSD SDSaoaa Giela ouders i Hifïenian ea G W Smit Jokaoua ouden H isnel en D Wildsohnt Jaooba ondera L 0 ergaauw bq A l eenweiihur h Jobanuas TbüdorttB ouders A de Busschere eo M Dgkman 21 Klizabeth Leooora Muna 0Dd M A Bezem B J f o Ooatreen Lumbcrtns ouders J Ploi en M Besem Jobauues Tbeodorus ouders J H vou Let o C Wiesar Fieter ouders vau Eyk eu E Veniasl 23 Jabannes Fbilippus ouders i Veroeulen en M M 3 W van Oosten 23 Cbiel onders P Koppendraaier eu A IJsaelst u Jan oudara i van der Sluis en J M de Groot Margaretba ouders E F van der Draag o A W HenkeuB OVERIJIDEN 22 Mei B Wulffraat 6 m M 1 H A Grey 1 j 8 m 23 3 Pnnsenberg 36 j A M Hollhuijsen 7 j 24 S A Slaman 2 m GEHUWD 28 Mei J van der Berg en M J Rietveld A H Doornik en J Scbouten Borgerlijke Stand van onderstaande Gemeenten vao 17 tot 28 Mei 1877 Moordrecht GEBOKEN Fieter onders T Lekicerkerker en N Lekkerkerker OVERLEDEN J de Jag 8 m F Snaterse 48 j ONDERTEOFWD Qeeue GEHUWD W Koeman 39 j en J Hogenss 38 j tan Gouda H Oert 2S j van Waddioiieeu en J Bousan 2 j J van der Kaa 2 j eu N Stotberg 21 j vao Nieawerkerk aan den IJsel Ctouderak GEBOREN ItJIei Adtiana ouders J Kooü en U van w eraaf OVERLEDEN 21 Mei S Kok 21 j ONBSBTBO0WD Oeena GEHUWD 19 Mei J Kluit 21 j vts Mowdreehl eu L de Kwudsteniet 22 Stolwijk GEBOREN WilleiBina ouden G Deeleu eu H de Langen Grietje onders J Boutenbal eu M van Vliet Jobannes Jacob ouden J Znidervliet en M Speksuijder Genit ouden T de Borst on P Schouten OVERLEDEN Gecne ONDERTROUWD Gcene GEHUWD Geeiie Haastrecbt GEBOREN Klaas ouden O Stetkonwer en F F Wnschui OVERLEDEN Gecne ONDERTROUWD Gceae GEHUWD F de Graaf 27 j eu N Zunen 28 j J Groen 3S j eu J van Dam 38 j Beeuwijk GEBOREN Gemeu ouden H Niebrug en J C vau Wgugaarde Batje ouders 1 Heü eu E Knau Jbtctn ouders K Oostbeek ta M Ziu OVERLEDEN J p van Duiken 18 j ONDERTROUWD Geene GEHUWD Geene Waddinxveen GEBOREN Lena ouders F vau der Krans en N van den Edel Fieter ouden M van Dam eu M Muis Adrisuns ouders G de Kruiff eu G Braat Kliisbeth ouders W F tan der Staal eu G de Bruin Pietje ouders F Asscbeman overledao eu N Boou Sggje ouders A ven de Water en C Zwanenburg Belia ouders I Droog eu M van Leeuwen Nicolsas ouders J Eijkelestam CQ M Kasins OVERLEDEN F Aascbaman 86 j J da Bo r 2m K van Veen 5g j ONDERTROUWD Geene GEHUWD F van Klaveren en M vau der Winden F Hoogerbrug eu A Zwart ADVERTENTIËN 25 JARI6E VAN P P VAN DBi MEER EN W DRIESSEN Gouda 25 Mei 1877 Hunne dankbare Kinderen Heden overleed tan onzen hoize na voorzien t zgn van de HH Sacramenten tot onze droefheid onze geliefde Vader en Behqwdvadlpr de heer DIRK si VOS in den ouderdom van 83 jaar en 6 maanden K VAN BBRKEL W VAN BBRKEL DB Vos Gouda 20 Mei 1877 V Voor de vele bewijzen van belangstelling bg mün BENOEMING ontvangen betuig ik mgn oprechten dank P C SCHRIEK Gouda 24 Mei 1877 ME NAAim die met de MACHINE werkt zoekt werk aan huig g avond na 8 uur te bespreken bg den Heer BRUINSMA Noodgodateeg alhier ER WORDT GELEGBNHBip GEZOCHT in of bü Gouda voor Kost Inwoning en GEBRUIK van EENE KAMER Brieven franco met opgave van hnarprga worden ingewacht onder letter C bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda 294 Staats Loterij De Trekking der Eerste Klasse begintop MAANDAG4 JUNI e k HAAiRa 1 e Attest Ondergeteekende verklaart bö deze dat de AMERICAN HAARBALSEM van den heer THEOPHILE het hoofdhaar van zgn dochtertje seheel heeft doen hergroeien UEd kunt van dit achrgven gebruik maken naar goedvinding Amsterdam W K SEEL Maart 1877 Mgn adres bertist bg den heer Theophile üitral van Haar Boos of Sohilvers Dun Haar Kale Plekken Pitn in de SohedeUiuid haarworm vroegtijdig grij S worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AMEBIC AN B ALM Binnen korten tgd verkrggt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postz els of postwissel alsook op rembours bg XHEOPHILB Haarkundige Prederikap lem No 32 Atmterda m GeuDA DSCK VA A Brinkman JjUiltJ UUilV JUUUill COMMISSARISSEN vp bovengenoemdeSociëteit brengen ter kenits van HH Ledendat de INTBEKBNLLTST fc de ZES ZOMErI CONCERTEN gesloten hrordt Zaterdgir 26 Mei e k Het eerste dier Concerten te geven door dun Heer HUTSCHENBÜIJTBB zal plaats hebbea VRUDAG 1 JUNI e k Ha Bestuur voornoemd Mb P J SNEL Voorzitter H JAGER Secretarie ZOIVDAG a s weer 7 PORTRETTEN a l L H SERRE OFEHBASE TERMIi TE GOUDA op DINGSDAG 29 MEI 1877 des voormiddags ten 9 uren ten Sterf huize van den Heer J DROOGLEEVËR FORTUUN aan den Floweelen Singel aldaar van EEN NETTEN INBOEDEL Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantoren van de Notarissen FORTUUN DROOQLEEVER en Ma KIST te Gouda Ml Honl ZEEP 1 stuk 17Vi Cent 6 stuks 95 Cent 36 50 en 70 cent per stuk JOH HOFF sche Centraalde pót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J C van VBEUMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN LEES HIEB 8 V pL ür lestichten Logementen Ziekenhuizen en andere groote Inrichtinf en die mgne KA POKMATRASSEN nog niet in gebruik hebben worden op de voortreffelgkheid vaa dat artikel attent gemaakt daar zg bg eeoe uiterst nette en deugdzame bewerking van zulk een nitmuntende kwaliteit zgn dat zg ner lang 5 a 6 jaren zonder eenige herstellini beslapen kunnen worden Voor soliditeit word i e uarandeerd De prgzen zgn in eveniedigleid der deugdzaamheid zoo billgk gesteld dit zg aan alle concurrentie het hoofd kunnenJ ieden ft s der Ute qualileU KAPOK MATRASSEN aan beide zijden geitempeld Eenslaaps 1 85 X 0 85 m 10 k zw y22 TweeplaaU 1 85 X 1 15 m ISV 27 50 Prgs der 2de gualüeü KAPOK MATRASSEN aan déne zijde gutempeld Eenslaaps 1 85 X 0 85 m 12 k zw 15 Tweeslaaps 1 85 X 1 15 m 16Vi 20 Andere afmetingen in juiste evenredigheid Peluws en kussens alléén Ie qnal worden mede tot zeer lage prgzen bggeleverd Alle franco aan boord te Delft A BRBETVELT Az te Delft Agent de heeren Gebr de KAADT te Gooda Verdere Agenten zgn de heeren van E WUK GROEN Leid n L TJEERDS Scfuiveningen W A SCHAÜE4Z0NEN Mitej dam A F VREDBVOOBT Zfordrecit TJXTa i E K sBi4 UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1876 Vervolg Hoofdstuk X Armwezeiu Et bestond bg de arme klasse in dit jaar minder behoefte aan ondersteuning dan in het vorige De vrg zachte vinter en het vele werk dat in de fabrieken te vinden was waren daarvan voomamelgk oorzaak Instellingen door of van wege de gemeente beheerd of gesubsidieerd Deze instellingen zgn de volgende 1 Het Burgerlijk Armbestuur waardoorwerden ondersteund onafgebroken 74 huisgezinnen en 27 afzonderlgk levende personen en tgdelgk 78 huisgezinnen en 18 afzonderlgk levende personen Genees eu heelkundige hulp werd kosteloos aan 1130 personen en verloskundige aan 47 vrouwen verleend 2 Het vereenigd Wees en Elmoeseniershuis Op den lu Januari 1876 bevonden zich in dit gesticht 62 kinderen Sedert kwamen er 5 bg 3 stierven en 5 werden ontslagen zoodat erop den 31 u December verpleegd werden 59 weezen Bg dit gesticht werd een belangrgk gedeelte bijgebOilwd De eetzaal werd zooveel vergroot dat daar nu CO kinderen behoorljjk kunnen aanzitten Er zijn twee jongens slaapzalen verkregen welke ieder 25 slaapplaatsen kunnen bevatten Het aantal riaapplaatssn voor meisjes is verdubbeld en staat omstreeks met dat der jongens gelgk Verder bevinden zich in het nieuw gebouwde gedeelte een lokaal voor avondschool eene kamer waar de jongens zich tot de lessen kunnen voorbereiden hun tcekenwerk verrichten enz en nog gelijkvloers verschillende vertrekken als wasch en bergplaatsen provisiekamer en kelderkast tcrwgl zich daarvoor eene overdekte speelplaats uitstrekt Het gesticht is hierdoor aaumerkelgk verbeterd en geschikt gemaakt om ook de kinderen die zich nog in het Bestedelinghuis bevinden te huisvesten 3 Het bestedelinghuis Op den 1 Jan 1876 waren in dit gesticht aanwezig 17 oude lieden en 25 kinderen Inden loop van het jaar werden 4 oude lieden en 1 kind opgenomen terwgl 3 bejaarden en 3 kinderen kwamen te sterven 4 kinderen verlieten het gesticht Op 31 December bevonden zich in het Bestedelinghuis 18 oude lieden en 19 kinderen De kinderen zullen in 1877 naar het Weeshuis overgaan In het personeel van het Armbestuur en de Regenten en Regentessen van bet Wees en iElmoeseniershuis en van het Bestedelinghuis kwam geene verandering 4 Het oude Vrouwenhuis Op 1 Januari 1876 bestond de bevolking uit 30 vrouwen waarvan 16 op preuves waren yp zcten en 14 haar kost hadden gekocht 3 vrouwen werden in den loop vaa het jaar op preuves geplaatst 4 verpleegden waarvan 2 kostkoopsters en 2 op preuves kwamen t sterven Deze bereikten allen een hoogen ooderdom 84 85 88 en 91 jaren Aan het einde van het jaar bevonden zich in het Oude Vrouwenhuis 17 vrouwen die op preuves wann gezeten en 12 die haar kost gekocht hadden Het Oude Vrouwenhnis is onder hetzelfde bestuur als het St Catharina Gasthuis 5 Het Israëlitisch Armbestuur dat tevens het beheer voert over het Oude Mannen en Vrouwenhuis voor Israëlieten Deze instelling wordt niet van wege de gemeente beheerd maar door haar gesubsidieerd Het Armbestuur verleend onderstand onatgebroken aan 2 afzonderlijk levende personen en tgdeljjk aan 3 huisgezinnen en 2 afzonderlgk levende personen Op den 1 Januari werden in het gesticht verpleegd 3 mannen en 9 vrouwpn In den loop van het jaar overleed 1 vrouw zoodat op den 31 December aanwezig waren 3 mannen en 8 vrouwen Volgens de laatst goedgekeurde rekeningen dienstjaar 187Ö bedroegen de ontvangsten der Instellingen van Weldadigheid door of van wege de Gemeente beheerd of gesubsidieerd 53292 58 en de uitgaven 49859 73 Onder de ontvangsten ztjn subsidiën uit de gemeentekas ten bedrage v ƒ 22100 begrepen Middelen tot leniging en vermindering der armoede inzonderheid door onderwijs en werh erschaffi ng Er zgn geene anders instellingen tut leniging en vermindering der armoede door onderwgs althans die door of van wege de gemeente beheerd worden als de Armenschool en de Avondschool Beiden zijn kosteloos töegankelpk voor alle onvermogende kinderen op de Avondschool knnnen ook meer bejaarden onderwgs bekomen WeikverschafiSng tot leniging van armoede geschiedt niet door instellingen die door of van wege de gemeente beheerd worden Voor zooveel ons bekend is zijn er twee door bijzondere vereeuigingen geregeld en bestuurd a De Werkinrichting tot wering van bedelarij Deze instelling dekt hare kosten door bijdragen van particulieren en door de opbrengst van het gemaakte werk of van de door hare verpleegden verrichte diensten De gebouwen zijn van de gemeente en worden door haar onderhouden Ieder die tol de inrichting zijne toevlucht neemt en ondersteuning blijkt noodig te hebben kan daar tegen verrichting van het hem aangewezen werk den kost en bovendien nog eene kleine geldelgko belooning bekomen In de laatste jaren heeft de vereeniging haren werkkring uitgebreid en verschaft zg ook aan zes en derfjg oude heden tegen eene uiterst geringe bijdrage van armbesturen of particulieren nnisvBsting voeding en kleeding N 1989 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Het grootste getal opgenomenen bedroeg buiten de vaste bevolking dit jaar 24 het kleinste 8 b De vereeniging Hulpbetoon aan eerlgke en vlijtige armoede Deze vereeniging door eenige dames bestuurd stelt zich ten doel aan behoeftige gezinnen zedelijke en stoffelgke ondersteuning te verleenen het laatste inzonderheid door de vronwen tegen een billgk loon naai en breiwerk te doen verrichten Instellingen ter voorkoming van armoede door of van wege de Gemeente behferd a De bank van Leening bestunrd dooreenecommissie van drie leden Op deu lu Jaunuri 187A wirni Muwexic liiii puuaeu betecud mitf 45831 iS In ücu oopfitnlS70 werdeu belnud 76138 TOor 211549 35 Ta nncu 89GliO p dn Wkeud met 2 7S0aSO DMnntPgeu wrrdeu er f elolt 740 Ugtu 208887 l S Verkocht 112 2780 10 TiuiuFu 75214 tcubedngef 211117 25 Zood t op uU Ure 187 uuwenic Kiren 14446 piudru belreud net 46088 86 Het iuldo lu tu bedroeg IHWM Het debet der udmiuistratie fau terkoop 886 40 kapitaal der bink op uit December 1876 67666 74 Er werden id den loop van het jaar 57 pauden meer beleend en 545 50 minder ter leen verstrekt dan in het vorige jaar b De spaarkas beheerd door het burgerlgkarmbestuur Er werd in 1876 door 559 personen bij de spaarkas ingebracht de som van f 5628 30 Zij ontvingen terug ƒ 5805 68 Het bedrag waarmede de teruggaaf den inleg overtreft werd bestreden uit de rente die het op de spaarbank geplaatste kapitaal afwierp ten bedrage van 53 40 en voor het overige uit de fondsen van het burgerlgk armbestuur In het vorige jaar hadden 676 personen de som van 6370 75 ingebracht Nevens de beide voorgaande gemeente instellingen verdienen nog de volgende die door of van wege Corporatien of particulieren beheerd worden vermelding a De Spaarbank opgericht door het departement Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Volgens de laatste rekening was het getal deelnemers 1227 tegen 1174 in 1875 De inlagen in het jaar 1870 gedaan beliepen ƒ 54363 22 terugbetaald werd zoo voor opgevr inlagen als voor interessen 36481 91 In het jaar 1875 werd ingebracht 42009 43 en opgevra 35728 00 De rente door de spaarbank betaald is 3 pOt b De Hulpbank insgelijks opgericht door hetdepartement Gouda der Maatschappg ctot Nntvan t Algemeen De hulpbank verleende in het afgeloopcn jaar 71 voorschotten tot een gezamenlgk bedrag van U420 In 1875 beliep het getal voorschotten 59 en de voorgesphoteu som 9520 h