Goudsche Courant, zondag 27 mei 1877

Mm tigttaeen Ziekenfonds met 178 declnetaun door welke 600 21 aan con tribatiëa werd fejjgedragen 116 personen genoten geneeskundige hulp Eene begrafenisbaa die 1170 leden telde yoor het hegraven van 40 personen werd een ihedrag van 3100 uitgekeerd Wordt vervolgd liulteDJanlIsch Iverziclit Het Fransche volk geeft in de crisis die het na doorleeft doorslaande bewyien dat het in politieken tact is vooruitgegaaa Nergens is ook maar de minste rustverstoriog geweest Schoon er een diepe outroeriog heefi geheerscht die lioh ondanks de kunstmiddelen van het ministerie ook openbaart in de verslapping der handelszaken de republikeinen blijven vereenigd vast besloten ora binnen de perken der wet te blijven geen aanleiding te geven tot gewelddadige maatregelen welke aan het ministerie een schija van raison d etre geven zou en kalm af te waohten totdat ds stembus uitspraak zal moeten doen over de miuisters en den president Want dat is juist het kwade gevolg van de dwaasheden van MacMahon dat al de impopulariteit van de Broglie c s uu overgegaan is op zijn hoofd Men hield hem voor een man van weinig doorzicht maar die eerlijk was thans is men aan de laatste eigenschap gaan twgfelen Bij de aanstaande verkiezingen zal dus uiet alleen over het lot van het ministerie maar ook over dut van den maarschalk president beslist worden Althans de Kgerring sch nt de quuestie aldus te willen stellen vóór of tegen Mac Mahon Men mag aannemen dat het volk dezelfde republikeiusche vertegeuwoordigecs zal afvaardigen want het vooruitzicht van den president te verliezen jaagt niemand vrees aan Vooreerst heeft men de ondervinding voor zich bij den val vun Thiers ten andere is men overtuigd dat er licht een president zul gevonden worden van het gehalte van Mac Mahon Het nieuwe ministerie sthijnt dcrgelgkeu loop van zaken volstrekt niet verwacht te hebben Don Cailiis is eiiidrlijk over de grenzen gebracht nadat hij maanden limg te Parijs tegen de Spaansche Begeeriug heeft gekuipt en naar aanleiding van den tegenstand tepen de opheffing der fuero s 40 de Baskisohe provincies een nieuwe expeditie beraamd Men verzekert dut de uitwijzing geschiedt op uitdrukkelgk herhjald verzoek van d Spaansche Segeeriug Wellicht moet de verbanning ook voor het buitenland den indruk maken dat de nieuwe Eegeeriug geen bondgenootschap met de ultramontenen heeft aangegaan Met zulke handelingen echter moet de nieuwe coalitie weer spoedig uiteenslaan Beeds nu worden alle krachten ingespannen om het hoofd boven water te houden de Farijsche beurs was in d laatste dagen weer iets beter maar het blijkt dat de verhooging geheel kunstmatig was een gevolg van de grooie inkoopen waartoe de vrienden vau het nieuwe ministerie zijn overgehaald De republikeinen kunnen dit spel rustig aanzien want eiken dag vermeerdert het aantal hunner aauhangers 3i l afgevaardigden hebben reeds het manifest der linkerzijde onderstennd eu onder de laatste onderteekenaars zijn mannen waarvan men dit nooit verwacht zou hebben dit geldt o a van Mathieu Bodet en Leon Kenault In de Italiaansche Kamer is eene interpellatie tot de Begeering gericht naar aanleiding van het gebeurde in Frankr k waarop de heer Malegari antwoordde dat blijkens de verklaringen van maarschalk MacMahon en den hertog Decazes de vriendschappelijke betrekkingen tusschen Frankrijk en Italië volstrekt niet zijn geschokt door de verandering van het ministerie in eertgenoemd land Er bestaat daarom zeide hij geen reden van vrees voor gevaarlijke woelingen der clericale reactie en men kan niet verwachten dat Frankrijk zich zou laten medesleepen in eenige onderneming tegen de veiligheid en het bestaan eener natie tot wier ontstaan het zelf heeft mede gewerkt De heer Depretis die zich over het beswarende en onaangename van zoodanige interpellaties bekUagde voegde echter bij de woorden van zijn eoUega nog de verklaring dat Italië voor het oogenblik volkomen genist kan wezen en zich als veilig beschouwen Van het tooneel van dea oorlog zijn geen beUngiiijke tqdingen Aan dagbladen in Weenen wordt gemeld dat thans het geheele Bussische leger laugs den Donan tot aan de Alnta zijn stellingen heeft ingenomen Van aanstalten tot een overtocht der rivier hoort men nog niet Onder de Russische bewoners van de kustplaatsen aan de Zwarte Zee heeft de beschieting van Sukum Kalé groote ontsteltenis gewekt Tot de bewoners van de kusten der zee van Azof is daarom de olficiëele kennisgeving gericht dat xifih ali met minder veilig kunnen Whouwen dnn de bewoners vau Odessa daar de Turksohe schepen eerst de batterijen en torpedooa van Kertsoh zouden moeten trotseeren en Kertsoh van de zeezijde onneembaar is In den Krimoorlog werd deze plaats dan ook alleen van de landzijde berend en voor de veiligheid te lande waken thans twee korpsen onder generaal Semeka Aan de kusten van de Krim zijn de garuizoeuen versterkt Volgens de Ifeue reie Preste van Weenen worden langs Oostenrijksche spoorwegen aanhoudend Bussische krijgsbehoefteu verzouden Het blad noemt dit eene schending der onzijdigheid eu meent dat het volstrekt niets afdoet of deze goederen als particuliere aan Itunieeusche expediteurs worden verzonden Volgens een der correspondeuten van dit blad worden op deze wijze niet alleen kleedingstukken en geschat maar ook ammunitie vervoerd De beschuldiging is natuurlijk dat de Oostenryksohe regeering dit oogluikend toelaat Bumenië is in politieken zin den Bubioon overgetrokken door zioh vrij en onafhankelijk te verklaren De kamer en de aenaat hebben eene motie aangenomen waarin zij verklaren dat door de oorlogsverklaring de banden met Turkije verbroken zijn en de onaf haukelijkheid des lands officieel wordt gesanctioneerd Zij rekenen op de rechtvaardigheid der mogendheden die het tructaat van Parijs mede hebben onderteekend De regeering heeft zich met deze verklaring vereenigd onder voorbehoud echter dat de toestemming van Europa worde verkregen op de verbreking der banden met het Ottomanische rqk Uit Konstantiuopel wordt gemeld dat het vertegenwoordigend lichaam eene deputatie der Softaaa heeft ontvangen die het ontslag der ministers kwamen verzoeken Daarop ontstond eeue zoo hevige woordenwisseling dat de president de zitting moeat opheffen Vervolgens gingen de heeren naar het paleis van den Sultap Men gelooft nu dat eeuige ministers zullen worden vervangen Meer wordt niet gezegd maar dit weinige is reeds genoeg om te doen zien welk een bedenkelijke gisting in de hoofdstad van Turkse heerscht Of de Softaas niet tevreden zyn over den gang van den oorlog dsu wel over andere dingen kwamen klagen blijkt niet maar zulke stappen kunnen slechts worden beschouwd als de voorbaden eener nieuwe omwenteling Of liever het is reeda eene omwenteling wanneer aldus particuliere personen het hoogste gez ig de wet komen stellen Een heden namiddag ontvangen telegram meldt dat tengevolge van een en ander Konstantinopel in staat van beleg is verklaard Het is dw al nit met de korte oonetitntioneele vreugd Von Bismarck is te Kissingen aangekomen om daar eene kuur van minstens 6 weken te oudergaan BINNENLAND GOUDA 26 Mei 1877 Naar wij vernemen is de heer C G van der Post sigarenfabrikant alhier benoemd tot hofleverancier van Z M den Koning met de personeele vergunning om het wapen van Z M te mogen voeren Bij den Goodschen oorrespondent voor het Jtj l Steenbeek den heer J W Haverkamp Begemann is tot opbouw dier inrichting nog ingekomen van N N te Wijk bg Duurstede ƒ 10 M B te Gouda l BO N N 1 00 Op het 3tal voor de betrekking van hoofdonderwijzer te Valkenburg b j Leiden staat o a de heer W Groot hulponderwijzer alhier De uitslag van de herstemming voor de verkiezing van de Provinciale Staten in t district ZotUrmeer was dat de heer C J Oudermeulen gekozen is met 439 stemmen terwijl op den heer C L J Bos 360 stemmen werden uitgebracht Te NieuWerkerk a d IJsel is een mnd als verdacht van longziekte outeigend en atgemaakt Staten Generaal Exute Kimik Zitting van Vrpag 25 Mei 1877 In deze zitting is mededeeling gedaan van de door de afdeelingen benoemde rapporteurs over de aanhangige ontwerpen Heden is een tiental ontwerpen aan de orde gesteld waaronder dat betreffende de indeeling der IJpolders Onlangs werd medegedeeld dat de heer de Bas kapitein van den generalen staf werkzaam bij hettopographisoh bureau te Leiden waarschijnlijk zouverplaatst worden ala gevolg van onaangenaamheden veroorzaakt door de benoeming van den heer de Bai tot lid der commissie van toezieht op het middelbaar onderwijs De minister van oorlog heeft den kapitein de Bas thans verplaatst naar Arnhem en den kapitein Donnadieu in zgn plaats benoemd I Het BaHdtUhlad berioht dat liet aantal aub comitós voor de bevordering van de zaak der Noordpoolexpeditie thans tot dertig is gestegen Men schrijft nit Amaterdam dat ona land veder wordt afgeloopen door een bende oplichters te Londen gevestigd leden der Umg firm die in het afgeloopen jaar ouder de firma Wtbb 8t Co en nu onder de namen van Dijk Bour enz weder slachtoïers zoeken Zg koopen alles wat zich tusschen hemel en aarde beweegt betalende doorgaans eerst iu klin kende specie doch liefst nog direct iu wissels of ohèqnea op Londensche huizen waarvan de betaling natuurlijk achterwege blijft omdat of trekkers of betrokkenen of wel beiden onbekend zijn Te Amsterdam is den vorigen zomer iemand het slachtoffer geworden van die oplichters voor een bedrag van 4000 en zoo zgn er een aantal die maar zwijgen omdat zg behalve de schade niet de schande willen dragen Door de meerdere volmaking der vaurwtpenen ia het sterfte cijfer ten gevolge van den oorlog verminderd Iu den Krim oorlog stierf 1 op de 33 etrgdeuden in den Italiaanschen oorlog 1 op de 45 en in den Duitsch Frauschen oorlog 1 op de 63 Het getal gewonden bedraagt volgeus tie BriIM Medical Journal in al die oorlogen 1 op de 7 Te Bergen op Zoom heeft op klaarlichten dag een tamboer van het aldaar garnizoen houdend 3de reg infanterie bg een bakker een ruit ingeskgen en een mandje met beschuit weggenomen Hij schijnt nit tegenzin in den dienst tot deze daad te zgn overgegaan Wg lezen in h Courrier de la Meuu Men deelt mede dat verscheidene gemeenten onzer provincie Limburg worden bezocht door Pmisaen men zegt officieren die overal teekeningeu maken en nota a nemen Ofachoon het bericht is medegedeeld door penenen in wie wij vol vertrouwen kunnen stellen geven wü het slechts onder reserve Ieder lal er overigens het gewicht van beseffen Men meldt uit Amsterdam aan de H O dat aldaar op den eersten Pinksterdag door de politie de hand gelegd is op zekeren F v d N die gedurende den laataten tijd onder allerlei valache namen zich aldaar ophoudende aan aanzienlijke ingezetenen zoowel te Amsterdam als elders bedelbrieven gezonden had behelzende een hertroerend verhaal van de uiterste el end v hetwelk door daarbij ingesloten valschelijk vervaardigdt geneeskundige attesten en andere verklaringen werd bevestigd Bneda waren eenige edelmoedige menaohen het sUohtoffer geworden van dien briefschrijver iemand die sedert 1858 achtereenvolgens tot ongeveer 15 jaren gevongeuiastraf is veroordeeld geworden De raad der gemeente Apeldoorn heeft zich nogmaals per adres tot din minister van koloniën gewend ter verkrijging eener subsidie voor een cnrsus van boBoboultuur aan de Kon H Burgeraehool Prins Hendrik der Nederlanden aldaar Ouk is tot Z Exo de vraag gericht of de vertkeriiig kan gegeven worden dat die jongelieden die van rijkswege voor ambteiiaar voor het boschwezen in Ne derlandschIndië thans in Duitschlaud worden opgeleid in het vervolg den cursus te Apeldoorn lollen volgen althans wanneer deze aan de eischen voldoet Te Doesburg waar eene bclangrgke minderheid moderne protestanten woont was reeds eenigen tijd het gerucht in omloop dat men zou beproeven er eene remoustrantsche gemeente op te richten in vereeniging met Arnhem Sedert eenige dagen circuleert er eene Igst tot deelneming bij belanghebbenden Men verneemt dat die reeds van veel handteekeningen voorzien is In de Haagsche kroniek van het HU leeat men over de Haagsche kermis De oprechte kermisganger moet een gevoel hebban gehad alsof hij een vroeger bloeiende achoone nu als een tandeloos besje terug vond Het was een aan de tering lijdende zieltogende kermis die haar best deed om zich zelve diets te maken dat zij nog gezand en frisch was In plaats van het vroeger aaneengesloten geheel van den koatelijken schakel die Voorhout en Vijverberg aan Knenterdgk Plaats en Buitenhof verband was de kermis op de handigste wjze ontwricht Zij was als een spektakelstuk van een dozgn afdeelingen door knge pauzen afgescheiden waardoor de stemming van den beschouwer telkens afwisselt De schrikwekkende orgels zgn verdwenen de afschuwlijke liedjeszangers verstomd de verminkten en ouden van dagen met de duiven in alle kleuren van den regenboog buiten de grenspalen der hofstad gehouden Het waa rustig en kalm in den Haag alsof de teringlijder al ter ziele was Wat miste men dus I al niet in deze gezuiverde kennis of liever wat bood die schim eener vroegere min of meer gevierde I Iwrmig aan Men vond er niet meer dikke of agere lanze of korte hetzij echte of kunstmatige natuurwondcren al hadden ze ook eertificateu van gi de gekroonde hoofden in hun zak Het rgk der dikke dames is in den Haag op de kermis ten minste geheel uit Zelfs van de schietbanen die in het krijgshaftig tijdperk onzer acherpschuttcrijen zoo bloeiden eu sebitterden waa er nu alechta n overgebleven die zich iu een zeer matigen bijvid verheugde De draaimolens en schommels slechts in beperkt aantal toegelaten waren verbannen naar een afgelegen markt waar zij aan den eenzame op de Sint Paulusrota deden denkeu Zoo heeft men zonder haar onmiddellijk plotseling ter dood te veroordeelen de kermis ontwricht Met dit extraet van het vroeger Haagsche Meifeest zal het gemeentebeatuur zekerder en gemakkelijker zijn doel bereiken dau met plotselinge afsohaffing Jli og twee of drie zulke slepende kermissen en ze heeft haar laatsten snik gegeven zij is dan aan uitputting gestorven Met verstand eu overleg is de maatregel genomen en zoo deze Fatiraah op kermisgebied menigeen doet mompelen verreweg de groote meerderheid jniobt deze daad vau den burgemeester met warmte toe Te Gent stond dezer dagen een bakker terecht beschuldigd van broodvervalsching Bij een huiszoeking vond de politie een flesch zoogenaamd bakkerawater Dit water bevat blauwe vitriool of koperrood en is zeer bevorderlgk om van bedorven meel brood te maken dat smakelijk is maar niet minder nadeelig voor de gezondheid Hij werd veroordeeld tot 300 francs boete en bevel tot opname van het vonnis 3niaal iu alle Gentache bladen In de Wetlfaliwht Zeitung wordt in allen ernst het plan bespraken om Vader Bijn te verhinderen langer door Nederland naar de Noordzee te stroonlen I Het water van den Bijn zoo schrgft de Duitscher is zoolang het in ons eigen land vloeit onbetwistbaar ons eigendom en zal bet blijven zooUng Zwitserland het meer van Constanz niet afdamt Wil Nederland ons het onverhinderde verkeer met de zee uit onze eigen rivierhavens niet toestaan of mogelijk maken dan hebben wij recht tn gelukkig kunnen wij dat ook een bevaarbaren arm van den Bijn direct naar de Noordzee of naar den mond van de Eems te brengen Die arm moet wel te verstaan niet een kanaal met aluizeii zijn maar een werkelijk afvoerkanaal van den Bijn worden waarvoor wij het benoodigde water iu de eerste plaats nemen en den Nederlanden slechts zooveel afstaan ala wij missen kunnen In bet Kranksinnigengeaticht te Pan had in de afgeloopen week een vreeselijk ongeluk plaats Een derverpleegden die een koud bad nam kUuigde over de konde De oppasserea opende de warmwaterkraan Inraiddela werd zg ergens heen geroepen en vergat de kraan te sluiten toen zg terugkwam was de ongelukkige iu het bad dood Men meldt nit Katwijk aan den Bijn aan het Leidieke Dagbl Terwijl op den eersten Pinksterdag e n groot deel der gemeente in den avond godsdienst bijeen was speelden drie kinderen langs den Bgnoever jnist tegenover het B C gymnasium een meisje van ongeveer 8 jaren viel in het water en dreigde in de flicpte nf der te zinken de twee andere kinderen hieven huudenwringeud n wanhopig geschreeuw aan vergeefs er was niemand ora hulp te bieden Toevallig wenl dit vernomen door een der heeren geestelijken vau liet gymnasium die op de tweede verdieping zijn verblijf had hij ijlde spoedig naar beneden daar de voordeur gesloten was sprong hij door een raam ging te water en was weldra bij de drenkeling nu geraakte hg in eeue zeer gevaarlijke positie daar zgn geestelijk gewaad hem de beweging der beenen belemmerde en de bodem zeer diep was werd hij bgna zelfs het slachtoffer zijner edele daad gelukkig evenwel kwam er nu hnip opdagen en werden beide behouden op het drooge gebracht Het fraaie parkje op het Ben brandtplcin te Amsterdam waar zoovele wandelaars zieh in de laatste dagen vermeid hebben aan het jeugdig frisch groen en de sierlijke tulpenbedden zal binnenkort nog meer aantrekkelijks aanbieden Er zullen twee drinkhuisjea geen drankhuizen komen in den trant van de Duitache TriiiHallen en de Pransche limonadièrê B en W heboen namelijk een oproeping gedaan voor het oprichten Van twee zulke huisjes en tevens voor het verhuren van stoelen Wie lust heeft daarnaar te dingen behoort een teekening van hetgeen hij wil oprichten bij het gemeentebestuur in te zenden met opgaaf van de pacbtsom die hg geneigd is voor de vergunniug te betalen Het door H Thuis aan den koning ingediend ysttoek om gratie van de leveualange tuchthuisstraf il gewezen van de hand zoodat do veroordeelde MM Leeuwarden kan warden ovetgebraoht ilf Ann a Een tweegevecht dezer dagen tusschen den heer Pierautoui lid van de Itsliaansehe kamer van afgevaardigden en den heer Albenese een van de redacteurs der Paufulla gehouden heeft zeker opzien verwekt Eerstgenoemde had zich namilijk in de zitting van 14 dezer naar de tribune von de verslaggevers der dagbladen begeven eu dee genoemden redacteur wegens een artikel in zijn olad een slog in het aangezicht gegeven Al de verslaggevers hebben daarop uit naam der drukpers eeen protest wegens het roorgevallene bij den voorzitter der kamer ingediend en awge lrongett op bepalingen tot handhaving van den eerbied voor de pers De voorzitter heeft aan den heer Montegazza eersten ouderteekenoar van het protest en redacteur vau de Libtrti aohriftelgk zijn leedwezen over het gebeurde betuigd Door vertegenwoordigers van negen groote bladen is verder besloteu een raad van eer te beuoemeu welke door ieder vertegenwoordiger der pers te Aome zal moeten geraadpleegd worden vóórdat hij een tweegevecht aangaat wegens een vraagpunt van journalistiek In het bedoelde duel heeft de heer Albanese een vrij ernstige wonde aan den voorarm bekomen Door een Duitsch hoogleeraar werd dezer dogen eene beUngrijke beschouwing geleverd over de afneming vau den verstapel in iropB tegenover de toeneming der bevolking Van de cijfers door hem ten bewijze med gede ld vermelden we alleen dat volgens de jongste telling in 17 staten van Europa bijna het geheele werelddeel aanwezig was ruim 28 875 milliocn kgr aan levend slachtvee tegenover ruim 29 576 millioen kgr bij de voorlaatste telling hetgeen dus ruim 701 millioen kgr minder is Daarentegen nam het aantal zielen met 13 millioen toe en beliep 256 millioen Dit verschijnsel waaraan hg den naam van depecoratie geeft meent hij te moeten toeschrijven aan de onmogelijkheid om op een gegeven oppervlakte zoodra deze bij reeds intensieve prodnctie alleen in staat is de menschelijke bevolking te onderhouden ook het noodige vee te voeden Overal waar niettegenstaande sterk toenemende bevolking toch geen depecoratie plaats heeft of zelfs de veestapel toeneemt ia dit niet het gevolg van eigen productie des lands maar wel van invoer van voeder van buiten af De Inditcle Lelterbode bericht dat van den Max Havelaar van Multatuli ook een Spaansche overzetting wordt verwacht terwijl de Japansche gesprekken de verhandeling o pr Vrije Studie en nog eeuige stukken van den gevierden letterkundige reeds in t Spaansch vertaald zijn Inhoud van CERES LANDBOUW en VEETEELT Nabetrachting op het landhuiahoadkundig congrer gehouden te Amsterdam van 26 Juni tot 1 Juli 1876 vervolg Een goede mestput is een goudmijn voor den landbouw Vraagbus FEUILLETON Zijn de registratierechten welke worden geheven op den overgang van vaste goederen en het recht dat geheven wordt van hypothecaire verbintenissen in bet beUng vap landbouw en nijverheid door P IIeioeki Sr GEMENGDE BERICHTEN Uit de pfers Duur graan en zijne gevolgen Varia MARKTBERICHTEN ADVERTENTIEN Laatste Berichten Brussel Mei De heer Malou verklaarde in de Kumer dat de saiker oonveDtie weldra zal geteekend worden doch het huidige arbeidsjaar zou uog onder de tegenwoordige iret blijven De werkstaking te Sëraing neemt in omvang toe 7000 werklieden weigeren te arbeiden Ërzijn militaire maatregelen genomen SerainSt Mei De sinds eenige dagen begonnen werkstaking onder de mijnwerkers breidt zich uit Er zijn pistoolschoten gelost op gendarmen Ëene talrijke troepenmacht is op het terrein 7000 personen hebben den arbeid gestaakt Parijs 25 Mei Mac Mahon bezocht heden de werken voor de tentoonstelling Hy werd ontvangen door den voorzitter der Commissie senator Krautz den prefect van de Seine en anderen Het gerucht Keide hüi dttt de tentoonstel ling zou worden uitgesteld heeft mij tot dit besoek genoegt Ik moet u zeggen dat de tentoonstelling gelijk aangekondigd werd den 1 Mei 1878 zal geopecd worden Ik wil u mede verzekeren dat ik byzonder hecht aan het waarborgen van vryen arbeid Weenen 25 Mei Uit Belgrado wordt aan de PólitUehe Correnpondens gemeld dat het Turksohe leger verscheidene punten un de Timok renzen bezet heeft vooral op de gedurende den laatsten oorlog bezette punten wordt het grensverkeer door de Turken belemmerd Servië zond tot dusverre no a enkele soldaat naar de grenzen Vergadering van den Gemeenteraad VRIJDAG 25 MEI Tegenwoordig de heereo van Bergen IJzeodoorn voorz Remy Kist Priocc Kraoenborg Noothoveii Tftn Goor Me semaker Mnikr Kortnijn Drooplecver vto Straaten Port Drost Stravcr Goedewaagen eo Soel De aotulea der vorige vergaderiag worden gelezen eo gcarrettutrrd De voorzitter deelt mede dat de ntTolgeode drie heenaziih nog beicbikbaar bebbed geateld ali Mcrrtaris te wetenK F Stalenhoef te Montfoort D de Wilde te ieawe Toiigeen A C Groeaeveld te Moleoaarigruf ter visie Ingekomen ia eeoe niasive na bh Gedeputeerde Staten mededeelende dat duor bun ctrflegie ongunatig ia beschikt op de adresaea van Vao Breukelen en Kraisheer tot vermindering van pi directebelaating otif eene miuive vaa den beer J N Seheltenia kenaiagerencla dat hg zijne belrekking ala arcbiraria aanneeint eo b deza gelegenheid dank ze t voor de wUngs ge choaken 100 Notif een adrea van G Belonje verzoekende ootslagen te worden van een atokje gerioleerdea grond wordt gesteld io banden van B en W eene missive van B en W die op voorstel van de commissie over bet muaeam van oudheden eeoe wijziging vanart 9 voorstelleo in deu zio dat icwoners vrijgesteld worden van de contributie ala zij met vreeindeliagen bet masenpi bezichtigen ter visie een rapport van B en W op het in hnane handen geitelfa adrea van mevr de wed Wearauo het advies van je pi Schoolcommissie loidt omdat de regeling van dit oodvwija bg de tweede kamer hangende is het adres vooreent aan te honden B en W vereenigen zich daarmede ter visie een voorstel van B en W tot wijziging der begrooting over 1876 tot een bedrag van 60 centen wordt dadelijk ïn behandeling genomen en algemeen goedgekeord B en W doen in overleg met den distriets achoolopziener en betrokken hoofdonderwijzer eene voordracht tot bulponderwgzerea aan de borgertehool voor meisjes waarop geplaatst z n de dames J BI van Echten te Scheveningen N Horselenberg te Rotterdam eo C V Timmers te Arnhem ter viaio en benoeming in eene volgende vergadering een adres van mej 3 W Koorevaar ontslag venoekende tegen I Augoatnaala holpoaderwijzereaaan dejoogejofvrouweuschool wordt eervol verleend een rapport van de Commiaaie in wier handen gesteld waa de rekening van den Schntteraraad over 1876 dit luidt dat dexe in de beate orde is bevonden en onder dankbetuiging aan rendanten voor het zainig beheer ter visie B en W doen eene aanbeveling tot Oemeeotf Secretaria waarop geplaatst z n de bh mr N D Brouwer te Wormerveer eo 8 A Vemede te Schiedam ter viaie en benoeming in eene volfreode vergadering Aan de orde ïa het voorstel tot goedkenriog der rekening vaa de Comotiavie van Toezicht over het MuKom van Oudheden dienst 1876 deze wordt algemeen goedgekeurd Hat voorstel tot wyziging van art 3 van bet ref leraent der Openbare Sebool voor Jongejuffronwen wordi mede algemeen goedgekeerd Wordt beneend tot bnlpondcrw zer uo de Burgerschool voor Joogeoa de beer J L A van Poelje alhier Toi r eot der beide Oaathoizen de beer C C Knaap £ a tot leden en plaatavervangende leden io bet boreao van atemopneming ter verkleiiog van leden van de Tweede Kamer der Sta ten Oeneraal de bh P Goedewaagen J M Noothoven van Goor W Brand van Straaten en C Meaaemakcr Niets raeer aan de orde x ode wordt na machtiging om aan de genomen besluiten uitvoering te geven zmider resumpti de vergadering gcsl rfen Burgerlijke Stand GEBORJS N 23 Mei Wübelmina ouders S van en H Nienwanhoren Johanna Catharina ouders J Kverling en H C Heerkena OVERfJlDEN 2S Mei P van Eük 2d 24 T van Stavrl S j II m C J van der I uw 4 m J M Farrer Sm 25 V van der Starren 72 j ONDERTROUWD 2S Hei 3 Dongelmaos te Ter Aar 22 j en C van der Wolff 19 j ADVERTENTIEN Bevallen van een Meisje C H L HOIST Lambooij GoTO t 34 Mei 1877 Aan allen die ons blyken van belangstelHng garen bg de geboorte van onzen Zoon betoigen wy onzen welgemeenden dank C J VAN DER BURCHT VAN LICHTENBERGH l A P J VA f DEB BOBCHT VA LICHTENBERGH Dom Gouda 26 Mei 1877 Die iets te vorderen hebben van verschuldigd zyn aan of onder zich hebben wat behoort tot den Boedel van wglen deu WelEd Gestr Heer J HEMKES eersten Lnitenant Ingenieur laatstel k in garnizoen te fforincAetn en op den lOen April 11 te Potsdam overleden gelieven daarvan opgaven te doea voor het einde dezer maand ten Kantore van den Notaris M ¥ BOOMZAJER te Gonnchem 23 A Staats LóteriJ De Trekking der Eerste Klasse begintop MAAND AG4 JUNI e k