Goudsche Courant, woensdag 30 mei 1877

Woensdag W Mei 1877 N 1990 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en AdverieDtieblaitloor Gouda en Omslreken De gewone Inschrijving van leerlingen za plaats hebben op DINSDAG 29 MEI 1877 des namiddags ten 5 ure in de respectieTe Schoollokalen Wijders wordt dienaangaaads verwezen naar de aanplakbilletten Ve SecretarU der PlaaUelijke ScImU commistie te Gouda NOOTHOVEN van GOOU Kleeding Magazijn MABKT ONTVANGEN de NIEUWSTE DEMI SAISON en liiii sfaFFiE J HOOGEN BOOM Groote Verloting VAU VEE £ N GEREEDSCnAPPE Trekking in den 8t Joris Doelen op den W bh September a s te OUDEWATER De ondergeteekende Sigarenhandelaarte fmêUrdam genoodzaakt om FINAyTIEELE MTS DENEN een partg Sigaren van 25 per millej op te mimen zal om de spoedige verkoop bjj ÏAs kistje gratis bgvoegen één bovenstaand Lot van wege der te houden Verloting van de Moll MaatuchappiJ van Landbouw Afdeellng Oiidewater en Omstreken Men bestelle slechts een kistje inhoudende 100 Sigaren A f Ü SO om zich van de goede qualiteit te overtuigen welke t ele tot nabestellingen zullen doen besluiten Bestellingen van A kistjes ontvangt men es iMten voor ll r 0 10 kistjes ontvangt men twaalf Loten voor slechts ÜS M F Een ied r zie wel in dat hierin geen ruime winsten bestaan maar FINANTIEELE BEDENEN daarvan de oorzaak is terwfll de aanvrage naar die Sigaren reedi groot is zoo verzoekt de ondergeteekende hetzelve door SPOEDIGE BESTELLING te willen voortzetten Alleen toezending van Postwissel aan H A COSTERS Lange LeidschedwarsstraMt 131 AMSTEBDAM Uitkomsten alleen beslissen Als F ooit door een Geneeswijze schitterende nitkoiUKtett yyn verkregen dan ia Let door Ur AiRï s geneeswijzen Honderddnieenden hebben dHArnan hun j ezoadheid te dunken door hanr werden veel zieken zooals uit de Bttestcn blykt ook toen geholpen als hulp niet meer nioireiyk scheen Een ieder knn dus zijn toevlucht tot deze beproefde Beneesw jze met het voUfe vertroumen nemen Bijzonderheden daaromtrent vindt men in het voortrelTelijk geïllustreerde 490 bladzijde dikke werk Dr Aiar s NatQUrfCneeswtfze Prijs ééa gulden te Rotterdnm in Kichteb s Boekhandel die het werk op verlangen tegen toezending van 20 postzegel a 5 ets reehstreeks verzendt Q00 1 DXUK VAN A BRI ViHAN Hoofdkiesdistrict GOUDA Voor de aanstaande VERKIEZINGEN van LEDEN der 2e Kamer der Staten Generaal vorden tea zeerste aanbevolen de Heeren Mr J G PATIJIV Officier van Justitie te gGravcnli e fin H DE VEER Hoofdredacteur van het Nieuws van den Dag te Amsterd am Geachte Kiezers Door verschUlende Kiesvereenigingen der Districten Hoofdkiesdistrict GOUDA yn tot CANDIDATEN voor het LIDMAATSCHAP der TWEEDE KAMER der STATBNÖENERAAL gesteld en worden aanbevolen het aftredend Lid de Heer Mr M Bichon van Usselinonde te ROTTERDAM en de Heer Mr J G Patijn F Officier van Justitie te s GRAVENHAGE ii ffi BI1W 1I IUAIJM USERS HAÏEI B 17 mm immi en mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W U N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerepnteerde BORDEAUXWIJN van f 26 nar Anker met acjcijns Steeds belegen voorraditf Ook bli proefflessoüen kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en franko verzonaen Alles wordt franko huis g eleverd EENS imm die met de MACHINE werkt zoekt werk aan huis s avonds na 8 nnr te bespreken bij den Heer BRÜINSMA Noodgodgteeg alhier Adres met franco brieven onder letter Q aan het Algemeen Advertentie Burean van A BRINKMAN te Gouda Er wordt g e v r a a g d in een KAASPAKHÜIS Aie grondige kennis van KAAS heeft Openbare Verkooping In eene KOEK en BANKETBAKKERIJ wordt ten spoedigste GEVRAAGD een op MAANDAG 11 JÜNIJ 1877 voorm Elf uur in het Koffijhuis Haemosijs aan de Markt te Gouda van de reeds breeder aangekondigde TWEEDE BEDIENDE alsmede een WINKELJÜPPEOÜW iidTcecleii 10 het HEERENHÜIS met TUIN aan de Westhaven B no 177 te Gouda 2 het WOONHUIS met TUIN aan de Spieringstraat F n 79 te Gouda 3 het PABRIEKGEBOÜ W met OPEN GROND over het Plantsoen te Gouda letter B aan den Uitgever Adres franco dezer Coarant 4 het WOONHUIS met ERF N n 241o ZONDAG a s weer 7 PORTRETTEN a l L H SERRE 5 het WOONHUIS met ERF N n 241w beide naast het vorige te Gouda voorts ECHTE EAU des FEES Bekroond op de Wereldtentoonstelling te Parjjs 1867 te verkrügen a 1 50 de Flacon bi Chs VAN VIVE Ja en B SCHOLTEN Coiffeurs Uaar en Baard verwen in Blond Bruin en Zwart zonder Huid of Linnen te vlekken als jneB de Flacon half gebruikt heeft en het bevalt niet alsdan wor t met genoegen de betaalde 1 50 emggegevep 6 een HUIS en ERF dienende als BIERHUIS aan den Langen Tiende weg D n 22 te Gouda bevattende eene groote Gelagkamer met Bergplaats Plaatsje Kamers Keuken enz enz Te aanvaarden 1 Juin 1877 Inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda No 932 der beroemde Wekellksche Zamcnspraken Uitgave J J H KBMMER te utrecht is heden voorhanden by den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Als Candidaten voor de Tweede Kamer in het Hoofdkiesdistriet GOUDA worden Aanbevolen 1 Voor de gewone vacature Mr P P van Bosse Minister van Staat de uiterst bekwame Financier 2 Voor de bnitengewone vacature Mr ê ii Patijn lid der Provinciale Staten voor het District ZOETERMEER D RiDACmB UIT HET VEESLAG VAN DEN TOESTAND DEB OBMBENTB GOUDA 1876 Slot HoofdOuk XI Landhoaw en Veeteelt Da slgfmeene toestand van den landbouw wa Beer gtmitig De gras en hooilanden gaven een goed gewas en voorde voortbrengselen die hnofdzakel k in boter en kaas bestaan werden hooge pilzen bedongen Ofschoon van in den landbouw zelven aan f ebrachte verbeteringen niets ter onzer kennis wam behalve de t nemende zorg die voor de bemesting der landerijen wordt gedragen mogen wfl echter met genoegen vermelden dat de fandbonw in een geckielte deter gauMeate mmt werd gebaat door de stichting van een stoomgemaal in den polder Bloemendaal waardoor de landerijen die vroeger veel last van het water hadden nu gedurende het geheele jaar droog kunnen worden gehouden De koopwaarde der landerijen sohflut gemiddeld thans f 3000 per hectare te bedragen 43506 hectaren weiland werden verkocht voor 12230 terwfll de kosten 11 procent van den koopprijs beliepen De huurprijs der landerijen verschilt v OT zooveel ons bekend is van 70 tot 110 De Hollanüsche Maatschappg van Landbouw heeft hier eene bloeiende afdeellng genaamd Goud en Omstreken die 225 leden telt Tentoonstellingen werden dit jaar door haar niet gehouden Invoer van nieuwe gewassen werktuigen of ▼ eertssen schgnt niet te hebben plaats gehad De gezondheidstoestand van het vee was over het algemeen zeer goed Er hadden echter enkele gevallen van longziekte onder het rundvee plaats De warmoezierderij wordt door verscheidene ingezetenen uitgeoefend De boomkwekerij waarmede in het vorige jaar een begin werd gemaakt is thans geheel aangelegd De boomgaarden en de hontteelt z n hier van zoo geringe beteekenis dat daaromtrent niets valt te vermelden De veestapel bestond aan het einde van het jaar uit 143 werkjpaarden 2 ezels en muilezels 4 springstieren 926 melkkoeien en melkvaarzen 119 kalveren en pinken 23 mestvee en trekoesen 117 schapen 24 geiten en bokken en 107 varkens Het getal van het pluimvee was ongeveer als volgt 1200 hoenders en 98 eenden De middelpr zen bedroegen van paarden L 135 melkvee 158 slachtvee 200 Iveren 36 50 schapen 26 lammeren f 9 50 varkens 61 biggen 11 50 boter pw Icilo 1 55 kaas per 50 kilo 28 50 Er werden ter inarkt gebracht 34 paarden 2888 runderen 6395 kalveren 3605 schapen 3170 lammeren 2978 varkens 12687 biggen 60934 kilo boter en 916390 kilo kaas Moofdetuk XII Nijverheid De volgende vergunningen werden verleend tot het oprichten van of het brengen van wjzigingen in njjverheids ondememingen aan de hb C Kerkhof en H Mensohaartot het oprichten van eene hontzagerü en hontdrsaierij aan den heer J van Kranenburg tot het oprichten van eene korenwönstokerji Deze onderneming kwam in 1876 nog niet in werking aan de bh P van Hofwagen J Voorbarendse M Peeters F H Peeters en H Schrave ieder tot het plaatsen van een stoomwerktuig in hunne kleederbleekenjen en aan den heer D A Pensioen tot het plaatsen van een stoomwerktuig ia zgne koporslageri De toestand der ngverhwd was over het algemeen gunstig Binnenlandsche Handel De binnenlandsche handel bepaalt zich bijna geheel tot granen vee boter en kaas en de voortbrengselen onzer fabrieken De veehandel neemt eer af dan toe in andere artikelen was de handel vrj levendig Het bezoek der weekmarkten verminderde niet het ging daardoor vele winkelneringen goed Er worden hier de volgende markten gehouden a Vier kaasmarkten namelijk op den tweeden Woensdag in Maart den derden Woensdagin Angnatns den vierden Woensdag in September en den eenrten Woensdag in November b De paardenmarktopVrydagnade Ameidsche markt Deze markt wordt sedert jarenniet bezocht c De St Jacobsmarkt of kermis die op Maandag na St Jacob aanvangt en eene week duurt d De weekmarkten die lederen Donderdag worden gebonden Bnitenlandsche Handel De bnitenlandsche handel bestond voornamelijk in kaas boter pijpen garens stearine en de daaruit vervaardigde kaarsen Scheepvaart langs de rivieren kanalen en vaarten De scheepvaart was in het begin van het jaar ten gevolge van langdurige vorst zeer gering maar later buitengewoon drnk Er kwamen hier aan of passeerden 3939G vaartuigen waaronder 6301 stoombooten metende te zamen 2 362 809 tonnen dus 836 vaartuigen en 90 333 tonnen meer dan in het vorige jaar Werven en Scheepsbouw Er zfln hier geen werven waar zeeschepen worden gebouwd Voor vaarhügen bestemd voor de binnenlandsche vaart zjjn er echter vijf Een nienw schip werd te water gelaten van twee andere werd de kiel gelegd Bovendien werd veel klein vaartuig gemaakt en werden veHwiheidene schepen gerepareerd Er zün 83 schepen van tien ton en meer dia in deze Gemeente te huis behooren Hoofdstuk XIII Inrichtingen in verband etaande nut de uitoefening van handel en andere bedrijven Middelen van vervoer te water Twee stoombooten voor passagiers en goederen varen tusschen deze stad en Rotterdam tde IJssel dagelgks en de Stad Gouda driemalen per week heen en terug De stoomboot valt Utrecht op Rotterdam vaart dagelgks behalve Zondag heen en weer en legt elke reis aan De stoombooten de Volharding varen in den zomer dagelgks driemalen en des winters tweemalen tusschen Leiden en Gouda heen en terug Eens per week varen van Alphen Oudshoorn en Rbynsaterwoade stoombooten op deze gemeente Verder leggen hier aan de van Amsterdam en daarheen terug varende stoombooten op Rotterdam Delft Dordrecht Middelburg Ngmegen Helmond s Hertogenbosch Waalwijk Eindhoven en Maastricht de van Rotterdam en daarheen terug varende stoombooten op Alkmaar Purmerend Nienwediep Woerden Oudewetering Hoorn Medemblik Enkhaizen eu Zwolle de booten van Zaandam en Leiden op s Hertogenbosch en die van Schiedam op Leeuwarden Voor de verzending van goederen van en naar deze gemeente wordt van deze booten veelvuldig gebruik gemaakt Oischoon het beurtveer op Amsterdam werd opgeheven blgft toch dagelgks met uitzondering van Zaterdag eene barge van hier naar die stad of temg varen In den zomer varen viermalen en in deu winter tweemalen s weeks schuiten naar Leidea en terug Tweemalen s weeks varen schuiten naar s Gm venhage en temg Voorts geschiet het vervoer te water doot een groot aantal markt eit veerschoiten Middelen van vervoer te lande De middelen van vervoer te lande aiJH da RhynspoorwMfmnatschappg en de postwagendiensten op Schoonhoven en Alphen BUITENLAND Buitenlandse Overziclit In Kleiu rAzié schijnen de Bossen veel vorderingen te maken Althans de oorrespondent van Daily Telegraph die vroeger zoo gunstig sohreef over den stand van zaken seint telegram op telegram aan zyn blad om den snellen marseh der Turken en den aanstaanden val van Erzeroem aan te kondigen Hoektar Paoha sohiJDt zonder gevecht teruggetrokken te zijn uit vrees van te worden ingesloten Aan den Donao blqft de toestand ongeveer dezelfde Een groot deel der Bosaisohe legers is daar reeds aangekomen maar hevige regens hebben den grond doorweekt en de ririer doen zwellen loodat er van overgang nog geen sprake is Onder den handeUstand te Parijs gaat thauS ecu adres ter teekening rond aan Mac Mahoo waarin gezegd wordt dat de persoonlijke naijver en strafwaardige eerzucht de nijverheid verlammen dat de jongste gebeurtenissen het algemeen vertrouwen soo noodig voor den handel geschokt hebben dat de bestellingen uit het bniteuland en Frankr k dagelgks verminderen en nn reeds vele werklieden zonder arbeid zgn dat Frankrijk op de algemeene tentoonstelling de mededinging roet het buitenland niet kan volhonden tenzij het vertrouwen spoedig hersteld worde en dat om hiertoe te geraken eene door en door vereoenende en vredelievende staatkunde vereisoht wordt Beeds tweemaal heeft Mac Mahon het dan ook noodig geoordeeld in het openbaar te verzekeren dat hij den vrede wil en den arbeid bevorderen zal Vertrouwen is er niet Het JoHnul Offictel heeft weder een reeks wijzigingen in het personeel der ambtenaren afgekondigd Het program van het nieuwe Fransohe ministerie is thans bekend en het is eenvoudig genoeg Wij zijn er zoo schijnen de heeren te zeggen en wij zullen geene middelen ontzien om er te blijven ïu de eerste plaats hebben de nieuwe prefecten in last om met alle macht als oifioieele oandidaten allen te ondersteunen die niet het manifest van de linkerzijde onderteekcnrten of niet steraden voor de motie van orde van 17 Mei En om dit nog duidelyker te maken wordt er bijgevoegd dat ze zullen worden afgezet wanneer de wndidaat der regcering niet slaagt Ia