Goudsche Courant, woensdag 30 mei 1877

Wegens den gezondheidstoestand van den heer Kuyper kan de verandering niet onmiddelijk iu werkingtreden Zaterdag hield het Uultapationbond i n het gebouw voor kuusten en wetenschappen te Utrecht de 3e algemeene vergadering waarop 10 hoofdbestuurder en 11 afgevaardigden vau afdeelingen tegenwoordig waren De vergadering werd heropend met een toespraak van den Voorzitter waarin hij gunstige mededeelingen deed omtrent deu stand van het boud en tevens hulde bracht aan de leden van het algemeen bestuur die van het dag bestuur en vau ijverige correspondenten In de 8 maanden sedert de vorige alg verg was het getal afdeelingeu geklommen van 7 tot 19 bovendien is nog iu 13 gemeenten het getal leden voldoende om eene afdeeling te kunnen oprichten Verder zijn 148 correspondentschappeu opgericht waarvan sommige in afdeelingeu veranderd werden en enkele audereu te niet gingen zoodat er 140 overbleven In 234 gemeenten van ons vaderland is de bond nu door afdeelingen oorrespondentschappen of enkel door leden vertegenwoordigd Het ledental is in de bedoelde 8 maanden van 864 tot 17Ü2 toegenomen en dus met 838 vermeerderd De geldelijke toestand is gunstig de rekening over 1876 sluit met een batig slot van f 126 D Voorzitter beeloot met een opwekking tot wedijver onder allen om op het eenmaal ingeslagen goede pad krachtig voort te gaan Tot hoofdbestuurders werden daorno gekozen de heeren baron Yerschner van Arnhem Egeling van Des Uatg Keiler van Hoorn uit Dordrecht en Rink van Tiel Nadat uitvoerige debatten waren gevoerd over op te riohten bondshuizeu en de wijze van inrichting daarvan werd een oommissie benoemd ten einde naar aanleiding der rapporten van de afdeelingen een nader voorstd dieniangsande by het algemeen Bestuur iu te dienen Tot leden der commissie Werden gekozen de heeren Philippona voorzitter dor vereenigiug van der Voort flommertt en Goeman Borgetin depirtementcB waar 1p Bonapnrtisten bij de vorige verkil tiiig een aauiienlijke ramjerheid hadden moeten Buiiapartisten als regeericgseandidatcu worden be schüuvvd Voor het overige hebben de prefecten lederen antirepublikeinsühen candidaat te steunen die ecnige kans van slagen heeft Iiidieu dan wat nnar de regeering Tertrouwt gebeuren ïal de minderheid gunstig ia voor de rtgeenng zallen de beide Kamers yerecuigd worden in eeue gemeensohappelyke zitting en het voorslel zid worden gedaan om het mandaat VHii deu n i Ubchalk voor zea of zeven jaren te verlenuieu Men beweert ook dat teven zou worden beproefd den maarschalk het recht te gevcü om in ekere geviillen aijn opvolger te benoemen Dat dit Jaatsle lukken z d zelfs bij ecne antirepublikeiusche meerderheid is niet w iarschyulp want debouapartisteu en legitiniisteu xullcn er stellig tegen zgn vVreezeude d it van die macht gebruik gemaakt worden zal ter gunste der Orletiiiislen Natuurlijk mo cten nog vele aiidere dingen geschieden om zooveel mogelijk de overwinning te waarborgen Men heeft thans nog slechts de prefecturen gezuiverd rauar hetzelfde kan wei worden verwacht ten aanzien van alle andere betrekkingen die iu de macht er regeering zijn Blijft de republikeinsche partij zoo kalm als nu n slagen haar hoofden er in de tneht te l andhaveu dan behoeft er geen vrees te bestaan dat deze plannen zullen slagen Alleen ingeval hare tegenstanders ouToorzichtigbeden begaan kan de regeering hopen op ucces De Belgische Kamer is nog steeds aan de behanideling der artikelen van de wet op de misbruiken bij verkiezingen In dtJ zitting van Vrijdag deelde de Minister Malou n ede dat de internationale suiker onventie weldra zal worden geteekend maar de ieawe overeenkomst voor dit jaar niet zou worden toegepa t ïe Seraing is een werkataking uitgebroken die een gevaarlijk karakter beeft Uit Spanje bericht men dut de opstand op Cuba door Martinez Campos bijna onderdrukt is dat althans de regeeriug belangr ke voordeelen behaald heeft Het Italiaansohe Kabinet heeft een overwinning behaald in het parlement die te meer de aandacht trekt omdat bij de stemming over het wetsontwerp de uaestie van vertrouwen was gesteld Het bedoelde ontwerp dat nl op de suikerbelaating is ipct 232 tegen 109 stemmen aangenomen BINNENLAND GOUDA 29 Mei 1877 Z M heeft benoemd tot Hoogheemraad van de Krimpenerwaard prov Zuid Holland dep Ji er W Boer ht 1 Door de kiesvereeniging te Oudewate fdjti tot can 4idaten voor de Tweede Kamer gesteld mr V V van Bosse Minister van Staat in de vacatnre Biohon mr i G Pat jn in de vacature Kuyper Door de centrale anti revolntionaire KiesvereenigingffVreest God eert den Koning zijn in het districtGouds candidaat gesteld voor de Tweede Kamer deheeren W nmalen en Bichon Standaard Da gewone vergadering van onderwijzers uit het zevende ohooldistriot van Zuid Holland zal gehouden worden den n Juni in de Sociëteit Ons Genoegen alhier Op de agenda zijn geplaatst 1 Het verband tusschen het Lager en Middelbaar Onderwas in te leiden door den heer G H Westbroek faoofdonderwüzer te Schoonhoven VeMer tal gelegenheid gegeveu worden ter bespreking van 2 De vergelijkende examens S Bewaarscholen en voorbereidende klassen 4 Eigen Hulp Tot opbouw van het Asijl Steenbeek is bij den Goudschen Correspondent den heer Haverkamp Begejnann nog ingekomen VaB X T Z te Gouda ƒ 10 Van den hoofdeursus bq het 2e reg infanterie te Maastricht hebben slechts 4 onderofficieren van de 20 aan het examen voor Sen initeuant dei infanterie voldaan Naar men verneemt vordt eerstdaags eene pensioneering en in verband daarmede eene promotie te gemoet gezien voor de officieren van het leger hier te lande Het vergelijkend examen voor de openbare school in het Beiersche gemeente Stolwijk zal den 6 Juni a t plaats hebben Hoewel men in de afdeelingeu der eerste kamer tegen het ontwerp van wet tot naturalisatie van F J H VTeltera gewezen pauselijk zouaaf geen beden king had werd deze toekenning van Nederlanderscliap beschouwd als eene gunst Men achtte het raadzaam dat er gewaakt worde dat anderen die op soortgelijke wijze hun Nederlanderschap hebben verloren hunne burgerschapaiechten niet uitoefenen zonder vooraf weder te zijn genaturaliseerd Staten Genei aal Eeosto K ius Zitting van Maandag 28 Mei 1877 In deze zitting zijn elf verschillende wetsontwerpen met algemeene stemmen aangenomen waaronder dat tot wijziging der begrooting van Ned Indió voor 1877 havenwerken te Batavia en dat tot wijziging van hoofustuk IV der staatsbegrooting voor 1877 dat in verband staat met de onlangs in werking getreden reohteèlyke wetten H M de kohingin is sedert de laatste dagen der vorige week aan eene ongesteldheid lijdende welke haar belette gevolg te geven aan Hd voornemen tot bijwoning van het Leidsohe muziekfeest Met leedwezen verneemt men dat die ongesteldheid na Hr Ms intrek op het buitenplaats het Huis ten Bosch niet verbeterd is zoodat de koningin hare appartementen moet houden Ook verneemt men dat Z K H priua Alexander sedert cenige dagen ongesteld is Uit een door den Nederlandsehen gedelegeerde bij deu oppersten raad van gezondheid te Konstantinopel aan Zr Ms minister resident aldaar ingediend rapport van 2 Mei jl betreffende de pestbesmetting te Bagdad blijkt dat het sterftecyfer gedurende de week van 22 tot 28 April geklommen was tot 273 Men vleide zich chter met de hoop dat de ziekte haar toppunt had bereikt eu dat zij even als in het vorige jaar omstreeks de helft van Juni geheel zou verdwijueu In de omstreken van Bagdad was Amara de eeiiige plaats waar de pest zich vertoond had aldaar waren echter slechts enkele gevallen voorgekomen Men deelt aan Btt Vaderland mede dat Maandag aan Z M den Koning voor de Vereenigiug EigenHulp erkenning als rechtspersoon is aangevraagd en goedkeuring van de statuten De ministers vac Oorlog en van Marine h ben dezer dagen schriftelyk blijk gegeven van huu belangstelling in deze Vereenigiug die thans ruim 3000 deelnemmers telt Totdusver hebben zich echter de sympathie voor iet streven der oprichters en een juist begrip van het doel der Vereenigiug nergens zoo krachtig geopenbaard als te Doesburg waar op een bevolking van ruim 4400 zielen nu reeds 62 deelnemers uit de verschillende klassen der maatschappij waarvoor Eigen Hulp wordt in t leven geroepen toctr iden Hetzelfde geldt van I urmerende p m 4800 zielen dat tot op heden 41 deelnemers leverde Waren de belangstelling en samenwerking overal elders even groot Eigen hulp kon even goed als de Oostenrijksche ambtenarenen beambtenvereenigiug na een tijdsverloop van elf jaren 47 000 leden tellen Voor eenigen tijd werd door den heer A Pierson toen predikant te sBosch thans directeur der Heldringgestichten te Zetten eene prqsvraas uitgeschreven ten einde ontwerjpen te bekomen van een doelmatig stel echoolploten ten behoeve van bet onderwijs in de aardr kskunde van Nederland Vier prijzen werden daarbij uitgeloofd en wel een van f 100 een van ƒ 75 een van ƒ 60 en een van ƒ 25 Vyftien ontwerpen zijn ingekomen Van deze is de eerste pr s toegekend aan het ontwerp met het motto De nationaliteit eens volks bestaat vooral in zyne liefde tot het vaderland de tweede aan dat met het motto Ook in Holland ia bet schoon de derde aan dat mat het motto Iets over de provinciën van Nederland en de vierde aan dat met het motto Vooruit Bij de opening der naambricf je is gebleken dat de schrijver van no 1 is de heer Jacob Jongeneel te Utrecht die van no 2 de heer S A Serné te Zwolle die van no 3 de heer J L Boon te Amsterdam eu die van no 4 de heer L Büaink te Zaandam De Kamer van Kooph te Arnhem die een adres aan den minister van binnenl zaken had gericht tegen de ontworpen dienstregeling van de Ned RqnSp Maatschappij heeft geen antwoord bekomen maar de dienstregeling is in werking gekomen hoe nadeelig de kamer die ook met opzicht vooral der aansluitingen achtte De kamer heeft zich thans tot de andere Kamers van Kooph gewend om adhesie te verzoeken tot haar adres Vrydagavond werd te Zwolle de vergadering der vereeniging der christelijke onderwijzers in Nederland voortgezet Tot de belangrijkste punten op de agenda voorkomende behoorden de vragen Hoe moet de houding der vereeniging zijn tegenover de vereeniging Volksonderwijs voornamelijk met betrekking tot de bestrijding van schoolverzuim Hoe heeft de christ onderwijzer zich te gedragen tegenover de openbare schoolautoriteiteu Wdke voor eu nadeden heeft het voor tonderwijs om met kweekeliagen ala werkkracht in de school te arbeiden De vragen gaven aanleiding tot zeer uitvoerige discussiên Een voorstel van het bestuur om machtiging te verkregen tot het uitschrijven ecner prijsvraag voor een Landboek over christelijke pedagogiek werd verworpfu De vergadering werd met gebed gesloten Zaterdag werd in de bark der Amalia stichiioj te Utrecht eene vergadering gehouden van belangstel lenden in de totstandkoming van een kinderziekenhuis met gelegenheid tot opleiding van ziekenverpleegsters Ofschoon van het doel allerwege met ingenomenheid kennis was genomen beantwoordden daaraan volgeai de mededeelingen van den oorzitter dr Smith niet de bijdragen die ontvangen werden Behalve eeuige belangrijke sommen tofa kapitaalvorming bestemd eu waarvan men dus sld hts de rente kon gebruikeu waren aan giften ineens en jaarl ksche bijdragen slechts ruim f 3000 ontvangen terwijl men meende na nauwgezette uerekeuiagen niet te kunnen beginnen tenzij men minstens over f 8000 beschikken kon Die som was noodig om daags een viertal jongens van 9 14 jarigen leeftijd te kunnen verplegen en dit is noodzakelijk om bet hoofddoel 0 dadiug van ziekenverpleegsters te bereiken terwijl men zich aanvankelijk althans tot dit deel der ziekenverpleging meende te moeten bepalen omdat men daarmede zou blijven buiten het veld dat andere inrichtingen voor hare werkzaamheid hebben gekozen Tegenover deu aandrang van sommigen om maar te beginnen in de stellige verwaehting dat als de iuiak eenmaal in werking is de ingenomenheid er mee zóó zon toenemen het UKt er van zóó zou ia toog springen dat 4e giften dün zouden toestroomen stond de meeniug van anderen en vooral die van t bestuur dat men in allen geval zekerheid moest hebben om op bescheiden wijze iia jaar te kunnen volhouden Die meening behield in de vergadering dan ook de overhand al beriep men lich van den anderen kant op een sterksprekend voorbeeld van den invloed van het zien der goede werking Eene Duitsohe molenaorsvroaw die nooit van de zaak geboord had vernam van de opleiding van ziekenverpleegsters en het nut doordoor teweeggebracht en schonk daarop dadel k een nieuw hui r met inrichting en belangr ke bijdragen voor het eerste dryven der inrichting Het denkbeeld om niel te beginnen vóór men over ƒ 8000 zou kunnen beschikken leidde tot het andere om over de toegezegde gelden te beschikken en dit rentegevend te beleggen totdat de vereiKshte aom zoa zyn gevonden Als middelen om nog gfSden te bekomen werd aangeraden het opnieuw uitzenden van inteekenl J8tcn bij hen die nog niet geteekend heblieu onder uiteenzetting van den toestand het vragen van bedragen elders dan in Utrecht het vragen van giften ui natura voor den inventaris der inrichting het inroepen der hulp van de dames o a tot het honden eener lotery of van een bazar V het houden eeuer collecte lang de huizen der ingezetenen Het bestuur zal al deze üenkbeelden overwegen Onder meer kwam ook nog ter sproke da vraag of de giften ineens moeten beschouwd worden totkapitaalvorming bestemd te zijn dan wel gebruiktmogen worden om de zaak te drijven Het Igemeeugevoelen der vergaderden was dat Ai giften die nietopzettelijk door de gevers tot kapitaalvorming zy bestemd geheel ter beschikking van het bestnurzijn om ten meestan nutte der inriohting te worden be steed Intnsschen werd in overweging gegeven omuit de giften ineens benoodigdhedeu voor den inventaris aan te schaifen waardoor zij evenzeer als doorbelegging kapitaal zouden worden U JD De wintertuin die als eerste prijs bij de verloting der Internationale Tflinbouw Tcntoonstelling is getrokken heeft in veiling opgebracht 2800 Uit Zierikzee wordt het volgende medegedeeld In den tuin van den heer V L hhd een meerlenpaar zijn nest gebouwd in een laurierboom die ia een tob staande met de mooie dagen buiten geplaatst was Het invallende gure weder maakte het spoedig daarop noodig den boom weder binnen te brengen nl vu een met glos gedekten ingang by de woning De vogelt blevet echter rustig nestelen en hebben de eitje beioorlyk uitgebroeid eü verzorgd ofschoon zij daartoe nu eu don de deur uit en in moesten vliegen en d huisgenooten gedurig het nest moesten voorbygaail EindelijK z jn de jonge vogels met de ouden uitgevlogen en niet weder in den boom teruggekeerd Aan het hoofd van het Zotdagtilad van de Stan iaard deelt de heer Kuyper mede dat dit blad van 1 Juni af zal ophouden te verschijnen en in de plaats daarvan in het najaar de Beraui weder in het leven zal treden onder zyne redactie in vergroot formaat en zoo mogelijk tot vermiiider en prü Te Anuterdam is gehouden de jaoriyksohe algemeene vergadering vau het Genoodschap tot zedelijke verbetering der gevangenen De voorzitter dr J van der Moer opende haar met een rede over bet f verband tusschen den sterken drank en de misdaad Daarna droeg da Secretaris dr Laurillard het algemeene verslag voor Daaruit bleek o a dat het ledental van 2871 J verminderd op 2840 ofschoon da afdtelingeo Utrecht Lttawudea Almaar en Heerenveen een niet onoanzienlijke vermeerdering van leden hadden gekregen Er werd o a medegedeeld dat weer verscheiden ontslagen gevangenen in het afgeloope genootschopsjaar zijn geholpen om elders de gelegenheid te krygen een bestaan te vinden b v iu Cincinnati in de Vercenigde Staten van NoordAme rika en de Trauavaal De staat der geldmiddelen was niet ongunstig al i het ook dat de aanvragen tot hulp zoo toenemen dat een vermeerderd ledental wentchelyk blijkt Vervolgens werd belangrijke discussie gehouden over het voorstel der afdeeling Utrecht om ilcn werkkring van het Genootschap uit te breiden door aan ontslagenen te wier opzichte overtuigend is gebleken dat zij onschuldig vervolgd of veroordeeld waren geldejyke of andere ondersteuning te verleenen Dat voorstel werd met 38 tegen 6 stemmen verw9rpen Daarop werd beiffbt over eeiiige deels door de afdeeling Utrecht gedane voorstellen tot reglementsherziening meestal van meer huishoudelyken aard In het weekblad De Benmrtning deelt prof R van Boneval Faure mede dat de voortdurende overweging v n de vraag hoe de stryd over de belijdeuisvragen tot eene gewenschte oplossing kon gebracht worden hem heeft geleid tot een denkbeeld dat hy in een voorstel geformuleerd aan het oordeel der aynode zal onderwerpen Een afdruk van dit voorstel wordt aan de geabonneerden op genoemd weekblad door de redactie toegezonden l caJlff1 De hooge rood heeft Moondag uitspruk gedaab omtrent de bekende voorziening in cassatie van den heer F J Hallo die door het gerechtshof te Arnhem wegens bedriegelyke oplichting tot 3 maanden celstraf is veroordeeld Ook dit rechtscollegie wos van gevoelen dat de handeling van den veroordeelde als oplichting moest worden beschouwd en achtte mitsdien het tegen s hofs uitspraak aangevoerde middel van cassatie onaannemelijk Het beroep is op grond daftrvan verworpen Vrydog werd voor fcet hof te Leeuworden de bekende zook van den burgemeester van Baflo behanilehi Daarbij bleek dat de landbouwer Heidema den voorzitter van het polderbestuur den heer SchattenInig s nacht circa 3 ure medegedeeld had dat het zetwater by hem over den dyk stroomde en dat daar een gat in deu djjk was Hij keert terug naar den d jk eu wacht te vergeefs op het polderbestuur totdat s morgen circa 9 ure de burgemeester van Baflo komt wicn hij alles mededeelt en vraagt m in den to stand te voorzien Op diens v rlangeii ordt eerst nog een bode te paard gezonden naar deu heer Sohatleiiburg düoh deze komt terug met bericht dal de waariiian Brand reeds op weg ia om te komen met kar en zakken Na de mededeelüig van Heidema aan den voorzitter van t polderbestu ur komt daar de waarman die naar een ander bedreigd punt gezonden wordt en van daar terugkomende aan het zijlhuis waren hier drie volmachteu vergaderd en gaven dezen aan Brands last om met 70 zakken 2 arbeiders eu 1 kar naar Heidema te eaan oin als het water dalende was en niet de halve hoogte van de kruin had alsdan de zakken niet te gebruiken Toen Brands ter plaatse kwam vond hij het water zakkende en zoo laag dat hij het oanoodig oordeelde de zakken te vidlen en er den dijk mede te dichten De burgcmetster achtte dit wel noodig met het oog op deu terugkeereoden vloed zeide dat de volmachteu dan niet schenen te weten hoe de toestand hier was en hij het dan wel zelf zou weten nam de zakken in beslag het ze met zand vullen eu dichtte een gat onder Eeurum met 60 zakkeu en een onder Baflo met 10 zakken zander zelfs te denken aan zijn qualiteit De adv gen mr B W N Servatiua oordeelt dat het bier niet de vraag geldt of het poldcrbestuur al of niet goed heeft geoordeeld over den toestand zulks is aan Prov en Gedep Staten te beoordeelen maar of bekl een daad verrichtte woartoe het bestuur was aangewezen en die vraag moet toestemmend beantwoord warden Z E G requireerde bevestiging van het vonnis De verdediger mr S M S Modderman advocaat te Groningen beweert dat bekl gehandeld heeft waar het polderbestuur nalatig bleef ouder deu indruk van het oogenblii met het oog op het gevaar bij weerkeerenden iloed in het algemeen belang zonder iemand te benadeelen en Z ë 6 vertrouwt dat het laatste woord zal zijn eene schitterende vrijspraak üiUpraak 1 Juni a s Eene verschrikkelijke daad van wraak is te Lercaragepleegd Ëenige personen hebben heimelijk het huisondermijnd van Giovanui Rizzi het hoofd der politie te dier plaatse een man die met voorbeeldigenauwgezetheid zijn plicht doet en op wien bedoeldepersonen om die reden zeer verbitterd hebben moetenzijn Toen zy het hui ondermijnd hadden legdenzij er eene hoeveelheid buskruid onder en alzoohebben zij in den nacht van IS dezer terwyl Bizzi zijn vrouw en twee kinderen sliepen het huis in delucht doen vliegen Door de krachtige pogingen derpolitie die steun vond bij de geheeie bevolking ishet gelukt de slachtoffers van onder de puiuhoopente voorschijn te halen Zij zijn deerlijk gewond doch niet doodelijk In het jaar 1873 weigerde te Breesd een dér ingezetenen V M de voldoening der lammerentieud aan deu eigenaar van de heerlykheil Marien aard den graaf van Bijlandi va Uarienwaard Een lougdttrig proce was daarvan het gevolg Thans is het einde daarvan dat de verkoop is aangekondigd van de woning en het erf ven boveugenoemden P M door de rechtbank van Tiel eu wel wegens wanprestatie van lammereutiiuil Dezer dagen werd te Eene zonderlinge geschiedenis Wy hooren somtijds van vreemde voorwerpen in de maag van groote yisselwi gevonden maar nog iiomt datiwn die ook iu de maag van een paard aantrof In fcne kopie van Galigiiare vindt men het volgende De paardenviller te Montfoucon kocht niet langgeleden eene party oude paarden die tot het leger hadden geboord Toen hij eei daarvan opende was hij niet weinig verwonderd fr een zilveren doos in te vinden waarin zich ecu kruis van het Legioen van Eer en een papier bevonden in volkomen goeden toestajid waarop het volgende geschreven stond Daar ik de nederlaag van mijn Keizer niet kan overleven ca ik noch vrouw nog kind nog nichten of neven heb sta ik op het punt mig in een laataten aanval tegen de Engelsohen te laten doeden eu daar ik nitt wil dat mijn kruis in hunne handen zal vallen zal ik het mijn paard Chateau Margot doen inslikken Het zal het teruggeven als het kan PlEBKB Dardïman sergeant bij het tweede escadron der roode lanciers M iselüt de vilder bracht de voorwerpen bij den commissaris van politic van het district en die ambtenaar liet hem de zilveren doos behouden Wat het kruis betrof het werd opgezonden aan de groote kanselarij van het Legioen van Eer Uit documenten openbaar gemaakt door de hoogleeraren von de Eoole d Alfort blijkt dat eenige paarden den onderdom van vijf en vcertig jaar hebben bereikt het paard dat Karel de Twaalfde bij den slag van Pultawabereed bereikte dien ouderdom De witte strijdhengst van Napoleon leefde negen en twintig jaar Chateau Margot wordt verondersteld veertig jaar oud geworden te zijn Bij den slag van Waterloo waar zijn meester vrijwillig den dood zocht liet hij het dier de doos inslikken en dcM wa4 r dns vijf en dertig jaar ia gebleven i J Te M heer Limburg is een grijsaard die ondanks het verbod kraaiennesten wilde uithalen uit een hoogea boom gevallen en op de plaats doodgebleven Burgerlijke Stand GEBOREN 24 Mei Marie Henrinle GoJefridB ooders M V O L Ho üt tti C H Umkooij 25 Cornel FnrasiVrïli ouden A H SparuMlj es C C GroesBadasl 28 Coraelia oodefB T Sanders ea B Noo lander 27 Johaoaa ouders H Vaijk ea 3 W Coenraada 28 Beipier ouders W de Beij en M de Bena Adriana ondera A Iiok en M Pbtoit OVERLEDEN 25 Mei C Kopperdraaier 2 d 21 H C den EJel 4 w 28 F Kaluieyer 2 lu APVERTENTIËN Amsteboah 28 Mei 1877 De ondergeteekende wenscht bij de aanstaande Verkiezing voor Ledso vaa de Tweede Kamer der Staten Oeneraal in bet Hoofdkiesdistrict Oonda buiten aanmerking te blijTen H DE VEER JT HE FABSIEAmN Een JONGMENSCB 21 jaren oud bekend met de Prapsche en Duitsche Talen wenschte zich geplaatst te zien in een Fabriek Winkel of Magaz u liefst voor werkzaamheden van a4mini8tratieven aard Brierea gelieve men te adresseren ouder letter E aan den Uitgever vaa deie Coannt GEZIN kunnen In een FATSOENLIJK m ü twee geplaatst worden Adres met ranco brieven onder letter W aan het Bareaa dezer Courant iiioïl HARTIN a Frèreö Ctonda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Carte PortraitsAlbuma Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et c e Portraits emaillés c 294 Staats Loterijf De Trekking der Eerste Klasse beg intop MAAND AG4 JUNi o k