Goudsche Courant, woensdag 30 mei 1877

1877 yttOg t N 1991 GOUDSCHE COUR AM T Nieuws en Advertentieblad voor Gouda eo Omstreken Gemeen teraads Verkiezingen o o TJ 13 j Bg genoef ame deelneming znllea in de maand Jnni o st achtereenvolgens ZUS Vliegende Blaatljes verschijnen waarin zal worden nagegaan in hoeverre de 5 Saadsleden die aan de beurt van aftreding zgn e eer eener herkiezing waard zyn In de plaats van eene oppervlakkige beoordeeling op stroobriefjes slechts eenige regelen groot looals tot heden het geval was schjjnt een meer grondige behandeling wenschelj k De grondslag der beschouwingen zal voornamelijk zjjn het Verslag van het Verhaudelde in den Raad en de heeren zullen aan een gestrenge doch strikt onpartijdige entiek worden oaderworpe n alleen als raadsleden worden besproken Zfl znlleo verschenen als volgt DINSDAG 5 JDNI Voorloopige beschouwtngen over den Ooiidschen Band en het college van Burgemeester en Wethouders MAANDAG 11 ZATERDAG 16 ZATERDAG 23 DINSDAG 26 ZATERDAG 30 Het EaadsKd C Messemaker W J Fortuijn Droogleever 1 Goedeinaagen W B van Stronten f Mr H J KraneiHmrg P B Z j die de Blaadje franco direet a de uitgaaf wensehen te oiitvaniien gelieven daarvan TïN SPOEDIGSTE fcennis te Reven en wel chnftelijk aan het Bureau dezer Courant onder bit motto SelangtMlimf Hea zal voor de 6 Blaadje feznmeulijk 30 cenla in rekeninR worden gebracht en zij Eullen alleen dan verschijnen Is er i euoeg aanvragen inkomen om de onkosten te dekken € 114 RAR EMELKSLOOT R 157o 3c hnis van af de Boelckadc KlNSTWASSdHERIJ STOOMERWERIJ ü DRUKKERIJ NIEUWE DJTüEBREIDB INMCflTING voor het HERVBRWEN CHEMISCH WASSCHEN en DRUKKEN van alle mogelijke WOLLEN ZUDE KATOENEN en GEMENGDE STOFFEN Damea Costumes Japonnen Rokken Mantels Chawls Doeken Heeren Jassen Broeken Vesten Petten eti Handschoenen enz worden zoowel in als uit elkaar in meer dan 200 stalen op nieuw Herverwd Geappreteerd en Gedrukt Alle goederen worden door ons op een groot Droog en Appreteer Machine geëffectueerd SPEtSALITEIT in het Verwen van Avonddoeken Fichus Bedouïnes Chawls Sorties Ae Bal enz van het schitterendste Marine blauw tot het zachtste Nacht blauw MODEKLEUREN zooals Marine blauw en Kardinaal rood worden door ons in verschillende Plaatsea van sa Bjgk mei veel succes gedebiteerd LINTEN VBRWERU in alle mogeljjke Kleuren i f 0 10 per eter ia 6 ii 7 dagen afgeleverd DamesModemaaksters genieten RABAT KRÜL INRICHTING VERWEHU en WA8SCHERIJ van Veeren en Plnmeaui Chemisch en naar staal GLACÉ HANDSCHOENEN WAS8CHERÏJ eok Zeemlederen voor HH Militairen VBRWEKIJ van Ameublementen in 2 3 en 4 Kleuren naar Keuze en zonder Arsenicum Jassen Broeken en Vesten van alle VLAKKEN GEREINIGD ontvangen op nieuw nitgestoomd een geheel nieuw aanzien Geene goederen worden geaccepteerd wanneer wjj niet bepaald verzekerd zgn van den goeden nitsUg derzelve Alle goederen van welken aard ok worden door ons in 8 i 10 dagen netjes enprompt afjjelorerd goedige bewerking BiUijke Prijzen accurate Administratie Hopende door een nette en soliede wijze mg hetzelfde vertrouwen waardig te maken dat miJ gedurende 25 jaren in andere Plaatsen is te beurt gevallen JUet alle achtinj heb ik de ew te zgn VEi Dw Dienaar F DIAMANT Kamemelksloot B 167 alhier 3e biils van af de Boelekade TfB Ondergeteekende is op franco aanvrage aan Hnis te ontbieden ▼ OLKOIIEN ATTHEKSZL DER 3 KINA8 KmACRTRSRSTKUjaiB TOmSCB EN KOORTS WKHKMÜ STAALHOUDENDI Bezelfiie Aanbevolen tegen afmatting van leeftijd of VERM0BIKNI9 BLOEDSGEBRBK ot zijne KLEUHLOOSHKID BLEEKIUCHT te LANGZAME HEHSTELLINO EVOLGBN VaN HET KRAAMBED onz N Dc SCBTV QUINA UUIOCBE is een zeer aangenaam Ehlmter hetwelk uithoofde der bijxondere berei insswi e van LAROCHE ai de werkzame bestanddeelen der 3 beste Kina soorten geel rood en grijs bevat Fabrieksmerk gedeponeerd GENERAUDEPOT e c Zijne voortreffelijkheid boven alle andere preparaten is in de Hospitalen degeilijk bewesen alsmede door een twintigjarif succes tegen VerfW kking of moedelooéheid maagkwalen Kntuche ieefliji en tegen de bekende iuxtrtten der voch ige landen AmtUTdm H H H Uloth et O Parus 22 rueOrouof en in Apotheken OwnfA DISK XAV A BSIHKM X HASUONIE GONCEBT in bet Abonnement door het Korps Staf Mu lkanten va n het Heg Schutterij te Rotterdam oud Directie tu i n Kipelmeutcr VV J nutschenruUtcr Wzd op Vbijdag 1 Juxi 1877 de avonds ten 7 ure 10f Entree buiten inteekening Voor Heeten Ltden hunne Dames of Kinderen 1 de persoon voor Niet Leden ƒ 1 70 de persoon Bij ongunstig weder in de saaL Het Bestooe Mn P J SNEL Preiuktd H jager Secretarie 0 W AABDEEBBAAR 18 HK JOH HOFF SCHB ïM lüT mm bjj vermagering algemeene lichaamszwakte ai eene doorstane ziekte bjj gestoorde spgsver tering gebrek aan eetlust en in t geheel bg alle MAAGKWALE ea is wegens duizenden getuigschriften vaa Doctoren en hoofdzakelijk van genezende verbruikers het zekerste middel de gestoorde organen weder te regelen het bloed ie hemienwea ea daardoor da verloren krachten te herkrjjgen JOH HOFPsche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bn de Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J C vas VRBÜJöNGK en de Wed A C SCHOPTEN Urbanus Pillen bereid volgens bet aloude en ecbt Recept waarop men in bet bijaondet attent maakt Zyn zeer nuttig in ongealeldhaden der MAAG en werken heilzaam p d SPIJSVERTERINO zyn nitmmtend tegen de GAL SCHERPTE ia bet BLOED en UITSLAG der HUID zü lüi ZACHT LAXEREND eu 8LIJMAFD111JVENU Verzegelde donzen van 37 i Cent eu dabbeb doozen zga rerkrgxbaar bij de hh i Jlilatterdam J de Boer Jntieriam M Ctiban C drog heilige reg D 132 Bodeffraven B Vertlout Boêioop 1 A van t Wondt Delft H W de Kregff Qmia L Schenk op de Hoogstraat Haattreeit K Oosterling Mttft h V G Snabilié Buitenbar Leyden J T Terbargh Haarlem hoek Bskkerttw MoonhrecU Q H Poat Oudexatêr Pr Vree Rotterdam v d Toorn Beker Weete Wagenstraai i wii ioiiei A Wolff Waerien J F Swseriaan Zeveniuhea A Prins Het depét dezer eCbtO Urbanns FUI n zoovele jaren met roem bekend en in Ugemeen bmik ia door ons te Oouda alleen n oit Sluitend geplaatst by den heer L SCHENK Oip de Hoogstraat WA A B S C H D W I N O Men wordt instantelgk verzocht wel attent tf willen zijn dat door ons bg niemand anders dl UrbannsPUlen bereid rojgens het onde en olltt Recept in Dépdt zijn rerkrggbaar gesteld in i Mr èotmi opgegeven Steden en Plaatem dan Hj de itrri hmengenoemde Dépótlumdert In elk dooq e is ees biljet voorzien met de eigenhandige naamteekeninl van de vervaardigers Wed Keünkn e Zoon Ap thekera welke Haodteekening zich ook bevindt op het Zegellat waarmede de Doosjes verzegeld zïn Wij verioeken de gebruikers iaetantelijk daar n op Ie letten en raden hun aan wel tOe te Zien bg wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onie HandieekenitiJ is zich aan te sohaffen en zich te wachten voor het gebrnik van de vele namaaksela Als Candidaten voor de Tweede Kamer in het Hoofdkiesdistrict GOUDA worden aanbevolen 1 Voor de gewone vacature Wü Stembiljet Mr P P van Bosse Minister van Staat de uiterst bekwame Financier 2 Voor de buitengewone vacature Blauw StimbUjet Mr J ii Palijn Lid der Provinciale Staten voor het District ZOETERMEEE De Bedactie Nationale Militie ONDERZOEK van do VERLOPGANGERS der MILITIE TE LANDE Be BURGEMEESTER van Gouda brengt ter algemeene kennis dat ingevolge art 138 der Wet op de Nationale Militie van den 19u Augustus 1861 Slaateilad n 72 de INSPECTIE der VERLOP iANOEBS voor de Gemeente Gouda is bepaald op WOENSDAG den 13 JÜNU 1877 de morgens ten II are Dat daaraan behoarrn deel te nemen de TERIX FGANGEB8 der NATIONALE MILITIE van de ligtingen 1873 1874 187B en 1876 die vóór den I April IL in het genot van onbepaald verlof Ziijn gesteld daaronder ook begrepen dezulken die tot eene andere genueuto bchooien doob thans in deze gemeente voonaehtig zijn met uitzondering alleen van hen die casu quo in de maand Jung e k in werkelgke dienit moeten komen welke V erlofgangers op voorschreven dag en uur zich behooren te bevinden op de STADSTIMMEHWERF aan de Turfmarkt alhier Wordende ban voorts medegedeeld a dat z j volgens art 140 der genoemde wet ter inspectie behooren te verschijnen in uniform gekleed en voorzien van de Kleeding en Uitrustingstukken hnn bij het vertret met verlof medegegeven van hun Zakboekje en van bun Verlofpas l dat zg volgens art 180 dier Wet worden geacht onder de wapenen te zgn niet alleen gedurende den t d dien het oedoeld onderzoek duurt maar ia het algemeen wanneer zij in uniform zgn geïleed zoodat zij die ongeregeldheden aU anderzins plegen bij het gaan naar de plaats voor het onderzoek bepaald gedurende het onderzoek eu bg het naar huis keeren te dier zake zullen worden gestraft volgens bet crimineel Wetboek en bet Reglement van Krggstuoht voor het krggsrolk hier te lande bg genoemd art 130 toepasselijk verklaard e dat hg die door ziekte niet kan verschgnen een attest van een Geneesheer of Heelmeester door den Burgemeester geviseerd moet overleggen en J dat degene welke zonder vergunning absent is volgens de wet met arrest zal worden gestraft Gouda den 29n Mei 1877 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND BulleDlandsch Overziclit Uit Konstantinopel bericht men officieel dat eenige oproerlingen gevat of verbannen zijn en dientengevolge de rust weder geheel hersteld is In hoever dit met de waarheid overeenstemt is op te maken uit andere berichten welke alle daarin overeenstemmen dat te Konstantinopel eene bedenkelijke gisting Iieeisoht Voor het oogenblik heeft nog de regeering de noodige kracht om de orde te bewaren maar het is de vnag of dit lang duren zal Dc loop der oorlogsgsbeortenissen in Klein Azid scbynt de naaste aanleiding te zijn tot de heersohende ontevredenheid welke het vooral gemunt beeft op den minister van oorlog De Sultan heeft diei eohter voorloopig gehandhaafd en de klagen gestraft Op dc Turksche berichten Van den oorlog in Azië kan men niet veel staat maken daar zg blijkbaar door de vrees overdreven zijn Er heerscht een ware paniek in het hoofdkwartier Toch bl kt er uit dat de Russen steeds voorwaarta tnkkeo en reeds te Olti staan de vermeesteriug van Eneroem is alleen eene quaestie van tijd De Turksche ondernemingen in den Kaukasus zijn eenvoudig eene dwaasheid en hoeveel men daarvan ook in Konstantinopel zich moge hebben voorgesteld het zal op den loop der zaken geen merkbaren invloed hebben Trouwens de verplaatsing van het Russische hoofdkwartier naar Alexandropol bewijst reeds boe weinig men zich daarom bekommert De Turken verliezen uit het oog dat Rusland altijd de gemeenschap kan openhouden langs de Kaspische Zee en dus de operatien in Armenië door hunne ooderuemingen weinig kannen worden belemmerd Aan den Donau beletten d regen eu de hooge waterstand de operatijn der troepen Wel geven de Bussen in het vernielen der Tdrksche monitors blijken van behendigheid ea moed maar van overtrekken der rivier door het gros de l ers kan nog niets komen De gezondbeidstoeetaod blijft goed maar als warmte volgt op de herige regeus vreest men voor allerlei zieicten ten givolge van de uitwaaemiugen ran den bodem De berichten over Servië luiden niet gunstig voor den vrede men spreekt van een brief van Vorst Nilan aaa den Gsaar waarin h zou hebben meegedeeld dat de Serven niet langer in bedwang kunnen worden gehouden Hen kan eohter veilig aannemen dat de Serven in elk geval we wachten zullen met een oorlogsverktanng aan de Turken totdat de Russen den Donau over zgn De Oostcnnjksche autoriteit heeft 150 Serven die op weg waren naar Kunienië te Orsowa laten oppakken en naar Belgrado terugbrengen De Griekaehe Kamer is weder bijeen het Mi nisterieDeligeorgis heeft zijn ontslag genomen en zat worden vervangen door een Kabinet waarin de verschillende fracties zijn vertegenwoordigd zooals wij vroeger reeds opmerkten sluit de vormiug van zulk een Ministerie niet in dat dc Grieken tot vijandeiykheden tegen de Turken zullen overgaan de Griezgn slim genoeg om vooreerst nog in afwachtende houding te blijven In Fraukrqk ismen in alphabetische orde der departementen aan het zuiveren der besturen geweest De laatste Igst van benoemingen van oiider prefecten en algemeene secretarissen is afgekondigd die welke geheel verdacht waren aan de regeering der moreele orde zijn afgezet In een circulaire aan de procureurs generaal zegt de Minister De Broglie dat de Maarschalk een nieuwe staatkunde wil volgen ten einde de overheersching van de theoriëu der radicalen tegen te houden Hij verzoekt daarin dat de procureurs generaal hun ijver verdubbelen om de wetten te doen naleven de zedelijkheid den godsdienst en het eigendom te beschermen tegen de aanvallen van de pers en beveelt hun aan ellce vergoelyking van de Commune te beletten alle bdeedigingen tegen het hoofd van den Staat en alle valsche berichten die strekken om de meening ingang te doen vinden alsoferiuFrsnkrgkeenpartg bestond die misdadig genoeg was om een oorlog te willen verwekken Intusschen sohgnt de verdeeldheid in den boezem der regeeringspartg steeds san te wakkeren DeOrleaniaten zgn na verig op de Bonspartisteu die te veel posten krggen naar hunne meening terwgl naar het sohgnt de legitimisten uit Frobsdorff het wacht woord ontvangen hebben om zich te retireeren eu zich met dit ministerie in t geheel aiet in te laten Is dit zoo dan kan het kabinet zelfs in den senaat op geene meerderheid rekenen en zal het weldra onmogelgk zgn De vrienden van Mao Mahou doen hun best den president op te zetten en liefst zachtjes aan te drijven tot een coup d état Het is te hopen dat dc maarschalk die trouwens niet de vertegenwoordiger is eener dynastie en persoonlgk geen eerzucht heeft niet tot zulk een uiterste zal komen Alleen ingeval men er io slaagt hem te beduiden dat de maatsehappelgke orde in gevaar is en het zijn plicht is Frankrgk te redden bestaat de mogelijkheid dat Mac Mahon bet oor leent aan die inblazingen Het ia maar jammer dat de maarschalk op politiek terrein zoo onnoozel is In eene Zaterdag in Hydepark te Londen gehouden meeting die door eenige honderden personen werd bijgewoond zijn resoluties aangenomen waarin de politiek van Rusland werd veroordeeld en die van Lord Derbj goedgekeurd alsmede het door dezen gegeven antwoord op de oironlaire van prins Gortscfaakoff Keizer Wilhelm die den 9n Juni a naar Enu zou vertrekken zal nog eenigen tijd te Beriijn vertoeven om naar men voorgeeft de cavalerie manoenrres bij te wonen die in de omstreken van Berlijn en Potsdam zullen worden gehouden t Is de vraag of dit de ware reden voor het uitstel is Het beelnit om de garnizoenen in Elzaa Lotharingen te versterken is uitgei aardigd Generaal Grant de expresident der Unie is Maandag te Queenstown aangekomen Hij ging niet aan wal dit geschiedt pas te Liverpool maar een aantal personen in een sleepboot gingen aan boord om hem te begroeten BINNENL ror GOUDA 31 Mei 1877 Morgen wordt het zomerseizoen geopend in nOnt Genoegen met een concert dat een beerlgk genot belooft Het wordt gegeven door het zoo uitstekend bekende eorps Stafmuzikanteu van het reg Rotterdamaohe Schutterg onder directie van den heer W J Hutachenrugter Wz terwgl een programma is geannonoeerd rgk asu schoone stukken Een eu ander geeft den Gondschen ingezetenen waarborg iets waarlijks schoons iets zeldzaams heeriijka te zullen genieten Men verzoekt ons ter keunisse te willen brengen onzer lezers dat het concert aanvangt om 7 uur en niet zuoals in de advertentie en op de programma s sUiat om 7 uur Dinsdagavond werd de Nederiandsche Natie plotseling zeer verontrust door de tijding dat H M onze geëerbiedigde Koningin ernstig ongesteld was Gisteren vernam men nader dat H M een betrekkelijk rustigen nacht had doorgebracht De toestand der doorluchtige Zieke hoewel niet veislimmerd blijft zorgwekkend Z K H de prins v Oranjs is op het telegraphisch bericht van de ernstige ongesteldheid der Koningin gister nacht uit Par s vertrokken en ten i ure des namiddags in den Haag aangekomen Terstond begaf de Prins zich naar het huis ten Bosch De berichten van gister namiddag omtrent den toestacd der Koningin luidden H M is zeer zwak De toestand zeer zorgelyk maar niet zoo erg als gisteren Gisteren avond luidde het bericht dat ofschoon de benauwdheid zich niet had herhaald de toestand even zorgwekkend bleef Dinsdag namiddag is de s oorsteenveger M zwaar verwond met een vigelante tehuis gebracht hg was bg het verrichten zijner werkzaamheden van het dak eener woning op de Turfmarkt gevallen M C M van Rangelrooi die eenige dagen geleden bg klaarlichten dag drie wandelstokken van de stoep bg den winkelier van Veen wegnam zoodoende weder in handen der justitie te geraken is door de Arrondissements Beohtbsnk te Rotterdam tot een halfjaar gevangenisstraf veroordeeld Genoemde persoon heeft meer dan de helft vaa zgn leren in de gevangenis of in bedelaaragestichten doorgebracht Na afgelegd examen is Dii dag ais candidaatnotaris toegeUteu de heer mr J Molenaar te Waddinxveen Bg den veehouder A van Driel in den Zuidpbu polder te Moordrecht ia den 29 Mei jl een rund wegens longziekte onteigend en afgemaakt