Goudsche Courant, vrijdag 1 juni 1877

Dezer dagen is door de politie te Groningen procesverbaal opgemaakt tegen eene aldaar welbekende diefegge verkeerende zonder vaste woonplaats wegens het ontvreemden van een karaf met jenever Daags danraa lag de diefegge in een ledig vat aan den openbaren weg te slapen Aan den inhoud der karaf had zy zich maar al te zeer te goed gedaan en daarna geen raad meer wetende zich in dat vat ter ruste begeven De vrouw moet zich veelal zonder dit te vragen in de woningen dringen der ingezetenen en zich dan maar hier of daar te slapen leggen ja zich niet ontzien ook wel op een bed te gaan liggen Het hoofd van de oudste familie der wereld is voor eenigen tijd in China overleden Het was de hertog Kuiig de afstammeling in rechte lijn van Confucius die in 479 v C overleed Vierenzeventig geslachten scheidden hertog Kung van z jn beroemden voontaat Een afdoend middel zal men in Engdatid aanwenden om in de bi hotfte aan dienstboden te voorzien men zal namdijk doodeenvondig Chineesche koelies iinporteereu Door tussehenkomst van een firma te Hongkong al een Londensoh huis die aanvoeren Te Holland Park is reeds een Chineesche waschinrichting in aanbouw In de Pruisische provincie Brandenburg zijn van 1604 onderwijzersplaatsen 114 vacant en 418 onvoldoende vervuld Er zijn 148 onderwijzers met 80 100 leerlingen 95 met 100 120 83 met 120 150 33 met 150 180 16 met 180 200 en nog 14 onderwijzers die aan raeer dan 200 leerlingen onderwijs moeten geven In de gehede provincie ontbreken ongeveeClSOO onderwijzers Die zich aan ecu ander spiegelt Tl icgelt zich zacht EEN RAAD OM OP TE VOLGEN Van alle ziekten die dagelijks de sterflijst vermeerderen is de longteering zeker de meest algemeene de meest wanhopende voor de huisgezinnen Tot heden heeft de wetenschap nog geen zeker middel tot herstel kunnen vinden en moest zij haar taak beperken om het ly den der teeringzicken te verlichten en t leven met de grootste zorg eenigen tyd te verlengen t Is een ieder bekend dat men den borsthjdera airaraadt een warmer klimaat op te zoeken om er den winter door te brengen zoo mogelyk in de nabyheid van denneubosschen waarv in de uitwaseming een weldadigen invloed op de langen iiitoefend Ongelukkig kannen vele zieken zich niet verplaatsen en t is voornamelijk tot dezulken dat vy onze woorden richten De ondervinding heeft eerst te Brussel en later bijna overal geleerd dat de teer die een harfsachtig product is van de dennen een zeer merkwaardigen en gelukkigen invloed heeft op de zieken die aaa teering of bronchitis l deu Dit is reeds genoeg om de aandacht der zieken op dit geneesmiddel te vestigen Men moet er dus vooral op letten dat men in het begin der ziekte dit geneesmiddel aanwendt De geringste verkoudheid kan in eene bronchitis ontaarden t Is derhalve natuurlijk dat men om het meeste vooeiled van dit geneesmiddel te hebben zich er vau bediene aoodra men aanvangt te hoesten Deze aanbeveling is daarom zoo nuttig omdat vele borstlijder geheel onbewust zijn van hunne krankheid en slechts mcenen dat ze een zware verkoudheid of lichte bronchitis hebben al de beginselen der teering reeds werkelyk aanwezig zijn De teer wordt gebruikt in Skn vorm van teerwater Vroeger deed men wat water in een karaf en vulde die met water dat men tweemaal per dag schudde gedurende een week voordat men het gebruikte Men verkreeg dan een weinig werkende oplossing waarvan de lütwerksel zeef trsohillend waren en va i ncD zee stshcipen en onaingenamen smaak Tegenwoordig vindt men by de beste apothekers onder den naam v n Ooudton de Quyot een zeer geconcentreerde teerlikenr die u in staat stelt om onmiddelijk op eet gtgèveh oogenblik een zeer helder en aromatick teerwater te bereiden van niet onaangenamen smaak Men ddét een of twee tèelepeltjes van genoemde teerlikoor in e n glas water en men verkrijgt terstond een teer ater raeer of minder met de aromamieke besianddeelffli der teel beiwangerd en van zoo geringen prijs dat een flacon van twee francs voldoende is om tien i twaalf liters teerwater te bereiden Om deze bereiding juist te bewerkstelligen heeft men slechts de wy ze van bereiding in te zien die bij eiken flacon gevoegd is Het is met de genoemde teerlikenr Govdron de Ouj of dat men met den besten uitslag proeven genomen heeft in zeven hospitalen en gasthuizen te Parijs als ook te Brussel Weenen en Lissabon De heer Guyot heeft tevens kleine kapsules ter grootte van een gewone pil vervaardigd die onder een enveloppe van gelatine tuirere Noorweegsche teer bevatten T iet tgdperk wavier weken 82 April tot 19 Mei 1377 ïijn blijkens ingekomen ambtaberioiiten xloor longïiekte aangetast in Gelderland 4 runderen in Zttid Holland 8 7 runderen in Friesland 9 rundejreu Totaal 100 runderen In hel vorige tijdv ik van vier weken waren 118 arunilerPH door die ikkle aangetast St Ct Stateü Qeaeraal Ebmtk Kamek Zitting van Dinsdag 29 Mei 1877 In dc ne zittiug is na discussie de regeling van let onderwijs bij de kon militaire academie anngeuoraen imt 28 temmen tegen 1 Daarna was aan de orde iet ontwerp tot verhooging van hoofdstuk V der staatslegrootiug Rotterdainsehe waterweg Door euktile leden werden daarteg bezwaren geopperd die de minister van binnenl zaken trachtte op te lossen Het ontwerp werd aangenomen met 25 tegen 4 stemmen De openbare zitting werd daarop eeaige oogenblikken geschorst ter vaststelling in comitö generaal van de huishoudelijke raming der Kamer Na de heropening deelde de voorzitter mede dat ingekomen was eeno missive van den griffier der Kamer den heer jhr mr J A Singendonok welke door dezen wordt voorgelezen waarin hij wegens ïijuen gevorderden leeftijd met 1 October aanstaande zijn ontslag uit die betreklïtng verzoekt onder dankbetuiging aan de Kamer voor de welwillendheid die hy steeds vail allen mocht ondervinden De voorzitter drukte hierop namens de Kamer xyu leedwezen uit over dit besluit van den vetdienstelflken grifHer maar hij eerbiedigde de redenen die hem üaartoe hadden geleid en bracht verder hulde aan den yver en de bekwaamheden vac dien heer De Kamer is daarop tot nadere b jeenroeping gescheiden De uitslag der openbare aanbestedingen door het hoogheemraadschap van Sohieland te Rotterdam gehouden is als volgt Het driejarig onderhoud van 8 stuks boezemmolene het stoomgemaal enz Ie perceel J van derLoo te Kralingen ƒ 10 050 2e perceel L Vieaer hier ƒ 1400 3a perceel I J Becker Tamse teBeeuwp ƒ 1325 Herstellingen aan de Maas en IJselhoofden onder Kralingen te Nieuwerkerk A H Docters van Leeuwen te Ouderkerk a d IJsel ƒ 680 Leverantie van zwaar timmerhout 1 e perceel W Hoogendijk Wz alhier ƒ 809 2e perceel Van der Torren te Waddinxveen ƒ 1164 3e perceel W Hoogendijk Wz alhier ƒ 363 Verzwaring aan de bedyking van den Hulpboezem en het leggen van een rietbesïag voor diebedijking enz ï Mudde I z te Lekkerkérk ƒ 2950 Het herstellen van de defecten aan Scbielands Hoogen Zeedijk Ie perceel T Mudde üz te Lekkerkérk ƒ 540 2e perceel W Romeyn te Capellea d IJsel ƒ 170 3e perceel A Mudde te Lekkerkérk ƒ 100 4e perceel W Romeyn te Cappelle a d ƒ 670 5e perceel E Langerak teBergAmbacht f 320 6e C Ooms te Ammerstol ƒ 2190 7e W Bomeyn te Cappelle a d IJsel ƒ450 8e E Langerak te Berg Ambacht ƒ 377 5 C van der Knij te Moordrecht ƒ 300 10e E Langerak te Beig Ambaeht ƒ 280 De beschrijvingsbrief is rondgezonden voor de in Augustus te houden algemeeue vergadering der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Aan de punten van beschryving ontleenen wij t volgende Naar aatdeiding van het rapport der commissie voor herziening van de wet op t middelbaar onderwys stelt het Hoofdbestuur voor lo De algemeene vergadering brenge openlijk aan genoemde commissie haar dank voor de groote nauwkeuiigheid ej uitnemende scherpzinnigheid waarmede die oommissie ook dit gedeelte harer taak heeft volbneht io De algemeene vergadering spreke haar wensch oit dat de Eegeering by de herziening der Wet van S Mei 16G3 waarop reeds door haar het uitlicht is lopend baar gezette aandacht zal schenken aan liet rapport dat vanwege het hoofdbestuur aan de hooge staatsdienaren ii toegezonden Verder stelt het Hoofdbestuur voor aan het Nederl SohoolmnseHm uit de algemeene kas een bydrage van ƒ 300 te verleenen Het Departement Almelo stelt voor het Hoofdbestnur te machtigen zich tot de Hooge Begeering te richten met het verzoek om te bewerken lo dat aan alle inrichtingen ter opleidihg van onderwijzers en onderwijzeressen kweekscholen normaalscholen opleidinglessen de gezondheidsleer in verband met de natuurleer van den mensch worde onderwezen 2o dat op de scholen voor lager onderwys de kennis raa de algemeene waarfceden der gezondheidsleer door ie meest gepaste middelen worde bevorderd Ten slotte zal in behandeling komen het Rapport der afgevaardigden van Zalt Bommel Zwolle en Leiden geoommitieipl lot het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheid om ds toekomst der onderwijzers eu onderwyzeressen van é par etoeni o1ioleii voor lager tff voorbereidend onderwys te verzekeren De conclusie van het rapport strekt om lo de wensehelijkheid te doen uitspreken dat alle bezoldigingen vau duurzamen aard niet slechts voorzien in het levensonderhoud der bezoldigden maar ook in staat stellen hun toekomst te verzekeren door deelneming aan een pensioenfonds 2o te doen besluiten dat de Maatschappij tot Not van t algemeen als proeve gedurende vijf achtereen volgende jaren jaarlyks een om van ƒ 1000 uit de Algemeene Kas beschikbaar stelle ter tegemoetkoming van de Departementen die de toekomst van hun onderwijzers eu onderwijzeressen willen verzekeren op voor het hoofdbestuur bevredigende wijze en volgens regelen door dat bestuur goed te keuren De aanbesteding van het bouwen van het Asyl Steenbeek te Zetten zou reeds heden plaats hebben Volgens het bestek moeten gebouwd worden een hoofdgebouw een waschhuis een schuur met stalling en een schuurtje tot berging van brandstoffen voor helpsters en asylisten worden in t geheel 48 kamertjes gemaakt De lengte van het hoofdgebouw bedraagt 36 11 M de breedte 12 25 M Het werk moet opgeleverd worden vóór of op 15 Aug 1877 wanneer het gebouw wordt betrokken De raming van het geheel bedraagt ƒ 37 500 Men schrijft aaa Hel Vad uit het Westland Als bijzonderheid raag vermeld worden dat Maandag iteds eenige kinnetje nieuwe aardappelen voor Engeland geladen werden Het ongunstige weder in aanmerking genomen waardoor schier alles ten achter is ja veel ten achter cal blyven is het bericht te belangrijker dewijl de eigenlijke handel met Engeland eerst over drie a vier weken beaint De aspeigeteelt is zeer slecht en hoewel de prijzen hoog zijn is er geen jaar bekend waarin zóó weinig werd omgezet De tuinen zien er oppervlakkig beschouwd over t algemeen goed uit dank zij het eenigszics gunstige weder der laatste dagen toch zeggen de tuinders dat de besse pruime en pereboomeu veel door de nachtvorsten geleden hebben net beschot erg zal tegenvallen en de prijzen hoog zullen zijn De berichten in verschillende dagbladen opgenomen over de Rykslandbouwschool en het daaraan verbonden proefstation zyn niet alle even juist Met zekerheid kunnen wij o a meededen Ie dat van een offioiëele feestviering bij gelegenheid van de opening der nieuwe gebouwen van de Rijkslandbouwschool tot heden geen enkel plan bekend of ontworpen is waardoor de uitnoodigingen die aan Z M dén Koning en leden vua het Vorstelijk Huis gedaan zijn of zullen worden om daarbij tegenwoordig te zijn geen betrekking kunnen hebben op een feeitvieriug als sub 1 bedoeld 3e de Minister van Binnenlandsche Zaken zoodanige nituoodiging niet heeft ontvangen dus ook niet heeft kunnen aannemen 4e de eorrespoudecten der dagbladen die steeds de opening van het oog verliezen dat het proefstation sedert Januari van dit jaar geopend is en de nieuwe zijgebouwen waarin de werkzaamheden van het proefstation zullen overgebracht worden buitendien bestemd zijn voor scheikundig laboratorium voor leerzalen kabinetten enz van landbouw natuurlijke historie en pbintkunde waaruit volgt dat de nieuwe gebouwen geheel ten onrechte het Proefstation genoemd worden en er evenmin van een opening van het Proefstation sprake kan zijn 6e andere berichten als eer de strike der werklieden die ten gevolge zou hebbeu dat de gebouwen niet ly dig genoeg gereed kunnen komen onmiddelijk gevolgd door de opmerking dat 4ie staking slechts eenige oogenblikken heeft geduurd van allen grond ontloot zyn De houw der zijvleugels vordert uitmuntend en er bestaat tot heden geen enkele reden voor de vooronderstelling dat de gebouwen op 1 September a s niet gereed zullen zijn Nabij de Woutenbrng te Leiden had gisteren een treurig ongeval plaats Ten behoeve van den spoorweg Leiden Woerden zyn daar ter plaatse de voorbereidende werkzaamheden aangevangen tot het leggen van eene brug over de trekvaart waarbij het heiblok in beweging wordt gebracht door eene stoommachine De man die belast was met het houden van een aan de stelling bevestigd touw is daardoor medegesleurd en in den kuil met het hoofd op een der palen nedergekomen ten gevolge waarvan hij zwaar verwond werd Na voorloopige heelkundige verpleging is de man naar het akademisch ziekenhuis overgebracht Met zekerheid meldt het EH kunnen wij mededeelen dat de hoofdcommissie van de tentoonstelling van kuim toegepast op nijverheid die in de maanden Juli en Augustus e k in het Paleis voor Volksvlijt zal worden gehouden van de hoofdcommissie der onlangs plaats gehad hebbende tuinbouwtenstoonstelling al de opstallen hekken enz op het Prederiksplein dus ook den fraaien hoofdingang en do bruggen heeft overgenomen Als de raad nu gunstig zal be schikken op het in te dienen verzoek om onder gelijke voorwaarden als het bestuur der tuinbouwtentoonstelling het Frederiksplein als voorplein der nijverheidsteatoonstelling in te richten dan zal dit plein gedurende den zomer een uitspanningaplaati wordeu gelijk ie 1889 met een muziektent versehingslokalen enz Als een staaltje vau het driakvermogen der Wslehersohe boeren deelt men aan de H Ci mede dat bij gelegendheid van het gaaischieten aan de Oronjeron onder Vronwepolder op tweeden Pinksterdng door 14 man zijn gedronken 35 kan jenever Mea had het in vorige jaren niet v rder gebracht dan 25 kan met 15 man Nog it verseheiden plaatsen ontvangen wij mededeeling van pogingen door de bekende idiehters uit Londen ook diUr beproefd om handelsroiatleu aan ta knoopen Het schijnt dus dat die lieden op groote schaal ons knd willen exploitceren N R Ct Naar wij vernemen zal by gelegenheid van hef 50jarig bissohopsjubilé door de gezamenlyke ZouaveuBroedersehappen op nieuw een algemeen feest wordeii gevierd waaraan zooveel mogelijk allen in Nederland verblyveude gewezen Zonaveu zullen deelnemen Evenals by s Pausen 30 jarig pontificaat zal deze feestviering Weder te Tilburg geschieden en wel op Zondag 10 Juni s Daags te voreu heeft een vwgadering plaat van afgevaardigden uit alle Zouaven Broedersehappen in Nederland welke zal worden gehouden ter constitueering van een Algenuen Neckrlauttsci Zou am iond zijnde een aaneensluiting van alle Zouaveu Broederschappeu in ons land onder een Centraal Bestuur Reeds op het vorig feest te Tilburg werd hiertoe het plan geopperd terwijl de statuten ontworpen n eenige verdere tappen gedaan zijn door de eoramiasie van voorbereiding bestaande nit de heeren J Vnincken O E S G M te Tilburg jhr Ridder de van der Schuren O E S G M wethouder te Hertogeuboseh en den heer Antoine Arts te Vugt In een dezer dagen gehouden Raadscittüig e Deventer deelde de voorzitter mede dat geen S van da 12 sollicitanten die aan het vergelijkend examen voor de betrekking van hoofdonderwijzer aan de school voor lager en meer aitgebretd lager anderwijs voor meisjes ieA aamen alle vereisekttn betaten om aan het hoofd van die inriehting van onderwijs te staan zoodat bet hem niet vrij stond een voordracht aan den Baad te doen Toen werd besloten het advies van de sehooleommissie ia te winnen op welke ijze in die racstuMzal moeten voorzien worden Men sehrijft vit Katwijk saa Zee Zatordag II zijn aldaar 54 schuiten meestal met een mooie vangst aangeweost De besomming van d ooordvaarders was zeer onj elijk van ƒ BO tot ƒ 899 in 10 14 dagen reis de binuenlekker besomdeii van ƒ 85 tot ƒ 200 ia 6 dageo De visehprijzeu zija nog zeer hoog Dinsdag is uit de seheepmtkeri van den heer D Taat uitgehaald de nieuw gebouwde bomsehuit genaamd Burgemeester T A O ie Sidier voor rekening van den beer Nicolaas Haasnoot zullende gevoerd worden door schipper D den Haas welke spoedig Of Boordkaring visealierij zai itgaaa Er worden te Moergestel drvk epmetingeu gedam voor een spoorweg van Boxtel direct op Antwerpen mocht deze lijn tot stand komen dan is dat dorp ook verbonden aan het groote spoorwegnet Z M de Keizer van Brazilië zal luor de Amt X verneemt half Juni ons land bezoeken De reederij te Sohevcningen zet onvermoeid dea strijd voort tegen den zoozeer door haaï voor de vissehersvloot gevreesden wandelweg van het badhuis langs het strand naar het dorp Vond het orgaan van de visaeherü i het eedorp door het middct van petitie bij den raad geen gehoor thans heeft de reederij weg van rechten ingedagen om te trachten hare innige overtuiging dat de straatweg langs het strand inderdaad nadeelig is voor hare schepen de zegen te verwhaifen In de raadszitting van eergisteita Werd medegedeeld dat aan bilrg ét weth een exploit Was geworden waarbij de gemeente door eenige reKdérs aansprakelijk ordt gesteld voor de nadeden waaraan hunne schepen bloOUtsan dooif den nieuwen weg langs bet strand en d monding van een riool in zee Na het indienen van een deskundig advies hebben burg en weth deïe sommatie met eene aanueming voor kennisgeving begroet Trouwens ved v are er san de zaak niet te doen want de weg is in gereedheid ea reeds voor het publiek in gebruik gesteld BclrelTi nde de te Zwceloo Pinkstermaandag gcplwijde misdaad deelt men nog mede dat de beschuldigde Jan Elders een 23 jarig jongman bekend heeft met een paar slagen met een zwarcn knuppel aangebrneht den ongclukkigen jongeling uit Emmcn te hebben neergeveld Minnenijd moet bij dit droevig feit in het spel geweest zyn Versoheiden andere jongens uit dat dorp zijn min of meer in het bloedig drama betrokken De verslagene werd met zijn moordenaar in dezelfde woning geboren en heeft als klein kind soms aan dezelfde moederborst gezogen omdat zijn eigen moeder een zeer zwakke vrouw was Uit Ooststellingwerf wordt aan de N R Ct gemeld De buitengewoon lage prijzen die in sommige dorpen dezer gemeente voor de boter worden besteed de vorige week slechts 67 thans 67Vii ent per kilo hebben ten gevolge dat er byna geen boter is te bekomen De landbouwers weigeren te verkoopen Het Bestuur van het Ncdprlandsoh Algemeen Werkliedenverbond hefft de werklieden opgeroepen tot het bijwonen eener openbare vergadering op Maandag a s ten einde kennis te pemen van de outwerp statuten eener door het Verbond op te richten vereenigiug onder de leus van Helpt uzdvcn die zich den bouw van eigen woningen ten doel stelt ter voorziening in de behoefte die raeer en meer gevoeld wordt aan goede en doelmatig iii erichte wouijigen ook door de schrikkelijk hoog opgevoepdc huurprijzen D 8taat 0t bevatte deswr dagen ia twee overzichten de uitkomsten der vbevolkingsstatistiek over Jan van dit jaar bewerkt gedeeltelijk op de provinciale bureaux van statistiek gedeeitclyk op het bureau van statistiek van het departement van binneulandaebe Zakeu Het eene ovsrsicbt de statistiek der huwelijken der geboorten en der sterfte naar den leeftijd is opgemaakt uit de registers van den burgelijkeu stand waarvan uittreksels ingevolge eene met het liegin van dit jaar ingevoerde regdiug door de gemeentebesturen nd afloop van iedere maand aan de provinciale bureaux van statistiek wórden toegezonden De vermoedelijke oorzaak van den dood volgens le opgave van den geneeskundige die den lijder haeft ter zijde gestaan Wordt op de slerftelyst aangeteekedd eu door de geneeskundige ambtenaren onder eene der 34 rubrieken gebracht welke voor de sterftestatistiek zijn aangenom De statistiek der sterfte aaar de oorzaken des doods is naar de opgaven door hem gedaan zamengesteld Ten einde vergelijking tusscben de onderscheidene gemeenten ea groepen vaa gemeenten in de eerste kolom van beide overzichten aangewezen gemakkelijk te maken is de verhouding berekend tusscben het aantal inwoners dat ieder der gemscnteiï en groepen ran genteenten op 1 Januari vart dit jaar volgens de uitkomsten der bevolkingstatistiek telde en het mttal huwelijken geboorten en sterfgevallen met inbegrip der levenloos aangegevenen De verhoudingoyfers ijn vetrmenigvnldigd met 11 8 t n einde vergelijking met de uitkomsten over het gehcele jaar later mogdijk te maken Daar het aantal inwoners eerst sedert korten tijd is bekend geworden zijn deze overzichten niet vroeger gegeven Dergelgke overziehten over yebrilari Maart en de eerste drie maanden van jaar te zamen zullen eerstdaags versehynen in bet vervolg zullen zü geregeld worden openbaar gemaakt De afgrijsselyke wreedheid van sommige lieden die men helaas als nieosoheu moet behandelen en niet als schaddijk gedierte mag vertrappen grenst aan het ongeloofdijle Een fraai paard zoo toch leest men in de Memoode vond men te Ammerstol s morgens dood in de weide liggen Bij onderzoek bleek dat het vlecsch evenzoo de beide oore waren alJKsitóden dalrbü had men do wonden met terpeatyn Bestreken Naar men vermoedt heeft het beest zich doodgeloopen van pijn In een andere weide hebben Waarsèhijnlijk dezelfde deugnieten vier koeien verminkt door ieder een poot bij t gewricht af te Mgen Óe SWkken lagen bij de verminkte lyken Gistelren namiddag ten omstreeks vier ure is Ie Rotterdam aan het Nieuwe Hoofd in de Maas te water geraakt een met tWee paarden bespannen wagen toebehoorende aan de gisthandelaars W te Sahiedam De paarden zyn verdronken Het ongeluk had plaats doordien de paarden schichtig waren en de leidsels aan den wagen waren vastgemaakt Te Alexandrië is de stoomketel in een korenmolen gesprongen op het oogenblik dat het gebouw vol inlandsche vrouwen was die baar koren kwamen brengen Minstens 24 vrouwen zyn van deze ramp het slachtoffer geworden maar het aantal dooden was nog uiet met zekerheid bekend Deze vorm is bijzonder oftn fe bevelen voor hen die een afkeer van teerwater hebben of veel op reis moeten zijn Twee of drie teerkapsules genomen op t oogenblik dat men gaat eten vervangen gemakkelijk de teerlikeur Ieder flacon van twee francs vijftig centimes bevat zestig kapsules Dit is voldoende om to bewijzen hoe goedkoop het gebruik is der kapsules de Goudrm de Guyot Vijf tot zeven en een halve cegt daags Wanneer een verkoudheid verouderd is of wanneer men het effect wil bespoedigen kan men de teeroapsules gelijktijdig gebruiken met de teerlikeur die men dan bij t eten en naar bed gaan inneemt Deze dubbele aanwending ontstaat van het gebruik van afkooksels pales en siropen en dikwijls reeds gevoelt men na t eerste gebruik de gezegende uitwerlcing Laatste Berichten Sratto 30 Mei De werkstaking Van de mijnwerkers in de kolenmijnen kan als geëindigd beschouwd worden Bijna allen hebben t werk hervat en deorde werd niet meer gestoord i Weenen 30 Mei Aan de PM Corr wordt per telegraaf uit Bucharest gemeld Wegens de vele ongelukken op de Enmenische spoorwegen is de directeurgeneraal Gillanx door den grootvont Nicolaas naar Plojcsti ontboden De gsheele Rumenisehe spoorwegexploitatie zal uitsluitend onder Russisch bestonr wordeu geplaatst De buitengewone overstroomingen langs alle rivieroever hebben eene aanzienl ke schade aangericht Erzerum 30 Mei van Beuters oorrespondent Het garnizoen van Peneek is naar Olli teruggetrokken De Bussen zijn tot voor Peneek gekomen Gisteren hebben zij op de versterkte positiën bij Karaklissa een aanval gedaan De kommandant Mehemed pacha viel hem in den rechtervleugel aan noodzaakte hen terug te trekken en vervolgde hen tot Tashditschai Men ziet bij Kars een grooten veldslag te gemoet MARK TBÊirre H T B N Goudft 31 Mei Poldertarwe puike ƒ 13 i ƒ 1S 50 Mindöe ƒ 12 60 a ƒ 12 75 Rogge puike ƒ 9 a 9 40 Mindere ƒ 8 50 i ƒ 8 75 Voer ƒ 7 75 i ƒ g 26 Gerst puike ƒ T 50 l fS ii Mindere ƒ S BOè ƒ 7 Haver zware ƒ 6 Ï5 Èt ƒ 5 80 LIgte ƒ 4 7B a ƒ 6 20 De Veemarkt met goeden ftnroeT alles werd tot enorme hooge prijzen verkocht schapen en lammeren alsmede varkens eu biggen vlag verkocht Aangevoerd 65 partijen kaas met vluggen handel Hooikaas van ƒ 28 s 31 Graskaas ƒ 31 ü ƒ 33 Goeboter ƒ 1 40 a l BO Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Ill I Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 2S Mei Hiria Joaant oadgn J de Eraijf CD M Irbervelil 0 Elizsketh oaderi B Nisveld CD J C van den Berg Cbrlstianus ooderi A t Ee en J P vso der Res SO AdriSnos ouden C via Velzen cd J M Knnper OVERLEDEN 88 Mei J Kool 67 j GEHEWD O Mei i A Bron en W Vermeij A J Matbot en H C Zwartjes Burgerlijke Stand van onderstaande Gemeenten vaa j 84 tot 30 Md 1877 l Mocfrdreobt GEBOREN Oijiberta ouden J nu der Vooren en V Stuit Eliiabeit oudere N fan Spengen en W Booo wonende te Zvramnerdam OVERLEDEN ft van Duin 2 j ONDKRTBODWD T van der Meer 32 j C gen en P Bietteld 24 j GEHUWD Oeeae t JM Ooader GEBOREV Leeodert ooden U Ku eüE Slappendel OVEEIJSUEt Gmio ONDERTROUWD Geene GEHUWD GeeM Stolwijk Annijge ouders T Noomen on D van Egk H ig onder W Onvefaiid ei A de Jong Antliania ouden II Stout es A tan der P jl OVERLBOBN C K Blinken 28 j H Grtvelasd 3 n E Koólwök 7 m H Sloof S m ONDERTROUW Getne GEHUWD Gkene Haastafecbt GEBOREN Geene ONTlERTRdüVtD Gtnt GJlHUVlD J Aè Keïier 1 i eo M M t ijk ffltj OVEllLÏDEN i Smit 25 j L H C A de Jong 11 m C de Joig n m Beeuwük GEBOREN tJattiarioB Theodora onders C van Vliet es J Vetkleü Dirk Adrianos oodff i Kroyt en M Blonk Ckirncliü ouden Ö van Harskamp en N Moraal Hendrieua onders H Drie en W Seh ldkamp OVERLEDEN Geene GEHUWD J van Kom 31 j en A m Vliet M j ONDERTROüWt Osene