Goudsche Courant, vrijdag 1 juni 1877

Zondag 3 Juni 1877 W 1992 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VOLKOMBN AFTBEKSBL DKH S KINA KIIACHTHERSTKIJ KIID TONiaCH EN KOOSTSWEIUEND Da SCHTB QtriNA LAROCHK is een zeer neenaam Ehhster hetwelk uithoofde der bijzondere bereidingswijze van I OCHK M de werkzame bestanddeelen der 3 beste Kina soorten geel rood en griijs bevat Zijne voortrelïelijkheid boven alle andere oreDaraten is in de Hospitalen degelijk bewegen alsmede door een twintipfjang succes tegen Verzwakking of moedeloosheid maagftwaien Kritische leeftt d en tegen de bekende koortsen der vechhge landen PARIJS 22 me firotiof en in Apotheken sa TERIHG IiONGZIEKTEH VERKOUDHEID HOEST GEBRUIKSAANWUZIN6 IS BU IEDERE FUCON GEVOEGD Talrijke Namaaksels Ieder die het echte product van den uitvinder den heer Guyot apotheker te Parys wil gebruiken gelieve er vooral op te letten dat de handteekening GUYOT IN DBIE KLEUREN op het etiquette moet zijn gedrukt Te Gouda bU J 0 Zeldenrijk droogist en in de meeste Apotheken té bekomen De vergelijkende analyse Iieeft bewezen dat de namaakseU van de echte vertcbillen door hunne zamenstdling en de hoeveelheid ie r die zij Ijevatten De heer Guyot kan elecUts de bereiding waarborj ea der van z jne handteekening voorziene produclan Waddinxveen OEBOBSN Dirk ondm D Rtjaeteld n tf Joukers Teun ooden K vtu £ i u M Hoogeodoorn 6 ertrui oader C van T etawro ea T BergehoetT Dirk ouden I Kitater en J C Touw OVEKLEDEN M M Alphenur 16 b ONUEKTROliWD Gmdc OEHÜWD Gceuc ADVERTENTlfiN Heden beviel mijn geliefde Echtgenoot Antgdig van een dood kind J J VERDRIES GoTOA 30 Mei 1877 De ondergeteekenden bctnigen hunnen liarteiyken dank voor de vele bljjken van belangstelling bij gelegenheid hunner VIJPEN TWINTIG JAEIGE ECHTyEEEENIGING ndervonden P P VAN DKK MEER W TAN DB MEER DaiESSEN Gouda 31 Mei 1877 Sociëteit Oi S GENOEGEN Commissarissen der Sociëteit Ont Genoegen lirengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bfl gelegenheid van het 1ste Abonnements Concert op VRUDAG 1 JUNI 1877 de SOCIËTEIT van af des vondaZMS UUB oliiBSLOTENziJn Kamens Commissarisa Mr P J SNEL President H JAGER Stcretarii Gouda 81 Mn 1677 Mejufvrouw GöTTE vraagt eene als NOODHULP Mej VAN DE PUTTE Lange Oroenendaal vraagt een DA GMEISJE ZOIVDAG a s weer 7 PORTRETTEN k ƒ 1 L H SERRE lABUONIE CONCEET in het Abonnement door het Korp Staf MuxOcanten van het Beg SehiOter f te Botterdam ader Directie m dea KApelmeester W J Hutselienrflijter Wzn op Vkijdag 1 Juni 1877 des avonds ten V ure B Entree buiten inteekening Yoor Heereu Leden hunne Dames of Kinderen 1 de persoon voor Niet Leden ƒ 1 70 de persoon Bij ongunstig weder ia de zaal Hm Bestcck M P J SNEE Pretident H JAGER Secretarii Qmba m ns rxv A Bkimuun VLIEGENDE BLAASJES Zie Advertentie in de Goudtehe Courant van Woensdag 80 Mei jl Zy die nog willen inteekenen op de Vliegende Slaadjea waarin zal worden nagegaan in hoeverre de 5 aftredende Raadsleden de eer eener hertiezing waard zfln gelieven daarvan TJ JV SPOEDIGSTE kennis te geven aan het Bureau dezer Courant mder het motto BéUmgsteiling 294 Staats LoteriJ TEER UU 6DT0T Geconcentreerde Likeur De Trekking der Eerste Klasse begintop MAAND AG4 JUNI e k SCHEIKIIKDIG De JOH HOPF SCHEJMALZPOMMADE is geen geheimmiddel haar krachtige werking de hoofdhuid te verfriaschen het uitvallen der haren onmidaelijk te beletten de groeikraoht der harrai te bevorderen hoofdzakeiyk te hernieuwen is Scheikundig bewezen en tal van gebmikers reeds danken aan deze Pommade een Golvend en Gezond HAARTOOISEL berkregen te hebben Per fiacon fi 70 Cents en ƒ 1 JOH HOPF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paletsstraat F 250 Te Gouda bö J C van VREÜMINGEN en de Wed A O SCHOUTEN lu STAALHOUDEND Aanbevolen tegen AFMATTiNG van leeftud of VEnMOElENIS BLOEDSOBBBEK of ïljne KLBUHUDOSHEID BLBEKZUCHT te LANMAMB HBBgTBl LING GBVOLOEH VAN HET KBAA MDED enZ t eAc Fabrieksmerk gedeponeerd OENERALDBI OT TEER CAPSULES TiN 6DT0T Amsterdam bij ï U Utoft et O Als Candidaten voor de Tweede Kamer in het HoofJkiesdistriet GOUDA worden aanbevolen 1 Voor de gewone vacature Wit Stembiljet Mr P P van Bosse Minister van Staat de uiterst bekwame Financier 2 Voor de buitengewone vacature Blauw Stembiljet Mr J O Paliin Lid der Provinciale Staten voor het District ZOETERMEER De Redactie Kennisgeving De BUKGEMEESTEE van Gouda brengt bij deze ter keunis van de belanghebbenden dat door den Heer Provinoialen Inspecteur der Directe belastingen enz te Eotterdain op deu 28n Mei 1877 i executoir verklaard het 4e kwnrtaala kohier van het patentregt dienit 1876 77 Dat voormeld Kohier ter invordering ia gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat rie termijn van DBIK MAANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda dan 31n Mei 1877 De Burgemeester ToornoemJ VAN BEEGEN IJZENDOORN KENNiaaBVINO De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 17a Mei 1877 is executoir verklaar het 4e kvrartaals kohier voor de belasting op het personeel dienst 1876 77 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop vooikomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termqn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 31n Mei 1877 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN JT KENNISGEVING lariobtingeu welke Gevaar Schade of Nadeel kiinneu veroorzaken BüROEMElöTLIt en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gelet op artt 6 ea 7 der wet van den 2n Junij 1876 Staaiablad no 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie zijn gelegd de verzoeken met bylagen Ie van M Schrare om vergunning tot het plaatsen van een Stoomwerktuig in zijne kleederwasaohery gelegen in de Boelekade Wyk R no 59 Sectie A no 1790 Se van F Diamant om vergunning tot het oprichten van een Stoomkleederverwerjj ia het perceel gelegen aan de Karnemelksloot Wijk R no 157o Sectie A no 2084 3e van C 1 Lefel om vergunning tot het oprichten van eene Zoutziederij in het perceel gelegen in het Zwaanshals Wijk O no 121 kadaster SectieD no l21 Dat op Vrydag den 16u junij 1877 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gedane verzoeken in te brengen en dat gedurende drie dagen voor dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den In Jung 1877 De Secretaris De Burgemeester Ton STEaNBACH 1 s van Bebgen IJzkndoobn E E N N I S O E V I n g De VOORZITTER van den RAAD der Gemeente Qouda Brengt ter openbare kennis dat aas de Kiezers in deze Gemeente ey t Xig eonden de Oproepingsbrieven en Stembiljetten tot het benoemen van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en dat wanneer eenig Kiezer zijn stembrtefje verloren heeft of er geen mogt hebben ontvangeu hy zich tot bckoming daarvan ter Plaalidijke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembriefjes zal aanvangen op den 12n Junij aanstaanden des morgens ten aejen en eindigen des namiddags ten vijf ure dat het Stembriefje schrifiHijk titgevuld door deu Kiezer in persoon in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander Stembriefje dun dat hetwelk van het zegel der Hoofdplaatsen van het Hoofd en van het Onderkiesdistrict voorzien is mag worden gebruikt dat de in het Brieve in te vullen persoon duidelijk met ruiam en toornaam moet worden aangewezen dat het Briefje niet onderteekead mag zijn en geen andere briefje omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht Qouda den 2u Junij 1877 De Voorzitter voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOORN Wat vragen wij van onze Vertegenwoordigers Om de twee jaren treedt de helft onzer vertegenwoordigers af en heeft het volk gelegenheid uitspraak te doett of het met hun houding al of niet ia ingenomen Het tgdstip daartoe bestemd is weder daar de stembilletten zijn rondgezonden de kiezers moeten oordeelen Zeker een gewichtige plicht vooral thans in onzen tegenwoordjgen toestand Zoo ooit dan moeten do kiezers nu weten wat zjj willen Zij behooren zich af te vragen in welke richting zij weu schen dat het land bestuurd wordt zij moeten onderzoeken of de afgevaardigden die zij zullen stemmen in de hoofdzaken hun denkbeelden zijn toegedaan van onverschilligheid van stemmen op gezag van anderen mag thans geen sprake zyn De vertegenwoordiging toch bestond reeds geruimen tijd uit twee bijna gelijke partijen dit werkte verlammend op alles de regeering werd geslingerd alle vastheid van regeering begiuselen ontbrak en daardoor werd veel goeds tegengehouden Door ons district moeten nu twee afgevaardigden gekozen worden De heer Bichou van IJselmonde is aan de beurt van aftreding de heer Knijper heeft zich verplicht gevonden wegens voortdurende ongesteldheid zijn ontslag als volksvertegenwoordiger te nemen Beide afgevaardigden behooren tot de zoogenaamde anti revolutionaire partij Die richting is niet de onze hoeveel achting wij voor den heer Bichon mogen hebben als mensch als staatsman beantwoordt hjj niet aan de eischen die wij den volksvertegenwoordiger stellen niet op het verledene op de toekomst is ons oog gevestigd van een bedaarde ontwikkehng van de beginselen die sedert 1848 in onze grondwet zijn opgenomen wachten wij lieil teruggang op welk gebied ook achten wij schadelijk wjj zijn kinderen van onzen tijd die geen terugkeer wenschen tot lang verloopen tijden Wjj zijn Nederlanders die weten dat men de bakens moet verzetten als het getij verloopen is Wat vragen wij van onze Vertegenwoordigers De toestand onzer geldmiddelen is blijkens de laatste mededeelingen der regcering niet meer zoo gunstig als de laatste jaren hebben de Indische baten ons iu staat gesteld spoorwegen aan te leggen en de waterwegen te verbeteren de vermeerderde behoeften in Indië zoowel door den oorlog in Atchin als door dringend noodzakelpe publieke werken aldaar z jn oorzaak dat die baten niet meer zullen vloeien en wij in plaats van overschotten een tekort zullen hebben terwijl nog een menigte zaken vermeerdering van uitgaven zullen ten gevolge hebben Die toestand is voor een land dat prijs stelt op zijn crediet niet houdbaar de inkomsten moeten althans sluiten met de uitgaven zoo handelt een goed huisvader dit is ook de plicht der regeering Zijn de inkomsten niet meer voldoende dan moeten middelen opgespoord worden om die te vermeerderen ons belastingstelsel moet verbeterd worden reeds jaren lang wordt op die verbetering gewacht altijd vruchteloos wel zijn pogingen daartoe aangewend maar zjj hebben nog tot geen resultaat geleid nu de toestand meer en meer dreigend is geworden nu zal men tot een radicale hervorming moeten overgaan Niemand is misschien beter bekend met de hulpbronnen des lands en met onzen financieelen toestand dan de heer P P van Bosse die reeds herhaaldelijk met het bestuur onzer geldmiddelen belast was in den tegenwoordigen toestand kan hg in de vertegenwoordiging niet gemist worden en het zou een eere voor ons kiesdistrict zijn hem als speciaUteit op financieel gebied af te vaardigen Maar niet slechts verhooging der inkomsten ook vermindering der uitgaven moet het doel van regeeriiigen vertegenwoordiging zijn Heeft de laatste iu haar laatste bijeenkomst reeds gelden geweigerd voor de aanschaffing van kanonnen aangevraagd die weigering moet de voorloopster zgn van een nauwkeurig onderzoek hoe de toestand onzer defensie is en of de gelden daarvoor jaar op jaar toegestaan vruchten gedragen hebben in evenredigheid van de lasten aan de natie opgelegd De begrooting van oorlog wordt steeds hooger en nooit hoort men dat het einde van die verhoogingen daar is integendeel allertreurigst was de schildering door den minister van ons defensiewezen opgehangen Vermeerdering van inkomstendoor een beter geregeld belastingstelsel en vermindering van uitgaven althans derniet productieve vragen wij van onze vertegenwoordigers Maar niet slechts op finantieel gebied ook op politiek gebied vragen wg van onze afgevaardigden een meer beslist optreden Geheel Europa is verdeeld Steeds stouter steken de clericalen het hoofd op Heeft men vroeger geljjkheid geeischt voor alle geloofsbelijdenissen thans daarmede niet langer tevreden wil men de heerschappij van de kerk over den staat Heeft de Duitsche regeering door Meiwetten den overmoed der clericalen trachten te bedwingen in België en Frankrijk streven zij naar het oppergezag enitaliëgevoeltdiepdenadeelen van de inwendige verdeeldheid Ook iu ons land wordt de toon der clericalen heftiger niet tevreden met de gelijkheid voor de wet aan alle Nederlanders geschonken nil men de heerschappij eu al moge de kerk l be beweging hier niet zoo hevig zijn als in Bei iS meer en meer blgkt dat de sohgnbare bedaardheid eer het gevolg is van onmacht dau van onwil Wij misgunnen geen Nederlander de rechten hem door de grondwet geschonken maar nooit kunnen wij toegeven dat de duur verworven rechten ons ontfutseld worden Heeft de regeering niet zelden zwakheid getoond tegenover het drijven der clericalen wij vragen van onze vertegenwoordigers dat zij zich krachtig doen gelden waar de strijd moet gestreden worden tegen gewetensdwang en ultramontaanschen overmoed Wij eerbiedigen ieders godsdienstige overtuiging maar als vrge Nederlanders zullen wjj ons steeds krachtig verzetten waar de kerk welke dan ook zich het oppergezag zou willen aanmatigen