Goudsche Courant, zondag 3 juni 1877

GeluWj behoeven w nog geen Meiwetten zooals iu Pruisen gelukkig behoeven wij nog geeu geweld met geweld té keeren wjj hebben Alleen behoefte aan voldoend onderwijs voor t geheele Nederlandsche volk Niet uet de wapenen des gewelds met de wapenen dea geestea willen wg den strijd voeren en daarvoor hebben w dringend behoefte aan goed onderwijs voor het opkomend geslacht Wij vragen daarom van onze vertegenwoordigers een wet tot regeling van ons onderwijs die de grondwet tot waarheid maakt waarin uitdrukkelgk wordt voorgeschreven dat overal in het rijk van overheidswege voldoend lager onderwgs zal worden gegeven Financiën defensie en onderwijs zullen hoofdzakelijk in het volgende zittingjaar de aandacht der vertegenwoordiging vorderen Ieder kiezer onderzoeke nu welke regeling hij het meest wenschelijk acht in het belang des vaderlands de denkbeelden der gestelde oandidaten zijn genoegzaam bekend hjj kan dus voor zich zelven oordeelen welke keuze het meest in het belang des lands is gemakzucht of onverschilligheid moge hem niet weerhouden zjn kiezersplicht te vervullen Wij vragen hem zgn stem niet voor de oandidaten die w met volle sympathie zullen steunen de beeren Mr P P van BOSSE en mr J G PATIJN maar w vragen alleen aan ieder kiezer dat hg zelf onderzoek doet naar de denkbeelden dier candidaten opdat hjj niet op gezag van anderen maar naar eigen overtuiging zgn stem ep hen uitbrenge Niet het dnderzoek vr ezen wg wij koesteren meer vrees voor de gemakzucht en onverschilligheid voor het stemmen zonder overtuiging Mogen alle kiezers bedenken welke hooge belangen op het spel staan L BUITENLAND BiiitMlandsch Overzicht Nieuws van het tooneel des oortogs zoowel iu Karopa als in Azië ontbreekt heden nagenoeg geheel fctelijk een telegram nit St Petersburg meldt moet t a u de al te milde regens der Vaatste da cu worden toegeschreven dat de bewegingen der troepen zoo uiterst langzaam plaats hebben En daar uit al hetgeen omtrent het opmarebeeren der Bussen iu llumenie gebleken is afgeleid mag wordeu dat zy zeer syi tematisch te werk gaan en den overtocht over de Douuu niet wagen maar eerst ondernemen zullen als zij van t suoces verzekerd kunnen liJn zal t zeker nog geruimen tijd duren voordat van het oorlogstooneel aan den Banau gewióhtige strategische gebeurtenissen te melden zullen zijn De berichten uit FrankrijK blijven getnigpnis geven van den weinigen steun dien het nieuwe Ministerie bij de meerderheid van de bevolking vindt het optreden van de Broglie de vorm gaf geheel daartoe aanleiding werkt deeorganiseerend de een spreekt van het ontslag van Mao Mahon wanneer de verkiezingen niet conservatief uitvallen een ander vertelt dat Afrikaansche troepen op weg zijn naar Parijs en een staatsgreep wordt voorbereid men gevoelt dat deze geruchten niets dan praatjes zijn maar zij loopen soo algemeen dat Hava moest worden gebruikt om ze tegen te spreken In elk geval blykt er nit dat het De Broglie tegenvalt by hoopte metdecon aervatieve phrase en met den naam van Mao Mahon indrak te maken en dat doet hg wel maar juist van de verkeerde zijde Sommige Ëngelsche bladen de Fransohen kunnen dat onmogelgk doen verzekeren dat De Broglie dan ook reeds berouw heeft en gaarne het gebeurde ongedaan zou willen maken De Times merkt op dat de Franache conservatieven wel ongelukkig z jn want hnn beste maatregelen werken tegen hen toen Buffet indertijd de arrondissementsstemming wist te verkregen van de Nationale dacht hij vooi oed het conservatisme gered te hebben en hij was de eerste die er door geslagen werd Steeds ronddraaiende in een cirkel van dezelfde elkander telkens afwisselende personen heeft koning Qeorge van Griekenland thans weder een beroep geéaau op zijn voormaligen minister president Conmoundonros en hem met de samenstelling van een nieuw ministerie belast Ook schijnt een patriotistische maniiestalie te hebben plaats gehad althans een telegram meldt dat de koning van hét balkon van zijn paJels het volk bedankt heeft voor zyn vaderlandslievende gevoelens en het tevens heeft verzekerd dat hy waken zal voor de toekomst en het belang van het land Donderdag heeft te Birmingham de groote demonstratie plaats gehad ter eere van den heer Gladstone 30 000 personen namen daaraan deel De heer Gladstone hield eene redevoering waarin hij de weifelende staatkunde der regeering veroordeelde Door die staatkunde werd de overeensteming der Europeesofae mogendheden verbroken en het was daarom dat hy de regeering verantwoordelijk stelde voor den oorlog Hij achtte de volksbeweging gerechtvaardigd en drong aan op de ontbinding van het Parlement Ten slotte veroordeelde hij het Turksohe bestuur Generaal Gxant de ex president der Vcreenigde Staten zette Maandag te Liverpool voet aan wal De burgemeester dier stad ontving hem op de kade en heette hem voor t eerst in the old country hartelijk welkom Een officieel telegram nit Kimberley van 5 Mei meldt nogmaals dat er geen zweem van verzet heeft plaats geW bij de inlijving van de Transvaal Integendeel de vrouwen der boeren bakten brood voor de Ëngelsche soldaten de boeren zelf leenden hun wagens tot t vervoeren der bagage en overal nam de bevolking met groote tevredenheid de verandering voor lief Een telegram aan de Cape Jïwe meldde dat 1000 man Ëngelsche troepen Pretoria waren binnengerukt Bij de feesten op den verjaardag der Koningin waren al de Landdrosten tegenwoordig BINNENLAND GOUDA 2 Juni 1877 H M de Koningin heeft een zeer benauwden nacht doorgebracht De toestand was heden in den vroegen morgen weinig veranderd De krachtea nemen echter voortdurend af Even vóór het afdrukken dezer courant ontvingen wg nog het volgend telegram De krachten van H M worden sedert van morgen steeds minder Ieder oogenbhk wordt het einde verwacht Het rConcert door het corps Stafmuzikanten der Botterdamsche schutterij dat gisterenai oud in Ons Genoegen zou worden gegeven heeft geen doorgang gehad uithoofde de treurige omstandigheden waarin de Koninklyke familie zich bevindt De voorgenomen feestviering in de E C Leesvereeniging zal morgen om dezelfde reden geea doorgang hebben Uit t Goudsche kiesdistrict wordt aan het DagUai gemeld dat ter vervanging van den heer dr A Kuyper die bedankt heeft de aandacht der antiradieale kiezers zou zijn gevestigd op den heer jhr G J G Klerck oud advisenr van de spoorwegen en oudMinister van Oorlog Gisteren heeft de door het Schaak en Damgezelschap Palamedes uitgeschreven damwedstrijd in de Sociëteit Vredebest alhier plaats gehad Veertien deelnemers waren uit verschillende steden saamgekomen ieder deelnemer moest met al de anderen ééue partij spelen elke partij die gewonnen werd gaf den winner een winstpunt een remise party gaf beide spelers een halve Het resultaat van den wedstrijd was daC de Ie prijs werd gewonnen door den Heer E J B van Vught van Amsterdam met lï a punt de 2e door den Heer Joh Smit van Uidderkerk met 10 punten en de 3e door den J J JUesker van Gouda met 9 3 punt VERGADEEINQ van pen GEMEENTEEAAD op Dinsdag den 6n Juni 1877 des namiddags ten 1 ure waarin zal worden behandeld Het vooMtel tot wyziging van het reglement voor het stedelijk museum van oudheden Het rapport van Burgemeester en Wethouders op het adres van Mevrouw de wed Weurman Een voorstel tot goedkeuring der rekening van de dienstdoende schutterij dienst 1876 Een voorstel betreffende d zwemschool te benoemen Den Secretaris der gemeente Eene hulponderwijzeres aan de Openbare Burgerschool voor meisjes Gisterenmorgen had in het lokaal van de openbare tusacheuschobl alhier een aandoenlijke plechtigheid plaats die ongetwijfeld vermelding verdient Daar werd nl een woord van afscheid gesproken tot den heer M II Kluitman den hoofdonderwyzer die gedurende meer dan 50 jaar bij het openbaar lager onderwijs werkzaam geweest is van welken tyd hij een groot gedeelte zich aan deze gemeente aan de opvoeding der jeugd wijdde Behalve de leerlingen en hnlponderwijzers hadden zich in genoemde school nog vereenigd Burg en Weth de schoolopziener en de pi schoolcommissie De heer H P N Koemans w voorzitter van de schoolcommissie nam het eerst het woord en sprak den heer Kluitman hart ijk toe die met zoo veel eer en zoo veel gunstige resultaten gedurende zoo langen tijd onderwijs had gegeven waarna de burgemeester de heer mr A A van IJergen Uzcndoorn eveneens een woord van lof wijdde aan de uitstekende wijze waarop hij die nu een eervolle nut te gemoet ging zich steeds van zijn plicht had gekweten terwijl daarop de schoolopziener de heer J IJruedelet van den heer Kluitman met wien hij steeds als vriend was werkzaam geweest afscheid nam Daarop zongen de leerlingen een lied terwijl zij als aandenken den heer Kluitman een keurig geschenk overhandigden nl een gouden bril in étui en vervolgens werd door den heer J D Bmeis namens de hulponderwyzers een afscheidswoord gesproken tot hem jegens wien zij zooveel verplichting badden eu tevens boden zij hem als souvenir een rooktafeltje aan Nadat nog de heer P O Sohriek opvolger van den heer Kluitman had te kennen gegeven te zuUea trachten het goede voorbeeld van zijn voorganger te zullen volgen werd door dien heer ten slotte eea woord van dank gesproken voor al de betoonde welwillendheid toegenegenheid en vriendschap hem steeds geschonken Wij noemden het zooeven eene aandoenlyke plechtigheid dit wa t voorzeker Een man die zijn beste krachten wijdde aan de opvoeding der jeugd die zich dag in dag uit gedurende meer dan eea halve eeuw inspande tot ontwikiteling van het opkomend geslacht die met stalen ijver onuitputtelyk geduld en taaie volharding deed wat hij kon om flinke menschen en goede burger te vormen legt aan den avond van zijn leven zijn betrekking neder draagt die over aan jeugdiger banden Voorzeker dit is een aandoenlijk een plechtig ogenblik Wij hopen dat de eerwaarde grijsaard nog eenigen tijd moge genieten van de rust die hij zoo ten volle verdient en dat het hem gegeven moge zijn nog vele jaren iu gezondheid te vertoeven te midden van de maatschappij waarin hij zoolang zoo nuttig wetk am was Donderdag namiddag had een kind ran 7 jaren het ongeluk om in de Turêiingelgracht te vallen en zeker verdronken zijn zoo niet P G Stoms zich waagde te water te gaan en alzoo het kind nog levend aan de bedroefde ouders terug bezorgde Het in vele dagbladen circnleerend bericht omtrent de wreedaardige behandeling van een paaxd en vier koeien te Anuuerstol ia geheid nit de lucht grepen Be gunstiger versehijnsdeB die icti Souderdag tot in den laten avond in den toestand van H M de koningin vertoonden eu waardoor men zich algemeen met de hoop op het aanvankelijk herstel der doorluebtige Ijjderes begon te vleien hebben niet aangehouden De aanvallen van benaauwdheid vernieuwden zich en ofschoon die in den loop van den nacht weken en H M zelfs dea nacht tamelijk rustig doorbracht herhaalden zij zich in den vroegen ochtend van Vrijdag derwijze dat geneeskundige bystand dadelyk weder moest worden ingeroepen en dat het ergste te vreezen stond De mare daarvan bracht groote ontsteltenis in het land teweeg Seikhalzend werden de nieuwste beriöhten omtrent den toestand van H M verbeid ook om bevestigii of tegenspraak te erlangen van de onrustbarende geruchten die in omloop kwamen De morgenbulletins moesten helaas van H M hopeloozen toestand gewagen Op het Huis ten Bosch heerschte eene buitengewone drukte De grootwaardighcidsbekleeders en tal van leden der hofhoudingen bevonden zich gedurende de ernstige oogenblikken op het buitenverblijf Z M de koning van den bedenkelyken keer der ziekte onderricht kwam in den voormiddag met een sneltrein van het Loc te s Hage aan en begaf zich onmiddellijk naar het Huis ten Bosch alwaar Z M op het Bordes ontvangen werd door Z K H prins Frederik der Nederlanden die van het gevaarlijke van den toestand der vorstin verwittigd zich reeds in den ochtend naar dat verblyf had gespoed Blijkbaar was Z M gelijk zijn oom diep b deze droevige ontmoeting bewogen By s konings komst tegen half 12 ure werd aan Z M van den toestand kennis gegeven Z M zoomede de anden leden der vorstelijke famillie zyn na een uur toeven naar de residentie vertrokken daar de berichten toen eenigzins gunstiger luidden en de lijderes eenige rust genoot Groot is de deelneming onder alle standen in de residentie gelijk allerwege in het vaderland bij de ziekte der geliefde vorstin wier herstel zoo algemeen vurig wordt afgesmeekt Het bulletin van s middags luidde H M de Koningin die sedert drie of vier dagen lijdende was aaa ver koudheid vosral gisteren zoo hevig benauwd enjkrachteloos geworden dat Hr Ms toestand spoedig veel ernstige zorg baarde en werkelijk een dreigend voorkomen kreeg Sedert 10 ure van morgen is er eenige stilstand in t toenemen der gevaarlijke verschijnselen gekomen Later bericht Er was eene kleine flikkering De lijderes is volkomen bij kennis De toestand blijft echter meer dan zorgelijk Harlingen zou gisteren een schoon feest hebben gevierd ter inwijding zijner haven Het weder was uitstekend de wind gunstig voor den voorgenomen zeilwedstrijd waaraan 30 schepen van versohülende klassen zouden deelnemen De oorlogsehepen Ternate en Urania uit Nieuwediep ter opluistering aangekomen Tal van hooge genoodigdeu en belangstellenden waren van heinde en ver gearriveerd waaronder de Minister van Binnenlai dsche Zaken de Minister van Financien de Minister van Binueul Zaken van Oldenburg enz De stad door duizende vreemdelingen bezocht was keurig versierd de havendammen het dwarshoofd in de nieuwe haven de schepen de straten alles was met groen en vlaggen en wimpels getooid De feestviering beloofde veel goeds Helaas de treurige tijdingen uit de residentie waren de droevige oorzaak dat zij grooteudeels geen gevolg konden hebben en dat alleen de zeilpartij waarvoor alles gereed was zoodat uitsttl schier oninogebjk was is doorgegaan Z K H Prins Hendrik had zich eergisteren reeds ter bijwoning van t feest naar Leeuwarden begeven waar hij te 6 uur aankwam De Prins stapte bij Z Eio den Commissaris des Konings af en nam deel aan h t door dezen gegeven diner Vervolgens hield Z K H receptie Friesland hoofdstad was ter eere van den Prins met vlaggen getooid en de ontvangst aan Z K H bereid door de talryke volksmenigte was allerhartelykst Gisterenmorgen ontving de Prins reeds vroegtydig het bericht dat H M de Koningin zeer bedenkelijk waa In stede van zich naar Harlingen nam Z K II dadelyk de terugreis naar residentie aan Ook Z M de Koning op wiens komst men te Harlingen eergisteren nog hoopte berichtte gisterenmorgen te 10 uur dat de toestand der Koningin dit belette Het laat zich begrypen hoe groot de verslagenheid te Harlingen was by t vernemen van deze droevige tydingen By kon besloit is aas mr J Bredius op zijn verzoek eervol ontslag verleend als bui emeester der gemeenten Waarder Barwoutswsarder en RietveU en in zijne plaats tot burgemeester dier gemeenten benoemd de heer A Knyff Hzn wethouder der gemeente Rietveld De Eegeering heeft bq de Tweede Kamer der Staten Generaal een wetsontwerp ingediend hetwelk de strekking keefi aan de leden der College van zetters voor s rijks directe belastingen voor het schatten van gebouwde en ongebouwde eigendommen voor het eerst over dit dienstjaar een vacatiegeld toe te kennen De kosten over bet geheele rijk voor alle andere schattingen in dit jaar zullen vermoedelyk eene som van f 6000 niet te boven gaan Te St Petersburg i een Nederhindsch comité opgericht dat zich ten doel stelt in de uabyheid van bet oorlogstooneel een lazareth in te riohten en tot dat einde geldelijke ondersteuning eu andere hnlpmiddelen heeft aangevraagd bij de Nederhindsche Vereeniging van het Roode Kruit Het hoofd comité heeft van den Nederlandschen gezant by het hof van St Petersburg wien het beschermheerschap van dat comité is opgedragen vernomen dat het ten volle de ondersteuning van de Nederlandsche Vereeniging verdient Naar aanleiding daarvan heeft het hoofd comité besloten tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden van de oorlogvoerende leger in Rusland door voorloopig zooveel mogelyk aan de aanvrage van het Nederlandsch comité te St Petere burg te voldoen terwyl omtrent de wijze van hulp in Turkye te verleenen inlichtingen worden ingewonnen by den Nederlandschen gezant te Konstantinopel Het is de bedoeling van het hoofd comité met strikte onpartydigheid de beschikbare hulp gelykelyk tussohen Rusland eu Turkye te verdeden en mea gelieve daarop wel de aandacht te vestigen In bovenbedoelden zin heeft het Nederlandsch hoofd comité eene oproeping tot medewerking bq circulaire tot comités en korreapondenten van het Soodt Krvi in Nederland gericht D ii Z H Aan het HanieUblad wordt gemeld dat met de West Indische mail over St Nazaire weder voor ruim ƒ 17 000 aan goud uit de delveryen van Suriname te Amsterdam is aangekomen In de eergisteren te Amsterdam gehouden algemeene vergadering van Aandeelhouder der Amst rdamscbe kanaal maatschappij werd door ecu der aandeelhouders inlichting gevraagd hoe het mogelijk was dat de voormalige secretaris jaar in jaar uit een dergelijk misbruik van vertrouwen had kunnen plegen zonder dat de directie zulks had ontdekt en of het van zelf sprak dat de schade door de aandeelhouders en niet door de directie zou moeten worden gedragen Hij toch meende dat de directie andere maatregelen had knunen nemen om te beletten dat de ter amortisatie ingekochte aundeelen door een beambte werden ontvreemd en in omloop gebracht b v door ze te vernietigen of op een bepaalde wijze te stempelen De voorzitter antwoordde op de eerste vraag dat de openbare debatten in de terechtzitting eerlaug in alle bijzonderheden antwoord zou geven op de eerste vraag Hij merkte op dat de aandeden niet waren geamortiseerd maar alleen door de directie ingekocht om de door de regeering gegarandeerde rente voor de maatschappij te genieten en om bij eventneele tijdelijke behoefte aan geld ze te kunnen beleenen of daarop prolongatie te sluiten Zy waren in pakketten in een kast geborgen Daaruit had de Secretaris meer dan eens kunnen nemen Volgens de statuten was de directie niet voor diefstal van beambten verantwoordelijk Men moest in dergelijke inrichtingen althans zooveel vertrouwen aan zulke personen kunnen geven als was geschonken Schier ieder aandeelhouder zou in de plaat der directie hetzelfde hebben gedaan Thans waren andere regelen genenomen om zulke handelingen onmogelijk te maken De aandeden werden nu geborgen in kisten met ongelijkwerkende sloten en daarna aan de Nederlandsche bank ter bewaring gegeven De jiuer Cour verneemt dat de regeering eene commissie heeft benoemd om rapport uit te brengen over den toestand van de hnnnebedden in Drenthe Die commissie bestaat nit den heer Leemans directeur van het ryks oudheidkundig museum te Leiden en jhr Hooft van Iddekinge secretaris van de commissie van rijks adviseur voor kunst Genoemde heeren hebben hunne tournee door de provincie aangevangen Laatste Berichten St Petersburg l Juni Een telegram van het Kaukasusleger gedagteekend 31 Mei meldt By de bergbevolking i eene meer vredelievende stemming waar te nemen Eenige dorpen leverden uit eigen beweging de wapenefl uit andere verklaarden zich te onderwerpen Het regenachtig weder blyft de bewegingen der hoofdmacht bij Kars belemmeren Eene kolonoe werd in zuidwestelijke richting gezonden om de bij Soghanli verschenen Turken te observeereu In het Terck gebied is in enkele dorpen opnieuw de opstand uitgebroken Twee daarheen gezonden kolonues hebben de opstandelingen uiteengejaagd en het verblyf van den hoofdaanvoerder van den opstand Mibek vernield De kolonne ouder kolonel Nakaschidse stiet bij Siuch op 600 gewapei de opstandelingen hij doodde 80 en nam 100 man gevangen Brussel l Juni Particuliere dépécke Prère Orban zal Dinsdag de Regeering interpelleeren omtrent de redevoering van den pauselykCn nuntius tot de pauselijke zouaven bij gdegenheid van s Pausen verjaardag Petersburg l Jnni Uit Tifli werd van 31 Mei bericht Des morgens vroeg van den 29sten trok Turksohe oavelerie van Saghanly naar Kars Generaal Loris Melikoff zond s avonds eene sterke kolonne onder bevel van generaal Tschawtschawad naar Ardas Bij Begli werden de Turken van drie kanten tegelijk aangevallen en geheel verslagen De Russen maakten twee stukken berggeaohut vier ammunitie wagens en twee vaandels buit ook maakten zij velen krygsgevangenen onder welken een staf officier Het verlies der Russen bedroeg 6 dooden en 30 gewonden De Turken hadden meer dan 100 dooden In den stryd onderscheidde zich bijzonder het regiment van Nishnei Novgorod Burgerlijke Stand GEBOBEN 2U Mei Knjo oudirs K Tuioenbarg N J de Mol 80 Mina FraDcina ouders Q T 10 VDQreoenF Mouchon 1 Jaiii Arie oadsrs F Sloof m M doRaiter Nceltje ooden B de Joag en C de JoDg Adriasn Hermaa ouders J de Oraaff en A M Fu maD OVERLEDEN 81 Mei A Tbomai 64 j M W de fouft 10 W M Blok 10 w ONDERTROUWD 1 Juni H van Arkel te JotiAaas 21 j en D van der Ben 80 j D Scinnkel 24 j en H van der Starre 25 j ADVERTENTIËN Heden voorspoedig bevallen van een Zoon K VAN BAARZEL Fbulino Wmldinievem l Juni 1877 GEVRAAGD voor eenige nren daags txa niet beneden de 14 jareu Adres bfl üiigever dezer Courant De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat h DONDERDAG 7 JUNI a s Gouda met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bjj Merjnfvrouw de Wed A HARDUZER Sociëteit Vredebest € op de Mabkt s Hage OmciEu In een FATSOENLUK GEZIN kunnen 1 è 2 Kostgangers GEPLAATST WORDEN Adres met franco brieven letter W uitgever dezes i Iliiiy Gevraagd een Fatsoenlek BURGERMEISJE R C eenigszins met t vak bekend goed kunnende Rekenen en van goede getuigen voorzien Brieven franco onder letters Z Z aan het Bureau dezer Courant Jufvrouw BREEBAART vraagi voor de Zaturdag eene WERKSTER ¥ Peek k dappeoltarg MAGAZUN VAN IIXEEEJi KLEEDCtGSTUKKEN Overhemden op maat Botterdam Utrecht In een klein gezin op een dorp nabij Gouda worden zoo SPOEDIG MOGELIJK gevraagd tegen h oog loon TWEE DIENSTBODEN als KEUKEN en WEaKNEID van goede getuigen voorzien Adres met franco brieven onder letter S b den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda Geen Grijze Haren meer Prijs per Flacon f 1 Alleen verkrijgbaar bg LOUIS WELTER Fzn Colfleur Westhave n Gouda OorlogS Kaart VAK TURKIJE ZUID RUSLAND en GRENSLANDEN in kleuren gedrukt op 3 vel mediaan papier voorhanden bij A BRIXKMAN Boe £r en £ antoorb ndeI Tiendeweg