Goudsche Courant, zondag 3 juni 1877

w Wegfcns de treurigfc omstandig heid van Hare Majesteit onze gfeëerbiedipde Koningin zal de FEESTVIEUIIXG in de R K Leesvereeniffing op 3 JÜJXIa St GEE J DOORGAI G HEBBE Het Bestuur VVo DSdag G liiiii 1877 N 1993 GOUDSCHE COUR AM T Aienvvs en Advertentieblad voor Oonaa en Omstreken De ondeiijeteekenden bevden voor het UDMAATSCHAP der TWEEDE KAMEB sis CANDIDATEN in het Hoofdkiesdistrict OOUDA dringend aan de Heeren M P R VAN BOSSE Wit Stembiljet € n M J G PATIJN Blauw Stembiljet tJouDA 2 Jnng 1877 W POST DROST JACOB A ROEST van LIMBURG Mr P J SNEL G STRAVER C THIM A VAN VEEN D G VAN VREUMINGEN Dr H IJSSEL db SCHEPPER Mr J FOETÜUN DKOOGLEEVEE P GOEDEWAAGEN J J GROOTENDORST L P HOOGENDIJK H JAGER S B VAS LEER D LULroS VAK GOOR C MES8EMAKER Hoofdkiesdistrict GOUDA Door de Kiegyweeniging YADERLAND ïn ORANJE te Oüdbwatee worden voor de VERKIEZING op DINSDAG 12 JUNI a s van TWEE LEDEN voor de Tweede meuK dar Staten Generafil met den meesten ernst aanbevolen de fleeren Mr J G PATWIV r Blauw SUtrMljet Mr P P VAM BOSSE Wü SiembUjet Jl beiden te s GRAVENHAGE Vi 1 Namens het Bestuur der Kies vereeniging voornoemd A C TAK AELST President F JONKER IDENBÜRG Seeretaria Als CANDIDATEN voor de TWEEDE KAMER der SÏAÏEN GBNERAAL worden door de Anti Radicale Kiezers in Hoofd en onderdistricten Gouda aan hunne Medekiezer op 12 JÜNU a 8 ten sterkste aanbevolen Ie het aftredend Lid Mr M Bichon van IJsscImoncle 2e ter vervanging van Dr A KUIJPER V Mr J G Palijn Officier van Justitie bjj de Arrondissements Rechtbank te s Gravenhage Bvj den ondergeteekeude wordt steeds gefabriceerd PROEFHOUDENBE BRANDWAARB0R6KASTEN volgens het nieuwste système voorïien van sloten waarvan de sleutel door geen smid kan worden nagemaakt niet kunnen opengestoken worden en welke men 120 maal verschillend k n stellen zoodat het even goed is alsof men 120 verschillende sloten op de kast heeft Hg noodigt belanghebbenden ait zich van bovenstaande te komen overtuigen Als altgd is zfln M azün ruimschoots voorzien van de nieuwste en doelmatigste huishoudelijke artikelen KEÜKENKAGCHELS met en zonder Circulatie LEDIKANTEN WIEGEN VÜÜRen LUIJERMANDEN AMERIKAANSCHE KOFPIJMOLBNS MESSENPOLIJSTERS MESSENen SCHAREN AAN ZETTERS ONVBRSLIJTBARE LEDEBEN VLOERMATTEN KEUKENGEREEDSCHAPPEN PETROLEUM KOOKTOESTEL LEN met Ketels van af 3 50 PETROLEUM en GAZKROONEN enz enz enz Gouda C van BERKEL Kleiweg E N 76 TumËiiMTEiriDËErwijfflr Alle soorten van BORDEAUX en andere WIJNEN bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEADXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesschen kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en franke verzonden Alles word t franko huis geleverd Qp Franco Aanvraag ontvangt een ieder die ïich van de waarde van het GeÜlMtreerde Werk Dr AIET s NATUURGENEESVnJZE wU overtuigen een nittreVsel daamit gratu tn franco toegeionden door EiCHTis s Boekhandel te SoUerclam Geen zieke versuime het dit uittreksel te ontbieden No 933 der beroemde Wekclijksche Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te ütreck ia heden voorhanden bij den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda GODDA DRUK VAN A BsiNKMAN Hoofdkiesdistrict GOUDA De LIBERALE KIESVEREENIGING t Woerden heeft voor de verkiezing op 12 JUNI aanstaande als CANDIDATEN voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der StatenOeneraal gesteld de Heeren W P P m BOSSE Wü Stembiljet en r J D PATIJN Blauw Stembüjel die met vertronwen den Kiezers worden aanbevolen Het BisTuoa P C KNLJFP Pre A M BEUËBMAN Secr Woerden 30 Mei 1877 iMTËËiËËST Door verschillende Kieaverecnigingen der Districten Hoofdkiesdistrict GOUDA zijn tot CANDIDATEN voor het LIDMAATSCHAP der TWEEDE KAMEB der STATEN GENEBAAL gesteld en worden aanbevolen het aftredend Lid de Heer M BichonYaD IJssehnonde tsa de Heer Mr J G Patijn Officier t b Justitie te s GBAVENHAGB Uwe Medeklezcrs OPENBARE VEMOOPING VAN TLEESGH en HDIDEll De BUBGEMEESTEB der gemeente Moof drecht is voornemens op MAANDAG den 4 JU NU 1877 des middags ten 12 ure op de Boawmanswoning bewoond door A va DBIEL aan den Vpden Togt in den Zuidplaepolder onder de gemeente Moordrecht in het openbaar en om contant geld te VEBKOOPEN Het VLEESCH en de HUIDEN van acht Melkkoeijen vjjf Pinken en vjjf Kalveren die Ie verdacht van longziekte op last van den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken zjn onteigend en afgemaakt Moordrecht den 1 Juna 1877 De Burgemeester roomoeoid J J SNEL ZOIVDAGa s weer 7 PORTRETTEN h ƒ 1 L H SERRE 294 Staats LoteriJ De Trekking der Eerste Klasse begintop MAANt AG4 JUNI e k Als Candidsten voor de Tweede Kamer in het HooMkiesdistrict GOUDA worden aanbevolen 1 Voor de gewone vacature Wit Stembiljet Mr P P van Bösse Minister van Staat de uiterst bekwame Financier 2 Voor de buitengewone vacature Blauw Slembiljtt Mr 4 G Paüjn Lid der Provinciale Staten voor het District ZOETEBMSEB Dl Bbdactib EMISQE7IE BUB6BMCEIS8TEB en WSTHOUDBBS der Gemeente Goada vervDlIeD eeom trtarigen pligt door ter Igemeene kennii te brengen dat HARE MAJK8TÏIT DB KONINGIN op des S dewr te Ormmhttge ie overleden Gedureude aobt aobtereeuvolgaide dagen en voorta nog daaga róit en op dea dag der begrafenis lollen ten toeken vaa alu mmm imv da UsMmw driaawwl daip worden getuid Bnrgemeester en Wethouder vertrouwen dat de Ingezetenen ook ala bljjk van deetnemiog in dit treffend verliea zich in dien tyd van alle tullen onthouden wat eene gepaste stilte zou kunnen toren Gouda den 4a Juni 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Bnrgemeester V Stebmbacu 1 s v BkeoenUzendoorn Der Vorsten plickt is hoog ie staan H un voegt Dé middelmaat zoo min als t lage Een gerzuilmlikfju maar niet van steen Ik viii een eersmi in t hart mijns Volts Die gedachte is het geweest welke de han klingen bestnurde vai Haar die van ons is weg gaan van Haar die als Nederland Koningin toonde te begrgpen w t het zeggen wil een vorstenzetel te deelen wat het beteekent geroepen te zün tot het dragen van ieen kroon E EBEZÜIL IN t HAET DES VoLKS dat was het doel van haar streven het toppont harer wenscben het ideaal harer ziel en dat haar streven niet vergeefsch watf dat haar dierbaarste wenseh vervuld werd dat stond te lezen op ieders gelaat toen de treurmare zich verspreidde Onze Koningin is ziek Dat bleek bovenal op de meest ondubbelzinnige Wflze toen de slag zelf viel en van nit de residentie de droevige tndin luidde Zg ia niet meer onze Vorstin Zy is niet meer onze Vorstin Zg die schitterde door uitnemende geestes gaven door een helder verstand uitgebreide kennis en flink oordeel Zjj wier daden bovenal getuigden van het bezit van een gevoelvol deelnemend hart ia opgeroepen van deze aarde waar zoo menige traan door haar gedroogd zoo menige smart door haar gelenigd zoo menige kommer door haar ver acht werd Zg is niet meer onM Vorstin Z j die ofschoon niet hier te lande geboren in den volsten zin des woords onze landgenoote was geworden die deelde in onze vreugde en leed met on in Aai m van smart is voor immer ran ons heengegaan 1 zy die Tan het eerste oogenblik harer komst hier te lande deed wat zjj kon én door t chenkeo van onbekrompen giflen én door t batoigen van persoonlijke sympaUiie étt door haar geheele wyze van zgn om t doen zien wat zg voor haar volk wilde zijn is den weg opgegaan die wg allen eens zullen bewandelen Met weemoed staren wg Haar na maar tevens met innige erkentelgkheid voor al tgeen Zg voor ons deed voor al teeen Zg voor oni was Dan VoESTJSN plicht is hoog te STAAX dat da oyet ai a 4at begreep dat erkende bewgiit oua Laar gelieole leven Ja Zg stond hoog verheven boven velen door hnar kunde op elk gebied van wetenschap of kunst door hare ware belangstelling in echte beschaving en degelgke kennis door haar groote liefde voor ieder die hare hulp behoeMe Zij stond hoog als vrouw als moeder ah Vorstin Zg toonde te begrgpen de groote verplichtingen die t dragen eener kroon medebrengt Zg wist dat t niet voldoende wus een troon te bezetten om eerbied af te dwingen maar Zg was er van overtuigd dat juist van de de wijee waarop die kroon wordt gedragen die troop wordt ingenomen alles afhangt voor hun waarde Hoe hoog Zg stond Vraagi het aan die vele mannen uitmuntende in kennis die beroemde persoonlgkhedcn uit gansch Enropa welke meermalen in de gelegenheid waren hare wetenschappelgke ontwikkeling te bewonderen Vraagt het aan allen die dikwjjls met Haar in aanraking kwamen en die Haar liefhadden om haar karakter degelgkheid en ernst Vraagt het bovenal aan die vele beweldadigden welke zoo herbaaldelgk moesten getnigen dat in de overledene klopte een waarlgk koninklgk hart dat weldoen Haar een behoefte scheen Overal in en buiten ons land aan de hoven en in stulpen hg geletterden en hg kleinen van geest zu t ge haar lof hooren verkondigen zalt ge Haar hooren prgzen als een vrouw die uitmuntte in deugd en kennis als een Koningin die hare hooge plaats waard was Het is nog niet zeer lang geleden ofGonda s ingezetenen hadden het voorrecht de geliefde Vorstin in hnn middeivü te zien Begeleid door den grijzen Pnn Frederik bracht zg in onze gemeente een bezoek en bezichtigde veel van wat hier bezienswaardig is en Zg deed dat met groote nauwkenrigheid en met wezen ijke belangstelling en nóg heugt ons de bewondering waarmede Zg da bearlgke schilderstukken in den Si Jan beschouwde Nog steeds zgn diegenen onzer stadgenooten welke de eer hadden H M toen te mogen vergezellen op haar tocht door de stad vol van haar eenvond en minzaamheid in den omgang en thans nog doet het ons allen goed dat wg toen in de gelegenheid waren H M persoonlgk van onze sympathie te overtuigen dat wgRaa toen konden bewgzen dat ock wg Nederlanders waren die iets voelden in ons hart voor de koninklgke £ mi ie waarvan de overledene een zoo waardig lid was De overledene h d nog geen zeer hoogen leeftgd bereikt Zg werd den 17en Jnni 1818 geboren tut bet tweede huwelgk van wgleu Wilhelm I Koning van Wurtemberg met Catharina Panlowna Wadawe van PrinsPeter Frederik George van Oldenburg en dochter van Paul I Keizer Van misland Den I8eu Juni 1839 werd zg in den echt vereenigd met Z M onzen geërbiedigden Koning destgds Eriprins van Oranje nit welk huwelijk 3 zonen werden geboren waarvan echter één Prins MauI rits op jeugdigen leeftgd overleed Op den 3en Jnni 1877 eindigde het nuttig werkzaam voor velen zoo dierbaar leven van Haar van wien de dichter te Kate dezer dagen terecht zong Maar wat Uw dood ons doetbeweenen t Is dat Ge een eed le ziel bezat Dat Gg u w volk hebt lief gehad Eu zeegnend neérboogt tot zyn kleenen Dat Ge onze taal nfet enkel spraakt Maar de Englentaal van t medelgdan Dat dan t geluk u mocht verblgden Als Gg gelukkig hebt gemaakt W 1 BUITENLAND Ballcnlaodscli Overzicht De zaken van Turkge gaan niet voorspoedig 2Sij moeten lelfs slechter staan dan algemeen bekeod ia waut de Turkauhgeziude dagbladen vooral de Ëogelsche beginnen zoo hopeloos te klagen dat men onwillekiurig tot het vermoeden komt dut hetz geldgebrek hetzij verdeeldheid te Konstanlinal l of iets dergelgks de werkeloosheid en de onbekwa ambcid der Turksche bevelhebbers komt verergeren Het is zeker dat in Azi £ de Rassen steeds vorderingen maken De eerste troepen moeten op eenige uren ran Erzeroem staan Aan den Donon hebben alleen natuurlgke beletselen inzonderheid de gevallen regens en de hooge waterstand den roortgaug der Bunen vertraagd lU de Fiansche rogccringskringen scUqiit men nog niet tot een bepaald besluit gekomen te zijn omtrent de hoyding welke men tegenover de Kamer zal aannemen die den 16u dezer weder byeenkomt Zal men dadelijk de ontbinding nnnvrageo bij den senaat of