Goudsche Courant, woensdag 6 juni 1877

alle reden om te gelooven dat ile keuze van den raad eene gelukkige zij Het zal weldra hopen we blyken dat de heer Brouwer de op hem gevallen keuze waard is en dat zijn benoeming inderdaad was iu het belang onzer gemeente Blijkens keui isgeving aan het hoofd van dit blad zullen ten teeken van algemeene rouw over het overlijden van H M onze Koningin de klokken 3 maal daags worden geluid B eu W drukken tevens de hoop uit dat de ingezetenen zich in dien tijd Van alles zullen onthouden wat een gepaste stilte zou kunnen storen Wij vertrouwen dat Jouila s ingezetenen aan dien wensch zullen gehoor geven eu als waarborg dat zij dat zullen doen wijzen ij er met genoegen op dat reeds toen de droevige slag menscbelijkerwijzo gesproken niet lang meer kon uitblijven doeli nog niet gevallen w is besloten wer de tegen Vrijdag en Zondagavond geannonceerde concerteu in Om Genoegen niet te deen doorgaan Die handelwijze verdient lof Niet minder aangenaam was t ons te zien dat de feestviering in de 11 C Leesvcreeniging bij de eerste tijding van don toestand v iti H M werd afgesteld In zulke droevige omstandigheden voor geheel ons volk past geen openbmir vreugdebetoon Aangaande het overiijden van H M de Koningin dat wy reeds Zomlag met eeu enkel woord bekend maakten deeien wij nog t volgende mede De Prins vaa Oranje eu Prins Hendrik bevonden zich reeds in den vroegen morgenstond aan het ziekbed de Koning kwam ten ruim 10 ure Het naderende gevaar voorziende liet Z M onmiddellijk door zijn adjudant Prins Frederik op Ihet Huit de Paaim van den toestand kennisi eveu De Prins verscheen kort daarna met zijne Dochter de Prinses Von Wied De geheele vorstelyke familie was dus op het sterveusoogenblik aan de sponde Kort da fop werd de droevige tijding bekend gemaakt en werden de gordijnen in het paleis neergelaten De paleizen en de woningen van de leden der hofhoudingen in de stad zijn daarop alle gesloten De deelneming en verslagenheid z n na t bekend worden van de doodstijding algemeen Zondag namiddag ten half 6 ure verscheen eeu bnitengetvoon nummer van de Staata Couraxi hetwelk deze kennisgeving bevatte De Koning het Koninklijk Huis en geheel het Vaderland hebben een zwaar verlies geleden doordien het God bebamd heeft Hare Majesteit de Koningin heden vooruriddag ten half twaalf ure na een lydea van weinige dagen tot zich te nemen De oppereeremoniemeester heeft bekend gemaakt dat ingevolge de bevelen des Konings hft Hof deu rouw zal aannemen wegens het overlijden vau H M de koningin voor den tijd van achttien weken te weien 6 weken grooten rouw B weken halven eu 6 weken lichten rouw ingaande den 4den dezer maand Met eeu zekere hardnekkigheid zegt t DagU liep reeds sedert Vrydagjl zoowel inde residentie als elders in den lande het gerucht van het afsterven van H M de Koningin De reden daarvan vinden wij heden Vrijdagochtend ten 4 ure nam H M toch afscheid van HII KK HH Prins Frederik en Prinses Maria von Wied en na beide de hand te hebben gedrukt overviel Haar een hevige flauwte die zoo geroimen tijd aanhield dat de handen der Vorstin reeds verstijfd koud werden Z K H de Prins van Oranje spoede zich toen echter naar dr Blom Coster wien t gelukken mocht de levensgeesten toen nog helaas oor korte tijd op te wekken De tijding van het overlijden had zich echter intu sschen reeds door t paleis naar buiten verspreid Naar t DagU verneemt bevindt zich het beslotentestament van H M de Koningin thans onder berusting van den notaris mr H Ee jers Gisterenavond zou het volgens de bepalingen der wet en integenwoordigheid vau eenige aanzienlijke personenplechtig geopend worden Het l jk van H M de Koningin zal op Arlangen van de Overledene niet worden gebalsemd ïn kruiden cal het in een looden kist worden nedergelegd die aan de binnenwanden met matrassen van zwaar wit satijn is bekleed en door mi ldel van saldeering hermetisch zal gesloten worden Om deze kist zal een kist van zwaar eikenhout sluiten die op haar bentt zal omsloten worden door een kist van het prachtigst gepolijst mahonyhout geheel met zilveren garnituren Dit garniture bestaat uit twaalf massief filveren handvatsels voorzien van het zinnebeeld des doods en even zooveel zilveren sluitschroeven in den vorm Tan doodshoofden Op het deksel wordt eeu prachtige zilveren plaat bevestigd waarop gegraveerd is Sophie Frédérique Mathilde Koningin der Nederlanden Prinses van Wurtemberg Geboren te Stuttgart 17 Jünij 18 18 Overleden Hsu ten Bosch nabij s Graveuhage S Jiaij 1877 Uit een rapport van den Nederiandsclifii gO 1 logpcrde bij den Oppersten Gezondheidsraad te Koustantiuopel dd 2 Mei jl blpt dat volgens de bij dien Kaad ingekomen berichten uit Bagdad loopende tot 5 Mei de pestziekte aldaar nagenoeg op dezelfde hoogte gebleven was Gedurende de week van 29 April tot 5 Mei waren 277 personen aan die ziekte overleden tegen 273 in de voorafgaande week ïe Amaro de eenige plaats buiten Bagdad waar de pest zich dusver vertoond heeft waren in diu week een zestal sterfgevallen voorgekomen De thermometer was gestadig rijzende en men bleef de hoop koesteren dat bij toenemende wattnte de ziekte binnen weinige weken zou verdwijnen De berichten uit Rescht aan de Kaspische Zee waar sedert eenige weken eene bcsmettijijke ziekte die voor de pest gehouden werd heerschte bleven verontrustend daar er dagelijks 5 è 6 sterfgevallen plaats hadden De Opperste Gezondheidsraad had het doelmatig geoordeeld eenen geneesheer derwaarts af te vaardigen ten einde een onderzoek te bewerkstelligen In de maand Mei zijn te Alfcn op twee stallen onteigend en afgemaakt 2 longzieke en 8 daarvan Verdachte runderen Voor de eerste werd ƒ 265 halve waarde voor de laatsten ƒ 1592 geheele waarde schadeloosstelling uitbetaald In de maknd April jl kwamen hier geene gevallen van longziekte voor Een merkwaardige schipbreuk heeft een paar mahnden geleden plaats gehad en dat niet doordien een aehip tegeu MU rots maar doordien een rota tegen een schip aankwam De ijzeiien schroefstoomboot blight Templar was den 23sten Februari Jicht bij de golf van Tinus in water dat 1000 vadera diep was toen het getroffen werd door een stuk rots dat een onderzeesohe vulkaan omhoog had geslingerd Tegeiyk dat het schip den schok kreeg hoorden de echepeliogen een rommelend ge id en de zee schuimde als Icookte ze in de bunjt vaW het schip Weldra begon het schip vol te loopen t de kapitein liet het op het strand van het eiland Gtolate loopen Na zoo goed mogelijk door duikers dichtgemaakt te zijn werd de Knight Templar naar Malta gisleept waar men in bet dok ontdekte dat een rots een gat van negen voet middeliijn ouder in het schip geslagen had terwgl een andere steen het aan den voorsteven getroffen doch niet doorboord had De heer William Coppin expert van het ministerie van koophandel Board of Trade verklaart dat het geen twijfel lijdt of het schop is door steenen uit een onderzeeseheu vulkaan getroffen In de nabijheid van Potsdam ia een vogelpaar een beroep komen doen op het goede hart der jeugd Het heeft nl het schoollokaal uitgekozen om er hun nest te bouwen Door een der altijd openstaande ventilatieraatcpjee vlogen zij in en uit het nestje aan de hoede der jeugd toevertrouwend Het rumoer in de school het gezang der leerlingen niets hindert het wyfje nu er eieren zgn haar post in het nestje te vervullen het blijft rustig zitten broeien De leerlingen daartoe door de onderwijzers opgewekt toonen zich het vertrouwen der vogels waardig t Is I alsof deze vogels begrepen dat er geen beter middel is om der jeugfl te leeren een vogelnestje te verschoonen Terwijl in den laatsten tijd in onderscheidene geroeenten strafverordeningen zyn vastgestelij wegens bet uithalen van vogelnesten heeft de burgemeester van Hoevelaken eene circulaire tot ingezetenen gericht wMin hij op het groote nut der vogels wijst ten einde de oude meening welke aldaar nog steeds heerscht dat de vogels meer schade aanbrengen dan voordeel te verdrijven Dat de musscBen meer goed dan kwaad doen tracht hij in zijn schrijven door d volgende anecdote te bewijzen Frederik de Groote zag gaarne schoone vruchten vooral kersen tot nagerecht van zijnen disch Daar nu de inusschen zoo goed als een koning smaak in kersen vinden liet hij een bevel uit gaan om de rousschen overal te verdelgen en loofde voor elke doode musch eene belopning van 6 penningen nit Dat kostte den Slaat iu 2 jaren 4 duizend daalders en toen zag men zoo min kersen als snder ooft meer vele hoornen waren zelfs geheel ontbladerd zoozeer hadden zich de rupsen en andere insecten midderwijl vermeerderd De Koning herriep zijn bevel en moest zelfs weder mnsschen van elders laten aanvoeren De ouders behooren daarom toe te zien op hunne kinderen opdat zg geen oorzaak zijn dat hunne gewassen door ongedierte vernield worden In den nacht van Donderdag op Vrijdag is te Delft i door de politie eeu persoon gearresteerd die naar het schijnt zijn zwager in eeu sloot heeft geworpen met het voornemen hem te verdrinken doch welk opzet door tijdig toegeschoten hulp is verijdeld Te og weder een maand de Kamer wegzenden zooak de ïpnstitutie verourlooi t Mmir dat is dan ook de fatale termijn dus hoe men wende of keer men zal Wuneu eenige maanden moeten komen tot het raadjdegeu der kiezers Eu uu moge men overal ambtentireu van de moreele orde hebbeu aangesteld met dl n sciierpen last de verkiezingeu in ntirepubli keiuschen Kin voor te bereiden uit alles blijkt dat de regeering zelf twijfi lt of haar dit zal gelukken hetgeen op haar handlangers terugwerkt welke weifeleud en onzeker te werk gaan De regeering zelf schijnt het geweld niet te sehromen althans drukpersprocessen zijn haar niet meer voldoende BoiinetDuverdier president van den Parijschen gemeenteraad tegen wien eeue instructie geopend was ter zake van eeue redevoering te St l enis is migehouden en preventief gevangen gezet een lu dergelijke zaak ongewone handelwijze Het mengen van den naam van Mao Mahon ia den strijd heeft ten gevolge gehad dat iedereen het Ills eeue natuurlijke zaak gaat beschouwen dat de maarschalk bedankt ingeval de nieuwe Kamer uit dezelfde meerderheid bestaat Men oespreekt reeds de kansen van ijü opvolger Thiers en Jules ïrévy zijn de namen welke het meest genoemd worden De geestdrift waarmede Gladstone te Birmingham is ontvangen en waarmede de meeting de resolutiën heeft aangenomen tegen Turkjje eu de houding der Eugelsche regeering trekken zeer de aandacht t Oordeel der Èngelsche dagbladen over deze zeer levendige demonstratie is natuurlek verschillend naar gelang van hunne politieke kleur Bepalen we ons tot de bezadigde Twies Deze zonder zich voor Gladstone s rede op te winden vond er toch aanleiding in tot een waar woord Alles zegt hij wat in den lande den waren en helderen klank heeft van liberalisme alles waar men op rekenen kan als duurziuim als gewicht eu kracht hebbend bij een toekomstigen stryd lusschen de beide groote partijen sluit thans zich aan bp den heer Gladstone Het is een opmerkelijk versehgnsel De tegenstanders van den ex premier mogen beweren dat eene Tergadering als die van gisteren t land niet vertegeuwdbrdigt dat Birmingham bekend is om z jn partijgeest dat al de afgevaardigden die gisteren bijeenkwamen tot ééne klasse en ééne partij beiooren Doch er is eene uitdaging die hua dadelijk den mond moet stoppen Kunnen z j aan hunne zqde van de quaestie zulk eene meeting beleggen Eene goedkeuring die ganschelijk stilzwijgt sehynt zwak of twijfelachtig Dit nu kan niet gezegd worden van den steun die lan Oladstoue a politiek gegeven wordt Welke ook de waarde zy vaa die politiek zij werd zoo openlijk en luid mogelijk in duizend bijeenkomsten bepleit Mannen van eiken laug of stand z jn bereid hunne stem te verheffen om te eischen dat er geen oorlog zal wezen tot Terdcdigiug van t Turksch iewind en dat Eugeland a politiek niet vastgeklonken worde aan de eêuwig darende dienstbaarheid van millioenea menschen Kan men eene fatsoenlijke openbare meeting beleggen iu welke iets anders geéischt worden zou Kr is gebleken van neen De Xtaliaaasche Kamer heeft eene motie aange nomei strekkende om aan den koning een adres van geiukwensching te richten bij gelegenheid van den 3ÖU jaardag der afkondiging van de Italiaansehe vrijheid In de Belgische Kamer wordt steeds de beraadslaging over de maatregelen tot wering der kiesmisbruikeu voortgezet maar beide partijen houden ïich overtuigd dat de voorgestelde hulpraidddeu wéinig zullen baten Het vettrek van den Duitsohen Keizer van Berlijn naar Ems is bepaald op 11 dezer omstreeks de helft vau Juli wordt de Keizer te Gastein verwacht bïnnënlandT GOUDA 5 Juni 1877 Sj Be i meenteraad benoemde heden middag totsecretaris dezer gemeente den heer Mr N D Brouwer thans secretaris van Wormerveer Waar het geldt de vervulling eener zoo gewichtige betrekking als die van gemeente secretaris willen wij Diet volstaan met die bloote vermelding maar tevens de hoop uitdrukken dat onze gemeente in den nieuw benoemden een man moge vinden die met kennis ijver en verstand de taak hem toevertrouwd zal ter harte nemen Ieder die weet hoeveel er voor den goeden gang vau zaken in een gemeente hfhangi van hem die de betrekking van secretaris bekleedt zal met ons den wensch koesteren dat de heer Brouwer zal toonen in alle opzichten een waardig opvolger te zijn van hem die gedurende meer dan 30 jaren met zooveel eere als secretaris van Gouda werkzaam was Was het voorzeker niet gemakkelijk uit een zoo ruime keuze van sollicitanten als zich voor de betrekking opdeden den meest geschikte te kicMB er bejt at Re vervaardiging is op5 edragen aan de firma P Mouton en Zoon eu wordt met den meesten spoed volbracht zoodat men dacht reeds gisteren avond daarmede gereed te zijn Vennoedclgk zal het stoffelijk overblijfsel der Vorstin heden reeds in de lijkkist worden nedergelegd De dag waarop de plechtige ter aarde bcstelliaw van wijlen H M de Koningin zal plaats hebben fs nog niet met zekerheid bekend Naar men wil ou daartoe den 2 3u dezer maand bepaald zijn Bij kon besluit is het aan mr J Bredius borgemeester van Waardcr en Barwoutswaarder op m verzoek verleend eervol ontslag als secretaris dier gemeenten goedgekeurd In de katholieke kerken alhier heeft Zondag de plechtige viering plaats gehad van het vijftigjarig jubilé der bisschoppelijke consecratie van PausPius IX A s nalezing op de Haagseho kermis gaf de Spectator Zondag als plaat De schoonc Fatimnh of de vrouw zonder onderlijf Bezoekers van de sohoone Fatiihah beweren dut de teekeuing van de Spectator zeer juist het origineel teruggeeft met dit verschil evenwel dat de gelaatstrekken van de Falimah in de Spectator zeer aan die van den minister Heemskeit doen denken Het onderschrift luidt De ioest nd der oonser vatieve partij Het Hmdelêblad geeft in bedenking een nationals hulde op t graf vau Motley te doen verrijzen Bit jaar zal het Noordelijk Zendin feest wordan gehouden te Veenwouden op Woensdag 25 Juli De heeren Priestman Brothers te Huil hebben TlJór eenige dagen in tegenwoordigheid der vertegenwoor digers van de pers een openbare proeve genomen met een nieuwe uitvinding toegepast op de stoomkraau tot het lossen van graan zaden enz waarbij sleohts ééa Tian aan 4e kraan en ééa man in het schm of in den waggon benoodigd is om in korten tiji ie lading te lossen Uet celfwerkeude toestel w l t door twee kettingen waarvan de een door middel eener rem naar omlaag gedreven wordt en waanan een emmer verbonden is die wijdopen te middeuTïh het op te heffen graan of zaad velt Bij het lichten van den tweeden ketting wordt de zoogenaamde emmer Bucket door de eenvoudige toepassing Ha een hefboom xaar beneden getrokken en zich gtudewpg vullende sluit zij zich wederom zelve om hWr middel der stoomkraan weder opgeheschcn en pAr verkiezing bij rondwending gelost te worden Door de zwaartekracht weder op den eersten ketting te brengen opent zij zichzelf oaraiddellijk en oudMt zouder verdere hulp den inhoud Op dezelfde wq werkt een tweeledige vork wanneer mest of Mm gelost moet worden De toestellen worden in lschillende grootten vervaardigd Het ie echter onnoodig hieraan toe te voegen dat door deze inachiae veie kostbare handen ontbeerd kunnen worden De geschiedenis van de conservatieve partj il Nederland gedurende de laatste 25 jaren ii in den volsten zin des woords een lydensgeschiedsnis Het heeft haar zeker niet ontbroken aan bekwame mannen uiaar wet aan mannen die maAii zich door persoonlpe rancunes te laten lijden lit overtuiging den strijd voor het Bonservatisme sn vaarddeu en tegelijkertijd politiek doorlicht geno hadden om te begrijpen welke in Nederland m roeping moet zijn eener conservatieve partij B opmerkelijk feit is het dat velen vau hen die 1 de lijdensgeschiedenis eeu groote rol hebben gespedl in den beginne met warmte de liberale beginsdeii hebben verdedigd Was niet Donker Cortins de talentvolle Minister die in 1853 de stoutheid had om Thorbecke den handschoen toe te werpen en als vertegenwoordiger der reactie op diens zetel plaats te nemen dezelfde die voor 1848 zelfs den Leidschen professor te radioaal was Is niet Heemskerk de prenjier van dit ministerie wiens ponservatisme eerst in den allerlaotsten tijd weer wat verdacht geworden indertijd als liberaal man uriens artikeli in het Handelthlad zeer de aandacht hadden getrokken naar de Kamer afgevaardigd Onder dergelijke omstandigheden is het niet teverwonderen dat de strijd om beginselen zich oodikwijls heeft opgelost in nietig gekibbel en portefeuillebejag Immers de politioi die zich zij Wook ter goeder trouw door persoonlijke oonsideratlfaen rancunes laten meeslepen zijn gewoonlyk de kettigste partijgangers Van dergelijke politioi is tatniet te verwachten dat zij het goede zelfs uit dehanden hnnner tegenstanders gaarne zullen aannemen Zij vertegenwoordigen de politiek door een oudUdder Tweede Kamer eens in anderen geest aldus geqnalifioeerd ik stem tegen omdat het voorstel vandien kant komt 7 t gen dcnzelfden persoon is ll vens proces verbaal opgemaakt wegens diefstal omdat bij hem een drietal bronzen voorwerpen werd geienden afkomstig van s rijTts oonstructiewinkel welke voorwerpen sedert korten tijd vermist waren Hij is naar s Hage overgebracht en ter beschikking van do justitie gesteld De Standaard meldt dat de eandidatuur van den heer Bichon alhier niet gesteld is dan uadat onze kiesvèreeuiging zich vergewist had of de inliening van een afzonderlijke nota door dit kamerlid moet beschouwd worden als gericht tegen de nota der negen heeren Eerst nadat dienaangaande voldoende opheldering was ingekomen besloot men van de bedenkingen die tegen deze eandidatuur aanvankelijk gerezen waren af te zien Aan een brief geschreven aan boord van het stoomschip Palemiang op de kust van Alchin vau 24 April outleeueu wij het volgende Misschien hebtgij reeds gehoord van de heldendaden verricht doorZr Ms stoomschip Palemiimg denkelijk echter nogniet Zie hier de zaak Op de westkust vun Atchinliggen verschillende staatjes eenige zijn reeds Hollandjch audere nog niet Onder deze laatsten waser echter een die zeer vijandelijk was en zoo hij konzelfs op de schepe u schoot Nu was beiloteu ditstaaltje eens de les te lezen D iartoe Merden drieoorlogsschepen eu 200 kolonialen aangewezen Waarom dat wij daar na bij moesten wezen weet ik niet wg zijn zelfs een dag atooraens van de westkust verwijderd maar enfin ile Palembang was een van diedrie schepen Wij stooraden er heen en maakten hetzoo dat w j tegen vijf aren in deu morgen vóór lagen Wg gooiden eeu anker pit eu bleven eenoogenblik kalm liggen De les zou een aanvang nemen In plaats echter dat wij de leeraars gaan lieginnen komt van den wal het eerste vuur Dat wa s a Daar eohter niet goed was deed de leermcesfer de PalembaMg het hen voer en natuurlijk zeer goed In eeu oord wij schoten als razendcn met granatenwaar twee man hun vracht aan hadden Die granaten springen natuuriijk uit elkander en daar wij maar 600 meters uit den wal lagen konden wij alles goedzien Men zag alles vliegen halve boomeii stukkenhout wolken zand enz Die lui hadden aandeu wal twee groote bentings gebouwd met een paarstikken er op dis wij heel netjes aan stukken hebbengeknikkerd Om 10 uren gingen de 200 kolonialenmet onse matrozen in de sloepen tet einde aan walte gaan maar dat mislukte Die kerels haddennanMlgk loopgraven langs bat strand gemaakt daarverscholen zij zich achier en toen nu de sloepenouder den wal kwamen vlogen die kerels derwaartsen toen was bet pafl paf en of wij al echoten diekerel stonden bedekt het gaf iets Toen werd ernog een oorlogsschip gehaald met 200 kolonialen en itoen de zaak nogmaals geprobeerd maar nu nog met gewapende sloepen dat zgn sloepen waarop een kanonstaat Toen de sloepen uu weder onder den walkwamen was het weder van hetzilfdc laken een pak raanr zij hadden echter mimler gerekend op de gewapende sloepen die un ook begonnen ofschoon hetniet eel gaf Tocu de kolonialen echter kruid rookenwaren zij niet meer te houden men roeide stevigdoor terwijl der Atchinezeu en de kolonialen omhevigst op elkander vuurden Zoodra was er niet eensloep aan wal of de kolonialen sprongen er nit eneen troepje van p m 20 mnn stond oogenblikkelijkgereed Dadelijk vlogen zg onder het afschieten enladen hunner geweren en ondter een vreeselijk hoerah dr u Wal verder op naar de loopgraaf en gingen er in alschietende Als die kolonialen eens grond hebben krijgt men ze er niet meer af Zoo was het ook hier de Atchinezen moesten wijken hunne dooden medenemende In een kwartier tijds waren al de kolonialenaan wal en ging het met een hoerah verder debentings waren gauw genoeg ingenomen en daarnazijn zij aan het schieten gegaan dat hooren en zien ergi g de bosschen en drie dorpen werden geheelvernield en verbrand en alles werd neergeschotenwat zij maar zagen Des avonds was de boel afgeloopen en kolonialen eu matrozen die ook aan walwaren gegaay kwamen aan boord en den volgendendag s middags vertrokken Ivij Zoo ik hoor wil hetstaatje uu Holland warden Dit noemen de kolonialenuu eens even tuchtigen Kazanlik eene stad van 21 000 inwoners in Bulgarie aan den Balkan is het middelpunt van de rozenolie industrie d van zeer groote beteekenis is Kanitz een Oosterijker die hingen tijd in Bulgarge vertoefde noeint Kazanlik het rozendal en deelt ons omtrent zijn bezoek aan die plaats het volgende mee Met ons trokken kleine karavanen de stad in met zich voerende ontelbare ezels beladen met reusachtige manden wier inhoud de lucht met heerlgke geuren vervulde Vroolgke dorpsschoonen met verblindend wit gewaad van voren en van achteren met een bontwollen schort bedekt vormden het geleide van den eenigzins vreemden bijna fecstelyken 9£t09ht wout allen waren met rozen versiefd De rozen warden niet in pollen of uinen m iar in velden gekweekt Jleu kan zich niets lielelljkers voorstellen dan zulk een rozenakker Als een schilder hem met juistheid weergaf zou men h m van overdrijving beschuldigen Millloenen ja vele milliocneu der honderdbladerige roos zijn over het lichtgroene tapijt der rozenvelden uitgestrooid en toch is wellicht nu eerst het vierde deel der knoppen opengegaan Naar den koran die in Bulgarije dat voor eeu derde door Turken bewoond is zeer bekend is ontstonden de rozen eerst gedurende de nachtelijke hemelvaart van deu profeet en wel de witten nit de zweetdruppels van Mahomed de gelen uit die van zijn ezel de rooden uit die van den engel Gabriel die hem begeleidde Het buitengewoon prachtige van het rozendal Kazfinlik zal men dan beseffen als men zich voorstelt dat van de 123 Bulgaarsche dorpen welke de rozenteejt als hoofdproduct drijven er 42 tot Kazanlik behooren en dat van de 1630 kilogrammen rozenolic die gemiddeld jaarlijks in Europeesch GiiUistan gewonnen worden er 850 dhs meer dan de helft uit Kazanlik komen De cijfets klimmen en rijzen natuurlijk naar mate wind eu weder de rozenteelt meer of minder beguustigden Bulgarije bracht b v in het buitengrwoon vruchtbare jaar 1868 3 000 K G olie op terwijl 1872 door vorst en hagel gekenmerkt er slechts 800 opleverde En dat de rozenteelt een groote uitgestrektheid grond vordert kan men daaruit opmaken dat er gemiddeld 3200 K G rozen noodig zgn voor één K G rozenolie De Bulgaarsche roos Eosa daraaaseena Semper virens en Moschata met losse lichtroo e blofm gedijt het best op zandige aan de zon bloot gest de j hellingen Men poot in het voor en najaar en I oogst in Mei tot het begiu van Juui De boer ie de rozen verbouwt is ook tevens fabrikant ofschoon er ook reeds zijn die hun oogst overgeven aan de groote stokerijen in de stad De bereiding der olie beeft plaats op de v dgende wijs Veertig ponden versch geplukte rozen worden met zestig pond water iit eea distilleerketel gedaan goed omgeroerd en aan een matig vuur blootgesteld Als het water warm wordt en de damp begint op te stijgen zet men den helm op den ketel smeert de reten goed dicht en brengt het verlengstuk Sn den helm in het koelvat waarin voortdurend water vloeit Weldra drijft de welriekende olie op het water wordt voorzichtig afgeschept in aarden of blikken vaatjes gedaan en aan de koele nachtluoht blootgesteld De Parijsche naaisters en modisten Igden gro tesohade door den Bussisch Turkschen oorlog eenenkel modehnuis heeft tot nog toe een maandel kschverlies van 250 000 frank Dit is gmotendeels hetgevolg van een politiemaatregel waarbij aan rflkevrouw iu Turkije verboden wordt Europeesche kleederen te dragen Eeu speciaal korps van agentenheeft in last alle vrouwen aan te wijzen of op tebrengen die dit gebod zelfs in de geringste mateovertreden Bij onvermogen der mitdadiger is defamilie aansprakelijk voor de gestehie boeten 4 g = Burgerlijke Stand GEBOREN 1 Joni Arie CorDelis mina 1 Vo ea B ds Kouuig 2 Johaooes Leeodvrt ouders T Gravesteija fa H RoBbergeu ADtonioaJoaoDes Maria ouders W Kouineks ea M L vaa der Vlist 3 Jas ondera I T de Koning en M H van der Zee 5 Coraelia Adriaaa ouders F J Scboe Dra akers ea J C Morie OVEKLEUEN 1 Jaui J Oiergaanw 12 d 2 Q Gakrij wed C TBu der Settelden 80 j A van Reden wed L vae der Meij 77 j S T van Stapperahoef 30 j 4 P Soikkenburg U w H Bennis 3 m ADVERTENTIËN i Voor de bewijzen van belangstelling bij het overlijden van ons Zoontje betuigen wij onzen dank H W F BONTE N ÖONTEMüLLEE Gouda 5 Juni 77 Bg nette Bargerlieden bestaat gelegenheid tot Kost en Inwoning voor een HEER of JUFVROUW desTerkiezende met VRIJE KAMER Adres met franco brieven letter 6 Bureau dezer Courant Mevrouw COURIER DIT DUBEKART verlangt TERSTOND een FATSOENLüK A Adres Hoogstraat boven den TTeerGIESSEN