Goudsche Courant, woensdag 6 juni 1877

1877 Vrijdag 8 Juiil jj jgg GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken y w VAN StelenSpringveerenMatrassen NIEUW SYSTEEM FMCmONT C TEiUSTEBBAU Deze de gezondheid bevorderende STALEN MATRASSEN reeds door vele Geneesheeren aanbevolen sierlijk en deugdzaam van constructie ijjn in eiken vorm en maat tegen vaste maar bill ke prijzen verkrijgbaar gesteld voor GOUDA en OMSTREKEN bg den Heer D HOOGEIVBOOIII te Gouda AGENT der Koninklijke Nederlandsche Fabriek van STALEN SPBINGVEEREN MATRASSEN TLIESENDE BLAASJES W ns onToldoende deelneming kan deuitgaaf der Vliegende Blaadjea vooralanog althana geen plaats hebben OMIËGfiUPELUK 1 TOCH WAAR 6 stnkjs SIGAREN a 10 Cent Een geurige goed frra deiul Sigaar met Manilladek voor zoo weinig geld is niet te gelooren daarom overtuigt ü t is bjj J SWITZER Az op de Lange Tiendeweg l o EiB ïa A i2 a i3src3 Oouda OostluiTen B n 14 Bevelen zich beleefd aan tot bet verraardigea van ZEER FUN UITGEVOERDE VERWAARLOOSDE TERKOODHEB CHROMISCBE BROMCBHES TEERINO UTKHnEELE EEHMDEUMi asoi TEER CAPSULES DE GUYOT stam m tm tam Da tatütflei ttr groaOe mn een gMawne pil feeTatten teer uit Noorwegen geheel luiver ep van de éérste gualUeit S e capsule smelt iii de maag en de teer wmlt gemallcelijk opgeaonteo en werkt spoadig f Bat dagelijkiehe gtfcull dar4in iinu inldbeTelen voor hentollenden en xwaLkc persoflR Het is teren c een eer goedpraeaervattel voor cclmicniglc iicktcn vooral in tijden dat 1Eptdi niif n hcerschcn iHimairttle thérftpeviitjue da fiowHARiur De teer tcgt M I A taipnaie wordt roet bijunder lactea geiiniikt tegen liuHiiltiilnB en longtpenng Het c n klaarblijkelijk door de ervjrinR beweien dat de teer eenatimuleerenden inaloedliuen endat kij mabgmaarc geregekl gebruik de teerdeorgaiien der spijsverteennff t lacht opwekt en den goeden bloedsomloop bcroidert Dir ionwitre dt meticcvte du docteur Fjjuus c De werking der teer mweudig s ala volgt Zy verc meerdert do urine ar cbciding wekt den eetlust op en bcvofdeit de spfjsvorteennf Men sciirijlt de teer voorc al voor bij chi onisclio callui ren van de blaaf en loii gn TrnUi 4 Pkarmacie du profeaacur SoeiKiaaa Bg t gebruik van één of twee capsules op t oogenblik dat men gaat eeten werkt de teer hoogst merkwaardig in ie volgende gevallen mONCHITEa atTNMa LOMMaNDOCMira mWaMtMtOE VIllKOUDHeiO MMBNTtTUINa CN TtElllliai KEELPIJNEN MCHTC IPIMVCRTEEIIIM KOUDE W OE WLU en in algamecB tegen alle aandoeningen der siymvUeien iedere flacon van fr 3 50 bevat 60 capsules Dit is genoeg geiegd om aan te toonen boe weinig deie geneeswijze kost van 5 tot 7 1 2 cent per dag OmtidiUgtn tkaofntmnamnluilUlittit meetmento nlkUtntp twilUetiqiutU m anpdê ttlutmet warUlaUnü fjit lnklmdt mdafUe kaagimSetn mitim Bier Ugtmmr htmdl tick ktt fat tinalÊ dtr Te Gouiia bij J C Zeldenrijk en iiidemeeate Apotheken te bekomtn Mevrouw SMITS Westhaven vraagt tegen Augustus een DIENSTBODE P G als BfEID ALLEEN MEN VRAAGT BEN FUNS EIMUEISJE Adres in persoon bg den Uitgever dezes GEVRAAGD in STEDEN ea op DORPEN AGE TEK tegtn ProTisie van circa 20 PROCENT ter verkoop van sierlijke en veel gevraagde ARTIKELEN Brierea franco met op af Tan informatiëa in den Kantoor Boekhandel van J H VISSER Daniël Stalperslraat 66 Amstübdam R Önlandsehe DRUIVEN B0R8TH0N1G uit de fabriek van W H Zuxxsvmïux te Moinz IS bet beste en meest afdoende middel tegen Hoest Heeschheid Long Borst en Maascatharren Kinkhoest en keelziekte hetgeen door tal van bewezen kan geconstateerd worden Verkrggbaar in flacons van fl 2 met geek fl 1 met roode en65oent8metwitteeapsDlen C IPFEY S KINDERMEEL Farine Lactée volkomen Terranging van de Moedermelk onderzocht en aanbevolen door Professor R 8 Tjaden Moddbkman Groningen en Dr D db Loos Directeur der Hoogere Burgerschool te Leiden als het voortreffel kst voedingsmiddel voor Kinderen en Zuigelingen is ver rögbaar it 90 cenl de bus te Gouda bjj F H A WOLFF Drojpst aUIiNA LAROCHE van KRAEPELIEN CD IIOIM Jpothektri tt Zeitt De eenige QVDfA LAKOCHE welke door 4e Red van degeneesk Cour aan HH GeBeesknndigen is aanbevolen tegen algemeene zwakte gebrek aan eetlnst slechte spysvertering lenuwziekte in het tqdperk der berstellinf na iwsni ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen Ueekzuoht teriogachtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Prqs ƒ 1 90 per flacon by den Heer Apotheker C Thim te Gouda Openbare Verkooping en op MAANDAG U JUNU 1877 voorm Elf uur in het Koffijhais Habuohio te Gouda van 1 het kapitale HEEBENHT7IS van de £ nren van HOUWENINGE aan d West Haren B n 177 teéF u 2a mei2root n TUIN eenig fraagen Gang Tuinzaal met Warande daarenboven drie uidere Beoedenkaraers waarvan eene met afzonderlijke nu n naar de Haven zes Bovenkamers best water enz enz 2 4 het nienw geatichis FABRIEKIilBODW dienende als Stoom Kunstbontdraaüery mei OPEN GROND groot 212 Centiares en twee daameven gelegei WOONHUIZEN en ERVEN tnsschen de Nieuwehaven en het Plantsoen te Gouda S een WOONHUIS metTUIN en aangenaam èitzjgt aan de Spieriogstrast P 79 te IroiK 6 een gnnstiR gelegen HUIS en EllF dienende als KOFFIJ en BIERHUIS aan den Langen Tiendeweg D 22 te Gouda Na de Verkooping van bovenstaande onroerende goederen a terzelfder plaatse eene zoo goed als nieuwa van vier paardenkracht met toebehooren een zeren Drgfaa met dito Vliegwiel en Schaven nieren en bonten Draaibanken Zaagbanken Drijfriemen andeie GEREEDSCHAPPEN enz 4 In de Gebouwen wykN n 241 en daarnaast eene groote partij gefabriceerde PALMHOUTEN GOEDEREN PALM IJPEN en ander WERKHOCT KANTOOBBENOODtGDHEDEN eene SCHUIT enz Alles breeder by Kljettea en inlichtingen teu Kantore vaa Notaris Mr KIST ie Gouda in alle Binnen en Buitenlandsclie Dagbladen worden DADELIJK opgezonden door het AdvertentieBureau van A Brinkman te Gouda Een Afsobrift is voidoende GoooA DKüK VAW A Bbinkmas Als Caiididaten voor de Tweede Kamer in het Hoofdki district GOUDA worden aanbevolen P Voor de gewone vacature Wit Stembiljet Mr P P van Bosse Minister van Staat de uiterst bekwame Financier 2 Voor de buitengewone vacature Blauw SienMjtt Mr J G Paiijn I4d der Provinciale Statcin voor het District ZOETERMEER De Rbdactib Kemiisgeving Oproeping in Aottvlteit van Milicien vorloïlangers der Ligtingen van 1874 en 1875 De BUEGEMEE3TIÜK van GMda hnngt ter k nnii vs beUufthebbendeu dat iu 1877 in rcrkelijite dienat worden opgerotpeu Km 12 Juli tot 20 Anfntuê e k Bij het bataillon MINEURS en SAPPEÜRS die der ligtinfc vru 1874 Fan 16 Juli tot ü Auguttiu e k Bij het korpa PONTONNIiSBS die der ligting van 1874 Fm i AugMita tot 7 September e k Bij het regiment GEENADIER S en JAGEHS het Se ee het e cgiaHat XNVAiliËKIE die der ligtingen ran 1874 en 1875 B j bet Ie 2 4e 6e 7e en 8e regiment INFANTERIE die der ligting ran 1874 Bg de regimenten HUSAREN die der ligting van 1874 en Bg de kompagnien H08PITAALS0LDATEN die der ligtiug van 1874 welke bg den staf der kompaguièu waartoe zg behooren zullen moeten opkomen Faa 4 Auguitui tot 12 Septemier e k Bg de regiraeutcu VELD ARTILLERIE en het regiment RIJDENDE ARTILLERIE die der ligtiug van 1874 cu Fan 21 Augmtn tot 29 September e k Bg het bataillon MINEURS en SAPPEUES die der ligting vau 187B De bedoelde milicien worden mitadien gelaat hun Verlofpas uiterlijk 8 dagen voor den dag hunner opkomst ouder de wapenen ter Gemeente Secretarie te bezorgen en wordeu voorts herinnerd aan hnnne verpligtiiig dat zij zich voorzien van al de voorwerpen van kleeding en uitrusting door hen bg hun vertrek met groot verlof medegenomen op het bepaalde tijdatip vóór dea namiddags 4 uur bij huuue korpeen moeten berinden Ganda den 4n Juni 1877 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN BUITENLAND BulteDlandscli Overziclit Uit het Oosten komen enkele berichten welke bewgzen dat de Bussen een krachtige positie innemen in KleinAzië d t Kars geheel is ingesloten en Moektarpacha zich meer en meer terugtrekt Het Rassiaohe Oentrtim poogt do positie van Moektarpacha te Zizin om te trekken en de rechtervleagel is bg Olti zoodat de Tnrkeu indien z geen slag wilden leveren wel moesten terugtrekken Iu de vlakte voor Erzeroem zullen de Russische legers zich ongetwijfeld vereenigen en de Turksche generaal zal dan moeten beslissen of hg slag wil leveren of de lioofdstad van Armenië vedatea zal De laatsteEngelsohe en Bossiaohe beriohten spreken nu een gevecht bij Beg Mahmed 25 kilometer z w van Kars De Turken zijn daar geheel geslagen cu teruggedreven De keizer van Rusland de grootvorst troouopvolgor en grootvorst van Serge zgs Zaterdag begeleid door prins GortschakoU generaal Miloutiiic minister van oorlog de vice admiraal Passiet minister v in openbare wegen en generaal Metzeuzoif iiuar het leger vau het zuiden vertrokken Spoedig kan dus een kraditig doorzetten van den oorlog en het overtrekken van den Douau ia de eerste plaats worden verwacht ioo dadelijk zal die echter waarschijnlijk niet plaats hebben want de Donau is nog zeer gezwollen en de aanroer van materiaal en voorraad wordt zeer moeilijk gemaakt doordien spoorwffeu en spoorwagens in Ruiqenië door het vele gebmik zooveel geleden hebben dat herhaaldelijk ougelnkken plaats hebben en treinail ntsfkuea Te Some werd Zondag eea dubbel feest gevierd Iu het nationale kamp op h t Quirinaal ontving de koning van Italië de gelakwenschen van de beide huizen van het Parlement met den derti sten verjaardag van wat men de vtlklariug der Italiaausshe ogafhaukelgkheid acht Op het Vatikaan ontviag de Paus de pelgrims die hem gdnk kwamen wtoschen met ziju 50jarig jubileum als bisschop Beide feestelijkheden zijn in goede orde afgeloopen Ook in België werd Zondag feest gevierd De l déftmdaiice Beige deelt mede hoe feestelijk de koping eo de koningin van België te Luik zijn ontvangen waar men jl Zondag het vijftiiQBrigjubileum van het Conservatoire vierde Op de receptie ten haize vaa den gonverneut dei provincie sprak de Koning eenige weotdeo die groote sensatie verwekten Hy zinspeelde op de politiAe gebeurteuiaaen die de MMÉoaht vaa wya hcjlu fc md eit en er op dat zij België in een mstigen toestand brengen De Koning zag zich daardoor genoodzaakt de hulp der Kamer in te roepen tot het doen van buitengewone noodzakelijk geworden militaire uitgaven De Koning gaf borendieu aan den heer Prère Orban het hoofd der oppositie in de Kamer ziju hoop te kennen dat bg medewerken zou om aan de aanvragen der regeeriug te voldoen Dit bericht heeft natunrlijk in België allerlei geruchten ten gevolge gehad zoodat een paar latere telegrammen weder aau de uitlatingen dea koniiigs gewijd zgn Wg laten ze hier volgen Reuters Office seint Volgens inlichtingen uit goede bron zijn de woorden door den Koning te Luik gesproken niet uitgelokt door eenig feit hetwelk België in het bgzonder kan treifen De Moniteur helge zegt Het ia onze gewoonte niet openbaarheid te geven aan de antwoorden dea Konings op hem aangeboden adressen bij officieele reception D woorden door den Koning te Luik gesproken zgn echter onnauwkeurig en onvolledig door de dagbladen medegedeeld Wg meldej daarom dat de Koning zonder eenige ongerustheid te laten blgken zgn vast vertrouwen heeft geuit dat België moediglgk de moeilijkheden zou te boven komen van de ngverheidscrisis en van andere indien zij zich mochten opdoen De zitting der Belgische Kamer was Dinsdag niet zoo onstuimig als men dit had verwacht met de interpellatie van Frère Orbau orer de ulramontaansche stoutigheden de Begeering verklaarde dat de nuntius de hem toegedachte uitdrukkingen ontkent en zich welwillend uitliet over de Belgische staatsinstellingen De Kamer nam akte van deze verklaring De heer Jacobs en de Minister Beernaert werden bij het verlaten der Kamer uitgejouwd terwijl aan den Itnliaanschen gezant door den Geuzenbond een adres is overhandigd GOUDA 7 Juni 1877 GiatarenavoDd had eene algemeene vergadering plaats van de afdeeliiig Gouda en Omstreken van VoLKa ONDEKWin Nadat door den voorzitter was medegedeeld dat de fiuantieele toeatand derVaieeniging niet zeer bloeiend wn doordat zy een twintigtal leden had verloren en sleehts een gederlte der ledtii de 60 cents die zij I door vermindering der contributie van 1 50 op ƒ 1 00 hadden overgehouden aau de afdeeliug had gesehouken hetgeen het bestuur gehoopt had datdoor ieder lid zou geschied zijn word het rapportuitgebracht der afgevaardigden ter Algemeene Vefg Hlering Daarop sprak de voorzitter een woord naar aanleiding van de aanstaande verkiezing voor de Tweede Kamer met t oog op de vraag in hoeverre de genoemde eandidaten door de Afdeeling konden worden gestemd De hb Last de Veer en Klerck waarvan de twee eerstgenoemde op anonieme wijze bij ongeteekeude advertentie waren aanbevolen terwijl de laatste door het Dagblad was genoemd konden minder voor aerieiue eandidaten woi den gehouden zeide ïpr terwijl bovendien de heer de Veer ook nog voor de candidatunr had bedankt Voorts waren de hh Mr Bichon van IJsselmonde en Dr Wijnmalen candidaat gesteld door de Antirevolutionaire Kiesrereeniging Freeit God eert den Koning wier candidatuur uit den aard der zaak niet door Volksonderwgs kan worden gesteund Verder waren door de Kiesvereenigingen tlFoerden te Woerden en FaderUmd en Oranje te Oudewater tot oandidaten gesteld de hh Mr J G Patijn en Mr P P van Bosse die tevens door eenige Goudseba Kiezers waren candidaat gesteld Konden deze twee eandidaten door Volksonderwijs wordeu gesteund vroeg spr Naar oordeel van het Bestunr ten volle EersIfiSBaemde heer was nl reeds bij een vroegere candidatnnr door de Vereeuiging oodersteund nadat hg een alleszins voldoende voïlaring had gegeven in te stemmen met het doel der Vereeniging eta aau dan heer van Bosa kon daaioiB ni t als voontander van het openbaar onderwgs getwijfeld worden wijl de Amsterdamsche Kiesvereeoiging SurgerplicM hem tot candidaat wilde proolameeren doch van welke candidatnnr de beer Basse om een andere reden bad afgezien De beginselen van BurgerptieU zijn uu wel voldoende bekend om overtuigd te zgn dat de door die Vereenigiugen gewilde eandidaten de zaak van het openbaar onderwijs zijn toegedaan De vergadering vereenigde zich met het gevoelen van het bestnur en daarop werd met algemeens stemmen besloten de candidatnreu der bh Patijn en van Bosse te ondersteunen Nadat de voorzitter de aanwezigen had opgewekt om zich vooral krachtig in te spannen om genoemde heeren de overwinning te doen behalen werd de vergadering gesloten Door Z M is aan mr W C A Schollen op zgn verzoek eervol ontalag verleend ala adjunct commies bij de Algemeene Rekenkamer Den 6 Juni was voor Gouda s KalholieKen en wel bizonder voor de parochianen vau O L V Hemelvaart een plechtige tnSende en hoogst belangrijke dag De Zeer Eerwaarde Heer Deken en Pastoor P C Tb Maliugrc toch vierde zijn zilveren priesterfeest De algemeene groote nationale rounr deed er qatuurlijk niemand aan denken om dien ook maar door eenig uiterlgk vreugdebetoon te ontheibgen Binnen s Heeren tempel echter riep alles u toe sursum eorda omhoog heden uw harten en honorificate saoerdot zoo eert de Katholiek zijne Priesters Het heerlijkste levendige gruen smaakvol aangebradit keurige tropheeën toepasoelijke opschnften en het sohoone familiewapen van den Jubilaris hadden het zoo onaanzienlgk kerkje een zeer luisterrgk een geheel ander een grootsoh aanzien gegeven Vooral wa het aandoenlgk toen de feesteling blijkhior diep bewogen door een tiental bruidjes éiëgamment vetncs de blanc voorafgegaan midden door de ontelbare menigte heen zich statig naar het altaar begaf Wat er daar gedurende het heilig offer iu zija hart moet omgegaan zgn zou de priester ons zelf niet kunnen mededeelen Verbeeldt i den waardiiren Offeraar iu nieuw en teer kostbaar pleohtgewaad toen hij een nieuwen kelk eveneens een rijk geschenk voor dien dag omringd van talrijke priesters familie leden en vrienden aan de Hemel opdroeg Dat ziju hart klopte vau aandoening dat er een traan