Goudsche Courant, vrijdag 8 juni 1877

ontWfldp in zijiin ooo en dat hij met bewogen slem bad heb dank o Go l roor zooveel goedheid en spaar Heer spaar toeh Uw volle behoeft wel niet gezegd De bierlgVste muziek en zang met de grootste nauwkeorighrid door een dubbel koor uitgevoerd verboügdeu niet weinig den toch reeds zoo opgewekte feeit en godsdienslziu Ja het was terecht looals de welsprekende redenaar Pn er van Bergen uit s Bosch op den kansel betoogde een feeat vnn geloof en liefde van geloof om den eerbied w i irv iu Gouda s Katholielceu blijk gaven jegens Jni l riesler van liefde om den eerbied waarvan zij blijk gaven jegens frieater l e dag was plechtig en ook treffend want ook velen herinnerden er 7 ieh aan hoe zg binnen weinige Jaren nu reeds voor de derde maal een zilveren prieeterfeest vierden waarvan er twee helaas al te spoodig gevolgd werden met den treurigen uitvaart der dierhare onvergetHijke herders die het gold Beware God ous dezen keer tooh voor een dergelijke ramp En wat het groote belang aangaat van den dag dit is de n mvang die gemaakt werd met het bouwen eener zoo hoog noodige nieuwe kerk jOanaar Gouda zeide de ontslapsne bisschop zaliger gedachtenis toen Z D H W den pastoor ons zond en arbeid daar aan het heil der zielen en sticht eeue kerk uwirguede stad en Gode waardig Indrukwekkend was het dan ook toen de feesteling van het H Otter zich naar het bouwterrein spoedde en daar met warme difjp gevoelde en kernachtige woorden die uit het hart tot het hart spr iken zeide Ik breng lunigen dalik voor de groote somme goud mij op dezen dag gebracht ter ondersteuning bij het g oote werk dat ik ga ondernemen ik reken verder op de welbekende offervaardigheid der geloovigen overigens geheel vertrouwend op God die mg niet zal beschamen geef ik bevel tot den bouw der nieuwe kerk en verklaar dien aangevangen Na vervolgenS d bcminBelijkejeugd op hetZuslergesticht in de gelegenheid gesteld te hebbeu om hare Bohoone groeten en welgemeende weuschen aan den jabilaris aan te bieden eindigde deze groote dag die wis onvergetelijk zal zijn als straks de heerlijke tempel verrijst die er steeds aao zal herinneren Onze itadgenooten zullen izicb herinuerenj dat geruimen tijd geleden op de r kermis alhier een jonge ufvrouw Coppejans in brand geraakte waarna zjj naar t gasthuis alhier is overgebracht Niet lang daarna ging liet gerucht dat lij jgou overleden zgn Aan hare brandwonden Wij vernemen nu tot ons genoegen dat gemelde jnfvr Coppejans tgna geheel hersteld ia en binnen kort het ga sthui8 zal verlaten Van de 110 pirauten voor de betrekking van LeerliugMachinist 2ei klasse zijn 40 gephtatst waar ouder de heer A M J Liesker Alhier Tot opbouw van het Asijl Steenbeek is bij den Goudscheu correspondent den heer Haverkamp Bege manu nog ingekomen Van S ƒ 1 50 Van ƒ 0 50 Dinsdag is voor de Arrondissemeots Beohtbank te Botterdam behandeld de zaak contra G de E wo netfde alhier die zich onlangs had schuldig gemaakt aan diefstal van turf nit een schuit van P Verineij liggeiwle aan de Hontmansgracht De officier l ecft A maanden eenzame opsluiting tegen hem geeischt Over 8 dagen uitsprasdc Tot gameente ontvangcr te Beeuwijk is benoemd de heer J Dz Krnijt te Beeuwijk Bij den veehouder A van Driel in den Zuid laspolder onder de gemeente Moordrecht zgn onteigend achttien wegens longziekte verdaóhte runderen Tot tweeden gsmeente veldwachter te Hoordrecht ii benoemd F Vink aldaar Oiaterui had het vergetgkend examen plaats voor de tweede openbare school te 8tolwijk in het Beiersche V aa de 15 sollicitanten kwamen er 6 op die ge xamincend werden door den schoolopziener den heer J Broedelet en de beeren M H Kluitman en H W Kramen hooMonderwijiers te Gouda Op de Toordraoht sgn geplaatst de heercn Beumer Kentie D van Meeuwen Door de oommissie uit het gerechtshof te s OraTenhage is als candidaatnotaris toegelateu de heer Spruyt Uit Alphen Het vervoer langs den Nederlandschen Rynspoor weg heeft gedurende de maand Mei 1877 opgebracht aan reizigers ƒ 185 221 aan goederen ƒ 52 991 un direct verkeer van reizigers en goederen ƒ 180 188 te xunen 413 00 Dl Rlaalsconraiil haiiH het rifjlcinent hfiudi mli vaststelling van den hofrouw uitgeschreven bij gelegenheid van hut overlijden vim ll ire M iji stcit de Koningin Z M de Kouin ontving gisteren middag ten l ure in eene buitengewone iiadientie h t ronwbekLig van tie grootnieestereese en de hofdames bij het h is van HD afgesttwveu gemalin zoomede van de grootofficieren der kroon de dienstdoende kanierlieereu en adjudanten de ordoniinnoe oflioieren en verdere wimrdigheidsbekleeders Ook Z M ministers u Icdon der Prinselijke hofliondiugen boden den Koning hunne couduteiiiioes aiiiL De dames verselienen in zwaar rouwgewiuid ter audiëntie terwijl de lieereii van het civile en miliiKfte huis allen in costuum of uniform om den liiikerann een ronAvb ind droegen Verscliillende hooge staatscollegiëii hebben bij M eene ruuw audientie aangevra igd De leden van den Rand van State zullen morgen midd ig ten 3 are door Tl M worden ontvangen Talrijk zijn de adrepaen van rouwbeklag die uit alle oorden drs LuWis v m wege de ge westelijke en de semeeutebi sturen zoo mede van particulieren aan Z M den koning naar aanleiding van het verscheiden der Koningin worden aangeboden De sluiting der publieke vermakelijkheden in de residentie zal gehandhaafd blijven vóór en enige dagen na de begrafenis van H M de Koningin Ecrgistercnnvond ruim tien uren werd te huize van Z K H prins Alexander in tegenwoordigheid van Z K H de prins van Oranje prins Alexander en de benoemde executeuren jhr P L VV de Koek Minister van Staat nir F A H von Weckerliu secretaris van wijlen II M de Koningin en den notaris mr H Keijers het testament der Koningin dat in de Pransche taal gesteld was door den kantonrechter te s Hage mr Greeve geopend en ter kennisse der belanghebbenden gebracht Het stoffelijk overschot van H M de Koningin rust sedert Dinsdagavond in de Igkkist Tot up den dag van de tera irdcbestelling al het op hut Huis ten Bosch verblijven bewaakt bij dag door eene hofdame en des nachts door een dienstdoend kamerheer De kist is geplaatst in eeue met rouwfloers bekleed kamer en mist op eene daartoe ingerichte bank zoodanig dat de ovarledeue zichtbaar is De ontslapeQ vorsliu ligt op die verhevenheid uitgestrekt met zaamgevouwen handen in een wit z den kleed het gelaat bedekt met e o sluier Frisch groen en witte rozen zijn om haur been gestrooid Ket dienstdoend personeel van het paleis werdin de gelegenheid gesteld het lijk te bezichtigen van de koninklijke gebiedster die bij haar lir uu door hare minzaamheid ook de harten barer onderhoorigeu zoozeer wist te Aviunen r Vi K H prins Alexdudef was toen de ziekte van wijlen U M koningin aanving lijdende aan eén verzweciog in het oor De zenuwachtige spanning waarin bij door den toestand van HDs moeder werrl gebracht had op het verloop dier ongesteldheid een onguiistigen invloed zoodat Z K H sints eeuige dagen het gehoor mist Men hoopt dat de kwaal welilra tot stimn zal komen Dinsdag avond keerde Z K H van het hals ten Bosch naar HDs paiei terng reeds Maandag zou dit hebben plaats gehad doch Z K H kou niet besluiten het huis ten Boach te verlaten Ook in het buitenland heeft bet afsterven van H M de Koningin een diepen en smartelijken indruk te weeg gebracht Het Anlwerpieh Handeltilail wijdt een treffende hulde aan de edele Ontslapene in een artikel waaraan wij de volgend zinsnede ontkenen De Koningin was door allen bemind geen partij geen gezindheid maakte daaromtrent uitzondering Wat al schitterende hoedanigheden kenmerkten die Vorstin Wist Zij Koningin te zgn Zij wist ook Vrouw te wezen bij de majesteit der eerste voegde Zij de goedhartigheid de welwillendheid de voorkomendheid der andere Als verstandige als galeerde Vrouw werd Zij door allen die Haar naderden geroemd Met veel geraakkelgkheid sprak Zg verscheidene talen Bg Haar geleerdheid voegde Zij een groote liefde voor de kunst Poëzie aohilder en beeldhouwkunst kortom al wat schoon en goed is vond weerglans in haar sohoone ziel V Weinige Koninginnen hebben zich in onze eeuw met een zoo schittereoden glans omgeven als die der Nederlanden die Vrouw zou overigens geschitterd hebben in welken stand zij ook had verkeerd Ook in Belgié zal haar afsterven in de kunstwereld groote deelneming wekken Het groote gala concert dat morgen te Londen in Buckio amPalace zou plaste hebben zal niet worden gegeven wegens het overlljdi ii van Ilirt M ijealLit de Koningin der Nederlanilen De Engelsche bladen het berieht van den dood van II M vermeldende herinneren er aan hoe üij bij ITaar b rhialde bezoeken aiin Engeland aller ympathie wist 1o winnen en in hoe hoog aanzien Zij in de KiigeKche hofkringen slund Viin de Fransohe bladen aegt o a ie Monitew Nederlands Koningin was ern voortreffclgke Vor stil een toonbeeld van goedheid van intelligentie en van deugd Oprecht wordt zij bi weend door het Ncdcrlandsehe volk zejt f Etoih Beige Is dit niet de welsprekendste lofepraak voor een Vorstin Te Haarlem zijn dezer dagen ecnige belangstellenden kijecngekoiaeii oi te spreken over de feestelijke herdenking van het feit dat het op 1 Juli e k 25 jaren zid geleden zijn dat de droogmakiug va het Haarlemmermeer werd voltooid Ofschoon algemeen in do overtuiging gedeeld werd dat dit hcuglgk Ceit op luisterlijke wijze en zoo algemeen mogelijk verdiende herdacht te worden besloot men evenwel iet Igemeeue stemmen om wegens den diepen rouw waarin het huis van Oranje en liet Nederlandsche volk door den dood onzer beminde Koniningin gedompeld zijii de verdere plannen van feestviering onbepaald te verdagen lUit Assen meldt men dd 3 Juni T n gevolge van het overlijden van H M de Koningin zal het Landhuishoudkuudig Congres vermoedelgk uitgesteld worden in allen gevalle zulleu de feestelgkheden geen voortgang hebben Blijkeirt een bekendmaking van len Commisêaris des Koniiigs in Groningen kan vee uit Nederland afkomstig uit een plaats waar in drie maauden geen besmettelijke veeziekte is voorgekomen weder in DuilwhJnDd worden ingevoerd mits het binnen een door den Commissaris te bepalen tijd worde geslacht De Vereeniging tot verspreiding van kennis aangaande s lands verdediging heeft een circulaire uitgevaardigd aan de Nederlandsche studenteu waarin zij eonige beschouwingen mededeelt en hen in meer dan één opzicht de hoop des vaderlands aan wie de toekomst behoort eii nit wie oiSk toekomstige wetgevers leiders der openbare meening moeten voortkomen uitnoodigt ook de aandacht mew speciaal te vestigen op die onderwerpen welke tot het tetreiu der Vereeniging behooren Dinsdag 5 en Woensdag 6 Juni werd te Sotterdam onder voorzittersch van den heer B G de Vries van Ileijst predikant te Alkmaar de gewone groote vergadering der Kemonstrantsche Broederschap gehouden Behalve met eenige huishoudelijke tielangen hield zij zich bezig met belangrüke voorstellen alle in verband staande met de tegenwoordige beweging op kerkelijk gebied in ons vadertand De vergadering verklaarde cich ougeoeigd nu reeds uit te preken dat het in het algemeen op den wejj der Broederschap lag zich uit te breiden in de hoop dat het beginsel van vrgheid dat zg voorstaat nog in de zusterkerken zegevieren zal Maar g verklaarde zich bereid waar aansluiting gewenscht wordt daartoe krachtig mede te werken en benoemde eene oommissie om iu overleg met de commissie tot de zaken der Broederschap desnoods maatregelen te beramen om daartoe te geraken en voorstellen desbetreffende aan een eventueele buitengewone vergadering in het najaar te doen Een verzoek van ecu betrekkelijk groot aantal hoofden van liuisgeiünnen en anderen te Doesburgh om in hun behoefte aan vrge evangelioprediking te helpen vooralen werd met sympathie ontvangen en aan laatstgenoemde commissie werd opgedragen met hen in overleg te treden omtrent de wijze waarop aan hun wensoh zou kunnen worden voldaan In de plaats van dr J W Bok die volgens de wet moest aftreden en niet herkiesbaar was werd tot lid der commissie tot de zaken der Broederschap gekozen prof C P Tiele te Leiden die als haar secretaris fungeeren zal Tot curator van het seminarium werd benoemd dr H C Bogge te Leiden en tot eersten en tweeden voorzitter van de volgende gewone groote vergadering de heeren dr J W Bok te Amsterdam en J H Marouier ta Utrecht Een aantal fabrikanten te Almelo en te Enschede hebben in de laatste dagen den dagelgkschen werktgd in hunne fabrieken aanmerkelgk bekort tengevolge van het algemeen gebrek aan werk en de voortdurende lusteloosheid in den handel Te Bamm en Munnikezgl werd dezer dagen door de weduwe van een landbouwer een som van ƒ 10 000 geschonken om iet predikantstractement bij de herv gem aldaar uit de renten van dat kapitaal te kannen verhoogen Te Uetniiifihemeul heeft np een liofslede een lieer jurken die door oii ooraichtighcid van de meid uit it omheining was gelaten onder het vee van den ji ciiiiar ontzettende verwoesting aangebracht In igii woede heeft liij een koe met den kop zoo hevig jf8 iii en en verminkt dat het dier moest afgemaiikt forden Drie paarden heeft hij meuigeii wuncl nanronder van grooteji omvang toegebracht met ïijiie tanden Op aoiuinige pld itseii was hi t alsof ie beesten met messen waren gesneden üinler deze paarden bevindt zieh eeu veulenmerrie waar iaii een hevige verwonding aan den buik is toegebracht JIcn was verpliclit deze wonde te oinwiudui Keu i ten tengevolge der bekomen wonden gestorven f de overigen indien deze het leven behouden zullen toeh drie maanden buiten dienst moeten gesteld worden De heer Albregt en zijn eehtgenoote te Amsterdam vierden Zondag een merkwaardig feest Vijf en twintig jaren waren zij door den echt vereeiiigd Dat t niet aan bplangstelling ontbrak behoeft niet gecoustuteerd te worden Albregt en zijne vrouw tellen te vele te wanne yrieuden dan dat men hunne deelneming bg zulk feest zou missen Een ts l met geschenken t een al mooier dan t ander en sommige wat nog mooier is uitmuntende door originaliteit en artistiachen geest Dat pleit èn voor den man die t ontvangt cu voor hen die t schenken De directie v m het Nederlandsch tooneel had zich doen vertegenwoordigen door een bouquet Door den Hoogen Raad te Oratatkage i eene beslissing genomen waarbij wordt uitgemaakt dat de tenlaste legging van oneerlijkheid ook op journalistiek n politiek gebied een strafbaar feit oplevert In de zaak van B P Korteweg die in de Aattelkode iemand oneerlijk had genoemd en te dier zake door de Middelburgsche rechtbank was veroordeeld maar door het gerechtshof te s Gravenhage van rechtsvervolging is ontslagen heeft de hoogste rechter op het door don procureurgeneraal bg het hof ingesteld beroep in cassatie bovengenoemd oordeel geveld en het vcroordeelend vonnis der rechtbank te Middelburg bevestigd Ook werd door den hoogsten rechter uitspraak gedaan in de patentkwestie waarin heeren bestuurders der Sociëteit Jmieilia te Brielle waren betrokken De Raad heeft even als in eersten aanleg en in hooger beroep bestuurders pateutpliohtig verkbuird en mitsdien het beroep tegen het hof t t Gruvenhage ingesteld verworpen Door de provinciale staten van Gelderbind is gekozen tot lid der Eerste Kamer de heer mr J Thooft met 27 van de 55 stemmen Baron van Pallandt had 2S steramen 2 blanco briefjes waren ingeh verd Uit Leeuwarden meldt men dat de hooge personen die het feest van de opening der nieuwe haven te Harlingen hebben bijgewoond in de gekgenhcid ziju gesteld reeds nu de historische tentoonstelling van Friesland in het kon paleis te Leeuwarden te bezichtigen De genoodigden braohten gernimen tijd in deze tentoonstelling door Bijna 1500 inzenders hebben zich beijverd het schoonste wat zg van het voorouderlgk erf hadden bewaard derwaarts te brengen 18 vertrekken behalve de mime en lange gangen zgn deels met kostbare deels met voor de geiohirdenia en de kennis van het huiselijk leven der Friezen zeer belangr ke voorwerpen gevuld Prachtige verzamelingen munten en penningen gildepenningen en andere voorwerpen bg het4ifgraven van terpen gevonden rgke verzamelingen van antiek goud en zilver kunstig bewerkte familie portretten kleederdrachten ja lelfs het kostbaarste wat de laraëlitiache synagoge en de Roomsoh katholieke kerk in Friesland kan aanbieden Den 13n Juni wordt de tentoonstelling voor het publiek geopend Volgens berichten uit Maastricht heeft aldaar in weerwil van de ziekte van H M de Koningin toch ter gelegenheid van het gouden bissohopafeeat van Pius IX de vereenigde processie van St Servatius en St Mathias parochie plaats gehad O a waren daarbij tegenwoordig dne leden van de Tweede Kamer de hh baron de Bieberstein jhr Kerens de WgUé en Lambrecht De stad was feestelijk met vlaggen getooid Nederlanitche Fenmiginf tot het verletnm mn hulp tttm fiehe en gezonde tryj ilieden in tyd mn oorlog Het hoofdcomité der Nederlandsche Vereeniging van het Roode Xniu in aanmerking nemende de aan tigen om hulp voor de zieken en gekwetsten in den nurisch turksohen oorlog brengt ter algemeene kennis dit de Vereeniging werkdadig is opgetreden tot het verhenen van hulp aan zieke en gewonde krygslieden van de oorlogvoerende Ifgers in Rusland en Turkije Het hoofdcomité he eft tot dat einde voorloopig reeds gelden ter beschikking gesteld en is daarbij uilgfg iM ria hl bfglinfl aan de liriJc onrlo voerende panijen in gelijken geest hulp te verlcencn Het vertrouwen iu de NedeiUudsclie liefdadigheid gif diurtoc volkomen rechtaan het hoofdcomité ie roem do jr NcclerUud in 1870 71 in liet westelijk Knrjpa op liet gebied van iet Hoodf hrnU verworven voigile bij du vertrouwen den vasten waarborg dat ook lie soldaat in het Ouslen Nederlands hulp niet Ziil derven D nirtoe worrlt die liefdadigheid thana ingeroepen liet hoofdeomiié stilt zich ook door tus ehenkomst mn de plaatselijke comités en corr spondeiiteii beschikUiar tot het oiilvaiigen ian gelden en geldawaardcii voor het boven omschreven doel Het hoofdcomiu voornoemd p De Vooryitter GraeenhaQe generaal de Sluers t Juni 1SJ7 De Secretirla dr Carsten St Cl Naar aanleiding van de in t Fad opgeuoincn candidateiilij it vr uigt de Standanrd Wie vond meu op de lijst der conservatieven behalve de aftredende leden Van Goltsteiii en lioell beiden candidaten ook van de liberalen Dan Star iVuntan dien ze van oiia lecuen l iu voorts Xiein md I ng e z Ij d e n Hare M ijesU it onze geëerbiedigde Kouingia blies Zondag 3 Juni 1877 deu laatsten adem uit Wat iiet Nederlandsche volk door Haar sterven verliest Icaü geen pen béachrijven Wat bet Nederlaudscbe volk ana llaAr leveu drinkt is onnoembaar Maar wat het volk van Nederland voor Haar herinnering gevoelt dat spreke het uit iu Kijn rouw dal vertolke het tot aau de uiterste grenzen van ons vaderland f wij ons dan wij XederLindache Vrouwen om efn bluem der liefde op de groeve onzer beminde Vorstin te leggen en zij het diin slechts eeu nederige bioeme toch een immortelle onsterfelijk aU de herinneniig die Hollands onialupeu kouuigiu in onze harten achterliet Comités die rich daartoe souden willen opwerpen worden verzocht zich sohriftelgk te wenden onder letters A Z aan het bureel rau Hei Faderiaiüt ten einde met allen tot het elfltt doel te ktu cu samen werken Vergadering van den Oameenteraaa Ul NbDAO 5 JIJM Tegenwoordig de bfa in Bergro IJzendoorn voori en al lic ludku l e nutatiQ dii forij e lergadcnag wiirdeu gtUzuu eo gearreatei rJ be voorzitter deelt mede de kennisKeving thd bet oTrrlydeo van Hart Majesteit de KouiDgio tt lt voor dnt de raad bfiluiie d 7e met eene missive vttn rouwbeklug te faeautnuurdtn ülgeiueeu goedgekeurd lug koaien zgoi evQB misaive vid bh Gvdeputeerde Sttteo dezer provUcie goedkeureude de Tuor eiielde nij Li ukg lu Rri 2 ren de verordeniug op het ondtrMgzeud jHr ioueèl derlogin sctioleo NutilicittUf ene inia ive veu dezelfde goedkeurende deu fitaod vuo grond san dea heer A fsn VNijk Notif ern algeiaeen reglement van de Nederlandsche vcrciaiglog tot afschaffing van iterkea drank wordt op voorstel van dfu VooTititter ter visie gelegd Wordt gekten bft rapport van de commissie in wit r banden waren geaield de rekening en eruitwoordtug over Jlb76 vande verschilleede iuslellingen van weldadigheid de eemmisuie i ij9t er op dati bg die van bet Wees en Avlemoeseuiershuiteeaa Memorie van Tuelicbttng was gevoegd die xij vau de andere gestichtrn op en volgend jaar ook wenachelijk achtte dat dezelve allen aoeoord waren bevonden en ondtr diiukxeggiug tot goedkeoriDg dviseerda ter visie een verjock van P van Oulo en D Huarmuo om de nnur aau de Bogen voor hnnne rekeniag af te breken en ƒ 100 aaobicdsBde voor den ifrotid wordt gttteld ia banden van B en W ter fine vau btnclit en raad B en W doen in overleg met den i istricts scboolopziener en hoofdonderwijMr der burgerschool uor jongens e uü 0 ttdracht tot bulponderwgzer a de Franscbe Eogelbche en Hüogdtiitsche talen waarop geplaatst zijn de bh f Hinnik te Kotteri am J van der Linde te Purmcrend ea K C Dijksterhnis te Oldeboom ter viaie en benoeming in eene volgende vergadering een verzoek van W Herman de Groot hnlponderwijzer aan de tDsscbenscbool om ontslag tegen 15 Augustus wordt dadelgk iu behandeling geuomtn en eervol verleend Aau de orde is bet voorstel tot wijziging vac het reglement roor het Stedelgk Musenm van Ondbeden de heer Snel stelde eene andere redactie voor de Voorzitter verklaarde zicb daartegen daarna wordt het voorstel algemeen goedgekeurd Het rapport van Borgemeester en Wethouders op bet adres van Mevr de Wed Weurmad wordt algemeen goedgekeurd £ en rooritel tot goedkeuring der rekening vao de dienstdoende schatterg dienst 1876 wordt algemeen goedgekeurd Ëeu voorstel betreffende de zwemschool om die kosteloos open te stelles van des middags 12 2 ore en des Zondags van 10 2 ure en ten tweede om B en W een crediet te I rerleeneu voor een proefjaar tot een bedrag van S O om 1 Koo blijken mocht dat de Directeur verminderde van ittkom sten I t m Ie vetiioogen ea tot liet itclleu TM eco daiatent de Wr T nijten ïl Af uren grsfeU lubl rn rnn don nnmiadaga 4 Ö of nog Ucver van 6 8 nre andere leden verklaren zich hiertegen de heer Kist heeft tegen de uren geen bezwaar maar wil nog geen gelden toestaan dit kan later als men dnarvaa overtuigd s toegestaan worden na nog verdere di cnseie ordt het voorstel in 2 gedeelten in stemming gebracht het eerste betreffeude de uren wordt aaiigenumen met 16 trgcn 1 stem die van den h jer Lnijten het tweede gedeelte tot het verlcencn van een crediet wordt aangenomen met 18 tegfB 5 stemmen die der hb Samsom Kiat G edewaagea Luijten en Kranenburg iJaurup vsorden benoemd tot Üerretana der gemeente de heer mr N D BrouWer te Wormervetr niet 12 ateramra Ilulpunrfirvvijzeres aun de Openbare Burgf rachool voor meisjea raej i M van hcktea met algemeene btemmen Na machtiging om aau de genomen besluiten aUvoering te geven zonder resumptie eindigt de vergadering Laatste Berichten Weenen 6 Juni l e Keizer van Buil nd i heden vond te Plojeati aangekomen Hij ia er met geestdrift ontmngcn LOQdea fi Juni Jleuterê Office maakt bekend dat de Onderkoning van Egypte aan den Sultan iietft getele rapheerd dut zoo de Porte aan de KuMische vaartuigen de vaart in het Suez MfcV verbiedt zfl lurksehe oorlogschepen moet zenden om hun dit te beletten Parijs 6 Juni Eene dépêche door de TorV che ambassade ontvangen logenstraft het bericht dat Kar ingesloten en de cavalerie van Moasaa pacha ver iiieiigd is Weenen 6 Juni De Polituche Correipmdem meldt uit Cattaro het volgende Het gevecht dat deu Bden by Mmyat plaats had eindigde met een voUedigen uftocht der Turken Hou verlies bedroeg 700 lUHu de Montenegrüneu verloren 80 man Ouitreut het gevecht bij Krstas wordt van Turksche zijde bericht dat de Turksche bevelhebber met 40000 Albaneezcn opereerende de Montenegrijncn volkomen ge il igen en vervolgens de hoogten van DaniloSki bezct heeft Brussel 6 Juni Particulier telegram N ee heftig debat heeft de Kamer met 68 tegen 47 temraen het artikel aangenomen waarbg priesters ttraffeloosheid wordt verleend voor bet gebruiken van bedreigingen in den biechstoel om iemand t geheim van zque stem at te dwingen MASETBEBICHTEJÜ Gouda 7 Juni Bij kleine omzet wae de stemming flauw Poldertarwe piiike ƒ 12 75 l f 13 60 Mindei 12 i 12 60 Rogge puike ƒ 9 i f 9 25 Mindere S arÉl a S 75 Voer 7 flO a 8 Gerst puike ƒ 7 25 a f Mindere ƒ 6 50 a ƒ 7 Havar zware 5 25 i ƒ 6 Ligte ƒ 4 50 a ƒ 5 De Veemarkt met gewonen aanvoer alles wertl lot enorme hooge prijzen vlug verkocht varkens voor Ljndtu van 22 a 25 cent per half kilo vette schapen alsmede lammeren vlug verkocht rarkens en biggenmede vlug Aangevoerd 108 partyen kaas eerste kwijiteit vaa van ƒ 31 a 33 Goibüter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Wcibo ter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand Oóuda GEBOREN 4 Juoi Levij ouden I C ti n B Call 5 JofaRQuei Mnniin oaderi i i S Noordeman tn M M Wajjtna r Martini Nieolssioa Marti oaden i Teodrig ea M N M Buh 6 Ltcudert ouden M de Booa eo A C Tik Fniii ouden A F Andm en F de Vroen OVERLEDEN 4 Juni A N Wiltenbnr wed 3 de Kuniag 90 j 5 H C Alreour 1 m M i na Znlpbeo 2 m B Broower 10 n 6 A J Trnbit 77 j GKÜUWD 6 Jooi F Jongbloed ea J B Oumn Uurgerlijke Stand van onderstaande Gemeenten na 31 Mei tot 6 Juni 1377 Moordrecht GEBOREN Johannes ouden C Klein en 5 Pon Petrui Coraelie ouden A B van Heincrt in C d Groot Dirkje Neeltje ouders C Verstoep en Ë Terboom Adriana ouders H Hombnrg eo M Steonbergcn Adriint onden H Mn en J Lagerwaard Altda Ueteni ouden A Kool eo C Rom n OVBHLEDEN P Weber geh m C Hen 49 i ONDERTROUWD Geone GEHUWD Geone Gouderak GEBOREN TryntjF oujlen A de Vriuen M da Briga Adriauo ooders J Kok CQ A Boef OVERLEDEN Gaene ONDERTROUWD Ooena GEHUWD Geeoe StoIwUk GEBOREN Geene OVERLEDEN M van Dan 41 j C J Verdoold t m ONDERTROUWD Geene GEHUWD Geene f Haastrecht GEBOREN Gerrigje otideil i tetboom en A Bol OVERLEDEN Geene ONDERTROUWD Geene O EU f WD Geene