Goudsche Courant, vrijdag 8 juni 1877

Zondag 10 Juni 1877 N 199Ö GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Hoeuwük CBt ÜüEV Zvi i J Kruijt U enO wiiiderHoopt KUos outitri if u i Luji tu L Koster Qt rrU ouJiT J l ir lgl en O van Dyl nhKU UK N M OosiIkcL 16 0 lM KRTUaL l Uetao Waddinxveen CEBOBEN Ali U Muiu uudcn C nD den B rg en N 1 uikfu UeitUnlus feLrus Johanaes ouders U P li vau bsarvcl CU Frijlmg OtUiiEUlSiN A J Boon I n M MO der W l Mi u J VIII dir lluete il j i VoorkaM i H j D van Mfibea 7 m üM EllT110UiVl B Vllegentkort ea K M Veckode 11 Vat ca U UElllWU Gaeue APVE RTEirriEN Z0im4Ga s weer 7 PORTRETTEN a L H SERRE O BËGKUFËLUIL M TOCfl WAAB C Stuks SlGAUEiX 4 10 Cent Een geui lge goed brandetide Si r met MftnlUadek voor zoo weinig geld i niet te gelooven daarom overtuigt ü t is by J SWITZER Aï op de lange Tiendeweg Openbare Verkoot in r TE GOUDA op DINGSDAG 12 JÜNIJ 1877 des joor middags ten 9 ure aan het Lokaal Wjjk K N 237 aan de Peperstraat jildaai van IKBiili en TOorts van eene aanzieialjjke PARTU ENUFAGTUBEN bestaande in de nieuwsteüOMERSTOIOTN foor Japonnen en Costnmes Popeline aware l rte Zflde Thibet Luster Riba Alpaca Mohair Merrinos Laken Back kin Seereu FantaisieStoffen Waterproof ünnen DriL Oemaakte Heeren Pantalons Geel Damast Tafeüleeden Matelassé enz Wijders eene groote partjj Witte Goederen waaronder Linnen Tafel en Servetgoederen Handdoeken oogjes en blokjes Haarlemmer Saitiju Streepeu IMmet Amertsioort Keper Ledikantsspregen Theedoeken enz Daags te voren te zien Nadere inlichtingen z n te hekomen ten KantoiB van den Notaris W J FORTOIJN DUOOGLEEVER te Goada wm Zoolang de wereld bestaat is nimmer een middel bekend geweest 4at zoo proef houdend eo krachtdadig tegen Rhnmati werkt als de onfeilbare ABSHAÜBBIN S Jiaar juiste en onniiddell ke werking trekt de aandacbt van iedereen tot ch Alle lichte aandoeningen ons door de buitenlucht aangebracht zooals kramp jicht hoofdkramp aangezichtspijn kiespön pan of verstijving in de leden enz worden door de f Anti Rhumatische Watten zeer spoedig en onfeilbaar genezen Men ge lieve s v p te letten op de nieuwe verpakking in kleïn formaat kwaliteit en kwantiteit zgn juist hetzelfde voor het eerste waarborgt u hare gevestigde roem voor het laatste kan n de schaal overtuigen zij zijn slechts alleen steviger opgerold tot gemak der verzending vooral thans zoo noodzakelgk voor hetBtiiten land en ver afgelege provinciën in Nederland De prijs per pakje is slechts 30 Cents ver irijgbaar by den bereiderenhoofd depothouder die tot waarborg der echtheid al Ae biljetten waarin de pakjes gewikkeld zjjn oadertéeheBd A BlffiETVELD Am Delft èn verder bg T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS ZtverAtthen m HOTEL EN mmmn wijeebesuq bij VOOttBURG allergunstigst bekend om de schoone ligging fraaijen TUIN met ruime ZALEN voorts AMUSEMENTEN bijzonder geschikt tot het geven van PARTIJEN wordt aan Pamiliëa en ftorporatifin minzaam aanbevolen door den Eigenaar J C VAN LOMMEL Van af heden Is da Restauratie den gehoelen dag geopend gr Stalling voor niim veertig Paarden De Centrale Autirevolutioaaire Kiesvereeniging Vreest God eert den Koning voor het Kiesdistrict GOUDA heeft als Candidaten voor de Tweede Kamer der StateniGeneraal bij de Veitiezing og DINSDAG 12 JUNI e k gesteld 1 Voor de gewone vacature Wit Stemhiefje Mr M Bichon van IJselmonde AFTREDEND LID n 2 Voor de vacature KÜYPER Blauw Stembriefje Dr Th C L Wijnmalen Onder BiMiothecaris aa de Koninklijke Bibliotheek te s Hsge Mannen van erkende kunde n bekwaamheid van geloof en met een warm hart voor het Christelijk Onderwijs Het Bestuur der Centrale Antirevolutionaire Kiesvereeniging Vreest God eert ident Koning voor het Kiesdistriot Gouda W KRAUENBELT te Bodegraven Pres V S VAN DBtt STAAL te Gouda Vict Preê F UITTENBROEK ie Waddinxveen u S er J W OTÏOLANDER te Boskoop 2de jSecr H W OTTO te Gouda Penninam € VAN GELDEREN Pzn te Schoonhoven J HAMERLING te Woerden Gouda 4 Juni 1877 w 4IL Per Stuk 177 Cent 6 Stuks 95 Ceat Per Stuk 35 Cent 6 Stulcs 1 96 50 Cen £ en 70 Cent per Stuk Joh HOFFsche Centraaldépót Amsterdam Smalle Blocmmarkt b de Paleisstraat F 250 Te Gouda bjj J C VAN VREDMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN National balooaliic TkQ 16 600 FR Groote GOUDEN Medaille aan T Laroche UCUAILLE OP DE TENTOO STELUNO VAM PA1U8 1875 loleijk Kfslig TiD de JleultBiii ile néiltcine DB ECHTE DB ECHTE XRACHTRERSTBLILEirD TONISCH Vfl KOORT9WimB nD s M STAALHOUDEHD Aanbevolen tegen AFHAmNO va lbwtijd of V£RU0EIE flS BLOEDSfiBBREK of ziJBe KLEURLOOSHEID BLEBKZUCHT te LANGZAME HEBSTELtlNÖ GEVOLOEN VAN HET KRAAMDED pOZ Fabrieksmerk gedeponeerd GENÉRALDEPOT Amsterdam bijl H ülotb et O Ds BCHTB QUDfA I ROCHE is een zeer aaneenaam Ehhster hetwelk mthoofde der bijiondere bereidingswijze wao XJUIOCHE ai de werkzame bestanddeelea der 3 beste Kin soorten geel rood en grijs Sevat Zijne voortreffelijkheid boven alle andere preparaten is ia de Hospitalen degelijk bewezen alsmede door een twmtii jarig succes togen Verzwaftftmg o mnedelooüieid maaghwiUen Kritische leeftijd en togen de bekende koortsen der vochHge landen PARUS 22 rue Drouot en in Apotheken s Gouda dbok van A Bbibkhan g Bij Aeu Courant behoort een Bijvoeg Als Candidaten voor de Tweede Kamer in het Hoofdkiesdistrict GOUDA worden aanbevolen 1 Voor de gewone vacature Wit Stembiljet Mr P 1 van Bosse Minister van Staat de uiterst bekwame Financier 2 Voor de buitengewone vacatare Blauw Stembiljet Mr J G Paüjn Lid der Provinciale Staten voor het District ZOETERMEER De Redactie Kennisgeving BURGEMEESTJiKen WKTHOlJDEftS vanGoiido br Dgea ter slgeiuceue kennis dat de zwemschool V IJI den 10a deier maand ar tot uadere aoukoudigiiig kosteloos voor iadrr toegunkolijlE tal zgu dlcen werkdag van des namiddag 1 2 tut S artiu en op Zuuf U fccatdagea vaudcs vooiniiddags JO tot des uamiddaga 2 uien JiüttGBMEESTEE e VVETHOUDEKS vertrouwen dat zy die van deze rergunning gebruik inakeu zich ordetyk zullen gedragen eu de waarschuwingen eu bevelen door den Direoteur der school of die hemvervangt gegeven tipt znllea opvolgen Die hieraan itiet mogt voUtoeq zat het liob zulf te wgten hebbes aU h tydelyk of voortJurend uit zwenuehoul wordt geweerd Go d den 8n Juni IS77 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester VON StBBNBACH 1 8 VVN BeEOEN JJzESDOOEN UAKDUAVË Gaat gjj Dinsdag stemmen Bc niet het geeft niets de tegenpartij is ons te sterk wjj kunnen de moeite wel sparen Zoo denkt wellicht menigeen die met hart en ziel de liberale beginselen is toegedaan en voor zgne moedeloosheid is wel eeuige sch ii van grond aan te voeren doch ook niet meer dan achijn Gesteld eens het ware zoo iedere kans op zegepraal denken we ons voor een oo nblik weg omdat de tegenpu tjj te sterk zoude zyn Ook dan nog past het wegblijven van de stembus in geenen deele Ook dan is het plicht te toonen dat die krachtige tegenpartg ons niet bedwelmt maar dat we den moed hebben de beginselen die wg belijde h te handhaven al werden onze tientellen ook door hunne honderdtallen overschreeuwd Dat doet de liberale party in Noord Br ant en een gedekte van Gelderland zoo handelt de antt revolntionaire party in liberale districten zoo past het Gbobn van Pbinstbkeb drukte het aldus uit ook waar iedere kans op overwinning wegvalt atryke men de vlag niet Maar moedelooze kiezer in ons district is uwe moedeloosheid nw vrees voor de te sterke tegenpartij nog ongepaster Want nw strjjd is niet die des wanhopenden iedere kans op overwinning is nog volstrekt niet weggevallen er moge dus nimmer quaestie zijn van t strijken der vlag ons past het ongetwjjfeld haar fier omhoog te houden opdat hare verschoning onze medestrijders moge aanwakkeren in den volstrekt Biet ongelijken strfld Want is de tegenpartij ons wel te sterk 5on veelal machtsvertoon niet in de plaats treden Tan innerlyke kracht Het is eene thane ook door de antirevolutio naire bladen erkende waarheid dat hunne overwinningen voor een groot deel waren te danken aan roomschkatholiekenen ultra conservatieven het is tevetis bekend dat Hl hunne organen en vooral in dea Stanuaard het blad van onzen vorigen afgevaardigde Dr Kuijpïb die hnlp thans niet meer gevraagd wordt ja de getrouwe lezer van dat blad herinnert zich nog ongetwijfeld de schampere taal tegen de vroegere bondgenooten gevoerd Het zou das kannen blijken dat de kracht der tcgenparty werd overschat Ook om deze reden Het aftredend Lid de heer BicHON kou in de oogen van den heer Kuijïee en zijn volgers geene genade vinden want onze afgevaardigde twou tot eiken prija liet land nog op zijn eolo vergasten toen meezingen in hetaocoord eiêck van iet oogenbtik ware geweest Standaard van 7 Juli maar de stembus is in t gezicht 1 er bleek misverstand bestaan te hebben De solo zanger werd m genade aangenomen en door de auti revolutionaire kiesvereeniging tot candidaat geproclameerd Doch wat doet diezelfde laesvereeuiging BiCHON proclameerende geeft ze tevens een piogramma dat StoTU aariJ toejuicht maar dat door BicHO y niet kan worden onderschreven Zijn nota by hrt voorloopig versl over t wetsontwerp op t lager oudenvgs om slechts één voorbeeld te noemen strgdt vierkant tegen dit gedeelte van t programma dat ter handhaving van gewet tsvrgfaeid aaa dea staat het recht moet ontzegd worden om te schoolmeesteren Indien nu nog een enkel voorstander der anti revolationoire leer waarachtig getrouw is aan die leer iödien er nog een enkel lid van t Vreest God eert den Koning waarachtig getrouw is aan het programma kan hy dan op BicHON stemmen Wy geloovea dat er velen zoo zullen zfln Met dit programma ware Mr v Houten beter candidaat dan Mr Bichom De te sterke tegenpartg Igdt onmiskenbaar aan verzwakking Machtsvertoon is er genoeg maar inneriyke kracht daarop komt het aan Dit wat de tegenpartij betreft En nu onze eigen toestand Hebben we niet steeds met eere den strgd volgehouden Is de minderheid waarmede onze candidaat in de laatste jaren de nederlaag leed niet zoo aanzieniyk geweest dat menig kamerlid door minder door veel minder stemmen zÜn zetel verwierf Is die minderheid niet bg herhaling zoo geducht geweest dat de Stembus lang weifelde eer zg sprak En is die minderheid nog niet te versterken door hen die t huis bleven omdat zg niet werden opgewekt om to gaan Welnu dan komt moedeloosheid nimmer te pas in onzen toestand zou zgionvergefelgk zgn geen enkele verzachtende omstandigheid zou voor h ar pleiten Ook niet deze omstandigheid dat wellicht ou e candidaten niet naar uw smaak zgn dat gg wellicht aan anderen de voorkeur gaaft Zoo onze candidaten niet naar uw smaak zgn wat heeft u belet om anderen te noemen des noods om anderen te ttellen men zóu wellicht met u zgn medegegaan Maar nn ge dat niet dsedt eischt het belang der beginselen die gg belgdt dftt eigen fout niet worM gewroken op anderen die ijveriger waren dan gij nu eischt het belang dat ge U aansluit aan hen die gehandeld hebben toen de tgd om te handelen daar was Maar daarenboven waarom ijouden de heeren VAN BossE en Patijn uwe sympathie moeten missen Wordt het niet door een ieder erkend dat de eerste een talentvol staatsman is die al moge niet altyd elke zgner daden onze goedkeuring hebben verworven in eene langdurige politieke loopbaan vooral op financieel gebied aan zgn Land en zijn Koning belangrgke diensten heeft bewezen diensten wier waaidö door zgne benoeming tot minister van staat en tot kommandeur onzer civiele ridder orde werd erkend En de tweede Hg moge wellicht op politiek gebied nog zonder antecedenten zgn in de vertegenwoordiging dezer provincie neemt hg eene zeer eervolle plaats in en van zgne warme belangstelling in het openbaar onderwgs heeft hg in die vergadering meermalen doen blgken Gaat gg Dinsdag stemmen BINNENLAND GOUDA 9 Juni 1877 Met eeuige verwondering zagen wfl voor eeuige dagen in onze courant de aankondiging van het plan om in Vliegeude Slaaé st do raadsleden die in Juli moeten atreden te bespreken Het kwam ons voor dft de eigenaardige plaats voor de beschouwingen van den schrijver onze courant was Eone gestrenge doch strikt onpartijdige kritiek is meciicu c iu ons bl id op hare plaats Uüch de schrijver zal voor desse afeouderlij ke uitgave zijn doel wel gehad hebben Dit doel is dan even wil door de gering betaagstelliug iiiet bereikti want de Uaaijes versehijneu voorloopig nief Misschien komen deze regelen onder de oogen van dtn selyijrer mocht hij geneigd zijn zijne denkbeelden mits zij natuurlijk geheel zgn overeenkomstig zijn prograram alsnog aaii ons toe te yerirouwtu wellicht zou de publieke zaak er door geba it zijn Naar wy vernemen heeft onze stadgenoote mejiifvr J i Grendel gisteren met goed gevolg examen gtJ mn voor apothekersleerling De Kapitein der infanterie P F Conmans werkzaam aan het dep van Oorlog is benoemd tot Ridder der Orde van den Nederlaudsoheu Leeuw Tot hoofdonderwyzcK te Valkenbivg is benoemd de heer W Groot hulponderwyzer alhier Door het uitschieten van een der leggers van een steiger voor een huis op den Bleekers Singel alhier is gcpaaseerden Donderdag namiddag de persoon van M A Schouten opperman op de straat terecht gekomen en heeft daarb twee verwondingen aan het achterhoofd bekomen die echter gelukkig van zoodanigen aard zyu dat hij vermoedelijk iu een paar dageu weder zynegewone werkzaamheden zalkunnen iiervatteu De minister van oorlog heeft aan alle Militaire autoriteiten van het leger eene circulaire gericht waarbij wordt bepaald dat door de offioiereu van het leger gedurende 18 weken de rouw wegens het overlijdeu van H M de Koningin zal worden aangenomen De rouw wordt verdeeld in zea weken grootcii zes weken halven en zes weken lichten rouw gedn rende al dien t jd zal hij voor de officieren best ian in het dragen om den linker bovenarm vau een rouwband ter breedte van zes centimeter vooizien vau eene rosette De rouw wordt gerekend op 4 deier te zijn ingegaan De jieide Kamers der Staten Qeneraal zgn bijVngeroepen de Eerste Kamer tegen Donderdag 1 4 dezer des avonds half acht nur de Tweede Kamer tegen Vrydag 15 dezer s namiddags ten 1 ure om eea adres van rouwbeklag vast te stellen wegens het overlijden van H M de Koningin Uithoofde van het overlijden van H M de Koningin is de kermis te Lekkerkerk welke deze week plaats moest hebben door het gemeentebestuur uitgesteld