Goudsche Courant, zondag 10 juni 1877

t Pe beginselen der natuurkundige aardrijkskunde Geac iiedenii Do rtderlaudsche gesehiedenis tot 1795 Een algemeen overzicht van de oude geschiedenis en die der middeleeuwen De gewichtigste tijdperken en gebeurtenissen der nieuwe geschiedenis tot 1789 Nederlmdiche taal De beginselen der Nederlandsche spmakleer De adspiraut moet die taal zuiver schrijveu JFramcie laai De adspirant moet met gemak een niet te moeielijk prozastuk uit het Pransch in iiet Nederlandsch kunnen overbrengen en ouder grove fouten uit het Nederlandsch in het Eransoh vertulen Hoot duilscke m £ ngelicie lale De adspSKint mget een gemakkelijk prozastuk uit die talen iuKiet Nederlandsch kunnen overbrengen Bij alle vertaliugen is het gebruik van woordenboeken toegelaten Het lotl ulngs examen tot liet Sdc studiejaar betreft a de reken en stelkuude i de mcttkuiide Planimetrie Stereometrie Goniometrie Vlakke driehoeksmeting Beschrijvende meet iunde c de beginselen der natuur en scheikunde rf de aardiykskmide e de algenieeue en vaderlandsche geschiedenis de Nederlundsche Fransebe Hoogduitsohe en Engelsche talen g het lynteekenen Het examen in deze vakken wordt dus geregeld dat het in overeenstemming is met de kennis van jongelieden die het onderwijs in de vier eerste klassein eener Bykshoogere burgerschool met 6 jarigen cursus met vruoht hebben gevolgd Bepe meer uitvoerige omschrijving van dit examen zal later in de SlaaUeouraiU worden geplaatst Om tot het 3de studiejaar te worden toegelaten moet de adspiraut voldoen nau een examen dat gelijk 18 aan het eindexamen der hoogere burgerschool omschreven by alinea 3 van art 67 der wet van 2 Mei 1863 StaatsUad n 60 en dat voorts beueft het exerceereu uit de recruteusehool van het reglement op de exerciticu der Infanterie Het toelatingsexamen tot het 2dc en tide studiejaar wordt in de maand Juli gehouden Bij het examen ziju vooral de grondighsid van kennis en do lAate van algemeene ontwikkeling van invloed op de rangschikking Se Minister van Oorlog heeftdiat volgende in bet Militaire Receoil doen opnemen De vertrouwelijke eironlaire van 22 Maart jl oorspronkelijk alléén bestemd ter kennisneming voor ofiioieren heeft door hoogst afkeurenswaardige onbescheidenheid i tar vertrouwelijk karakter verloren Verscheiden brokstukken dezer circulaire toch zjjn door de pers publiek geworden en hebben aanleiding gegeven tot verkeerde opvattingen omtrent haren geest en hare strekking In verband daarmede acht ik het wenschehjk dat de ciroulaire alsnog in haar geheel ter algeraeene keunis worde gebracht en ter stiptete navolging aanbevolen De circulaire zelve een uitvoerig stuk volgt dan in het Becueil Het is mij steeds hoogst aangenaam zegt de Minister daarin te waken voor de materieelc belangen van het personeel van het leger maar ik mag n j niet ontslaan van den meer ernetigen plicht om te zorgen dat een ieder zyne verplichtingen met ijver en toewijding vervuUe eu medewerke tot instandhouding van een strenge discipline en tot een goeden gang van zaken iu de dienst Daarom acht de Minister zich verplicht te wijzen op eenige pduteu waarin verbetering noodig is Zij betreffen lo de wijze WaaMp de garnizoens en de inwendige dienst worden verricht 2o de kleeding der officieren 3o de eerbeiVijzingen 4o de verhoudliiflf van ofHoieren en 5o het maatschifppelnk standpunt der officieiten eu hun vechouding onderling ook buiten dienst Nog eenige dagen en de stembus wordt geopend In het district Gouda wordt geen strijd gevoerd om personen Het geldt daar de vraag aan het hooftl van dit opstel gejilastst Wat uil de zoogenaamde anti revolulionaire partij Voor meer dan twintig jnren gaf de jirnhenuche OoMraal in een viertal goed geschrevene artikelen reeds antwoord Zij kwam Nummer van 19 Jantai 18S6 tot de conclusie Vrijheid van onderwijs om te korten tot een monopolie van onderwijs voor de wat hei Vonnden vrijheid an godsdienst om te komen tot de ware hervormde staatskerk skafsohe krotnroing van den nek onder eene Inderdaad onbeperkte re geringsraagt als zjj bevorderlijk wil igu aan de leer der ware hervormden maar tevens els zij dit eens niet verkiest omwenteling op omwenteling om te komen tot den óngestoorden bloei der ware hervormde kerk Wanneer die part j zegeviert dan zal het W66r zljtt als in de dagen van ouds toen de Dordaohe Sijndde besloot Er zullen scholen niet alleen in de steden maar ook in de ijorpen worden opgerigt Be chris telijke magistraten zidlen veraocht worden de schbol meesters met eerlijke gagién ta voorzien geen sehoolmeestf r zal worden aangesteld dan lidmaat der gereformeerde kerk versierd met een getnigenia van een opregt geloof en vroom lev n en in de cati chetische leer wel geoefend Wat wil de Grondwet 1 Geen onbeperkte regaringsm noch valbsouve i reiniteit maar een erfelijt constitutioneel Koningschap 2 Geen monopolie van ortderWiJs doeh srri heid biunen de grenzen j Geen privilegie betrekkelijk persoon of jjoed fcoar burgeriijke gelijkheid voor allen en in alles In de residentie is aangekomen en aan het hfffel den Ouden Doelen afgestapt jnevrouw Grant echtgenoot van den gewezen president der Vereenigde Staten van Noord Amerika die zich thans te Spa bevindt De afloop der te Berg Ambacht gehouden aaube tediug voor bet onderhoud van de Krimpenerwaardsdijken enzr was aldus Berg Ambacht Iste perceel J De Jong Az ƒ 830 2de p H J Scholten ƒ 1200 3de p C Ooms Jr ƒ 8000 4de p H Zoanen Cz ƒ 7300 5de p dezelfde ƒ 3390 6de LdezelTde ƒ 21 700 7de p J de Jong Az ƒ 6475 kkerkerk Iste p C Ooms Jr ƒ 13 675 2de p N de Hoog ƒ 8000 3de p T Mudde Dz ƒ 1104de p H J Scholten ƒ 7250 5de p N de Hoog ƒ 6950 Krimpen aan de Lek P de Jong Dz ƒ 1400 Krimpen aan den IJsel Iste p H ds Man ƒ 800 2de p dezelfde ƒ 1250 OuderkeR aan deu IJsel Iste p H J Scholten ƒ 1800 In Ic vorige weck is te Goademk bij ecu stoenfabriekuit en bij een garenfubriekant en gisteren Ie Moonlreeht by een steeufabrieksnt een iad beneden leu leeftijd Tan 12 jaren werkzaam bevundeu Tengerolge fan dien is door Rijkspolitie proees trerbaal tegeii de oTertrcdtrs opgemaakt Naar men verneemt ziju bij de jongste voorjaarsexamens tu Ie verschillende provinoien voor landbounrkunde geëxamineerd 2 4 oandidaten van welke 15 tijn toegelaten Alleen in Fries and hebben zich 11 personen aan dnt examen onderworpen De belangitelliug in het landbonw onderwijs neemt dus nog steeds toe Men zegt dat wijlen H M de Koningin in haarteslunieut heeft bep wld dat al diegenen welke tothaar hois hebbci bt luwrd levenslang In het genotmoeten blijven van de aan hun betrekkingen verbonden wedden 0 De Hooge Raad der Nederhinden de Eaad van State de departementen van n emeeu bestuur en andere staatslicharaen hebben den rouw aangenomen aoodat alle van hen uitgaande stukken vanrouirraudeuizjju voorzien In bet Iloagscbe Dil kwam dezer dagen eene ppwekkiog voor geteekeud H J Doorman om een monument op te lichten ter nagedachtenis van de orer leden Koiüngiu Naar aanleiding hiervan heeft de heer M J van Zanten uMaar aangeboden kosteloos het fundament voor Jiet ep te lichteu monnmeut of standbeeld te maken De minister van oorlog heeft ter kennis van ielaugI heblienden gebracht dat in de maanden Juli en Augustus e k te Breda een examen zal orden gehouden ter toeloüng van jolgdingen als kadet tot het Ie Ss en 3e studiejaar van iien vierjarigen cursus der kon militaire akademie iSe ouders of voogden die verhingen dat hunne zonen of pupillen tot dat examen orden toegelaten behooren daarvan voor 20 Juni a 8 aan het dep von oorlog Jcennis te gtvep Bij het overgangseiamen van het Ie tot het 2e studi aar tal werden lieslist f de kadet de vereischten bezit om de studiën van het wapen zfjner keuze met vrucht te ktnnen blijven velgen Om tothliet eerete studiejaar te kunnen worden toegelaten moet de adepicaut op 1 September a s den vallen ouderdom voii vijftien jaren iereikt maar dien vaii achttien jaar niet over sokreden iliebb iDe adspiranten voor liet 2e en Se studiejaar moeten op laatstgenoemden datum den eenentwintig jarigen leeftijtl nog niet hebben bereikt Aantsl open plaatstn Voor de ditrut hier ie landt Cavalerie Ie studiejaar 3 de 2 3de 2 Genie Iste 4 2de 3 8de 3 Infanterie Iste 23 2 lc 10 3de 10 Artillerie Iste iO 2de 10 3de 10 Foor ie dietut m OoaUlndir Cavalerie Ie studiejaar 3 2de 1 3de 1 Geaie Ist 10 ie 4 3e 4 ilofanterie 1st iS 2e 12 3e 12 Artillerie Ist 12 2e 8 3e 8 Het toeIatiug ixamea tot het Ie studiejaar der Koninklijke Militaire Academie ordt in de maand Augustus gehouden en betreft a de reken stel en meetkunde i de eerste beginselen der natuurknnde e de aardrijkskunde if de kigemeene en vadeHandsehe geschiedenis I de Nederlandscbe I ranache Hoogduitsohe en Engelacfae taleiy Het examen in dsze vakken wordt dos gerejeld dat het in overstemming is met de kennis van jolge lieden die het onderwijs in de drie eerste klassen eener Rijks hoogere burgerschool met Sjarigeu cursus met vrucht hebben gevolgd AU toelichting zg medegedeeld dat rorenstaandloelatingsexamen zal bevatten Beientmde Kennis en vaardigheid in de hoofdbewerkingen met gehecle getallen en met gewone en tien lige brenken Kennis van het metrieke stelsel van S ten en gewichten De leer der evenredigfaedcu met nare toepassingen SUUnde De hoofdbewerkingen met geheéle en gebroken atelknndige vormen De behandrïing van wortelvormeu en van vormen met gebroken en negative exponenten Be vergeiykingen v n de eersten graad met ééne en met meer onbekenden De vergel kingen dan den 2n graad met ééne onbekende Mettimtde Be vlakke meetkunde bevattende de eigenschappen van de rechte lijtt de geluk en gelijkvormigheid benevens de gelijkrormigheid van veelhoeken De eigensdiappen van den cirkel en van de veelhoeken die in en om den cirkel beschreven kannen worden De iohondsbepaling Van vlakl figuren Naltmrhmde Be sigeraeene eigenschappen derli Bmen Zwaartekracht Jurdrijktktmde De staatkundige aardrijkskunde de verschillende landen in en buiten Europa en vooral die van Nederiand niet zijne bezittingen en 2Je p Veth ƒ 1900 3de p P de Waard ƒ 2800 Gouderak Iste p C Ooms Jr ƒ 2650 2de p p de Jong Dz ƒ 1650 Haastrecht V de Jong Dz ƒ 550 De aanbesteding van 3000 stère grint iu 17 perocelen beliep ƒ 7940 Dr W O H Staring vroeger inspecteur van het middclbiuir onderwijs doch meer ofgenieen Ijekeml door zijue landbouwkundige geschriften is op liig landgoed ie Boekhont onder Laren na langdurige ongesteldheid overleden Brieven uit Napels maken melding vnn steeds toenemende beweging in den Vesuvius Ér is een nieuwe krater ontetnnn eu steeds worden steenen uitgeworpen echter niet tot de hoogte waarop dit vroeger werd waargenomen Be lava in de kraters rijst In het Groot Hertogdom Luxemburg zyn op het station van Bettingen 9 wagons raet krijgsvootraad in beslag genomen Be zending kwam vini Wurlemberg en was bestemd voor Antwerpen Er wnren 8 kanonnen en 6 mitrailleuses meer dmi 800 000 kardoezen voor Chassepot gewïreu 50 909 metalen kardoezen voor de mitrailleuses in de wagens geborgen Het transport werd geleid door iemand in de uniform van VVurtembergsch onderolfieier De inbeslagname had plaats omdat de doorroer zander yaomt gevraagde permissie verboden is Het sohynt een particuliire bezending te zqu De geleider de zoogenaamde onderofficier heeft het haaenpad gekozen Daaruit maakt men op dat de zaak niet in den haak is Als een bewijs hoe ongunstig de teestand eor de werklieden in Amerika tegenwoordig is wordt uit Newïork gemeld dat thans ilandverhuiziag of try uitgebreide sehaal naar Australië wordt voorbereid Reeds is een eerste bezending vertrokken Ala niet minder spreKend geldt het feit dat een reductie VU 10 percent voor de ondergeschikte spoortvegbeainbteta op den Pcns lvanie spooiweg is ingevoerd zonder dat van oppositie bleek Deze reduetie in de wecMooneï bepaalt zich echter niet tot dien spoorweg Onderscheidene andere spoorwegen en industrieele intiehtingen gingeu daartoe over en duizenden arbeiders werden er door elrolTou De werklieden geven Uykbaar de voorkeur aan werk boven de poging tot hooge loonen Aan een enkele poorwegwerk uats weigerden de twerklieden zich de vermindering te laten welgevallen en tegelijkertijd waren zij broodeioo daar de opengevallen plaatsen oogenblikkelyk door andereh werden ingenomen De loonen waren door gebrek aan handen Voor een paar jaren tot buitengewone hoogte opgevoerd en t blijkt dat de werklieden eieh aan onverbiddelijke wet van vxaog en aanbod snoeten nderweijien ZJjfdSZONOEN Aam de Küeaen in het ItfBtrict Qóvi a PII MVÖLIJTIOMIR OF lEÏ Kitzeri Kunt gij aarzelen in het docii eener keuze tussehen de zoogenaamde anti revolutionaire of de constitutionele staatsleer in Nederland Kik die het stelsel van behoud is toegedaan en dien derinitievcn anti revolutionairen toestand niet eru ïcen e il zal nioeteu erkennen dat hij al moge de Kieh noemen Ie lüwrale partij zijne volkomene sympathie niet bezitten geen anti revolutionairen cmdidaat zal imtten stemmen Aan U kiezers die Katholiek zgt I wordt deze waarheid ernstig ter overweging aanbevolen omdat het uw pligt is in het bijzonder te bestrijden de anli revolutionaire partij zoowel in de middelen welke ij bezigt ols in het doel waarnaar zij streeft Uwe houiling geeft waarschijnlijk den doorslag Ontkouthiiij pait niet aan deu eerlijken Staatsburger Mogen et eehler zijn die raeenen dat daarvoor in de gegeven omsl iiidigheden overwegende redenen bestaan mij onbekend want de lieeren l atijn en van Bosse verdienen volkomen uw vertrouwen het zij dan zoo Maar geen ander dnn hij die het openbaar onderwijs wil gelijk de Dordsche Vaderen het wilden brenge zijn item uit op de candidateii der antirevolutionairen Botlerdaro 6 Juuij 1877 Mr G J A PABER ADVERTENTIÉN 30 JARIOE pi HaweIiJk8 ¥efeoaifia § VAN B J WESSELS G N PALMS Gom a 9 Juni 1877 Namens de Familie G J F Stehnbn F G B FBANSSBN KW M J BEKKHODT I 2 f I 8 Juni 1877 Heden morgen overleed onze Moeder en Behnwdmoeder J VAN KEMPEN N vanKEMPEN Begïbb Gouda deu 8 Jani 1877 t Harteiyk dank voor de vele bewjzen vatt deelneming bij gelegenheid van m§ne 25JAffitOE PRIESTERWIJDING ondervonden P G Tii AIALINGBÉ Deken en Pastoor Gouda den 9 Junï 1877 Garen en Band Ter opleiding in boven genoemd vak wordt ïo moedigmogelük gevraagd een fatsoenlek BURGER MEISJE P G goed BEKENEN en SCHBUvEN zji vereischten Beflecteerenden tfeliéve rich te adresseren met franco brieven onder letter A bjj den boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Qe ivau ouds gerenommeerde m m THEEËN wt den Eoniuklük n Nederlandschèn WurtemIWgsèheM THÉBIÏANDEL van P W TROÜSSELOT ZOÖN Hofieveranciera vfta de Hovêh Van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrygbaar te Gouda bij J J V D SANDEN Botermarkt mm immi en mm wim Alle soorten van BORDEAUX en andere WIJNEN bij m PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAÜXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohen kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en franko verzonden Alles wordt franko huis geleverd iPËGROOTBZML DER SOCIËTEIT Mi mmmr o o a 97 o O O s o o s ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN a L H SERRE Mevrouw SMITS Westhaven vraagt tegen Augustus eene gedurende 11 tot 14 JUNI van eene AANZIENLUKE PABÏLJ G OEID P G als MEID ALLEEN Een flink persoon 25 jaar oud van een onbesproken gedrag zag zich gaarne binnen öoutirt geplaatst aU SOCIËTEIT of EOmEEUISMENDE Reflecteerende gelieven zich te vervoegen aan het Bnreag van dit blad bestaande in Piqué Jurken Pantalons Damesen Kinder Boezelaars Witte Gekleurde Rokken Manchetten en Kragen Zijde en Kanten Dasjes Heeren Boorden en Dassen Alles moet verkocht worden doof deze reden is illes goedkoop ATTENTIE Allo weldenkende Kiezers in Goada s Kiesdistrict verzuime niet om a st DINGSDAG ter Stembus te komen en hunne stem nit to brengen op Mr M Bidie vftn IJsselmonde EN Air J G Patljn Men zoekt tegen I Aogustus een BURGERMEISJE geene Jufvroute boven de 25 jaar om met kinderen om te gaan eenig huiswerk te verrigten en bekwaam in het strijken naajjen en stoppen Adres met franco brieven onder letter L of in persoon bjj den Boekbandelaar P ü MAA S alhier Te Gouda BIEDT MBN BEN HUIS MET TUtlV Wordt TE HUUR aangeboden een NET KAMERTJE met flink nitzigt voot een NAAIST EHn dT MAN en VBOÜW zonder Kindaren T J J n of ranco brieven on er letter Z bg den Boekhandelaar B A VERZIJL Gfiuda op eene der aangenaamste Standen gelegen TB KOOP aan Brieven franco onder de letters Z 0 aan de Boekliandelasrs J van BENTCM £ n ZOON te G ouda ÏËiMEUblLElËRDË KAMERS worden met primo JULI e Ie TE HÜÜK gevraagd Adres met franco br fien onder letter E E aan het Advertentie Burèan van A KOK CoMP Boekhandel Gouda Mejuffrouw Wbw A QÜANT op de Kleiweg E 107 alhier vra t tegen AUGUSTUS a St eene FATSOENLUKB mi Loon 80 Galden buiten verval en wasch WORDEN GEVRAAGD tegen hoog loon 22 è 3 timmerlieden EËN wmm wordt t en 1 AUGUSTUS Qï VRiAG f te Rotterdam in esit e$ in z d r kinleren g ed Loon veel Verval Men vervoege zich bij Mevrouw KONING Waohtelstraat alhipr Üniversecl Zülveriftgszoiit Bet ecbte algemeen gomsliz bekende UNIVIS EL ZBIVBRINÖSZOOT een zeker middel tegen maagkwaleni zuur braking JiartOa r èaz k thmia e ht verkrijgb saf in 1 4 dés a 15 CenÜ 1 2 jakjes a aï j Cent enB pakjes a 50 Cent tó Gouda bj J Hi BOBB Agothekei ba P SANDERS Timmerman Karnemelkslóót Gouda Een zeer groot succes kan men bet zonder twijfel noemen als van een werk binnen de tijdruimte van ééa jaar verscheiden oplagen verschenen eu duizenden exemplaren verkocht zijn en nog grooter is dat suooes als dit het geval was in weerwil van hatelijke aanvallen en in een betrekkelgk zoo kort tijdsbestek met het ge ülustreerde werk Dr Airy s Natuurgeneeswyze WORt T GEVRAAGD m J0N6IHENSCH iek end met eenige ADMINISTRATIE en eene goede hand schrgvende om op een KANTOOR werkzaam te z n Franco brieven onder lettel B aaA tart Bureau dezer Courant Dit uitmuntende populair geneeskundige werk kan terecht aan alle zieken die beproefde gé 1 neesmiddeleu tot het genezen van hun kwalen wensohen te gebruiken ten dringenste ter iilzage worden aanbevolen De daorin afgedrukte attesten leveren het bewijs vóór de biiitengewone geneeskracht eu strekken tot waarborg dat het vertrouwen niet Wordt teleurgesteld Bovengenoemd meer dan 490 bladzijden diktE slechts één gulden kostend boek is iu eiken boekwinkel voorhanden het wordt eehter op aanvrage door KrcHTïR s Boekhandel te Xollerdam tegen toezending van 20 postzegels b ceut verzonden