Goudsche Courant, zondag 10 juni 1877

Zondag 10 Juni 1877 De ondorgetcekenden berelen voor het LIDMAATSCHAP der TWEEDE KAMER Il CANDIDATEN in UM ÖoofÜkiesdisttict GOUDA dringend aan de Heeren M P P VAN BOSSE Wit Stembiljet en M J G PATIJN W POST © BOST JACOB A ROEST van LIMBÜEG Mr P J BiNEL G STRAVJSE C THIM A VAN VE EN D G VAN VREÜlVnNGEN Dr H IJSSEL ub SCHEPPER De Afdeeling Gotida en Omatréleen van TOLHSOVnERWIJ heeft inhare Yirgadering van 6 Juni jl met algememt stammen zich vereeuigd mm de CANDIDATÜUB vande H eren f f ¥4iii Wit Stembaiet j en f e f 4Tïi Bknw Stembiljet Gouda 2 Janjj 1877 Mr J FORTUIJN DBOOGLEEVER P GOEDEWAAGEN J J OROOTENDORST L P HOÜGENDIJK H JAGER S B TAS LEER EL LÜLIÜS VAN GOOB C MBSSEMAKER J M NOOTHOVEN van GOOB 5 Blauw Stembillet Tww de op 12 Juni s plaats hébbende VEBKJEÜING van TWEE LEDEN van de TV r££D£ KAMER inihet Hoöfdkieadistriet Gouda Namens het Beitaurj W G N DE KEIZER Secreiarii Hoofasiesdistrïct GOUDA Door de Kiesvereeniging VADERLAND en ORANJE te Ovdswater worden voor de VERKIEZING op DINSDAG 12 JUNI lai s t b TWEE LEDEN voor de Tweede iKuMr der Staten Gensraal meteen meesten ernst aanbevolen de Heeren Jlln P P TAN BOSSE Wit Stemiüjet Mv J G PATIJW Blauw StentUljet j beiden te s GRAVENHAGE r II I i Namens het Be tnar dOT KiesveTeeniging voemoemd A C van ABLST Pretident t JONKER IE NBÜBG Secretaris 1 De Centrale Antirevolutionaire Kiesvereeniging Vreest God eert den Koning Toor het Kiesdistrict GOUDA heeft als Candidaten Toor de Tweede Kamer der Staten Generaal b ij de Verkiezing op DINSDAO 12 JüSH k gestelde 1 Voor de gewone vaotture If i SteTnbriefj Mr Ë Bichon van IJselmonde AFTREDEND LID Dr m G L Wii en 2 Voor de Tacstnre KUYPEB Blaua Sttmiriefje 1 Ondsr BiblioibecaFis aan de KonliikUjke Bibliotheek te s Hage Mannen Tan erkende konde en bekwaamlind van geloof en met een warm hart voor btt Christel Onderwas Het Bestnor der Centrale AntireTolationiüre Kiesvereeniging Vreest God eert den Koning voor het Kiesdistrict Gotoa Vf KBAUENBEXT te Bodegraven Pre P 8 tan DBi STAAL te Gouda Vice Pres F ÜITTENBROEK te Waddinxveen Ute Secr J W OTTOLANDER te Boskoop 2de Secr H W OTTO te Gouda Penningm C TAN GELDEREN Pzn te Schoonhovefl J HAMEBLING te Woerden ö fa 4 Jani 1877 noüfdklesdisliict GOUDA De LIBERALE KIESVEREENIGING Woerden heeft Toor de verkiezing op 12 JUJy j aanstaande als CANDIDATEN voor het Lidmaatschap van de Tweede Kamer der St teu Generaal gesteld de Heeren r p p m Wit Stemhitjel en l 1 5 PATOT Blauw Stenéiljet die met Terlronwen den Kiezers werden aasIjevolea Het Bestihjr P C KNIJFP Pre A M BBIJERMAN Seer Woerden 30 Mei 1877 V jagQiygKSQ fratfw ae q Peek k Gleppeffibarg MAQAZLJN VA N JUEEREN JUJEXOrafiSTVKKilN Overhemdru op msat Botterdaan Utrecht Openbare Vcrkoopinp TE GOUDA op DINGSBA © 12 JÜMJ 1877 des Toormiddags ten 9 vlÜ aan het Lokaal Wjk K JS 237 aan de Peperstraat aldaar Tan fflBlöiii en Toorts Tan eeoe aanzienlgke PABIU bestaande in de nieuwsteZOMERSTOFFEN Toor Japonnen en Costumes Popeliue zware Zwarte Zjjde Thibet Luster Bibs Alpaca Mohaii Merrinos Laken Buckskin Heeren FantaiiieStoffen Waterproof Linnen Dril Gemaakte Heeren Pantalons Geel Damast Xafelkleede Matelassé enz Wjjders eene groote partj Witte Goederen waaronder Linnen Tafel ea Sepvetgeederen Handdoeken oogjes en blolqes Haarlemmer Satjjn Streepen Efemet Amertsfoort Keper Ledikaq t8spre jen Theedoeken enz Daags te roren te zien Nadere inliöhtingen lijn te bekomen telKantore van den Notaris W J FOBTUUN DROOGLEEVER te Gouda Depot van THES Tiw HET Magazijn tan M Ravenswaay Zeneii OORINCHEU Deze THEEËN worden a elar rerd in verzegaMe pakjes van v Ueee er m ham an een Ned otit met Termel$ng van NomAr en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd GOÜDA DKUK VAN A BmNKMAnII Zich tot de uitvoering vaui geëerde order aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda BUITENLAND Bnitenlandsch Overzicbt Oeen bijzonder nicutrs uit Kleio Azié Ërzeroem zal spoedig door de Husgea bereikt worden Kars blijft eenroadig ingealoten Voor den orertocht over den Booau worden groote toebereidselen gemaakt maar natuurlijk blijren die zoo veel mogelijk geheim Uit Gaktz echter wordt gemeld dat daar eene menigte kabelkettingen is aangevoerd die naar venohiilende punten van den Ponaa vorden gezonden Dagelijks steken daar Bnssische detachementen over de rivier om te zien hoe het staat met de overstroommg op de vlakte Pe stellingen van het Turksche leger hier behoeven niet meer te worden verkend De Keizer heeft te Flojesti een zeer talrijk gevolg eo daaronder vele hooge ambtenaren Te Bucharest leidt men daaruit af dat h j geruimen tg d ia Bumenié denkt te vertoeven en mogel ke onderhandelingen in het Busaische hoofdk wartier zullen worden geroerd Ook generaal Ignatieff is te Flojesti De Snez kanaul kirestie dreigt meer op den voorgrond te treden indien wij althans geloof mogenhechten aan het bericht uit de Turksche hoofdstad dat 4e Porte het kanaal wil sluiten voor de Busaische schepen De Fransohe ministervan binnenl zaken de FoOrtou heeft een circulaire uitgevaardigd waarin de beperkende bepalingen van Buffet op den verkoop van dagbladen enz op den openbaren weg colportage weder in werking warden gesteld Zooals men weet was een der eerste daden van den republikeinschen minister Bicard geweest om die maatregelen in tetrekken De moreele orde kan er natuurlijk niet buiten g In den laatsten ministerraad is medegedeeld dat de nieuwe prefecten zijn geïnstalleerd en hunne betrekking hebben kanraard Omtrent de houding door de regeering aan te nemen tegenover de Kamers bij de hervatting harer werkzaamheden op den 1 6n dezer is nog niets bepaald evenmin als een besluit is genomen omtrent een nieuwe verdaging of een verzoek aan den senaat tot ontbinding noch ook betreffende den dag waarop eventueel nieuwe verkiezingen zouden plaats Rebben De gemeenteraad van Parijs hield des r dagen eene zitting onder voorzitterschap van den licor Lafont die met enkele woorden melding maakte van de arrestatie van den heer Bonnet Duverdier zonder echter in eenige beoordeeliog van dien maatregel te treden Alleen drukte hij de hoop uit dat de voorzitter spoedig weder in vrijheid zal worden gesteld terwijl hij den wensch uitsprak dat de raad zou volharden in de kalmte en vastberadenheid die hem tot nogtoc hebben gekenmerkt en zich nimmer zal laten verleiden zijn wettige bevoegdheid te overschrijden Vrijdag a zal de heer Duverdier voor de oorrectioneele rechtbank terecht staan onder beschuldiging 1 Van te St Deiris en Ai genteuil eene openbare bijeenkomst te hebben geleid zouder vergunning te hebben verkregen en 2 In een door hem uitgesproken redevoering in die bijeenkomst persoonlijke aanvallen te hebben gericht tegen den president der republiek Van de beschuldiging van opwekking tot burgeroorlog schijnt in de verwijzing geen sprake te zijn Op 16 deze r komt de Pransche Kamer weder bijeen Een kenner voorspelt het volgende In de eerste zitting zal Gombetta zijne interpellatie doen over den 16den Mei Zij zal niet malsch zijn voor de Begeering Deze in antwoorden misschien nog minder malsch Dan zal eene motie van afkeuring worden voorgesteld en met groote meerderheid worden aan genomen De Begeering zal doen alsofer niets ware gebeurd blijven en dangs daaraanvolgende de begroeting aan de orde stellen In ieder ander constitutioneel lond zou de Kamer de behandeling weigeren In Frankrijk echter zou de natie dit volstrekt niet vatten en gcener meerderheid ddrft daar de verantwoordelijkheid op zieh nfemen voor zulk eene impopulaire daad Hen zal dus aan de begrootii g beginnen Maar de voorloopige verslagen zyn nog niet gereed en de di u zelve duurde nooit korter dan les weken Miss H twee maanden dus zouden hier mede heengaan en zoo lang kunnen de Kamer en kabinet bet nooit met elkander vinden Een van beiden dus moet gaan en het kan wel niet anders dan de Kamer wezen De president zal dus verlof tot ontbinding vragen van den Senaat en men geIpoft thans te Parijs dat dit zal worden gegeven Men beweert zelfs dat eenige legitimisten daartoe zich reeds hebben verbonden mits een van hunne partij ia bet kabinet worde opgenomen Dan komen de verlnezingen en terwijl vroeger het tegendeel werd beweerd evenals men ook aannam dat de senaat niet toestemming tot ontbinding zou geven beweert men nu dat de verkiezingen gunstig voor den president zullen uitvallen Immers ten slotte zou de natie hebben ingezien dat hij alleen maar zich wilde ontdoen van een lastig kabinet en niets onwettigs wilde ondernemen tegen de republiek Met andere woorden het vroeg vertrouwen in den president zou al weer zijn teruggekeerd De uitkomst moet natuurlijk de juistheid dezer onderstelling bewijzen maar in Frankrijk is niets meer moge jk dan zulk een omkeer in de openbare meening In de Belgische Kamer is Woensdag een voornaam punt van de kieshervorming beslist en wel op een wqze die vooruit doet zien dat de oude misbruiken zullen worden herhaald met 66 tegen 47 stemmen is uitgemaakt dat de priesters in den biechtstoel een onbeperkte macht hebben en zg de kiezers evenals tot dusver plaats had kunnen bewerken zoofila zü dat goedvinden Van het bèhngrijk debat in de Kamer der Afgevaardigden op Maandag jl zijn de voornaamste bijzonderheden reeds bekend Volledigheidshalve nog het volgende De he Frcre Orbaui het hoofj der oppositie wees op de oelingep der Ultramontanen rxmals die bleken uit Se vreesaanjagende woorden van den Fauselijken nuntius mgr t auutelli uit demonstratie n ten gunste van den Paus Koning optochten van gewezen Pauselgke Zonareni artikelen van nitramontaansche bladen enz De minister can buitenlandsche zaken verzekerde dat de woorden vaj den nuntius onjuist waren medegedeeld geen vijandige bedoeling tegen Italië hadden en om zoo te zeggen in een iutiemen kring waren goproken Zijn ambtgenoot voor binnenlandsche zaken keurde daarop alleen af wat in woord of daad tegen de onzijdigheid des lands was gericht De radicale afgevaardigde Janson stelde een motie van orde voor waarby o a de regeering werd uitgenoodigd zich niet te leenen tot eenige directe of indirecte diplomatieke onderhandeling die herstelling van s Pausen Wereldlijk gezag ten doel heeft Deze motie werd ingetrokken Maar met 108 van de 114 stemmen werd de motie van Frère Orban aangenomen waarbij men na akte genomen te hebben van de verklaringen der regeering tot de orde van den dag overging Die verklaringen bestonden gelijk het hoofd der oppositie uiteenzette hierin dat de dreigende woorden niet door dia nuntius waren gesproken en dat de regeering de nitramontaansche mauifestfltien en de aanvallen van zekere pers tegen de Belgische staatsinricbtingen afkeurde Met deze motie had de jfgeering zioh vereenigd De zes tegenstemmers hadden zich naar hnn zeggen in deze ioi ban godsdienstig geloofd laten leiden ï OSTEJK ItJEiT STAAT VAN BBIËVBN gedurende de Ie helft der maand Mei uit Oouda verzonden en geadresseerd aan onbekenden welke aan bet Postkantoor te Gouda kunnen worden gereclameerd 1 J Kroet Amsterdam 2 W Wornno Zoutkamp Van het Hul antoor te Moordrecht J de Jong Amsterdam Briefkaart Wed Wendelaar Bonger s Gravenhage De Directeur van het Postkantoor VAN KBUIJNE EEN GOEDKOOP GENEESMIDDEL Iedereen weet hoe moeielijk gèwoonlgk verkoudheden bronohitts eh andere kwalen van dien aard te genezen zgn van wege hun hardnekkigheid en hoeveel aftreksels stroopen en andere geneesmiddefcn men moef gebruiken om die ziekten kwijt t raken Daarenboven weet een ieder dat een verwaarloosde verkoudheid heel licht in eene bronchitis ontaardt ja zelfs soms in longteerieg overgaat De talrijke ondervindigen bewijzen dat de zuivere Noorweegsche teer goed toebereid een bijna wonderdadige uitwerking heeft op de genezing van de genoemde ziekten De teer kan niet in substantie gebruikt worden van wege zijn onaangenamen smaak en kleverige bcstanddeelen Een pharmacien te Pargs de heer Gvyot is op het denkbeeld gekomen die teer te omgeten met gelatine ter groote van een gewone pil Niets is gemakkelijker om in te nemeji De galatine lost zich terstond op in de lAaag en de teer doet zgn werking Twee of drie teerkapsules genomen bij den eten brengen poedig verlichting te weeg en zijn meestal voldoende om de hardnekkigste verkoudheid en bronchitis te genezen Men ziet zelfa dat het gebruik de reeds eenigszins gevorderde teerinf geneest In dat geval belet de teer de decompositie van de tuberkels en met medewerking der natuur is de genezing dikwijls sneller dan men had dnrven hopen Men kan dit reeds zoo populaire geneesmiddel niet genoeg aanbevelen zoo wel van wege zijn uitstekende uitwerking als om zijn goedkoopen prijs Elke flacon van teerkapsules toeh kost slechts twee franken en vijftig centimes en berat zestig kapsules de geheele behandeling komt dus slechts op vgf of zeven en een halve cent daags en ontheft van het gebruik van afkooksels patés en siropen Om zeker te zijn dat men de echte kapsules heen moet men op de driekleurige handteekeliing van den heer Ouyot op het tiqette letten Te verkrijgen te Gouda bg Zeldenrijk droogist en in de meeste apotheken Schuttersraad te Gouda Bij vonnissen van den 18n Mei jl zijn veroordeeld G C de J muziekant in eene geldboete van ƒ 6 en de Vosten wegens gedri tegen de ondergeschiktheid C Z schutter in eene geldboete van f i en de kosten wegens plichtverzuim door zonder de uniforme klceding bij de exercitie te verschijnen Laatste Berichten EODStantlnOpel 7 Juni De relaties tuaschen OostenrijkHougaige en d Porte zijn aanmerkelijk beter geworden De Porte heeft het bewijs willen geven dat zg het behoud van vriendschappelijke betrekkingen met de aangrenzende monarchie op hoogen prijs stelt en daarom instructies gegeven in den geest der nota van het Weener Kabinet betreffende de vaart op den Donan tot aan de uitmonding van de Timok Petersburg S Juni De van Ardahan opgetrokken Busaische legerafdeeliiig heeft Olti zonder strijd bezet De cavalerie legde 115 werst in 36 uren af de infanterie in twee dagen De Turken zijn teruggetrokken op Erzeroeni Groote hoeveelheden granen en ammunilie ook tenten zgn door de onzen te Olti gevonden De bevolking ontvangt onze troepen vriendschappelijk Madrid 8 Juni De oommissie voor het budget heeft goedgekeurd het voorstel tot t heffen van 15 pCt inkomend recht ad valorem op buitenlandsche steenkole in Spanje ingevoerd Parijs 8 Juni De heer Bonnet Duverdier president van den Parijschen gemeenteraad is heden wegens beleediging van den President der republiek lot 15 maanden gevangcnisslraf en 3000 fr boete veroordeeld Burgerlijke Stand GEBOREN 7 Jnni Adruhns Jolunnc oiiiJcrs P J v n der Paiiuw en AJ Koos Thomas ouder A A C van Awh en E Sparnaaij 8 Johanna Maria oudera W Boere en l de Wit OVERLEDEN 6 Jnni H M Bypdse Ij 2 m S A van der H rBt 3 m A van dtr Sloot ed D van Kempen 62 j ONDEKTEOUWD 8 tuni J PnWel 24 j en G va 21 1 K G E Franeseu te s Hertofifubosob 32 en M J Bcrliiiool 26 j J van den Ende 29 j tn J b Icygeler 25 J GooDA Drbk van Bbinkman