Goudsche Courant, zondag 10 juni 1877

1877 WaeDSdag 13 Janl N 1996 GOUDSCHE COURAKT Nieows en AdverteDÜeblad voor Clouda en Omstreken De nitgare dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG ea VEUDAG In de Stad geachiedt de oitgare ia den arond van DÓfSDAG DONDEEDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 finoico per post 2 ADVESTENTIËN worden geplaatst ran 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTEES worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlöke Nommers VUF CENTEN De iniending van adT rtontiftn kan geacbiedan tot één trar des namiddags Tan den dag der uitgave Kennisgeving BUHGEMBESTEB en WETH0UDEB8 wdGond brengen ter Blgemeene kennis dat op Dingadag den 19u Jiuiq iMMtmnd aanvangende des voormiddag ea 10 oie een algemeene ooUeote met opene sohaleu aan de huilen uil gesehieden tot atijving vau het fondi ter onderstenning en aanmoediging van de eirapende dienat in bet Kaniogryk der Nederlanden Zii vertronirett dat een ieder door het achenkeu Van eene milde gift lal wUleu medewerkea tot bevordering van het goede doel Gouda den 12n Juoi 1877 Bargemeester en Wethouders Toomoemd De Secretaris De Borgemeester VON StEKHBACB 1 8 VAN BeKGIK IJzKNDOOSN Begtnsclen ee Personen Komt de regeeremi partg in het constitationeel Engeland in het parlement in de miodö heid en staat eg haar plaats af aan de loyale oppositie dan treden niet slechts de eerste dienaren der kroon de ministers af maar hun yü veroorzaakt ook den val van andere ambtenaren de omgeving der Koningin verandert geheel z verliMt niet slechts baar raadsbedeu op poUtiek gebied ook baar staatsdames kamerbeeren en wat niet meer staan hnn betrekkingen af aan de tegenpartg gezanten aan buitonkndiiche hoven dienen onmiddel jjk bun ontslag in en de Koningin aarzelt niet dat ontslag kan te nemen en hen te vervangen door diplomate uit de d n re eerende partg Ook in het repnblikeinsche Amerika heeft iedere partg een geheel stel ambtenaren gereed en de ambtenaar moet wel onmisbaar geoordeeld wordSn die den val zgner party overleeft Het ministerie der moreele orde in Frankrgk is ook overtoigd dat voor de toepassi ig van andere beginselen andere persqnen noodig zgn Tal van ambtenaren hebben hun plaats moetenruimen omdat iben veronderstelde dat zg de beginselen van het ministerie niet genoeg toegedaan waren Hier te lande weet men weinig of niets van die politieke veranderingen Mimstenën komen en gaan maar de ambtenaren blgVen DezelHe sedretaris geueraol aan het ministerie dient zoowel den kberaleu als den conservatieven minister dezel£ié gezant blgA de regeering in den vreemde vertegenwoordigen welke richting ook d ior haar vertegenwoordigd wordt Heeft dit stelsel vele voordeelen vooral in een klein land als het onze waar staatslieden juist ni t zoo in overvloed voorhanden zgn dat hnn vervanging fiefl bezwaar zon hebben daaraan zjjn onmis enbaar ook nadeelen verbonden Nu toch moein door ambtenaren niet zelden beginselen in toepassing g bracht worden die niet de hunne D zg moeten bevelen geven wetten ontwerwn die in strgd zgn met hun overtuiging en m kan niet anders of wat tot stand gebracht wotdt iiiiiiil iiii iiiiiiii halfslachtig s a de minister moet tiiet zelden toegeven aan da indoh ten van den hooSlambtenaar die beter op de hoogte is van het behandelde onderwerp en de hooraambtenaar moet zoo megelgk rekening honden met de opinie wi wn mitiiater om botsinpr te vooricomen Veel wat in de laatste jaren hier te lande gebeurd is nog meer waarop men tot nu toevmchteloos wacht is aan dien toestand toeteschrgven De liberale partg is dikwijls door liberale ministers teleurgesteld en hetanlde ondervinden de andere partgen als haar geestverwanten tot de r eering geroepen zgn Een onzichtbare macht weerhoudt den minister on naar zyn inzichten te handelen Wg krggen bgv een mioiater van financiën die het bepaalde voornemen heeft ona belastingstelsel te hervormen die brekende met de trsditiën iukonuten belastiiig w soeoessie in de rechte Ign op den voorgrond wil plaateen om in de behoeften der schatkist te voorzien Verschillende hoofdambtenaren deelen echter die inzichten nieten slechts zeer langzaam ontvang de minister de gegevens voor hem noodzakelgk om een wetsontwerp saam te stellen Wel beeft hg op spoed aangedrongen maar evenmin als de minister werken de hoofdambtenaren op stuk Het onderzoek moet door zoovelen geschieden dat voor uitstel zeer gemakkelgk uitvluchten zgn te vinden Intusschen gaat de tgd voorbg men verwgt den minister zgn werkeloosheid deze wordt het wachten de teleurstellingen moede en van de eerste gelegenheid maakt hg gebruik om zgn ontslag te verzoeken en het getal pensioen trekkende ond miuisters met een te vermeerderen Het ministerie van oorlog zon vooral stof kunnen leveren tot tal van bewgzen dat niet altgd homogeniteit tusschen dec minister en de hoofdambtenaren bestaan heeft Hoe weinig kon door liberale ministeriën in dit departement verbeterd worden de minister van oorlog was steeds het zwakke punt van de ministeriën door Thgrbecke sevormd Wel is iets verbeterd maar toch de oude zuurdeesem is nog voor een groot deel gebleven Wel heeft men het verkeerde niet zelden aan één persoon toegeschreven van zgn vervanging wachtte men de zoo noodige verbeteringen meukende echter dien eenen toch te veel invloed toe niet één persoon moet verwgderd de geheele inrichting moet veranderd worden Bezniniging door vereenvouding is eenige jaren de leuze geweest maar die leuze is niet tot daad geworden men mocht vereenvoudiging wenschen maar men stuitte af op de tradi n die zich hoe liberaal de ministers mochten zgn tegen alle gewichtige veranderingen verzetten Heeft men een ministerie van buitenlandsche zaken dan zgnwok gezanten noodzakelgk Werd beweerd dat consuls voor ons handeldrgvend volk voldoende waren de traditie verzette zich daartegen van opheffing van missiën mocht geen sprake zgn en de oude toestand is in weerwil van alle ministerieele vennderingen gebleven Maar reeds geno Nog tgd wachten wg op tal van hervormingen bg alle ministeriën van verschillende ministers heeft de natie reeds toezeggingen ontvangen maar tot nu toe is het bg de goede voornemens gebleven Zullei wg het alleen aan de ministers wgten die vol moed hnn betrekking aanvaardende te leur gesteld de portefeuille nebben moeten nederl en Dikwgis lou ons oordeel dan onbillgk zgn Weder heeft de natie uitspraak gedaan De stembussen zullen geopend en de wenscb des volks zal openbaar worden Hechten de kiezers hun goedkeuring aan de tegenwoordige regeering dan is het wenschelgk dat die verklaring zoo beslissend zal zgn dat het ministerie over een voldoende meerderheid kan beschikken om haar inzichten en pttnnen ten uitvoer te leggen Wordt daarentegen een veroordeeling uilegesproken is het vonnis gewogen maar te licht b 3Vonden en zal dien ten gevolge de liberale partg door den loop der omstandigheden door den constitntioneelen vorst geroepen worden om een ministerie saam te stellen dan is ook voor baar een iioU en meerderheid noodig om baar kracht te geven tot uitvoering barer beginselen Maar welke partg ook moge zegevieren hel is dringend noodzakelgk dat met de bestaande halfheid met het tegenwoordige geven en nemen waardoor de tegenwoordige politieke toestand des lauds zoo onzuiver mogelgk is zal worden gebroken Is eenmaal door de natie bepaald naar welkebeginselen zg wil geregeerd worden dan moetende staatsdienaren der kroon niet door ondergegeschikte ambtenaren in de toepassing dier beginselen gedwarsboomd kunnen warden danis zuivering noodzakelgk opdat de minister in waarheid verantwoordelijk kan gesteld worden voor hetgene aan zgn ministerie voorvalt Zoolang personen geroepen worden om begintelen toe te passen die de hunne niet zjju kan men de hoofden der ministeriëa nietverantwoordelgk stellen voor velerlei st lildcen die de bureaux verlaten Wil men een krachtige regeering dan moet zg geheel op haar ambtenaren kunnen vertrouwen en vooral de ministerieele departementen moeten een zuiverings proces ondergaan Zoolang dit met geschied is zal de toestand niet verbeteren wie ook door Z M tot het ministerie zal geroepen worden L BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht Aan de Timet wordt uit Parijs niet van zijn gewonen correspondent gesöhreven dat graaf Scbouwalotf aan het Êngelsohe kabinet geene nota brengt in den gebruikelijken liu van dit woord en ook niet een antwoord op de Engelscbe nota Hij heeft een brief van prins GortsohakofF in ahtwoord op een brief van lord Derby door gra f Schouwatof medegenomen