Goudsche Courant, woensdag 13 juni 1877

voorzitlerschnp geduroiidc langra tiji o i e dif ntwcrp hebben gecoiil i rri rrl ontbonden Men hoopt nog dat het den niiiiistcr zal gelukken dit ontwerp in de cejstvülgcnde zitting vau den i ruisisclicii Land dj cliQ ill IVo e k vurg idert ter tafel te brengen h van Iliirc Majesteit onze diepbetreurdc Koningin Er valt niet aan te twijfelen of dit keurig nctanV z in het bezit overgaan van de duizenden die Sophia der Nederlanden mot liefda hebbeii gewaardeerd m lettn r ISt di pcn rbu t fi c6ben Aefitard iu naar 3 Petersburg In d Zfn brief resligde lord üirby de aandailil op vcischiUcude punten waarbij Kiigelands brlaiig betrokken wezen zou indien Kusl mil te ver ging Het zijn dezelfde zaken die genoemd wenlen in df rwléïan donkeer Cru namilijk hl t Sm k m Kil en Kiepte konstanüuopel met ilc Uird inilli u fu de IVrziaeheOülf Achtereenvolsi i bfhaudeii prins lortschaküff al dezavijf pnnteu om te biluDgen di t Itnslaud er niet aau deiikt ziuh daaViu Ie incngiMi 1 i r joie iiilernationale en commereieele beleekenis van bet lApez kanaal wordt door prins liortschakort erkend en tie i4eeat 9telBg varkl ti g afgelegd dat Itiisland in geencHei opzirht duataaii denkt te raken Wat E pte betrcfu bitoost de prins dat Jlnshnd in het afgetrokkene gerechtigd wezen zou ook daar den oorlog te ViiStÉfvfiindnt het een deel vormt van het Turksche rijk Inderdaad echter ligt Egypte zoo ver uit den weg der militaire operaticit dat er nooit aan gedacfit is dit land in den kring difr operatieu te betrekken Met de Perzische golf is dit nog veel meer het geval Aangaande de üardanellen meent Rusland dat euc zoo belangrijke zeeéngte dc verbinding tusschen de Zwarte en de Middellandsche Zee niet eenzijdig door rcne enkele mogendheid moet worden geregeld Dit zou altijd bchooren te geschieden bij internationale overeenkomst Verm ering vajj Konstantiuopel ten slotte ligt volstrekt ntet in Kuslands plan maar het zou ook niet kunnen toelaten dat deze stad in het bezit eener andere Christelijke mogendheid geraakte Over tijdelijke bezetting der hoofdstad ten gevolge van de militaire operation wordt in het stuk niet gesproken I rins iortschakoif verzekert nog dat Rusland geheel getrouw is gebleven aan zyn programma en slechts ten doel heeft het lot ftr Christenen in Turkije te verbeteren wat slechts gcscjiieden kan door de Porte te dwingen nu de Porte geweigerd heeft den inparigcn rtad van de mogendheden te volgen Züodra llnsland dit door kracht van wapenen heeït verkrfcgen zal het vastknoopeu aan de besluiten der conferentie te Konstantinopel en waarborgen zoeken te verkrijgen waardoor de hervormingen worden verzekerd Het zal dan de mogendheden verzoeken den draad weder op te vatten waar men dien door het afbreken der onderhandelingen heeft laten vallen De bureaux van de drie groepen der linkerzijde hebben eene vergadering gehouileu waarin besloten is Uij de wederbijeenkomst der Kamers eene interpellatie tot djj Kcgeering te richten Garabetta zal die uit naam der linkerzijde ontwikkelen Voorts zul men een krachtig adres in antwoord op Mac Mahon s boüdschap vaststellen maar de vorm zal gematigd ziJH In het adres zal men Mac Mahon buiten het geding laten aangezien hij krachtens de Staatsregeling niet verantwoordelijk is voor de regeeringsdaden Ten opzichte der qnaestie van de ontbinding meende de meerderheid dat het voorzichtig was niets te doen wat eene ontbinding onvermijdelijk kon maken Indien de Segeering aan de linkerzijde voorstellen mocht doen tot wijziging van het Ministerie dan moest men die niet onvoorwaardelijk van de hand wijzen maar voorop stond dat de Fourtou moeet heengaan Uit hetgeen gesproken is zou men verder mogen opmaken dat de linkerzijde zich zou neerleggen bij een Miuisttrie Pufaure Duclerc Bcrengcr indien Mac Mahun daartoe besluiten kon Wat het woedkeuren der begrooting aangaat zoo is besloten dit aan de commissie over fe laten De voorzitter van den Parijschen gemeenteraad di e werkelijk zeer laakbare uitdrukkingen had geliezigd is veroordeeld tot 15 maauden gevangenisstraf en 2U00 franken boete de heeren Chambard en Alexandre die deel hehben uitgemaakt van het 4 ureau ceuer onwettige bgeeukomst ieder tot 2 ma inden gevangenisstraf en 1000 ftanken boete en en de heer Boyer eigenaar van het lokaal waarin de bijeenkomst is gehouden tolT maand gevangenisstraf en 500 franken boete Zooals te verwachten was heeft de geheele linkerzijde der Belgische Kamer wegens de straffeloosheid dty pastoors bij hun bemoeien met de verkiezingen gestemd tegen het wetsontwerp tot wyziging der kiesw et Niettemin is de Sl met 66 tegen 46 stemmen aangenomen Malou die van begin af aan getracht heeft een wel te krijgen die de adhaesie van beide partijen ko erlangen is niet gesticht door dien gang van zaken vooral niet over de verklaringen vsn zijn ambtgenoot voor justitie Be rnaert Men zegt dat Malou of zelf heen zal gaan of zal trachten eene wijziging der wet op dat punt van den Senaat te verkrijgen Intusschen zo i het eeoig radicale middel zijn het ontslag van BeerDaert OT üè koning zulk een wet met zoo grooten tegen stand tot stand gekonjtó zal bekrachtigen is twijfelachtig Ae Kamer ie tot 19 Juni uiteengegaan De NatiMalZeitung decltroede dat de Pruisische bnderwyswet thans nief ïlfehts geheel gereed is maar dat ook de mCtfcrie van toelichting reeds wordt gedrukt de minister van onderwijs de heer Ftlk heeft de commissiei welker leden onder zijn GOUDA 13 Juni 1877 Z M he ft pensioen vcrlci d ton kste van den siaa aan dïn hee Jf U KlBituian twezeiiflioofdonderwijtejr alhici ten bedr igc van ƒ 787 sjaars Men schrijft ons uit Stolwijk lieden morgen ontlastte zich boven onze waard ecu zwaar onwefler vcrgezrld taa hevigcn slagregen lu de oniniddtliijke nabijheid van ons dorp werd een wilg dodV den jliksera getroffen toodanig dat hij gehiel door middsn is gespleten Van het hui waarvoor die boom stond en dat bewoond wordt door den landbouwer Vonk werden vier ruiten totaal veraield De huisvrouw die voor het raam z bekwam geen letsel ofschoon haar ecu kopje uu de baud werd geslagen De ledgB der plaatselijke schoolcommissie te Sfchoonhoven die hun ontslag hadden genomen maar allen door den Kaad opnieuw benoemd werden hebben die beuoemiug niet aangenomen Men schrijft uit s Gravenhage dd 9 Juni Naar men verneemt zullen bij do plechtige begrafenis vau H M de Koningin op 2Ü dezer vertegenwoordigd worüea Z M de Keiz jr van Duitschland door prins Albert van Pruisen de Koninklijke familie te Wurtemburg door prins Peter van Oldenburg halvebroeder van de beminde overledene Hare Hoogheid mevr de hertogin van Nassau door baron F 15ose chef van haar lluis wiens aankomst rejds ia gemeld De overige Rijken zullen zich vermoedelijk laten vertegenwoordigen door hunne respectieve gezanten hier te lande die eene uitnoodiging zullen bekomen tot bijwoning der treurige plechtigheid op eene speciaal aangewezen plaats in de Nieuwe Kerk te Delft Bij de teraardebestelltiig van Neerlands Vorstin zullen 21 kamerheerenenkamerjoukers het lijk achter deu rouwwagen volgen Als herauten by den aanstaanden lykstoet van H M de Koningin worden genoemd de heeren mr A J graaf Van liandwyck commies van staat en jhr hir P A van der Velden secretaris bij den Hoogen Baad van adel In de week van 27 Mei tot 2 Juni werden in Zuid Holland als lijdende aan besmettelijke longziekte onteigend en afgemaakt 30 runderen bij 17 veehouders verdeeld over 13 gemeenten In hetzelfde tijdvak van 1876 werden 34 aan die ziekte lijdende runderen afgemaakt Naar men verneemt zal het Zuidor lendingsfeest wegens de begrafenis van H M de Koningin op 20 Juni a s tot Woensdag 4 Juli uitgesteld worden Het tiende nationaal zendingsfeest te Middachteu bij de Steeg op 4 Juli 1877 te houden zal nu voor de vierde maal op het prachtig goed van mevr de dou iriaire gravin Bentinck gehouden worden Sprekers zijn dr A W Bronsveld pred te Haarlem openingsrode G van Hasselt oud zendel van Sumatra S Cuolsma zendel der Ned zend ver baron van Doorn v Westkapellc te s Hage dt L de Geer pred te Jlotterdam C h Grouemijer pred te Apeldoorn L J Heldring em pred te Velp II V Hoogerzeil pred te Arnhem A J Kan predik te Vclp T M Looman te Amsterdam H Malcomesius pred te Herveld Y D Muller Massis pred te Wichmond L J van Rijn pred te Wassenaar eerste afscheidsrede S H Buytendijk pred te Kralingcn tweede afscheidsrede dr J A Gerth van Wijk pred te s Hage slotrede opening ten 10 15 slniting ten 6 10 Den 19den dezer zal by het Instructie bataljon te Kampen het admissie examen plaats hebben van onder oiEcieren der verschillende korpsen voor den cursus Iste klasse ter opleiding als 2de luitenantkwartiermeestcr Te Delft heeft zieh een comité gevormd van dames van verSjthillenden stand en gezindte met het doel een waa ige holde te brengen aan d A eda tenis der geliefde ontslapen Koningin Wij vernemen dat e heer S de Vries Koninklijk hofgraveur medaljonneur te s Gravenhage een zSr populairen gedachtenispenning in bewerking heeft genomen I e temd om op den dag der plechtige terawdbestelling in omloop te worden gebracht tot eeue duurzame hulde in brom aan de nagedachtenis s Ikge f oltas Bt cic pri T VaP anMHMrafiiilpR wf dj èiniiigin plaats hebben op WoensMg 20 Juni ten 1 0 nar Graaf van Randwijck graaf van Limburg Stimm baron Clifford en jhr Gevaerls van nshaveu zullen de dippen van hit rouwkleed dragn Achter den rouwwagen volgen twfp rijtuigen het eerste voor Z AI den koning en UU KK HU de prinsen van Oranje Alexander en Hendrik het tweede voor HH KK IIH de prinsen Prederifc Albert van Pruisscn Nicolaas van Oldenburg en prins zu Wied Bij den heer J L Beyers te Utrecht is renclencn wEcn woord tot het Nederlaiidsche Volk door D C Nyholï getiteld Bij deu dood óBïer vorstin Daarin worden met warmte de deugden der overledene Koningin Sophia herdaoht haar ed l9 x danighedeu herdacht haar groote waarde aangetoond terwijl de schrijver ten slotte betoogt dat tel Nederlaiidsclie Volk iets iu zich op moest nemen van haar gecbt van dat wat haar dood een verlies doet zijn Dan kau wanneer alleu dat doen de dood onzer Koningin ons Vaderland nog ten goede komen Tracht aldus eindigt schrij ver vau die groots vrouw het geheim v n tut W re Iwen te Teritaai I eer aan Haar graf uit lijden het ware levensdoel kennen Tracht ook in uwen kring huiselijk of maatschappelijk dat zedelijk gezag meester te worden waarover Sbphia van Wurtemberg zoo koninklijk beschikte Donker is de toestand van binnen en van buiten Aan partijschappen wordt zoo vaak het ware belang van ons land t n offer gebracht Dat dan de dood onzer Vorstin voor ons allen e B teeken mocht zijn een teeken ten leven I Dat w allen opstonden waar zulk eene vrouw ons heeft verlaten wier gansclie leven een zegen voor ons it geweest om het onberekenbaar verlies dat ons Vaderland heeft geleden en dat niet te vergoeden i toch min of meer te doen opwegen door een ernstige poging om in den geest van Haar te leven i die ons Zoo koninklijk is voorgegaan Dan zal de weemoed bg do gedachte sas wat wij rerbrea onze harten blijven vervullen maar wy zuUen toch niet langer troosteloos behoeran voor ons te zien Want onze Koningin ia dan niet gestorven maar Zij laeft I De kapitsiii der kou militaire kapel de beerDunkler heeft tot herstel vau gezondheid vsq Z II den koning voor onbepaaldeu tjjd verlof verkfegenen zich nüir het buitenland te begeven L De commissie van oppertoezicht en beheer der kweekschool voor zeevaart te Leirleu heeft bekend gemaakt dat op Mantidag den 25en Tuni a s in vernoemde inrichting eene kenriug zal plaats hebben van knapen die eeue verbintenis in s rijks zeedienst wenschen aan te gaan Het aardrijkskundig genootschap heeft aan het gemeentebestuur der hoofdstad een adres gericht om aan de universiteit van Amsterdam een afionderlijksn leerstoel op te richten voor het onderwys in de aardrijkskunde f Het bestuur van Arti te Amsterdam heeft voor het bonwen van een aquarium van groote afmetingeg van genoemde gemeente afstand gevraagd van het stuk grond in de Plantage bij de Muiderpoort waar thans de omnibussen staan Aan dit aquarium zullen een lokaal voor microscopische onderzoekingen een laboratorium en gehoorzaal enz worden toegevoegd om de inrichting dienstbaar Ie maken aan het hooger onderwys Artis zal tevens als de benoodigde gronden daaraan worden afgestaan den geheelen zoölogischen tuin met zijn kostbare verzamelingen ter beschikking stellen van stndeerenden Wij vernemen dat aan de geruchtmakende za van den ka JiJefp de Bas nog gc einde zou zjngekomen Bij den Haagsohen gemeenteraad zon hetvoornemen bestaan bij een met redenen omkleed adres adn den Minister Tan Binnenlandsohe Zakenzijne bezwaren te ontvouwen over de moeielijlAidenwelke voor genoemden officier het gevolg z n geweestvan de TervuUing zijner functie als lid van de C v ï voor het middelbaar onderwijs A M CX Door het Departement Tan Binnenlandsohe Zake is uitgegeven aflevering 1 van een boekwerk getiteal i Bydragen tot de algemeeue statistiek van Nederland Deze uigave wordt met en tweejedig doel ondernomen In de eerste plaats beoogt iV den kring der officieele uitgaven op het gebied der statistiet wijder te trekken en zoodoende nieuwe liijilragcil te Icver n voor h kennis Tan den toestand lies Rijks Nog in een opzicht is de uitgaaf welke Itaiis wordt ondernomen bestemd om in eene belotflc te voorzien te welen tot verzameling van hetgeen thans op verschillende wijzen van rogeeringsffege wordt uilgcg ven Naast de omvangrijke periodieke werken vanwege de regeering omtrent versclnllende onderwerpen uitgegeverf lÖen onderscheidene jnededeelingen welke voor de kennis van den toestand van het rijk met vruelit worden geraadpleegd het licht hetzy in afzonderlyke versISgen hetzij in de Siaaiscourané of in de Bijlai en tot de handelingen der StatenGenerml Deze groote verscheidenheid bemoeilijkt het raadplegen Vereeniging in 6én gfschrift van hetgeen op hetzelfde onderwerp betrekking heeft bevordert lift gebruik Zoodanig geschrift to doen worden is in de tweede plaats het doel dezer uitgaaf In de nieuwe uitgaaf zullen ook behandeld worden de t tisiiek der bevolking die der lichting voor de nationale militie en die der provinciale eu gemeentelijke financiën welke statistieken vroeger onder dm naam van Statittitcie beacheiden het licht zagen Oradrtjto regelmatigheid en spoed eene uitgaaf als deze CTiooren te kenmerken bestaat het voornemen Ma op zulk eene w z het licht te doen zien dat e uitkomsten van de behandeling van ieder onderwerp zoo spoedig mogelijk in afzonderlijke afleveringen worden gepubliceerd en dat ledere aflevering telkens op een geheel jaar betrekking heeft Tegenorei het denkbeejd van het Saffbl om voor Koningin Sophia een monument op te richten geeft de Njjmeegsc ie Nieumbode in overweging eene liefdadige initelling tot stand te brengen in welker gevel de beeltenk van Hare Majesteit kon worden geplaatst Wij kuizen geen partij maar meenen toch eenwoord van Waarschuwing te moeten uiten en herinneren hoe nadeelig bij vorige gelegenheden het opperenvan verschillende plannen heeft gewerkt Zoo lichtontstaat e n strijd over plannen den vorm derhulde en gaat de hoofdzaak de hulde zelve daaronder verloren Amb Cl Te Utrecht is Zundag een volksvergadering gehouden om leden aan te we en voor een vereeniging te Amsterdam die ten doel heeft om de thans bestaande i Standen door middel van een volksblad te zamcn te voegen en daardoor de harmonie der geheele Wereldmenschheid te veredelen 111 In het hij Almelo gelegen boaoh Tan doi Qraaf vanRechteren staat een boschwachterswouing In t vcrloopen voorjaar had de bosohwachter een oude laarsaan den achtergevel opgehangen en wilde ze eenpaar maanden later weder gebruiken toen hem bij hetwegnemen der l rs door het uitvliegcn van een vogeltjebleek dat een paar roodborstjes intusschen een aardignest hadden gebouwd iu den hiel der laars en ditreeds hadden gevuld met een half dozijn sierlijk gespikkelde eitjes De boschwachter had den goeden Inval de laars weder aan deu spijker tC hangen De roodborstjes bleken door de overrompeling geenszins afgeschrikt broeddqd Se eitj uit en lieten zich zelfs lu de laars op hun vindingrijk en zonderling nest gezeten door de nieuwsgierigen bezichtigen en wegdragen Sedert eenjg9 dagen kan men in de diepte der laars can zestal kleine n guitige kopjes zien die wellicht reed het tfti le plan overpeiiizend Mama en Papa spoedfg te Vdl B in hun Wilde jacht op de dnizende mugjes die door t fraaie bosoh dansen De vraag Is maar wellicht is t geen vraag voor de vogels zelven hoe komen ziJ er ultP Hoe werken zij zioh in de nauwe 30 centlnleters hooge schacht loadrec it naar boven Gelukkig vo6r hen weten de ondel ui er zeer vaardig intedalen en er zich weder Uittewerken zoodat de jonge vogels t ook wel te weten ziülen komen indien de een of andere hulpvMrdige hand van AlmeU e jelgdige vogel besch ermers hen daatin niet tegemoet komen De gewozfu leider der linkerzijde in de Deensche Folk tiiiag J A Jfinsen die tevens vioepresident vi n dat w tgev n4 lichaam was heeft een zonderlingen levensloop gehad Te Oldenze den 7n Januari 1869 geboren namen hem kort daarna zijn oud r8 naar Rukjobing mede alwaar hij reeds zeer jong in het schoenmakersvak werd onderwezen in 1824 werd hij als gezel aangenomen Negen jaren later vestigde hij zich als baas en nam tevens de betrekking waar van organist In 1838 verhuisde hy echter naar Slagelse en in 1841 naar Friederica Intusschen had hij druk dedgenomen aan de politieke bewegingen vui dien tijd en richtte in 1842 te Kopenhagen de Volksvriend op een democratisch weekblaadje Bij het optreden Tan Frederik VII nam hij als Tertegcfinoordlger Tan Rndkjbhlng iu de r dzaal plaats van welke vergadeni bij tot aau zgn dood deel uitmattte Ondaqks zijn gebjrekkige opvoeding bezat Housen Tcel kennis op verschillend gebied zonder een uitmuntend rrdenaar fp zijn gaf hij in het dol it blijken van sclicrpzinnigheid en vernuft tlie hem een goeden naam als spreker bezorgden Te Dowbaui in Rnraenië zijn weder 150 Joden uitgepiuiiderd 24 personen werden daarbij gewond één gi dood de Ruincnische Christenen wonnen hierbij 90 000 dukaten Uit Londen wordt aan de Télégraphe geschreven dat bij gelegenheid van de opvoering van l Arni Frilz in t Gaity Theatre door het Fransche tooneelgczelschap Febvre die de rol van Frilz gecreëerd heeft een groet in verzen reciteerde ter eere van den zoon van Napoleon III die de voorstelling bijwoonde Aal het publiek duidelijk teekenen van afkeuring gaf dat de ex Keizerlijke prii s met kreten van Sedan I enz werd begroet en dat de voorstelling eenige ogenblikkcn moest worden gestaakt Evenals onze visscliers ondervinden ook de Duitsche iu de Noordzee van tijd tot tijd last eu oiiaaiigeuaamheden van huune Eiigelsche confraters De Diiitsche Marine beeft de opdracht ontvangen de Duitsche visschers tegen de Engelsche te beschermen en men meent dat daardoor in de laatste dagen reeds dit voordeel is geboren dat een groot aantal Kngrlielie visclikotters zich weder van de N Duitselie kust hebben verwijderd Zuó althans wordt uit het Oldeaburgsche medegedeeld Op den 31 Mei jl werd te s Gravenhage eene vergadering gehouden door de kommandaoteu der bataillons rusteude schutterij in Zuid Holland Deze hoofdofficieren waren te zaïnen gekomen om te beraadslagen hoe zij zooveel mogelijk een einde kunnen maken aan den oiihoudbiren toestand waarin de rustende schutterij verkeert Deze toch telt circa 40 000 man met eene reserve van circa 30 Ü00 man die bij de tegenwoordige inrichting ongeschikt zijn tot verrichtou van eenigcn dienst in s lauds belang Zulk een toestand luidde het eenparig oordeelj kan en mag niet langer voortduren Ijiiiig genoeg i op eene schutterijwet gewacht Derhalve zelfde handen aan het werk geslagen en regeering en volk getoond dat de vaste wil bestaat om ons In den wapenhaiidi l te bekwamen Op het voorbeeld van Noord Brabant werd gewezen Dit toch heeft geleerd dat bij goeden wil nog wel iets van de rustende schutterij te maken is Met eenparige stemmen werd besloten tot oprichting van het Bond der ofticipren der Rustende Schutterij in Zuid Holland Deze vereeniging zal zich ten doel stellen P eenheid te brengen in de organisatie der rustende schutterij in de provincie Zuid Holland 2 zooveel mogelijk zich te oefenen in den wapenhandel 3 te trachten langs geleidelijken weg de rustende schutterij te doen overgaan in vrijwillig dienstdoende schutterij De Majoors de Constant Rcbecque Jcekel en v d Oudemeulen die in dezen het initiatief hadden genomen werd opgedragen de statuten van het Bond te ontwerpen die op de vergadering welke den 4n Juli a s te Rotterdam zal rorden gehouden in bespreking zullen worden gebracht Deze pogingen verdienen toejuiching en wij hopen dat alle leden der rustende schutterij hunne kommandanten zullen steunen in de moeielijke taak die zij vrijwillig op zich hebben genomen want dan alleen ia ecu goede uitslag van hun pogen te verwachten Stuurman W Haasnoot van de vischvangst Vrijdag te Katwijk aangekomen rapporteert dat hem 4 Russische monitors Maandag 11 passeerden komende uit de Oostzee wellioht om zekere beleefdheid te bewijzen aan de Turksche vloot Aan boord amuseerde men zich voortdurend met exerceeren om in hJudigheid niet onder te doen by de andere natie Men meld uit Oldambt Iu en A het dorp Noordbroek zijn een menigte jongeplanten vruchtboomen enz totaal vernield Rgke landbouwers en behoeftige arbeiders hebben des ochtendshunnetuingewassen uitgeroeid jonge boomen omgekapt en pompen verstopt gevonden Een oppassendwerkman had van zijne zuur verdiende penningen eenewoning lateu bouwen en toen deze bijna voltooid waswenlen des iMJphts alle miten Terbrijzeld Dit Tandalenwerk heeft al eenigen tijd geduurd ja zelfs iu denTorigen zomer hoorde men er van Wie de daderis of de daders zijn ligt nog geheel In t duister Vorens eenige advertentien hebben een aantal onderteekenhirs eeae belooulng van 50 tot 1000 gulden beloofdaan hem die deze zaak aan t licht brengt 1 Uit Oude Wetering gemeente Alkemade wordt gemeld Dat het geloof aan tooverij en hekserij ook in onze gemeente helaas neg niet is uitgestorven bewijze het volgende waarachtige relaas van de dingen die alhier geschied zgnV Zikerr turfseliipper alhier woonnchlig van meer den beslist christelijke beginselen vcrioor verlcdcu week door dood een zijner kinderen Kort daarop werd een tweede ziek Het werd door hevige ingewandspijnen gefolterd die met een soort senuwtoevullen gepaard giugen De vader wel onderwezen in de Schrift zocht daarin naar licht opdat hij mocht ontdekken wat de zaak der ziekte wa Bn ziet Gods woord wees hem aan naar zijn eigen verklaring niet alleen dat zijne kinderen waren betooverd maar ook door wie zulks geschied was De schuldige was zijn naaste buur een zedig wel ter naam en faam bekend staand meisje van ruim 20 jaar Aan den avond van den dag waarop hem deze openbaring geworden was lokte hij het niets kwaads vermoedende meisje zijne woning binnen sloot zorgvnhlig de deuren en beschuldigde haar daarap van door hare tooverkunslen zijn kind vermoord te hebben Nog leefde echter het andere en dit zou en moest zij op slaanden voet ontlooveren en genezen al zou hij haar ook met geweld daartoe dwingen Gelukkig werd het meisje dat op hartochtelijke wijs haar onschuld bezwoer door de te hoop geloopen buurt uit haar gevaarlijke positie gered Toen de vertoornde schipper zich op die wijze het afdoend middel om zijn kim te gonezcn ontrukt zag stelde hij den volgenden dag het tweede aangewezen middel in het werk Hij n ra een zwarte kip zette het arme dier in een nieuwe met water gevulde pan levend op het vuur liet haar goed koken en wachtte toen op de uitwerking Wat hij had mogen verwach ten Indien er geen kwade tegenwerking in het spel geweest ware gebeurde niet de tooferheks kwam zijne woning niet voorbij in de gedaante van het iKwoste meisje en dus bleef zijn kind ziek Ten einde raad heeft hij zich nu met zijn geheele gezin naar Amsterdam ingescheept om aldaar eene waarzegster te raadplegen Van de ruwe l handeling het meisje aangedaan is aangifte geschied bij de politie Te wenschen is het dat de verlichte turfschipper voor zijn vergrijp gestraft kunne worde maar ook al geschiedt dit toch zal het arme meisje in veler oogen de tooverheks blijven Een ieder weet welk een heerlijk geneesmiddel de teer is in geval van Bronchitii teering Catlmrren verkoudJieden en in t algemeen tegen alle aandoeningen van bronclie en longen Vele zieken helaas voor wie dit geneesmiddel uitstekend zou wezen gebruiken de teer niet hetzij uit tegenzin tegen den smaak hetzij dat het hun verveelt om het teerwater klaar te maken Dank zij het geniale denkbeeld van den Kear Gui ot Pharmacien te Parijs hebben al die min of meer rechtvaardige g ieven van de zieken opgehouden te bestaan Het la den heer Guyot gelukt de teer te omgeven met een licht bedeksel van doorscnijncnde gaUitinc en er ronde kapsnlcs van te maken ter grootte van een pil Deze kapsules kanjnen zeer gemakkelijk innemen op t oogenblik dat men gaat eten ze hebben volstrekt geen smaak Zoodra ze in de maag komen smelt de gelatine en wordt de teer opgenomen Deze kapsules zijn zeer duurzaam zóó zelfs dat de kapsules van een aangebroken flacon nog na jaren te gebruiken mn De teerkapsules van Guyot zijn een zeer ratioJeel geneesmiddel dat niet meer kost dan zes of acht centen daags en tevens ontslaat van het gebruik van alle borskruiden De heer Guyot kan slechts Instaan Toor die flacons waarop zich zijne handteekening bevindt gedrukt in drie IcUuren en die te verkrijgen zijn te Gouda bij Zeldenrijk drogist en in de metste apotheken Burgerlijke Stand OEBORENi 9 Jnnr Mirmaa H BriaaDE ouden M vaa Wclzmir en J M Bikker 10 uaa oaderi P M Holthoisen eii J van den Berg OVERLEDEN 8 Juni P Kooien j 10 m CF SparDRaij Ï4 d q Q Nienwveld m ADVERTEOTlfiW Bevallen vau een oon A A E TAN DEE WANT VAK HküVEN Selierpenzeel 9 Juni 1877 GEMEUBILEERDE KAMERS worden met primo JULI e k TE HÜÜR gevraagd Adres met franco brieve onder letter E E aaa het Advertentie BuSlbu van A KOK CoMP Boekhandel Gouda WORDT GEVRAAGD EEN buiten Inwoning of IEMAND eenigzins met het Vak bekead Adres aai tet Bureau dezer Courant