Goudsche Courant, woensdag 13 juni 1877

Te Gou4a BIEDT MEN EEN HUIS MET TP op eette der aangenaamste Standen gelegen TB KOpP aan Brieven franco ontfer de letters Z C aan de Boekhandelaars J van BENTÜM en ZOON te Gouda Men VRAAGT TEN SPOEDIGSTE een NET FATSOENLIJK tusschen de 16 pf 18 jaar oud die ligt huiswerk kan verrichten Adres Juffrouw van GENT Hooge Gouwe HAKTING Frères Oouda Oostha7en B14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spéeialité d Agrandisaements et de Portraite emaillés Openbare VerJtoopingf VA5 TDifËiEHimm op VRIJDAG den 16 JüNIJ 1877 des voormiddags ten 11 are in de Herberg van den heerVAN NIEKERK aan het Dorp van WadSnxveen Breeder bij biljetten en information ten kantore van den Notaria A N MOLENAAR te Waddinxvten GOCSA DECK VAN A BsiNKUAN Door de menigvuldige blijken van belangstelling eu de voortdurend goede behandelingin het Gasthuis alhier ondervpnden bij gelegenheid mijner ongesteldheid die mij gedurende zoolangen tijd hier deed big ven betuig ik langadezen weg mijnen hartelgken dank niet bet minstaan de HH Geneeskundigen M SPRÜIJT enDr ü r BUCH nER die voortdurend allesdetlen wat zjj konden om mjjn lijden te verzachten e mgne genezing in de hand te werken hen inzonderheid zij mijne diepe erkentelijkheidtoegebracht Zij kunnen verzekerd wezen datde wijze waarop zij mij behandelden mg gedurende mijn geheele leven in dankbare berin nering zal bjjbhjven Gouda 9 Jani 1877 L COPPEJANS y Jiekendmaking ingevolge art 38 van het WeÜ oek van Koophandel Bij akte op fia il9 Mei 1877 voor den te MoUerdam residefenden Notaris HENDRIK PIBTER MARONIER gepasseerd is dte naamlooze Veaoootschap DESTEARIimBSEmBftlËKGOIlDl gevestigd te Gouda voortgezet voor den tjjd van 20 jaren ingaande den 1 nuari 1878 en alzoo eindigende den 31 December 1897 Bij diezelfde akte zjjn de statuten dier Vennootschap aanvangende met den4 Janttsri 1877 gewijzigd Op deze voortzetting en wjziging is fle Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 8 Mei 1877 n 15 De akte van voortzetting en wijziging is in haar geheel geplaatst in de Staata Courant van den ö Juni 1877 n 133 H P MARONIER Rotterdam 9 Juni 1877 Netarig M Aan belangstellenden wordt b j deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben ZATERDAG 30 JUNI a s eu de Ballotage Lijst aanstaanden ZATERDAG 16 JUNI GESLOTEN wordt alsmede datkinderen zonder behoorlijk toelicht voortaan niet meer tot de Sociëteit worden toegelaten en zonder eenige consideratie geweerd zullen worden Het Besttjub Mr P J SNEL President H JA GER Secretana Gouda li Juni 77 Bekwame NAAISTERS Prot Godsd kunnen teg en FLINK SALARIS direct geplaatst worden op het Atelier vai D SAJtfSOM P S Onnoodig idch iran te melden zonder de noodige BEKWAAMHEDEN VOOttTZETTIlXG der Openbare Verkpoping VAN MMFACTIRE in het Lokaal wijk K N 237 aan de Peperstraat te gouDA op WOENSDAG 13 JÜNU 1877 des Voormiddags ten 9 nre TERING LONGZIEKTEK VER OÜDBEID BOEST TEER YAN GÏYOT TAR GDIDT Ceconeenlreerde Likeur lENE fiECRUIKSAAHWUZDHG IS BIJ WSWL FUCDN GEVOEG j Talrijke Namaaksels ieder die het echte product van de MHVHider den heer GuYOT apothekor te Parys wl gebruiken gelieve er vooral op te letten dat de handteekening GUYOT Qf DBIB ICLEUBSlf Op het etiquette moet zijn gedrukt Te Gouda bij J C Zeldenrijk roogistesla de meeste Apotheken te bekomeD f4 De ver ijkende analy e lioofl bcHezpii rtat de namiwkfols van de eohte v richillpn dioor Jiuniir zaul ll tl lllll iMi ile liiievee lieid leci Uu ïij Iwvalien L e lieer üutoi iniii olocjili lie eiei liiig vtdaibur Tii der vao iijne baodteakeniog ïOoriiOTW productoB An tberln ftIondva er iu flacoua tegen fl 1 7S en fl 120 en SO et van Dr J Q POPP k k Hof T nd rta van Z M den Keiter van Ooaleorijk te Weenea is hst voortreffelqkate middel tegen ffamMtiaoheUady pijn bij ontatekiiig zwellen en Eweren van bet tmd vleeach het loat den aaowetigen tanda f sp en voorkomt de uieuwe vorming daarvan maakt loastaande tanden weder vastidoor veinerking van het tandWeeaoh en daar het van alle sctadelijkc stolfen reinigt geeft het den mond een aangenamen friaaiAen reak terwql het deu onaang iameu reiM wddra doet verdwqudn Dr Popp saroiaatisekTandzeep MSTIIISI Zy maakt de Tanden zuiver it zooder het jmail aat te doen bewaart ze voor iekelqke aandoeningen ei houdt den mond friseh Het atnk kast 40 Gta en ia toereikend vooreen haflf jaar Dr Popp s AaatheriQ Taodpasta tot reiniging Versterking n bebond der tanden tot verwijdering van een onoaagenamen reak en van kalk j Dr Fopp s Plantaardig Tttndpaedflr reinigt de tanden verdrijft de zoo laatige kiuk en maakt het glazuur ateedi helderder en fijner Dr Fopp è l andplombeónel waarmede men telf hoUe tanden kan vnlkn Waarschuvsring Alle besfaande namaakaela van AnatherinMondiratvzijn alleen op de Uchte gdoofwaardigheid van het Publiek berekend en hebben zeer veel aohade ten gevolgagehad of hebbep geheel geen werking teweeg gebracht daarom waarschuw ik biermede het geëerde publid voor aakoop van isulke namaaksels i lit 3 O Popp k k Uof Tandirta en Uitvinder der AnatherinFrepa xaten te Weenen i Te verkrijgen Ie Sonda by L Sdhenk winkelier op da Hoogstraat A 123 te Hotterdam bü F E van SantaB Kolff apoth en A Sohippereijn £ Co blanwe poroeleinwinhnl te a Hage Hy J L F Snal é apoth te Delft bij A S van Bijn en J Ëi Kanweuhoven ts Schiedam bij C Malta fi Us leiden by E Ifoordijlil te Utrecht by F Alteiia en Kraan te Anuterdam by F V Windheim Cb en H H Uloth Ct apoibek tS Oudewater bij X J Tttt Treamiogeo te SsoooDkarea bij A WoM MTRANOiliR der GOUDSCHE COURAIVT TOOK DE TWEEDE SAMEE DEE STATEMEHEEAAL OP 12 JUHI 1877 In de Districten Groningen Steenwgk Haariemmermeer Brielle en Goes heeft in dit jaar geene Verkiezing plaats Van de Districten Dokkum Alkmaar Middelburg en Zierikzee worden de uitslag eerst morgen of overmorgen bekend GOUDA aftr Lid Mr M Bichon van IJeielmonde Uitgebrachte stemmen 2258 Blanco s enz g Geldige stemmen 22ö2 Volstrekte meerderheid 1127 Herkozen Mr M Bichon van IJsselmonde met 1189 stemmen Mr P P van Bosse verwierf 1037 stemmen en voorts de Heeren Wflnmalen 13 Patgn 4 Bmpimelkamp 2 stemmen enverscheidene personen één stem GOUDA Vacature ontstaan door het bedanken van Dr A Kuijper Uitgebrachte stemmen 2263 Blanco s enz 25 Geldige stemmen 2238 Volstrekte meerderheid 1120 Gekozen Mr J G Patijn met 1132 stemmen Dr T C L Wgnmalen verkreeg 1092 stemmen ZUIDHORN aftr Lid Mr E J J B Crtmere Herkozen met 423 van 646 stemmen APPINGEDAM aftr Lid J Sehtpel Herkozen met 872 stemmen APPINGEDAM Vacature ontstaan door het aannemen van eene rechterljke betrekking door Mr D de Ruiter Zijlker Herkozen met 809 stemmen WINSCHOTEN aftr Lid Dr W J A Jonckbloel Herkozen met 364 stemmen Freseman Viëtor 308 ondnidetijk telegram ASSEN aftr Lid Mr L Oldenhuis Gratama Herkozen met 638 temmen Savomin Lohman 135 LEEÜWABpEN aftr Lid Mr S Hingst Herkozen met 875 van 1264 stemmen SNEEK aftr Leden Mr S Wijbenga en Br W H Idzerda Niet ontv gen ZWOLLE aftr Lid Jhr Mr A Sandberg Herkozen met 1025 sfeaunen Van Dedem 893 ALMELO aftr Lid H A hmnger Herstemming tusschen het aftr ïad met 1032 en Mr G M van der Linden met 909 stemmee Jhr Mr W C M de Jonge 197 DEVENTER aftr Lid A Baron Schimmelpenninek v d Oije Gekozen Mr A van Delden met 1355 Het aftr lid verkreeg 992 st ZUTFEN aftr Lid Mr L E Lenting Herkozen met 1548 stemmen Mr A P B C Baron van der Borch van Verwolde 966 ARNHEM aftr Lid Mr W II Dullert Herkozen met 1382 st mmen Van der Hoop 485 NUMEGEN aftr Lid Mr C J A Heijdenrijck Herkozen met 1176 stemmen Most 412 TIEL Het aftr Lid Mr H A Ridder van Rappard verlangde niet herkozen te worden Gekozen Mr H J Dgckmeester met 1001 stemmen Van Goltstein 604 de tleer 367 AMERSFOORT aftr Lid Mr JE Baron Mackay Herkozen met 1167 stemmen Van Goltsteiu 771 UTRECHT Het altr Lid Mr J Messdiertfban Vollenhoven verlangde met herkozen te worden Gekozen Jhr Mr J Roëll met 957 stemmen De Geer 680 HOORN aftr Lid J D Fransen van de Putte Herkozen met 1211 stemilien HAARLEM aftr Lid Mr C J F Mirandolle Herkozen met 939 stemmen Barge 224 Bmmmelkamp 60 AMSTERDAM aftr Leden Dr T J Stieltjes Mr M J de Lange en G Fabius Herkozen Stieltjes met 1396 stemmen gekozen Mr J W H Rutgers van Rozenburg met 1369 en P H Holtzmann met 1157 stemmen Voorts verkregen het aftr lid Fahjus 308 Savornin Lohmann 96 Keuchenius 94 st Het aftr lid De Lange was geen candi daat gesteld LEIDEN aftr Lid J Mr J L C v d Berch v Heemstede Herkozen mft 1125 stemmen Neeb 926 DELFT Het aftr Lid J L NierstrSka C Jz veriangde niet herkozen te worden Herstemming tusschen Mr A M Schagen van Leeuwen mei M64 en S Gille Heringa met § 93 stemmen Op generaal von Wrangel waren 397 op Star Numan 45 stemmen uitgebracht ROTTERDAM aftr Leden W A Vindij Verbrugge en Mr H C V niera van der Loef Herkozen met 1010 en 1017 stemmen Keu I cheniua 403 Wijnmalen 399 3 GRAVENHAGE aftr Lid Mr R J Graaf Schimmelpenninek Herkozefl met 729 stemmen MaWer 551 DORDRECHT aftr Lid J P Bredius Herkozen met 909 stemmen Voorhoeve 393 GORINCHEM attr Lid Mr J J Teding van Berkhout Herkozen met 1059 stemmen Van Tienhoyen 602 s Jacob 432 BREDA aftr Lid Mr A F X Luijben Niet ontvangen TILBDRG aftr Lid Jhr Mr J B A J M V Uijen Herkozen met 988 van 1084 stemmen EINDHOVEN aftr Lid Mr A J H van Baar Niet ontvangen EINDHOVEN Vacature ontstaan door het aannemen van eene rechterljke betrekking door Mr P J A Smitg Niet ontvangen MAASTRICHT aftr Lid Jhr G E F X M Kerens de Wijlré Herkozen met 1105 stemmen Van der Maesen 682 ROERMOND aftr Lid Mr E F LambrechU Herkozen met 1328 stemmen Van dfer Maesen 268 BOXMEER aftr Lid Mr J E L Eaffmaw Herkozen met 1 78 van 1455 stemmen a HERTOGENBOÖCH aftr Lid Mr F J E van Zinnicq Bergmant Heïkozen met 1135 van 1162 stemn n GovDA Dbok TAjr A Brisxiiik 3f T