Goudsche Courant, vrijdag 15 juni 1877

1877 Vrijdag 15 Juni N 1997 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertenüeiiiad voor Gouda en Oinslreiien H 1 1 ge uimtii de veiiimiwbii Ijidien wg den uitslag der gisteren medegedeelde en later bekend gewordene verkieziogen samen vatten komen w tot dit reanltaat Herkozen zyu 31 leden der kamer gekozen zyn 6 leden waaronder 2 oud leden de heeren Kut6EB8 en TAN Deldik en 4 die thans voor het eerst znllen zitting nemen de heeren Patun HoËLL Dmckheisstke en Holtzhanii Niet herkozen werden de volgende leden die op nieuw eene candidatuar hadden aangenomen Mr A Babox Schimmblpenninck van dee Oïe antirevolniionair vervangen door Mr A van DklDKN liberaal G Fabuis conservatief vervnn f ta door P U Hoiyrz ANN liberaal L e hh DieiBfl Paton Roüll en Duckmcestbk allen libersal verrangen de heeren de Lanoe hberaal KcMPER antirevolntionair van Vollknhoves idem en van Kaffard conservatief üe liberale party wint dns indien de districten Dokkum Alkmaar Middelburg en Zierikzee hnnne tegenwoordige afgevaardigden herkiezen vfjf stemmen Daarenboven komen hare candidttten te Almelo en te Ueltt in herstemming welke districten thans conservatieven afvaardigen De liberale partjj heeft das reden om tevreden te z jn over den uitslag der stembus Zy heeft esne glanngke overwinning behaald Wat zal zö nu uoen Zal nu eindelgk d tgd daarzgn om de schoolw l flink te wgzigen Zal na het oogenUik zgn gekomen om ons belastingstelsel grondig te herzien onze kieswet te veranderen Wg honen het Mr Kappegne vrilde den uibilag der stembus afwachten Welnu de stembus heeft gesproken Dat men thans bandolel In ons eigen district is ook eene overwinning behaald al moge bet dan eene overwinning zgn die ons bg den oppervlakkige eenigszins belachelgk maakt Want het is alleen du oppervlakkige die over het hoofd ziet met hoeveel moeme dergelgke overwinningen worden bevochten die vergeet dat ook andere districten meermalen afgevaardigden van verschillende richting kozen die er met op let dat er toch altgd winst is behaald Wg zgn op den goeden weg Dit verheogt ons en wg wenscben onze geestverwanten daarmede geluk Wil zus OP DEN eOEDEN WEO LAAT 0 8 TSACHTEN ZK OF TI BLIJVEN BUITENLAND littHenlaDdsch Overzicht Van het oorlogitoaaeel geen nieuws I Fransche legitimisten hebben voor de ultramontaoeu moeten bukken De vrede is tot stand gekomen coodat ds dieoareu vso koning Hendrik V Ohaobord het tegenwoordige kabinet zullen steunen en el op de volgende voorwaarden Mac Mshon heeft verklaard uiet te verlangen dat hij president voor het leren werd maar dat hg tot 1880 het geïsg volgens de constitutie zou uitoefenen U de senaat hem ateunie e legitimistisohe osndidaten die kans vstt slagen hebben zullen door da administratie gesteund warden Opneming vsn een royaliet ia bet kabinet heeft de part vooralsnog niet kunnen verkrijgen Ibt bsriekt dat de bureaux van de drie groepen fo linkerzijde eene byeenkomit hebben gehouden Waarin gehandeld is over de gedragalgn door de npublikeinen b f de wsder byeenkomst der Kamer l volgen ia onjuist Op gesag van den Mmiltur iwrd dit bericht overgenomen door verscheidene Ën gelsche en Duitsche bladen waaraan wij het outlceud hebben Voortdurend lateu de Dnitscbe bladen zich hoogst ongunstig uit over deu toestand in Frankryk en Bchrgvrn dien in hoofdzaak toe aan de woelingen en de eiscben van het uttramontanisrae De Nordd jUg Zeitunff stelt de uUramoutaneu alleen verantwoordclyk foor den val van het ministerie Jules Simon tfrwgl de NattoHoi ZeiiuHg ouder den titel De senaat en de vrede van Europa de gevolgen bespreekt van de uitspraak der outuindiog door deu senaat die het blad zeer ernstig inziet Van de beslissing van dat staatslicbaam hangt volgens de Naiional ZeitMng de vrede in Europa af want als i j gunstig is voor de legeering zal onder den een of anderen vorm een cOHf d etat volgen waaVdoor een altramontaausohe regeering tal ontstaan die deu vrede ernstig tal bedreigen aangezien Europa over loodadige rrgerring reeds uitspraak gedaan heeft Het sobijnt dat de heer Jules Simon in liju bUd deEcfao nuiversel heeft geantwoord op het artikel in de NatuMid Ztümig en wel in dien sin dat het gevaar hetwelk men in Frankrgk meent ts zien niet oo eruatig is als bet wel sohgnt Daar echter de tekst van het artikel van den heer Simou nog niet bekead is zou men hokt vsleohe oonclusies maken loodat het oordeel daaromtrent dient te worden opgeschort De Nordi Mig Zeitunf deelt mede dat de heer Falk minister van onderwgs ter bespoediging van het onderzoek der nieuwe onderwijswet zonder te wachten op de memorie vau toelichting het ontwerp san de betrokken miaisteis toegezonden heeft ten einde zg de gewichtige quasMi voorloopig kunnen leereD bëoordeelen De volgeode opmerkingen van den correspondent der Timei achten we beUugrgk genoeg om ook hier een pUats te even Reeds nu zoo achrgft hg wordt de vraag geopperd of de wijziging vau hel kabinet op de natie inderdaad wel zulk een oiiguostlgen indruk heeft gemaakt als velen beweren De sland vau de koersen is geen zuivere maatstaf Vooreerst heeft de regeeriug gelegenheid om de koersen op te houden ten andere igo grooie speculanten allgd op de hand eener krachtige rc $eeriug ten derde viel de 17e Mei zamcn met het teruggekeerd vertrouwen over deu staat van zaken in het Oosten De rrcli ten brachten iu Mei meer op dan de raming en in de tweede helft was de opbrengst grooter dan in de eerste helft Daaruit volgt echter uiet veel meer dan dat in Frankrijk nlgemeene wclraart heeraoht Omtrent den indruk van 16 Mei vult daaruit niets met genoegzame zekerheid af te leiden Men beweert dat ten aantal ondernemingen bouwen van fabrieken en dergelgke uitgesteld zgu tot het volgende jaar wegens den onsekeren stand der binnenlandsche politiek De ooreaak is deiikelgk eene geheel andere De zoogenaamde article de Parit die naar men berekend niet minder dan 170 000 werklieden mannen en vrouwen bezig houden vinden dit jaar veel minder afatt omdat er veel minder orders kwamen uit het Oosten waar verbazend veel van dit artikel wordt verbruikt Zoo Igdt ook Troyes omdat daar de fez gemaakt werd en de Turken het nu zonder dit hoofddeksel schijnen te doen of niet bg de Franschen ter markt komen Over het geheel genomen bekommeren de Fransche kooplieden zich weinig over liet rrgeeringsstelscl waaronder zy leren mits slechts de orde worde bewaard en in een brief uit Parijs wordt dan ook de meening ontwikkeld dat 16 Mei inderdaad veel minder bezorgdheid heeft gewekt dan aauvankelgk werd beweerd Natuurlgk wordt hiermede bedoeld niet de eerste oppervlakkige indruk toen men nog kon gelooven aan eene zeer arontnurlgke staatkunde tegenover het buitenland maar de indruk na de geruststellende verklaringen Het is waarschijnlgk sohrgft deze correspondent en dit komt overeen met wat reeds een paar dagen geleden werd gezegd dat de president bg eene ontbioding veel meer stemmen nebben sal dan men zou verwachten wanneer men in atnmerkiag neemt dat de oon aervatieve groepen elkaar eigenlgk nog meer verfoeien dan z j gezamelgk ti rspsblikeinwi De Etoüe Beige zegt naar aanleiding van de planuea die luejl volgen den Echo du I arlötent aan Malou toescbipft Wij hopen het maar rekenen niet veel op dennogelijkheid van het tot stand komen van die overeellstemming na al wat er in de Kamer gebeurd is Slechts één middel zou er zgn en dat is san art 46 dezelfde beteekenis toe te kennen als aan art 126 van de kieswet en art 66 van de strafwet ên daarvoor zou t noodig zijn uit de Annala parlemenlairet de redevoering vaj den Minister van Justitie en de verklaring door den Minister van Financien iu de Kamer afgelegd bg de behandeling van het ameudement Frère Orban te schrappen en dat zou even vernederend voor het Ministerie als onaannemelijk voor de rechterzijde zgn 1 Wanneer de Minister een ander middel weet te vinden zon hg al heel vernuftig zijn Ook het clerioale JounuU de BruretUt spreekt het gerucht tegen België schgnt dus indien de Koning ze goedkeurt begiftigd te zullen warden met eene wet die aan de bemoeiingen der geestelijken melde verkiezingen wettelgke sanctie geeft 2oudag 11 hebben te Home de verkiezingen plaats gehad voor de gemeenteraden en pcovinoiale raden de clerioalen die zooels meo weet voor de kamer slechts teraluiks stemmen maar bg de andere verkiezingen al hun kracht inspannen hebbeu niet één hunner candidsten er doorgekregen de liberale Igst zegevierde wat des avonds aanleiding gaf tot eengroote volksdemoQstratie op bet plein Golonua Uet Ëngelsehe lagerhuis heeft met 155 tegen 50 stemmen op nieuw bet voorstri verworpen tot afschaffing van de doodatVaf BINNENLAND GOVOK l9 f 1877 Overzicht van het getal iï JN en het getal uitge brachte stemmen in het DISTRICTEN nbaidkiesdiitrict Gouda Öetel Witte Blaauwe kiezers Billetten Bdletten fiouda 485 824 324 Oudcwaler Hekendorp é 100 78 76 S2 19 19 Langeruigewcijde i 44 21 21 Bodegraven 177 86 86 I apekop 24 14 14 Woerden 178 114 114 Nieuwkoop 98 59 59 Zevenhoven 50 35 35 Rietveld 37 24 24 Waarder 46 30 80 Barwoutswaarder 25 8 8 Boskoop 97 76 76 Waddinxveen 133 84 84 Zevenhuizen 91 62 62 Bleisn gk en Moercapelle 89 48 44 Reeuwijk 123 57 57 Moordrecht 81 68 57 Nieuwerkerk 60 31 31 Csppelle op den IJssel 66 28 2 Ouderkerk en Krimpen a d IJkI 102 57 57 Lekkerkerk Krimpen op de Lek Berkeuwoude 116 59 58 66 84 86 34 24 24 Gouderak 54 28 28 Schoonhoven 164 113 113 Bergsmbaoht 120 72 72 Ammerstol 27 21 22 Stolwijk 108 63 6S Haastrecht 75 64 64 Vlist 29 18 18 Mijdrecht 11 85 86 Wilnis 9 60 61 Zegveld i 6t 88 38 Kamerik i Kockeugen W U 71 71 j 84 24 Harraeleu en Veldhuizm 106 61 61 Linschoten Snelrewsard 104 1 50 50 Montfoort en Willesoop 93 84 S4 Vinkeveen 78 8 89 Xoti 8714 1 2258 1 2261 ff s