Goudsche Courant, vrijdag 15 juni 1877

ifadat gisteren on fitranummer met Jen uitslag der verkiezingen was afgedrukt ontvingen we nog de volgende telegrammen Sneek Herkojen Dr V H Idzerda met 1947 en Mr S Wijbenga met 1943 van de 2968 stemmen Brada Ea koz u Mr A p X Lugbc tt met loll stemmtn Mr J H vuu Micrlü vuwierf 762 en A F de S ivoriiiu Lohnian 75 st Eindhoven Herkozen Air A J H van Baar met 1Ü93 en Mr P J A Smitz met 1U85 van de 1205 stemmen ZierikZSe Herkozen J J van Kerkwijk met 811 stemmen A de Vlieger verkreeg 100 stemmen Dokkum Hcrkozem Mr B P Baron Hariiixma thoe Ülooten met 1073 stemmen Prof A Brummelkamp 704 Middelburg Herkozen Mr D van Eek met 1214 stemmen J Wolber 854 Tot secretaris der Kamer van Koophandel te Gouda is benoemd de heer Mr J Fortuijn Droogleever alhier VERGADERIXa vaneden GEMEENTERAAD op Vrijdag den 15n Juni 1877 des namiddags ten 2 ore waarin zal worden behandeld Het rapport der Commissie belast met de opneming der rekeningen van de Instellingen van Weldadigheid dienst 1876 Een voorstel van Burgemeester en Wethouders betreffende het verzoek van den Heer G Belonje om te worden ontheven van t gebruik v gerioleerden grond Te benoemen Een hulponderwijzer aan de Burgerschool voor jongens bel tst met het geven van onderwijs in de Fransche Engelsche en Iloogduitsche taal De Onderwijzers vereeniging in t 7de district van ZuidHolland heeft in hare vergadering van 9 Juni jl na eeue belangr ke discussie op voorstel van den heer L Akkerhuijs JËz van Schoonhoven met algemeene stemmen besloten aan bet voorloopig Beatunr der rereeniging Eigen Hulp in bedenking te geven zoo spoedig mogelijk een beknopte goedkoope brochure te doen uitgeven of andere middelen te b ramen om meer licht te verspreiden over de werking van dergtlyse vereeniging in Oostenrijk ten einde daardoor in Nederland in t algemeen eu onder Kederlandsche onderwijzers in t bijzonder 4dgemeene deelneming te wekken In den vroegen morgen van heden is bij een steenfabrikant te Gouderak door de Rijkspolitie een meisje beueden de 12 jaar oud werkzaam bevonden en ten gmrolge van dien procesverbaal tegen den overtrt dtr opgemaakt Tot dijkgraaf van den vcrecnigden polder te Boskoop is gisteren door stemgerechtigde ingelanden in plaats van ijlen den heer J Houftmau gekozen de beer J Van Hoff Door de Raden der gemeenten Waarder Barwoutswaarder en RietvelJ is tot secretaris benoemd de heer W Paling la ter vervanging van Mr J Bredius Tot lid der Provinciale Staten van ZuidHollandvoor het kiesdistrict Rotterdam is gekozen de heerD L Wolfson Gepasseerden Dinsdag zijn voor de Arr Rechtbank te Rotterdam behandeld de navolgende zaken 1 Contra B Stevens sjouwer te Gouda tweemaal aangeklaagd wegens mishandeling 2 Contra D Stevens Jr sjouwer te Gouda aangeklaagd wegens beleediging in het openbaar tegen een agent van Politie tijdens deze was in de uitoefening van zijne bediening en 3 Contra H P Backers Sigarenmaker wonende te Gouda aangeklaagd wegens mishandeling De officier van justitie heeft tegen den eerste beklaagde geeischt drie maanden cellulaire gevangenisstraf en twee geldboeten ieder groot ƒ 8 Tegen den tweeden bekhiagde ƒ 100 boete of veertien dagen cellnlaire gevangenisstraf en tegen den derden beklaagde veertien dagen cellulaire gevangenisstraf CD ƒ 8 boete en allen m de kosten des noods invortlerbaar b j lijfsdwang De uitspraak is bepaald op aanstaanden Dinsdag De minister van justitie baron van Lynden van Sandenburg zal zich den 21n a s naar Msrienbad begeven ten einde aldaar geruimen tijd in het belang zijner gezondheid te vertoeven De T d geeft bare laatste lijst van giften tef viering Tan het gouden biaschopsfeest van Pius IX Zy heeft in het geheel ƒ 48690 22Vj ontvangen De Haagsche correspondent der Gr m Cri Terneemt dat bq de begrafenis van H M de Koningin getrouw de regelen zullen worden gevolgd die bij de tenurde bestelling van vroegere regeerende rsntea en Torstiimen werden inachtgenomen Met éen Tcrscliil nochtans Terwijl vroeger in do Kerk te Delft een sombere versiering werd aangebracht alleen vanwege degenen die de plechtige begrafenis bestierden is thans aan eeuige dames vergund daaraan mede te werken door een rouwdeooratie saam te stellen uit iminortellenkranjeu Verschil lende dames uit de hofdstad hebben haar krans daartoe reeds opgezonden De eorrespandent deelt voorts nog eenige kijïonderhcden mede uit do laatste levensdagen der beminde Koningin Toen Hr Ms grootmeeSteres de edele vrouw voor het laatst aan het ziekbed bezooht moet H M bij het zien der tranen die het eerbiedwaardig gelaat der eerste barer vrouwen bedekten met schier verstikte stem haar hebben toegcfiuistcrd Ween niet mijn waarde het leed van hen die mij omringen maakt mij het sterven zoo zwaar Bij een der laatste consulten van de genc hefren vroeg de ontslapen Vorstin Welnu mijne hleeren En op de verzekering dat men nog hoop had op haar herstel schudde de Koningin het hoofd en zei met aandoenlijke k ilmte Och neen ik gevoel dat mijn tijd diar is maar ik vrees de grootc reis niet En liet H M er na een kort oogenblik op volgen mijn arihcn zullen mij iiet missen De overigen Verder waren de woorden der Koningin niet te verstaan Hij deeli ten slotte nog mede dat vola pns veilangcn der overkdeu Koningin aan elk der dames die haar steeds omringden en voor wie zij meer een leidsvrouw en vriendin dan een gebiedster was een der kleinodiën die zij in haar leven droeg als souvenir zal worden of reeds is ter hand gesteld Te Amsterdam zijn reeds volgens het H doOrvele ingezetenen de ingevulde beschrijvingsbiljettenvoor de inkomstenbelasting verzonden en naar hetgerucht wil zijn de voorloopige uitkomsten van dienaard dat op een gesamentlijk inkomen van niet verbeneden de 100 milUoen gulden mag gerekend worden Is dit bet geval dau zal de percentage niet behoevente gaan boven de 2 pCt die aauv nkelyk mogen orden ingevorderd zoodat hij nog 1 2 pCt bigft beuedenhet bedrag dat voor de equivalentbelasting in de laatstejaren werd geheven lutusschen loopt er een andergerucht dat van zeer bedenkelijken aard is Men verbaalt van personen die van plan zgn hun inkomen veelte laag op te geven men spreekt zelfs van een derdeen nog minder Hiertegen komt het blad met nadruk op f Volgens de mecQiug van den minister van oorlog heeft de Tertronwelijke circulaire de zoogenaamde parapluie circulairc van 22 Maart jl oorspronkelijk alleen bestemd ter kennisneming voor ofHcieren door hoogst afkcuringswaördige onbescheidenheid haar vertrouwelijk karakter verloren Verscheidene stukken dier circulaire toch r ijii door de pers publiek geworden en hebben aanleiding gegeven tot verlfeerde opvattingen omtrent haar geest en haar strekking In verband daarmede acht de minister het wenschelijli dat de circulaire alsnog in haar geheel ter algemeene kennis ivorde gebracht en ter stipte naleving aanbevolen Zij is tot dat einde in het Recueil Militair geplaatst De Belgische mijnwerkers zijn gelukkig met het lot Zekere Paulus Goret te Gelly heeft den prijs van 30 000 franken in de laatste trekking der premieleening van Antwerpen gelrokken terwyl de mijnwerker Mayné te Lodelensart een prijs van 6000 franken won De groote prijs van 100 000 franken in de premieleening van Brussel is onlangs te beurt gevallen aan een mijnwerker te Damprêmy De schrijver der brieven uit de hofstad in de Amh Cl over de vereering der nagedachtenis onzer betreurde Koningin sprekende zegt o a Maar nevens standbeeld of gedenkteeken door vrijwillige giften gesticht zal er binnenkort hier ter stede een inrichting verrazen die naar ik hoop naar de overledene zal worden genoemd Eerstdaags zal bij den Haagschen gemeenteraad waarsch nl jk een voorstel inkomen tot oprichting eener hoogere burgerschool voor meisjes Indien dit voorstel naar ik verwacht aangenomen wordt dan hoop ik dat men aan die school den naam van Koningin Sophia school zal geven Geen waardiger gedenkteeken voor deze hoog ontwikkelde vrouw dan zulk een school aan welker leerlingen Koningin Sophia als een voorbeeld ter navolging moet voorgesteld worden Geen beter bewijs Tsn waardeering der ontwikkeling der hooggeplaatste vrouw dan het scheppen van een instelling die het peil der ontwikkeling van de vroaw verhoogt en aldus dé heilzaamste maatschappelijke vruchten zal dragen 1 Het Ned Landhaishoudkundig congres te Assen ia thans definitief ee n jaar uitgesteld Het verslag uitgebracht door de heeren Th J Waller en W Sluis ais commissarissen der Nederlandsche Regeeriog op de in list Tooijaar te Hamburg gebon den Inlernntionnle Ttentoonstclling voor melk en zuivelbereiding is thaps in de Siaai Ct verschenen De indruk door dece heeren ontvangen van het Nederl gedeelte der tentoonstelling Js verre van gunstig In de eerste plaats had naar hunne meeniug de Nederlandsche landbouwstancj meer en beter moeten exposeeren Alleen het artikel kaas kon met buitenlandsche producten wedijveren wat echter de bofer betreft stond Nederland ook ten opzichte der bewerking verre ten achter en volgens het oordeel van commissarissen is het feit dat onze boter nog zoo hoog staat aangeschreven eehsdeels het gevolg van de gelukkige gesteldheid van onzen bodein anderdeels een teren op ouden roem Indien NederUnd zich niet veel meer dan thans op de wetenschappelijke beoefening der boterbereiding toelegt dau zal het spoedig geheel door het buitenlond worden overvleugeld Ernstig drintón de heeren Waller en Sluis aan op uitbreiiMng en verbetering van het landbouwkundig ondertfij zooalsj dat i4 Engeland Puit hland tot lel ijin Eii and MtiM vindt meer4eie Rijksinrichtin ij dan de eiMle schodl te Wi onjngen achteul zij dringen npo ig Dr l E P campbell te s Iffige Ifeeft aani en luU van Beheer van Het Ned To eel het venangei tlikennen gegevni om in het mlge d wintlrseu eiiniet als Haalseh directeur 4an de yèreAigingl ii functie c bl veil geuoemde ttAad heen dltt veiuw I gen reeiia ingewilligd tl i 1 Bij de wedrènlien van Ix ngcl l4 np werden hls Wkfe tKiiir iiii 4dames hoeden van ej gnld stroo ow roerkt s Lait B middelen or r de vijf maanden dein jaars tebben omgebracht 37 $2 848 1fl zgnde ƒ 989 198 09 meer da t u hetzelfde tijdvak van 1876 Derailing Jbedroeg ƒ 87 245 432 15 Een jonge dochter van 80 jaar dje tot de uiterste ellende scheen Tcrvallen te zijn is te Niort overleden In de aan stukken rallende kast di met een ilecht bed het geheele menblement barer kamer mit Imaakte heeft men 293 000 frans in goud gevonden benevens een testament waarby die som aan het Godshuis wordt gemaakt Zy heeft haren geneesheer een legaat gemaakt van 40 franc Weer een paar gevolgen Tan ouderlijke zorgelootbeid In de vorige week viel een kind van 3 jaren te Deventer terw I de ouden afwezig waren in een pot met kokend water Hoewel het er spoedig werd uitgehaald is het Zaterdag aan de bekomen brandwonden overleden Zaterdag viel ook een 6jarig zoontje van den arbeider De Haan te Appelscha zonder toezicht spelende in bet wnt r en verdronk Tegen den pastoor van Echt die niettegenstaaade de burgemeester last had gegeven tot staking der festiviteiten zijn parooklanen bad aangezet het feest van s pausen jubilé wel te doen doorgaan ia profle verboal opgemaakt omdat Ji Vuurwerk van den toren had doen aMekcifzoiider toeatemming van del burgemeester Een opmerkel k geval van desertie werd te Anuterdam voor de correctioneele kamer der arrondiiaementsrechtbank Dinsdag behandeld Op 29 Maart II was iemand als matroos aangemonsterd om den volgenden dag aan boord te komen Hij versoheen echter niet Reeds den dag van aanmonstcring was hü zoodanigdoor slaap overvallen dat b aanhoudend insliep Den volgenden dag met moeite wakker gemaakt en aan zqn verpliehting herinnerd wandelde h gedachtenloos naar de Buitenkant en vandaar naar een politiebureau Hij sliep daar weder in en werd daarop naar het gasthuis getransporteerd waar hij tot 14 Mei ia behandeling bleef Volgens de Terkkring Tan twee ter terechtzitting gehoorde geneeakundigen wat hjj ladende geweest aan eene slaapziekte of lethargie die 14 dagen had geduurd De ittbetitnut o6 er van justitie jhr mr H F de Kook vroeg de vrijspraak van deii beklaagde op grond dat de op de zitting afgelegde verklaringen het bewijs hadden opgeleTerd dat de gepleegde desertie den dader niet was toerekenbaar De arrond reehtbank Tereenigde zich met die zienswijze overwoog dat het een Tereischte der wet was dat hier moest zqo eigen aehnld en sprak beklaagde Trij omdat daarvan in deze geen sprake kon zqn Op Zondag 8 Juli e k zal te Gent een giaoi internationaal festival pUata hebben waaibq een concours zal worden gebonden tosaeben harmonieën fanfaregezelsohappeu en liedertafels Tan binoMien buitenslands een en ander georganiseerd door de Qentsohe Koorrereeniging les ouvriers réunis Een aantal pryzen zgn uitgeloofd nl een Tan fr 400 een van fr 200 en een Tan fr 100 Toor steden Tan meer dan 25 00 inwoners een Tsn fr 200 een Tan fr 160 en een Tan fr 100 TOOI die met geringer berolkiitg een Tan fr 100 rti twee Tan vS 69 voor plaltefandsgeracenten een Tan fr 150 jB or de buiteniaudsche verst verwijderde een vamfr 100 voor de talrykste een van fr 100 voor t netste militaire tenue terwijl een prijs van fr vO ouder de verschillende directeurs zal worden vtnoot Voor 1 Jiiöï moeten de mededingende vereenigingen zich wnmelden bij den heer E Ougheiia Hue de la C ii rne 28 te Gent oiitvangfu J H Mfsijer sen Dit jaa i ontslagen wi iu stout hun cieele toestail ting voor vol onder éen ai tn beide jiii aan eeu krad en van het ifë aanvragen oilj bare r imle i i Doorl het t schappij Tan het ttr ndisseir stichlers iliek De besebik d f ff l l il Het BlindeMlIUtiittut te Amsterdam tetj thans 60 kweekelingeu j jjp jongen eu iS meisjes Deze ijs van den directeur den heer 13 onderwijzers en onderwijpres ordeu drie kweekelingen eervol volbrachten leertijd Zij zijn best e brood te vwdienen De finattan het Iiietitni t en van de inriclaseu blinden op de Stadhouderskale uistlatie i ver f van bemoedigend fe § hebbei zttr bepaaljt behoefte o dersteuiüng van h idi en belangstellend pi g o rJrelfcin Verre L jder Maatbte t m Toflr het 80J teu n het hofifdtfestutf uw l Binbon en t ÏBreda eit onmif joar 18 7 een isublidie vlkleeiidfn behóevel van hM va n ege d maa t scl o erw s in deti indiiouw ti nbouii itooi kuBSt zal op Dom t rdei gehouden Uit d b jde rin overf egde rekenioflr lett kfgemelen ilverf adering v Mie ï te AnM Toor a svpardiii tibl tkt iii 1876 aan eereprem o rkender levendej meesters werd uitgegeven ƒ 1537 68 uls subsidie Vaif reree liging vbor Nederlandsche maziekgescfaiedenis 250 aan opleiding van jeugdigekuustensan ƒ 1200 Van de afdeelingen werdenontvangen 8676 76 Het aiital leden bedraagt 8888 Uit Bergen op Zoon meldt mttt dat Zondag morgvn in weerwU van de strenge verbodsbepalingen eenige militairen van het garnizoen in de Schelde zijn gaan zwemmen met het noodlottig gevolg dat een bmoer een tamtwer van hst 6e reg inbatetie in de diepte wegzonk en verdronk De civile kamer rsu den hoogen raad heeft deter dagen overeenkomstig de eonotnsie Tan het openbaar ministerie uitspraak gedaan omtrent de Tordenng van mr van Boien curator vau den heer mr J J Tan Angelbeek tegen der Nederlanden ingesteld strekkende om uitvoering te geven aan de bekende wet waarbij aan den heer t A eene schadeveixoeding van 30000 wordt toegelegd en om te vernietigen de aessi aangegaan met den heer G H Crone te Amsterdam Evenals de pleiters voor den gedaagde en den procu reurgeneraal was de raad van meeging dat de bedoelde wet niet als eene dotatiewet maar als eene wyzigiug der Indische begrooting is aan te merkeu eu dat toen mr ir A de cessie deed hy nog de vrije beschikking over zijn eigendom had Op deze eu meerdere gronden werd de vordering vau den curator ontzegd Men aehrijft uit Aalsmeer Een nieuwe vinding TOor landbouwers misschien van groote waarde De landbouwer t A te Haarlemmermeer heeft Terleden jaar eenig land met kool beplant en daaTTan eene enorme massa ingemaakt om deze zoo hg dacht tegen hooge prijzen te verkoopen doch een zeer groote hocTeelbeid zuurkool bleef onverkocht Toen kwam hg op de gedachte om te zien of de koeien ook zuurkool zonden lusten en werkeiyr de beesten eten sedert eenigen tjjd niets anders dan zuurkool met eenig meel Wel moeten de dieren drie in pUats Tan tweemaal per dag gedrenkt worden doch de melkgift is eer meer dan minder Valt de hooiboaw dos tegen dan aan de zuurkool De nieuwe HoUandsche haring wordt niet TÓdr het einde dezer maand te gemoet gezien De twee eerste haringjagers zgn echter reeds Tan Vlaardingen naar zee uitgezeild Vrqdog jl is door de kommiezen ta Venio een goederentrein nit Fmissen komende aangehouden omdat Tersoheidene wagons met Tsatjes buskruid en patronen waren geladen waarvan de invoer verboden u en welke bestemd schenen om langs een onzer uehaTens aan een der oorlogvoerende partgen in t Oosten te worden geleverd Te Zalt Bommel werd onlangs door den stadsgOMesheer dr A 1 W Van Anrooy in den gemeenteraad een voorstel gedaan om het water Tan de openbare painpcn sehiikundig te doen onderzoeken Het is thans gebleken dat het water van de meeste schadel k voor de gezondheid is Er is terstond een waarschuwing op die pompen geplaatst eu het dagelijksch bestuur houdt zich onledig met bet beramen van maatregelen ter voorziening in bet ongerief Slechts drie pompen zijn bevonden goed drinkwater te hebbeu Eene is niet geheel vrij van sobadrlijke stoffen Negen pompen zijn slecht eu dus ioogst nadedig voor de openbare gezondheid AU een voorbeeld kSe brieven soms wegraken deelt een ooggetuige ons mede dai hq gisteren middag omstreeks half vijf uit de hulpbus van bet spporwegstatioi te Middelburg een enveloppe zag steken Tangkwarto formaat die hy zonder moeite uil de bus l on trekken Na het adres bezien te hebben luidendei mr J P R T v P werd de brief door hem weder lu de bus gestoken Muükli Cri T Laatste Belichten Darmstadt 13 J ni l e Groot Hertog is bedeii oebljeud ten lO gjUre ovt rleden FarllSf 12 Juni De Comtoissie voor ijle begrootin schijnt orereengekoiiicn ie zgn om tie Kamervaii r te stellea de liquidi ie rea ning goed te keurenen de goedkeuring der begrootifng te weigeren indien b Miuistene zich niet mocht Krugtrekken voor betv tum van afkeuring dat volgen zal op de reeds vroegei aangekondigde interpellatie i Bt Fete Sbarg 13 Juni Een keizerlgke ufase l edagteckeucf Plojesti 7 Juni lAachtigt den Minister Ta I Financien tot t aangaan eener biiit Dlandsofae 5 M tleeniiig en bedrage van 30 millioen Uuitsche Ryksmark De stukken ter waard vau 410 mark fiomiuaal luiden aan toonder en jaarlijks zal 1 percent Tab het nonnnale kapitaal geamortiseerd worden waarvoor een speciaal fonds bestemd zal worden BorUjn 13 Juni De Fromncitl CorrapondeHz zegt dat de Tredelierende stemming onder de Europeesche mogendheden nog versterkt is door de geruststellende Tereekeriugen welke Rusland in den laatsten tijd san Engeland heeft gegeven en die de rrees voor inbreuk op de belangen Tan Engeland door RusLind nog veel beslister dan vroeger hebben weggenomen BerUJn is Juni In de tnancieele kringen te dezer steile wil men weten drt aau eene dadelijke nitgifie van de nieuwe Russ ische leening in t geheel hier niet gedacht wordt Woeaen 13 Juni in ern schrijven uit St Petersburg aan de PoUtÏKhe Corrnpmidm wordt het bericht tegengesproken dat Schuwaloff eene half ofEcieele nota van Gortschakolf aan lord Derby heeft overhandigd De laatste nota van lord Derby die door het Kabinet te 8t Petersburg als scherp is bcschonwd en niet overeenkomstig het diplomatiek gebruik is tot dusver onbeantwoord gebleven SchuwaUiff naar Engeland terugkeerende werd gemachtigd te Terltlareu dat Rusland niets wil le ondernemen tegen het Suez kanaal of Egypte BelerodO 13 Juni De Skuptchina is tegen 1 Juli bgeengeroepen PariJB 13 Juni De beweering Tan den Parijschen correspondent der Kölnucke Zeiling dat men hg de laatste receptisn van Mac Mahon en de Ministers de afwezigheid van sommige gezanten heeft opgemerkt alsook dat sommige anderen zekere koelheid aan den dag gelegd hebben jegens de Ministers is ten eenenmale onjuist MARKTBERICHTEN Gouda 14 Juni Bij zeer kleine omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 13 a ƒ 13 50 Mindere ƒ 12 a ƒ 12 76 Rogge puike 9 a f 9 40 Mindere ƒ 8 60 i ƒ 8 90 Voer ƒ 7 70 i ƒ 8 25 Gerst puike ƒ 7 20 a ƒ 7 76 Mindere ƒ 6 26 a ƒ 7 HaTer zware ƒ 6 60 it ƒ 6 Ligte ƒ 4 75 a ƒ 6 40 De Veemarkt met gewonen aanvoer den handel vlug alles werd tot enorme hooge prijzen verkocht schapen en lammeren alsmede varkens en biggen mede vlug verkocht Aangevoerd 136 partijen kaas eerste kwaliteit van Tan ƒ 28 l 83 Goeboter ƒ 1 40 il ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 Èt ƒ 1 30 Burgerlijke Stand Gtoods GEBOBSN II Jsai Bubin ondin C Xolileren P vss der Velden 18 Jobanoes oaderi O BrenkiniD en H C Blok Msrii Aiulis Reulia Comalis ondar H I de Groot en A R Terbeeek OVEBUiDBN IS Jini F O VM Ham wed A IJuelitegn 91 j 13 A SUntn Ij 1 m J Endenburg 39 j llin GEHUWD 13 Jnni J Dongelmsns en C van der Wolf H vu Arkel tn D van dsr B a ide Gemeenten van 877 Burgerlijke Stahd van ondersta i 6 tot 13 Juni 18 Moordrecht GEBOREN Kteu onder K de Vr en J M viP derB OVERLEDEN W de Joo 17 j o eileden te Nieawerkerk s d liuel H Oomi 12 j ONDEHTEOIWD Geene 12 j van Harlmgen en BUUWD T tan der Meer od P Rietveld 2t j Oouderaki Oeeae sasgift ajo bu den Buffreh kea Stand gedaan Stolwijk GEBOREN Bernardui Florni onvers F B Sloof en F Stam üjun ooderB J van Klog cn en A Breedreld OVERLEUEN G Baaa U m GEHLWD Geene ONDERTROUWD H Tempelmai net t Molenaar I Timmer mee K Burger Haastrecht OEBOSEN Geene OVERLKDEN 10 inei W Freuo Sw F van Vliet OMIERIRGUWDt Gene GEHUWD Geene Waddinxveei ria ondera W Verbaar W Brok SSj P van M van Niclen 6 m ONDERTtOLWD H van de Vliet aiet M van liet GEBOREN j Catbuiaa Ingeoetta ei Csmelie soden B B Feljxen M VryeiiboeC Cornelia K ries M van der Laan jj GEHUWD B Vliegentbart met K U Verkade ADVERTEl TTIEN OVERLEDEN H Fothnizen led Noordt 43 j G van der Haar 65 j OOSTEKWIJK bekend dat hare N OOSTERWUK ledea is overleden Ti 11 Y MejnfTTOuw KOLFF ma kt aani hare TriendeA Broeder de heef KOLFF v te Stad aan t Haringvliet Gouda 13 Jnni 1877 Volstrekt eenige en algemiene kennisgevüig Garen eü Band Ter opleiding in bovengenoemd vak wordt TOO spoedig mogelgk gevraagd eene NETTE JONGEN die tevens behulpzaam kan zijn in het Boekhouden Vlug Schrgven en rekenen zgn Tereischten Adres franco brieven letter A bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Men VRAAGT te KOOP of te HUUR EEN HUIS in het midden der Stad stand geen vereischte Brieven franro onder de letters E H aan het Baiean dezer Courant Ter Dividing in een net vak wordt gevraagd eene FATSOENLIJKE JONGEIV Zich te vervoegen aan het Bureau dezes MOOI HAAR wi es wen in blond bruin ot zwart zonder rosse tint of huid te vlekken neemt dan het EAUCHROMATIQUE Haarflechten Pruiken enz kan men gemakkelgk de oorspronkelijke kleur wedergeven dan bespaart men geld 2 de flacon D A n n Hoeveel jongelui zgn er niet mxmamar jig jqq enschen te geven om een flinken BAARD te hebben welnu met het gebruik der zoo beroemde Bal8em bekomt men in 8 of 10 weken een Baard de huid blgft ongedeerd 2 de flacon VK K P zonder reuk en weinig schnim reinigt gemakkelgk is het beste om de huid zacht en blank te doen worden VRAAGT T MAAR AAN UW GENEESHEER Een stuk £ k 50 Cents is voor 3 maanden voldoende OVERTOLLIG HAAR op het aangezicht van Dames is schadelgk Toor hare schoonheid Men kan zich door mgn onschadelgk middel eigenhandig en voor altgd bevrgden van dien wezenigken Tast Een flacon Ji 5 is voldoende Op franco aanvraag te bekomen tegen Blauwe Postzegels Postwissel of op Rembours bg THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam