Goudsche Courant, vrijdag 15 juni 1877

Zondag 17 Jiml 1877 N 1998 Nationale beloonlnc van 16 600 FR Oroote OOUDK N Me l iille aan T I aboche MEDAILLE OP DE TE iTOONSTKlLINU VAM PAIIIJ 1875 Lofeljk versla ïjb de Mm Ji iitileeiM XT GOUDSCHE COURANT en Adverlentieblail voor Gouda en Omstreken a iu STAALHOUDEND Aanbevolen tegen afmatti ng van leeftijd of vermoeienis bloed ebhek of zijne kleurloosheid BLEEKZUCHT te LANGZAME HERSTEI LING GEVOLGEN Van HET KRAAMBED euz Amsterdam bij H H Uloth et O Een WIJNHANDELAAR te dezer atede VRAAGT IEMAND die genegen is en de geschiktheid bezit om tegen provisie voor hem werkzaam te zgn Franco brieven mat opgave van tegenwoordige betrekking worden onder letters T P V aangenomen door de Boekhandelaren A KOK CoMP te Gouda De JOH UOFFsche BORST 1IAL2 B0NS0NS worden At de ZEKERSTE HULP bö Hoest Heeschheid ♦ Verkoudheid door de HH geneeskundigen met het volste vertroawen aanbevelen WerkrHghuar im blaaawe makfe d SO cent JOH HOFF ache Oentraaldépót AmsterdalB Smalle Bloemmarkt hg de Paleisstraat F 250 Te Gouda by J C van VREUMINGENen de Wed A C SCHOUTEN ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN k ƒ 1 L H SERRE Aau den heer dr J G POPP k k Hof ïandmeeater te Weenen Bognergasse Nr 2 Ia het belang der menschheid acht ik het noodig u opmerkzaam te maken op de heilzame genezing van het Anatherin Mondwater Verscheidene Heelmeesters heb ik over mja mond geraadpleegd verscheidene geneesmiddelen zgn mg door hen toegediend doch alles vruchteloos tot dat ik op zekeren dag een certificaat in een der dagbladen las over uw mondwater twee flacons mo t ik daarvan gebruiken en ziet müne mondbloedinf en hielden op en de losse tanden krwen w d r hunne natuurlijks vastheid Kortom ik durf aw mondwater ongatw Md aanbevelen én het belaQg vani uwe uitvinding èn in het belang van het ntgemeWi wssrom u dan van deze naar goedvinden kunt gebruü maken Met verschuldigde hoogachting heb ik de eerte ziJn ÜEd Dw Dienaar Aonalerdam H h taw BWAENIN EB Te verkrijgen te Gouda bij L Scheuk winkelier opd Hoogstraat A 123 te Hotterdam by V E van Sajilen Kolff apoth en A Sohippereyn £ Co blauwe pon leinwiakul te a Hage by 3 L F SnabUié apoth té Delft by A J van Kyn ea J B Kauwenhovan te Schiedam by C Malta Gz t Leiden by E Noordyki te Utrecht bij P Altena en Kraan te Amsterdam bij F V WindheimkCo en II H Ulotb Ct mathek te Oudewater bij T J van Vreuminzen I Scliaoah9V n J y A Walff STEDELIJK BnSEDH VAN OUDHEDEN Volgens gnnstige beschikking van den E A Raad dezer gemeente zijn inwoners der gemeente voortaan PERSOONLIJK van betaling vrijgesteld indien zg met vreemdelingen het Museum bezoeken D £ COMMISSIE Gorfjo 9 Juni 1877 SCHROEFSTOOMBOÖT zal a st WOENSDAG 20 dezer ter gelegenheid der BEGRAFENIS van hare MAJESTEIT de KONINGIN s morgens ten i uur van hier uaar DELFT vertrekken Plaatskaartjes voor zoover de beschikbare ruimte a 1 50 Retour te bekomen bij den Heer DORTLAND Westhaven F 180 POT Co srailÊLiJSÊïs PORTRETTEN van wijlen H M onze g eëerbiedig de Koning in vervaardigd door den Hof Photograaf WOLLRABE alsmede gezichten van het Huis ten Bosch zijn verkrijgbaar in den Boekhandel van A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier Copiên ter Bezichtiging Absbaubblfl s f AntiRbuuia tlsche Watten Ter genezing van de meest ingewortelde rbumatiek rhumatiscbe tand hals en hoofdpÜn rhumatiscbe kramp en aandseningen in den rag in de zgde enz bestaat er tot heden geen heilzamer en tevens goedkooper middel dan de eenig onnavolgbare en krachtig werkende Absliaabbiii s ef AnÜ Rkniiiatigclie Watten Het nut dat z alom stichten is groot en trekt daarom de aandacht van iedereen tot zich ook van de geneeskundigen die zelve tegen genoemde kwalen zeer aanbevelen De uiterst goedkoope prys van slechts 30 cents per blad zal ook niemand terug behoeven te bonden om zich aan eene proefneming te wagen wanneer men slechts zorgt zich de echte aan te schaffen kenbaar aan de onderteekening der blauwe omslagen waarop de gebrotksaanwyzing en de namen r 560 depothooders voorkomen door den bereider en hoofd depothouder A BREETVELT Az te Delft Die deze Watten o a yerkrygbaar heeft gesteld b j T A G VIM DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenkuiien T W DEK DIL ScWnAotmi J QODDKADE Bekoop OTTO HOOGENDUK CaptlU a d IJuél A REIJNAET Oostpoort EoUerdom J H KKLUBR BK ZOON Weste Wagenstr GecPA nuw vak A JUuNKxatf VOLKOITEN AFTBBK8EL DEB 3 KINAS KRACHTHERSTKLLEND TONISCH KW KOOHT8WERENO Db ECHTB QDINA LAHOCHB ia een zeer aan onaara KiihMer hetwelk uithoofde der bijiondere bereidingswijze van LARpCHB al de werkzame bestanddeelen der 3 beate Kina soorten goei rood en grijs bevat Fabrieksmerk gedeponeerd generaldepot Zijne voortreffelijkheid boven alle andere preparaten is in de Hospitalen degelijk bewezen alsmede door een twintigjarig ucees terren VerzKxlikmg of moedshiiii heid iiiday Wdlci Kritische leeftijd en tegen de ielieade koortsen der woc i iye landen AKI IS 22 iwe Drnuot en in Apotheken Mevrouw C J D PRINCE de Jono Turfmarkt H 87 vraagt tegen Primo AUGUSTUS eene FLINKE mi die tevens genegen is Huiswerk te verrichten Openbare Verkoopingf te GOUDA op DINGSDAQ 19 JÜNU 1877 des middag ten 12 niB op de GOUWE voor de Siroopfabriek te Gouda van eene groote party AFBRAAK bestaande in ongeveer 2000 voet EIKEN 10 bü 10 centimeter 18 tuks ZWARE EIKEN BINTEN een gevelljjst hard steenen en gebakken tegels 2 glazen deuren een onderpui ramen deuren ijzeren platen planken balken brandbog t enz 8lljni en Maagpilleii Deze PILLEN die ainda vule jatea met het beste icerulf teiteii de Slijm n inaagVerBtdrkend Ifcbraikt worden door hare werdiiifr dr Bpijsverteiing zeer bevorderen byionder goed tegeu de gal en zeer zacht lazerOad zyo zgu tegen il2 s ceut bet doosje met berigi van het gebruik veilirijgbaar by de tittolgendi Heereu te Amaterdaoi M Clébau k C Droog Heilige weg I 321 Bleiairuk 8 v d Kratta Delft £ VVilachut Banmeli Zalt J v d Venta Uelfihavcn J B Weaterkoff Drventer Gebroed Tioiiia Dordrecht H J Gilt v Uouda L Soheok op de Hoogitratl Oarinchem ü J B Boacti firma I P Laaonder a Graveuhage J Viaaer k Zooa in de Spuiatraat Haastrecht K Oosterling Leijden J X Terburgfa Haarleoimsratraat Lekkerkerk A dea Oadaten Linaehoten B kruithof Kotterdaa Santen Kolff korl Hoofdalerg Stolw k Wed A Zijderlaao Schiedam Wed A U Uombouta Tiel A 3 Faaaaen Utrecht keratr 372 Vlasrdiiigen M £ Hoffmann Tjadtn Zerenhuiien A Vrin De SLUM ea MAAOPILLSN bereid volgena bet echte recept zvn door my te Otmda allee en uittlmieni lerkrygbaar gesteld bij den hter L SCHENK op de Hoogatraat LET VJWA Om elk doo e der kte en ainta oaheugelykt jarin gebruikte SLIJM en MAAGPJLLEN ia een biljet voorzien set de faandteakeniog vaa J J SCHRËUD8B apotheker welko kaodteekeaiag ikh ook bevindt op het zegellak waarmede het dooqe verzegeld is Men gebeve daar wel attent op te zün en liob te wachten voor bet gebruik van een utmack ael dat nen tracht ap l x P biCBgeo Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan lart 69 der Wet van den 4n luli 1850 Staatablad no 37 afichriften van de Proceaaeu verbaal 1 treffende de benoeming van leden vuor de Tweede Kamer bedoeld bij de artikelen 62 en 67 dier Wet üijtt aangeplakt en znlks aan den ingang van de Sint Anthonieatraat bjj den Kleiweg alamede dat gelyke afechriften op de Secrelarie der gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag van des morgens lien tot de namiddaga een ure Gouda den 16n Junij 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaria De Burgemeester VOK StERMBACB 1 8 VAK BbEGEN IJzENDOOEÏT Loting voor de Schutterij AFKONDIGING BURGEMEESTER m WETHOUDERS van Gonda gezien art 10 der wet van 11 April 1827 Staatablad no 17 brengen ter kennis vaa de belanghebbenden dat de LOTING voor de Schutlery zal pUata hebben in bet RAADHUIS dezer gemeente op Haandag den 25 Junij aanstaande dés voormiddaga ten 10 ure voor de ingegchrevenen van dezen jare of geboren in 1852 en ten huif 12 ure voor de ingeschrevenen van vorige jaren of geboren in 1843 toten met 1851 ingesloten wordende zij in hun belang aangemaand om op de hierboven gemelde plaats en op den bepaalden tyd in peraoon tegenwoordigtezijn of ingeval zy door aakta of ug aódci wettig bel ael hierin f srhuidenl warden een ander met hunne belangen of omstandigheden bekend in hunne plaata te doen verschijnen Voorta worden de ingeschrevenen verwittigd dat de Alphabetiaohr Naamlyat voor hen ter inzage ligt op de Flaataeljjke Secretarie van Dingadag den 19 tot en met Zatnrdagden 23 Junij 1877 des voormiddaga van 10 tot 12 ure ten einde een ieder in ataat zoude zijn om in geval dat hem op de gezegde lyst eenige personen of omstandigheden roogteii voorkomen die daarop nog zouden behooren te worden aaiigeteekend of daarvan moeten worden weggeUten ziüks by de Loting kenbaar te maken Gouda den ISn Junij 1877 Burgemeester en Wethoudera voornoemd De Secreuria De Burgemeester voM Sternbach l vjis BzRotN IJzemdoo m DE Hmm DER VERILIEZINGEN O Zoo is dan weder de atryd gestreden die om de twee jaren de kiezers naarde stembus roept Riep de leider der liberale party den ministor in de laatste kamerzitting het tot weereiens bg de stembus toe de kiezers hebben hem niet beschaamd De leden der liberale party die moesten aftreden zyn allen herkozen Een DuUert een Mirandolle een Bredius en zoovele anderen hebben van de groote meerderheid der kiezen een mandaat ontvangen Amsterdam deed den grgzen admiraal vallen en koos voor hem een hartig liberaal Tiel deed een conservatief w ken om de liberale partg door jeugdig bloed te versterken Deventer kwam in het oude spoor temg en koos een oudmi nister van financiën Utrecht heeft met zyn verleden gebroken en ook Gouda heeft getoond dat het met wil achterbly ven nu de stryd steeds heftier zal ontbranden Is het district door de mtgebrachte keuze nn niet vert enwoordigd wanneer het qusestiëa van belang geldt omdat de eene afgevaardigde anders üil spreken en stemmen dan de andere wy hebben de Overtuiging dat de omstendigheden ook ons district er toe zullen brengen om de tegenwoordige halfheid te laten varen en dat spoedig ook Goada Hoairel reeds in ons vorig nr de uitiUg kortelijk nrd beiprokiD hebbea wy toch gsoMend dit artiktl vaa SUB geschtaa aMdevrerker eene plaste ta moeten geTSii weder onder de liberale districten des lands zal gerekend kunnen worden De eerste step is gezet de eerste overwinning is na jaren siryds behaald Steeds treuriger wordt de toestand der conservatieven Het district waar zg vasten grond meenden te hebben Delft is hun ontvallen wel is de stemming niet beslissend geweest maar de candidaat der conservatieven heeft het niet eens tot herstemming kunnen brengen ook daar is het liberaal oi ultrainontean ciericaal of anti clericaai de conservatieve partg is bezweken door haar halfheid het vonnis vroegor over haar geveld is door deze terkiazing krachtig bevestigd Het Zuiden des lands gehoorzaamt aan de clericale aanvoerders Bestaat te Breda en t Maastricht no2 eeuig verzet in de andere kiesdistncteu van Noord Brabant en Limburg bestaat een bewonderenswaardige overeenstemming de candidateB worden gesteld en men is van de keuze verzekerd waarlgk bengdenswaardige provinciën voor de Belgische clericalen Het Noorden is zichzeligelgk gebleven wel is hier en daar strgd gewetst maar hoofdzakeIg k tnsschen de kber en onderling daar acht men rich sterk genoeg om zich dte weelde te veroorloven Alleen de liberale partji mag zich in overwinningen verheugen terecht heeft men alom begrepen dat allaen door die partg een dam kan opgeworpen worden tegen bet woelen der getat khtid Men heeft zich gespiegeld aan hetgeen thans in België gebeurt en men heeft nog b gtgds gezorgd dat in onze vertegenwoordiging een voldoende meerderheid is om aan kerkelgken overmoed paal en perk te stellen Regeling van het lager onderwgs kan mag nn niet langer uitblgven Zorgt de vertegenwoordiging nu niet dat uitvoering aan het artikel der grondwet gegeven woidt dat voorachrgft dat overal van overheidswege voldoend lager onderwgs gegeven moet worden dan ügt de schuld niet meer aan de regeering maar aan de vertegenwoordiging wil de regeering daartoe niet medewerken zg ste haar portefeuilles af aan mannen die met ernst dit volksbelang willen bebarti n Nu ia de tgd daar tot wgziging der kieswet nn kan het belastingstelsel verbeterd worden na toch kan gebroken worden met het stelsel van geven en nemen de laatete jaren van de regeering noodig omdat de vertegenwoordiging in twee bgna gelijke partgen gescheiden was en men daarom moest trachten beide partgeu zoo mogelgk te vriend te honden Aan dit schikken en plooien is door deze verkiezing een einde gemaakt de kiezers hebbeui gesproken het is aan de regeering om naar die stem te hooren of wel heen te gaan om voor andere mannen plaate te maken Ons staatkundig leven is met 12 juni een nienwe phase ingetreden Kan de regeering den zomer gebruiken om zich voor de nieuwe zitting gereed te maken in September zal het ook voor haar zgn Maskers af Alleen daarom reeds begroeten wg den uitslag der verkiezingen met vrfugde mogen deenkele herstemmingen die nog mosrten plaatehebben de kracht der anti clericalen vermeerderen L BUITENLAND Bultenlandscli iverziclit De Pransche republikeinsche bladen wyzen op de hartelijkheid en de geestdrift waarmede Gambetta dezer dagen te Ami ua en te Abbeville is ontvangen in tegenstelling met de koelheid waarvan men jegens Mao Mahon blijk geeft als hij zich in het openbaar vertoont gelijk onlangs bij de wedrennen te LongcUamp Natuurlijk heeft de leider der repnblikeinaohe meerderheid bij deze gelegenheid op beide plaateen eene rede uitgesproken Gematigd van vorm maar aandringende op standvastigheid geduld en vartronwen op het gezond verstand der natie wanneer het op verkiezingen aankomt Nogmaals heeft de regeering eene znivering onder het personeel der ambtenaren gehouden door een decreet bevattende 26 benoemingen en thans i het werk zoover gevorderd dat in de invloedrijke ambtenaarskringen zich byna geen republikeinen meer berinden Het bericht dat de Fransche begrootingsoommissie heeft besloten om te weigeren de begrooting te behaudelen met de tegenwoordige Ministers wanneer deze niet hetngaan op de motie van wantrouwen i in dien vorm geheel onjnist de commissie heeft alleen bepaald dat wanneer de Regeering mocht vragen om onmiddellijk over te gaan tot de behandeling der begrooting het antwoord zal zyn dat dit moeilijk gaat met een Ministerie waarvan de inzichten nog zoo weinig bekend zijn Dit strookt ook veel meer met de houding der republikeinen die vfin hun kant den stoot niet willen geven tot de botsing Men kan begnjpen met elk een apanning onder deze omstandigheden de opening d r Kamers wordt tegemoet gezien Het ongnnilige oordeel over het tegenwoordige Eransohe ministerie en het vertrouwen in den gunstigen afloop der eventoeele verkiezingen door verscheidene bnitenlandache bladen uitgesproken wordt ook gedeeld door de iavloedrykste Weener organen De Ne e reie Prene zegt dat het overhearscheml element der plaats gehad hebbende verandering in het Ministerie geen ander is dan een clericaalBonapartistische intrige en de Prease die dit gevoelen deelt geeft den heer de Fourtou den vleienden naam van de booze geest van het ministerie die met de uitda nde energie der mannen van den 2n December te werk gaat het blad wijat op verschillende maatregelen die geen ander doel hebben dan om de ultramontanen ter wille te zy n Het te Brussel verschijnende Russische orgaan de Nord bespreekt eveneens den toestand in Prankryk en acht den uitslag er van niet twijfelachtig daar hij slechts kan leiden tot de zegepraal der republiek In strijd met sommige Duitsche orgnncn als b t de National Zeiltnj vreest het Bnsaische blad wlatrekt niet voor eene overwinning der ultramontaansche partij Men kan niet onderstellen zegt het blad dat de Franache natie meer dan eenige andtre geneigd zou wezen om zich door de ultramonta insche listen tot gevaarlijke avonturen te laten verleiden Op het terrein van den oorlog gaat niets om Het water in den Donau valt niet sterk en men bericht dus dat de Russen den overtocht nog tot JuU zullen uitstellen Natuurlyk valt nu op zulke med deelingen niet veel staat te maken daar de Rnaaen alle middelen zullen aanwenden om den vyand omtrent hunne wezenlijke plannen te misleiden In het Engelsche lagerhuis heeft de mmiater Northcote meegedeeld dat Rusland heeft joaiitwoord lit het de scheepvaart door het Suez kaiidnl in het mmit niet zal belemmerem Over de andere punten ia het antwoord liet de minister zich niet uit en men kan derhalve aannemen dat het weinig naar den zin der Engflache regeering is uitgevallen De gissingen op dit pont duren nu natuurlijk voort Te Berlijn is de sociaal democraat Hasenclerer wiens verkiezing was vernietigd door den rijksdag op nieuw gekozen en wel met een meerderheid van ruim 1000 stemmen op zijn tegensjander Löwe van de Porlschritsparty Uit Munchen wordt onder dagteèkening van 10 dezer aan de National Zeilunj gemeld dat naar men van goed ingelichte zyde verzekert de aanstaande zitting der Kamer niet door den Koning in persoon zal worden geopend Niettegenstaande de plechtige opening dan door een der prinsen geaehiedt zonder koninklijke boodschap zou het toch mogelijk zyn dat de clericale meerderheid der Kamer een meerderheid van twee stemmen het geraden acht eec adres