Goudsche Courant, zondag 17 juni 1877

naji de iKhuefIe van ons hart vnn die dcdnetniiig aau Z M den koning te doen blijken door deze kon boodscbiip niet een adres van rouwbeklag aan Z M te beautwoordeu Daartoe werd bij acclamatie besloten In de gisteren morgen ten 11 ure gehouden zitting deelde de voorzitter mede dat de commissie behift met het ontwerpen van het adre van roowbekhig haar ontwerp h td ingezonden De kamer besloot het in de afdeeliugen te overwcifen Bij de heropening der zittiu ten 1 ure werd het adres van rouwkeklag met algemceue stemmen aangeHouieu Uet zal Z M denkouing door eeue commissie worden aangeboden Diiarna ie ile kamer tot nadere bijeenroeping uiteengegaan De zitting van de Tweede Kamer werd gisteren ten l uur geopend Ingekomen was een Koninklijke boodschap houdende kennisgeving van het overlijden van H M de Koniugin Die boodschap is gelijkluidend met die bij de Eerste Kamer iiigeküineu De vooraiter zeide Terstond na de ontvangst van deze offioicele kennisgeving heb ik het noodig geacht de Kamer bijeen Ie roepen teneinde haar in do gelegenheid te slelkn dit treurig bericht treurig voor den Vorst treurig voor het Vorstelijke Huis en treurig voor de Nederlandsche natie te beantwoorden met een adres van rouwbeklag De commissie tot het j ontwerpen van een adres til door de afdeeliugen benoemd worden De fitting is daarop geschorst tot 3 ure Alatoen is hel door de commissie ontworpeu adres ter tafel gebracht Het zou heden in de sectiën onderzocht worden De hh Mackay Zylker Smits van Baar en Harinima hebben zitting genomen terwgl ook tot de toelating van Mr l atijn besloten is De Minister vau Biuueulandsche Zaken heeft bepaald dat de herstemming in de hoofdkiesdiatricten Almelo en Delft voor de verkiezing van leden voor de tweede kamer zal geschieden op 26 Juni Naar men verneemt is aan het ministerie van ooriog een nieuw ontwerp van wet op de nationale militie in bewerking Ie Delft zijn door cenige aanzienlijke vrouwen circulaires verzonden aau de vrouwen van Delft Deze circulaires bevatten een uitnoodiging bijdragen in te zenden ten einde als bewijs van hulde aan de nagedachtenis van H M de Koningin een zilveren lanwerimnttrtellenk aus op de lijkkist te plaatsen De konmklijke goedkeuring daartoe is reeds verzocht en verkregen Uit Delft wordt gemeld Ongelooflijk is het aimtal vreemdelingen die hier den 20 dezer maand verwacht worden om de treurige plechtigheid van de begrafenis der Koningin by te wonen en voor buitensporig hooge sommen worden kamers waar de stoet voorbij zal trekken verhuurd Om eenige cijfers te noemen zijn bijv gewone kamers met twee ramen voor ƒ 60 met drie ramen voor lOO een boveugedeeltc van een logement voor ƒ 200 een geheel huis voor ƒ 300 en de helft vau een stoep voor ƒ 50 alle voor dien enkelen dag verhunrd Hierbij moet tevens in aanmerking genomen worden dat du prijzen nog voortdurend stijgende zijn Do JeiDuh Cironkle gewag makende van het verlies dat de Israëlieten in het bijzonder geleden hebbeu door den dood van H M de Koningin die voor hen een zoo edele weldoenster was voegt er bij dat de Israel gemeeute te Landen een afgevaardigde flaar Nederland heeft gezonden om de teraardebeatelling van het stoffelijk overschot der Vorstin bij te wonen Het warme weder van den laatsten tijd is ook te Nieuwerkerk a d Msel op de vetdgewassen van gunsti o invloed De haver hoewel geen zwaar gewas belovende staat thans flink te groeien De aardappelen komen langzaam voor den dag De weien hooiUnden laten niets te wensohen over er is in de weilanden volop gras en algemeen is men over de melkerij zeer tevreden Van do hooilanden mag men met allen grond een zeer voordeeligen oogst verwachten De vooruitzichten van den landbouwer in de Knmpenerwaard zijn zeer bevredigend Zoowel hootak weilanden zijn bijzonder goed voorzien De vroege aardappelen zullen binnen een paar weken gerooid knnnen nordeu ook de late staan niet slecht Het hennepgewas staat wel niet zoo bijzonder gunstig maar kan toch nog terechtkomen De vruchtboomen beloven nagenoeg overal zeer veel mta verneemt dat het monument door ondleei lingen op bet graf van bunnen overleden leermeesteren vriend Andrieaeen geplattst aanstaanden Dinsdag 19 Juni 1877 des morgens ten 10 uur op de begraafplaats aan de Weetpervaart nabjj de Diemerbrug j z l woFclw onthald a6l ilcü Koiiiug aan te bii dfo ïu het vorige j uir htb beti wij hel voorbeeld daurvau gezien eu men berinlitrt iich nog levendig dat de Koning dislijda geweigenl heeft bedoeld adrvs uaa te nemen Het is I uok mogelijk maiir niet zeker dat de olericale partij zioti daurauu spiegelt eu nu met tot dei gelgken i i iingtl o erg i a Ala stellig verneemt men dat io de aarifltaande üittitig eu wel terstond na hLire opening interpe latten tot de regeering zullen worden gericht bctrelfeude de ledige bisschopszetels van Wurzburg eu Spiers Het i iiiet onwaarschijnlijk dat de anstiiaude zitting hoewel kort van duur zij strekt uitsluitend om het gewone budget van oorlog vast te stelen toch belaugrijke diaoussiéa zal opleveren De Zweedaohe Kamer heeft met algeraeene ateminea de credieten geweigerd die door de regeeriug wareu aangevraagd lot dekking der kosten voor de haudfan ving van de ueutraliteit in overeenstemming met het voorstel der comuiissie voor het budget die liet aangevraagde orediet uiet uoodig achtte Tengevolge der Voorgestelde vermindering van de belasting op roerende goederen in Italië zon een aautal personen 4ie thans kiezer zijn dat recht door de miudcre betaling van belasting verliezen In overteiistenimiiig met de regeering inilt echter de cominiasic voor om iu lien het wetsontwerp mocht worden aaugenomeii bij maatregel van overgang te bepaleu dat zy die thaus op de kiezerslijsten zijn ingeschreven uiet zullen worden geschrapt door de iuvoering van de nieuwe wet Boor de Association liberale te Brussel is besloten uu de Federation liberale een brief te zenden eu kaar op voorstel van de Association liberale te Autwerpeu uit te noodigeu te Jirussel een algemeeue ver fadering van alle liberale vereenigingen in het land bijeen te roepeu op het tijdstip dat zg daarvoor het meest geschikt zal achten teneinde den Koning te verzoeken zijue goedkeuring niet te hechten aau het wetsontwerp tot wyzigiog der kieswet Men schijnt te zullen wachten tot de seuaat het wetsontweip be haudeld heeft Meu herinnert zi h de roordeo door den pau aelqkeD nuntius te Brussel gesproken tot de voormalige pauaelyke Zouaven I e regeeriug heeft toenhet gewicht dezer zaak pogen te verkleinen gelijkwel uiet anders kon Het blijkt echter dat zijtevens zich bg het Vatikaan heeft beklaagd en vaudaar ten antwoord heeft ontvangen dat mgr Vunutelli ziüh voortaan van deelneming in groote vergaderiugeo zal hebben te outhouden Dit is zekerook in het belang vau het Vatikaan zelve datinet zulke onvoorzichtige openbaringen niet kan zijn gediend binnenlandT GOUDA 16 Juni 1877 Z M heeft an den 2den luit kw rtierm P G E Frsnasen van het 5de reg iuf op verzoek eervol ontslag verleend uit den mil dienst De itslag der verkiezing te Alkmaar is als volgt Verkiezing tot Sept 1877 Gekozen de heer mr W van der Kaay met 1639 van de 2070 uitgebrachtestemmjii De heer G Fabius verkreeg 314 en prof A Brummelkamp 69 stemmen Verkiezing voor de periodieke aftreding Gekozen mr W van der Kaay met 1612 van de 3124 uitgebrachte stemmen Deheer O Fibiua hatl 414 eu prof A Brummelkamp 70 stemmen De bijdragen uit Alphen Hazcrswoadc Konkekerk Waddiniveeu Leimuiden Aarlanderveeu en Nieuwveen voor de in 1877 te Amsterdam te houden tentoonsielling van knnst nijverheid beloopen ƒ 234 60 De eerste kamer kwam eergisteren avond ten half acht ure bijeen De voorzitter deelde mede dat was ontvangen de volgende kon boodschap houdende mededetling van het ovetlijden van H M de Koningin Mijne Heeren t Het heeft God behaagd Hare Majesteit de koningin onze beminde gemalin den derden dcxer tot zich te nemen Het is met diepe droefheid mijne heeren dat ik u van dat ovariijden waardoor het geheele koninklqke huis in rouw gedompeld is kennis geef In onze smart zal voorzeker door geheel het Nederlandsche volk dat haar zoo lief was worden gedeeld Ën hiermede mijne heeren bevelen wQ n in Godes heilige beeohenning Gr venhage 4 Juni 1877 Gei WILLEM Db vooraitter leide hierop Wij allen nemen Tooiv er levendig deel in den ronw waarin het overlijden van ouze hooggewaardeerde eu beminde koningin Z M den koning het koninklijke huis en geheel Nederknd heeft gedompeld Ik houd m overtuigd dat gg met mij van gevoelen zult zqn dat het pas geeft ea dat het eene voldoening is In dm regel wordt de uitslag der periodieke verkiezingen door do organen van verschillende richting zoo uitgelegd dat iedere partij zichzelf de ovurwiuniug toeschrijft of althans de gdeden nederlagen triioht te verbloemen Ditmaal is echter de winst der liberalen ziio evident dat zelfs onze felste tegenstanders geen poging zullen wagen de groote beteekeiiia van dat feit te ontkennen De liberale A Roll Ci en tie aati revolutionaire SUmdaarif komen dan ook in haar overzicht van het stembusresultaat rteds vrij wel tot dezelfde eonelusie Hat groote gewicht zoo schrift de JV Jtolt Ct van den gevoerden strijd ligt in de versterking der Hiberale partij De nalie heeft zeer duidelijk verklaard dat zij niet wil een kerkelijke politiek noch open nook vermomd £ u dat zy Ubaraal wil geregeerd wordefl De Standaard schrijft Ueeds nu mag als resultaat der stembus met het oog op de alge meene politiek geconstateerd worden dat het Kaoinct zedelijk gevallen eu de liberale partij memlerheid geworden is in de Stateu Geueraat Ook de verkiezingen waarvan later de uitslag bekend is geworden zijn alle ten gunste van de liberalen uitgevallen Zoowel te Middelburg als te Zierikzee te Dokkum en te Alkmaar zijn onze g tverwanten overwinnaars gebleven Zelfs te Middelburg waar voor twee jaren de heer De Jonge den heer Tak heeft verdrongen is thans de antirevolutionaire candidaat met ruim 300 atemmcu in de minderheid gebleven Men verneemt dat de openbare vermakelijkhedeit in de residentie die wegens het overlijden van H M de Koningin waren gesloten op Zondag 24 dezer 2ulleu mogen wjkrdeu heivat De kantoiirechtei te Middelburg sck jnt niet gezind te zijn voor t maken vau onnoodige visites hij veroordeelde toch Woensdag iemand tot ƒ 1 boete f wegcns het buiteu uoadïaak bellen aan een woning te Westkapelle Men meldt uit Beverwyk dd 18 Juni De aardbeziéu staan thans in vollen bloei en beloven dit jaar een buitengewoon ruimen oogst Door de tuiniers is eene pogiug aangewend om met de directie der Holl spoorweginaaisehappq een contract te sluiten tot het vervoer dezer vrucht Mookt deze poging mislukken dan zijn z gel k men ons meMi voornemens tot dat doel eeuo tweede boot in de voaii tebrengen op Ametenlam Haarl Ct Sen violist zonder armen die met de voeten vaar dig ziju instrument bespeelt treedt Zoitdagarood s s iu het Parkeoncert te Amsterdam op Bij de opening der stembussen te Hoorn deed zieh de bijionderheid voor dat de stembus van de gemeeate Beets omdat men vergeten had de sleutels er bjj te zenden niet geopend kon ordent Dit heefteehier op den uitslag der verkiezing van deu heer van de Putte geen invloed kunnen oofenen Men deelt mede dat een rqksambtenoar ttrwyl hij werkzaam was aau de Willemskade te Eotterdam gisteren ochtend erii levend ficmplaar van den k loradokever op de straat heeft gevonden Hg heeft tet insect onmiddellijk aan een zijner chefs iu bewaring gegeven if S C Het Vaierland verneemt dat de Turksche gezant Murad Efendi wiens aankomst eu tydelyke vestiging in deu Haag vroeger werd vermeld een lettertnuoige van eenigen naam is Ofschoon Oastenryker van geboorte zijne eigeirigke naam is VOn Werner bracht hij verscheidene jareu iu Tnrkye en Kleln Aiie door Tijdans deu Krimoorlog was hij luitenant in Turksehcii dienst Murad heeft niet minder danaeu tiental drama sfssehreven waarvan aommige met bÜTol inOostenrgk n Duittohland werdenopgctroeidi Osartoe behooren Miraieau Murimo ïaliem en Sditi Air lyriseh dichter schreef h Lyriuh ifaitgt tmt df Ottm Dezer dagen verschenen bij Dürr in Leipzig via Turlache Skizzm die behalve hun innerlijke waarde zeker ook de verdienste van het oogenblik bezitten Het comité van het BJoode Enils te Amsterdam heeft door tttsschenkomst van het hoofdeomit eene Som van ƒ 1000 afgedragen voor de rieiten en gekwesten in den Russisch Tarkschen ooriog n tene gelijke som toegezegd Koedra de bshoefie aan ruimere ondersteuning blijkt De dag der opening van de AmstHdamacke Tentoonstelling van kunst toegepast op nijverlfaid i voorloopig betiaaid op 4 Juli e k Te Amsterdam is een horloge gerold aan een agent van jolitie Woerisdaj 11 zijn ie eer ste lerstu ongeveer 2 0 iihiiidjes uit Duitsehland te Botterdam aangebracht eu naar Engeland verscheept Het gewas van deze vrucht wordt dit jaar uhi middelmatig beschouwd hetgeen ook in ons land het geval z il zjjiv vooral inet dê zoogenoemde Meikersen de latere zwarte tersen beloven in de Geldenche streken beter resultaat Nu wij het feissaizoen zijn ingetreden zal voor velen de mededeeliug aangenaam zijn dut de directie van de Nederl BhiJmipoorwagmaatschappij bereid is otp voor zoover zij daartoe in staat is alle julichtingeu te verschaffen aan hen die zicE op reis naar Dnitschlaud EngeUnd enz wenschcu te begeven De Maatschappij heeft een ambtenaar aangewezen die op alle schriftelijke aanvragen aan haar adres te Utrecht betreffende de beste route de beste ren van vertrek doorgaande rgtuigcu slaapwagens enz zul nntwoordcu Wel is de Ilend schclreisgids zeer goed maur voor oniugewijden is hij wat gecompliceerd zoodat het reizend publiek het gemakkelijker zal vinden schriftelijk een bondige iolichtiagen te ontvangen EW sSsroscoop geplaatst voor een pliotograph ie bij eeii boekhandelaar te Amsterdam voor t raam ten toon gestehi heeft Vrijdag een begin van brand veroorzaakt de lens werkeude als brandglas cuucentfverde de zonnewarmte zoodanig dat du photographie vlam vatte In den Akerpolder bij Sloten is de bliksem langs den mast van een schip en verder door het voorste gedeelte geslagen zoodat de stukken kout wijd en zijd verspreid werden en het schip in den grond geboord werd De schipper en zijne vrouw kwamen met den schrik vrij en vonden nog even de gelegenheid om hunue kleederen te redden Drie baggcrlieden sloegen achterover eu een geraakte in het water zonder echter eenig letsel te bekomen de tok van den baggerbeugel van den laatste was geheel geipleten en ter hoogte waar hy de hand gehouden had zwart ebrand In Zuid Holland zijn eenige commandanten derrusteiule schutterijen tot de overtuiging gekomen dat deze 40 000 mau eu de 30 000 reserve zeer weinig uitrichten Die opmerking behoort tot de meest juiste welke ooit gemaakt zyn In vredestijd bespeurt men nooit iets van de rustende schutterijen es men staat raak verwonden wanneer men vau een eenzaam dorpsnotabele verneemt dat de oude heer een militaire rang bekleedt en de aangewezen verdedigers van het vaderland in tijd vau gevaar zon men ook waarlijk niet coekeu in die vreedzame dorpelingen Wat in 40r 9gst d met zulk een nationale kracht zou uitgevoerd kunnen wordeu zou vreezen we al even weinig beteekenea als hetgeen in vredestijd door haar gedaan wordt De commandanten willen daarin verandering bren g a Dit strekt hun tot lof mnar of die pogiugwel tot eenig resultaat zou knnnen leiden valt tebctwijfelcd Wil men van de rustende sohtterijeniets maken dan rekene men niet te veel op derustende eckntters die al even weinig ambitie voorde dienst zullen koesteren als de aotieve schuttersin de steden Sleohts door wettelijke bepalingenloudtn zij er toe te bewegen zijn om zich in den wapenhandel te oefenen eu zonder de heeren kommandanten te ua te spreken geloovcn wij ook niet dat deze de geschikte personen zouden wezen omhen te onderrichten Wanneer de zaak niet doorde regeering lelve wordt aangevat kan er niets vanterecht komeut want liefhebberij voor het vak zalmen miiackien bij een enkelen kommandaut maarzeet Mkec ni t bij zijoe ondeihtbbende msnsobappen aantrpSsq Jrah Cl Uit het nponlon des lands meldt men dat sedert een qaaitd tijds meer dan 30 000 jonge varkens pèr spoor naar Dnitsobland zijn verzonden vertegenwoordigeMe een asm vau pi m ion goads Men schrijft uit s Bosch dd 12 Juni Uit Heuadipn is een koopman sedert eenigen tijd in staat van faillissement gevankelijk binneugebraoht onder beaokiüdiging van goederen uit den faillieten boe t verdaisterd te hebben Voor een wawde van p dl ƒ 1900 ion TOfdmnen lüu Den 80u Juni zal te Utrecht de jsarlijkeche algemeen veipdering gebonden worden van aanitelhouders ia au Ned Éijnspoorwegmaatschappij Zeldz m bewijs van eohtelijlce liefdel Te Coblenz heeft zich een jonggehuwd man win Wig over het sterven zijner vrouw op haar graf aoodgeschoten Onder den titel Het stelsel Verseput RoBctdsnl Nygh eu Van Ditmar leverde de Leidtohe i ifm Geer een beUugrijke bijdnge tot dl peiisiocnen kwcatie De sehiijver t nnt daarin aau dat de gruudsla cli de maUicnatiseki i beschouwingen daarvan onjuist zijih redenen waarom deze proeve van oplossing der pensenen kwestie ter zijde moet worden gesteld Ten slotte wijdt de huogleeraar nog enkele woorden aan de l espreking van het stelsel Eigen hulp Ook de lx id che hoogtceraar erkent dat men zeer wel het stelsel Verseput kan afkeuren en toch voorstander zijn en blijven van Eigen Hulp Hem lacht echter het denUeeld van staatspensioenen meer aan Zonder ons in die kwestie partg te stellen durven wjj echte de lezing van deze brochure aan allen die vbb bel vraagstuk iels meer willen weten ten zeerste aanbivelen Burg en Weth van Gronin l ebben het voor tel aan den Baad gedaan oidnwc venamclingen van mest en vuil een ten Noorden en een ten Zuiden der stad te maken tot bevordeing eener spoedige straatreiniging De kosten woiden op vier ton geraamd Iemand die te Atjeh zich met lÜ levering aan de troepen te veld heeft belast sch üft aan de Aruh Cl Ik lieb op mijn reizen de m este der strekenlieZocht die voor korten tijd ons nog vijandelijkwaren en bij hoofden en minder m outinoette ikde nieeste toenadering En geen vonder meer enmeer zien zij de voordeeleii in iii ons geregeldbestuur en niet miiidei van het handelsverkeer met ous geopend Ik kocht te Aljeh eenige duizenden slachtossen De veestapel blijkt d iar zeeraanzienlijk te zijn Vroeger verkoehtea de Aljehersze onder elkander voor 3 a 6 djUars per stuk terwijl wij er gaarne 18 u 20 voiir betalen de luidjes daarmee erg iu hun si hik ziju behoeftgeen betoog Vergadering van den Oemeeateraaa VRIJDAG 15 JONi Tegenwoordig de heeren isn Bergen IJzeodoorn Toorr Remij Kist Fnnce Noolbovea vso Goor Ueawmaker Fortuija t roogleever vaa 8trutea Post Dro t iümsoio Strater ea Goedewugeo De notalen der vorige vergadering orden gelezen en gesrreateerd De voorzitter deelt mede dat eene niulve i ingekomeavan den beer Mr N 1 ijrouwsr dat hij zijne heoueoiiug aanneemt en tegen het midden der volgende maand zijn functieu hoopt tv aanvorden Noltfieatic logekoaen ia eene missive van Heares Gedebuteerde Maten dkzer provincie hoftdende goedkeuring v ii hetlvailiilwaluit tot wijziging van het raglement der JongcjntoowalucliOol Notif eene missive van bet Bestuur der Maatschappij van Nijverheid t GrooiDgeo die eeue proef wiJleQ doen bewerlisteUigen tut zolTering van het afvalwater der aadappel eiLtabnckenen tot dekking vau die kosteii ƒ lUO uit de Gcmeenteksavcrisekeii wordt gesteld lu Liijiin van B eu tV teu finevat hericht en raad i De heer Kranenburg komt ter vergadering Eea adres vao H MulUart verzoekeud 1 an atadawege een atraat ie Icggt o voor 20 huizeu eu evne autaara te plaatteu in de Slappeidelsteeg in banden an ü lu VV Ken adres van deu heet W Cnwt venorkeode eervol ontslag als hlll isfdcr i zir legen IJ Juli B en W stellen voor dit te vcrlesnali ssct het beida lit vacautie sijnde up 27 Juli dit wordt algemeen goedgekeuril £ u Tuiialel vnn 11 en W oui des adsiiteut aan de Mallegatsluis eauB belooalng te geven na lUO per jaur wordt Ier visie gelogd ne missive van de Administratie der Stedelijke Beleenbank daarbij inzendende de rekeuiug eu veraatwotrdlng over het afgeluopan dienaljaar Taf visie Aan de orde is bet rapport der Comniissie belast met daopneming der rekeningen vau da inatell ugcn van Weldadig held dienst 18711 deze worden algemeen goedgekeord en bc sloten om aan da verschilleBda iustellingea eea beleefd verzoek te doen om bij volgende rekeningen eene maotorie van toeticbtlng Ie willen voegen j £ n voorstel van B en V betreffende het verzoek van den heer O Beloaje om te wsr n oathevei vaa M gshraik vas gerioleerden grond dit Inidt om het viirsoek in ta willigen en de kosten van hel rioleeran bij hel l adaeter door hem te dragen Benoemd wordt tot hulpondarwijzer aan ds fiBrgerschool voor jongens beUst met bet geven laa onderwija in de Fransche Eogelacbeen Hoogduilsche tual de heer J Ilannik t Rotterdam Na maehliging oa aaa da gaooaaen bei luiten uitvosrisg te geven zonder resamptie eindigt de virgi dering Laatste Berichten St Petersburg IS Juni Volgens vertrouwbare partkmliere beriditen is de koers van uitgifte der nieuwe BiUsiMhe leening 74 Een ollicictel telegram van den chef van den staf in t Kaukasus leger meldt dat K oukhtar Packs uit Trebizonde 20 bataljons versterkin verkreeg Generaal Tergukasoff bezette den 9n JUaschkert en zijne voorhoede trok Seidekan binnen St FetersbllIS 15 Juni o rer het tijdstip doruitgifte van de nieuwe leening en den waarop dit geschieden zal ia by de opening trooiirede de neutrale door den Vorst Weenen I5 Juni Een tele ram uit Be rado aan de PolitUche Correêpondem segt Servië blijft onder alle omstandigheden ueutrail der 8knpschtina zal in de trooi houding van Servië nadrukkelijk geconstateerd worden Weenen jr Jum X uir nanleiding vun liet onderzoek tegen leden der Inloriiationale ia een amb teuaar van de bibliotheek der Universiteit iu hechtenis genomen bü wien documenten in de Eussisch en Poolsche taal gevonden werden welke voor alle gearresteerden zeer faczwareiid zijn en t bewijs leveren van het bestaan eeuer internationale propaganda om de staatsinstellingen van Busland en Oostenrijk omver te werpen Vijf der arrestanten zijn ter beschikking van het gerecht gesteld Pest 15 Juut In de zitting der Kamer T n afgevaardigden beantwoordde Tisza heden de interpellatie vau Iraiiyi Na het doel van het memorandum van Berlijn van de besluiten der conferentie van Konstantiuopel en van het protocol van Londen uiteengezet te hebben betoogde de Minister President dat deze stukken niet strijden met de belangen der Oosten rijksehHongaarsehe monarchie De BegeeriqK stelle zich voorloopig liever aan verwijten bloot ilan dat zij eene politiek volgde die met de belangen der monarchie in atrijd zon zijn Eene politiek in tegenovergestelde richting van die welke zij volgde zou een oorlog ten gevolge gehad hebben waarbij de monarchie zeker nog nader betrokken geweest zou zijn Met groote meerderhrid verklaarde de Kamer zieh met het antwoord van Tisza voldaan STAAT van brieven gedurende de 2e helft der maand Mei uit üonda verzonden en geadresseerd aan onbekenden welke schriftelijk aan het Postkantoor knnRen watden gereclaikeerd Vernjde en Vike Amsterdam C Oudenec Boskoop Terschelling Güriuchem H Spruit Haarlem S Valenkamp Nieuwerkerk P Snel Rotterdam Betje Gerlse Westerveen Mej H Stoppelenberg niet vermeld Van het Hulplantoor WaddingsTüW J l Vermeulen Dreuincl T De Directeur van het Postkantoor VAN KBUUNB Burgerlijke Stand GEBORHI lü Juni Frank oodera F da Weger en C KeparonVWilbelmina AolQuia ouders T de Ruwe en S Houdijk lieertruida Alida ouders C J Koot en C van Wielingen It Pieler ouders O van Leest en J au der Wn Arirjaaatje WiQemina oadeia F Rijkaart én i N Buih i Bermanua Johaoaea oudere J H Ili emaija eu J Pak OVERLEDEN Juni A Slaman 1 j 1 m U 1 K Krsiaharr wed Bik 7ó j OMDBRTKOLWU 11 Juni C F W Slflper aO j Ie Winterswijk eu J A Unterhorat 24 j T Simmers tl en E Seton 28 j ADV£RT£NTIEN Iledea overleed in dèn ouderdom van 7 jaren na een smartelijk eu langdurig Hjden onze geliefde Moeder eu Behnwdmoedei Mej de Wed J BIK geb KkuisRjckb Uit aller naam G J sh Gouda U Juni 1877 D ondergeteekende herroept de laster waarmede ik B HOOGEEWAABD Timmerman te Gouda belasterd heb Als zoude genoemde HOOGEEWAABD ten nadeela van de Wed P C HÓOGERWAARD gehwideld hebben Zij bekent met deze dat tg hem schanMgk heeft belogen ea daar bij niets tm nadéile van de Wed F C HÓOGERWAARD gedaan of gesproken heeft zoo vereerljjkt t hem met deze ragrien N K0UT8TAAL j I j jj Huisvrouw van COEBT COERTi 6 Sigaren met ülanilla Dek voor tiet jCen Aij j 1 SS EAmNDEMMlS Een solied en actief AGENT met velf relatien jaren prima hnizen vertegenViroordiger zag zich gaarne belast mét een prima HÜIS in KAAS enz te vertegenwoordigen Brieven franco f p 355 Algemeeb COMMISSIE en ASSORANtlETfölitX JOB t