Goudsche Courant, woensdag 20 juni 1877

NED RHIJlVSPOORWEG Woensdag 20 Juni 1877 N 1999 Ten einde ophooping te voorkomen op 20 Junij Wofde i reeds op 19 Junij a s aan hét Station Gouda RETOURBILLETTEN Ie 2e en 3e Klasje naar DEN HAfG uitgegeven geldig heen 20 en t rug 20 en 21 Junij op alle treinen wm mmk n mm wijNiT A le sooJ eu van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij Mj PEETERS J ± te Gouda Bizonder woMt aaobeyolen de gereputeerde BORDEAUXWIJN van f 36 per Anker m i aoaljtiS Ste 16 belegen voorradig Ook bij prOefflesaoben kwar en half anken Frijswuranten vorden gratis en firankd verzonden ij Alles wordt f ank o l ui8 geleverd QIVOAËa fer wtefer 7 PORTRElTTliN k Ml Sj F GOTjpSCHE COURANT Nieuws en idverteDliel lad voor Gouda en Omslrelien BUITENlAMD BaitenlaDdscli o7erz lit ibe berichten uit Frankrijk waar i jen et koortsachtige spanning op de dingen wachttetlie met de Melropening der K raer komen zouden zgr thans het ttelangrijkst Hef ministerie heeft on niddellijk bijde ofeuÜM dfr fitting kennis gegeven van het plan om de £ imer te ontbinden Se republikeinen hebbeu 4 waé wenechten eene dsaelqke ontbinding Om het kabinet daartoe te brengen weigeMIn iq it begrooting tej behandelen wijl anders de Anitbinding eerst iii October zon gevolgd zijn en dSi prefecleudes te meer t jd zonden gehad hebben omide hindeI jjke kiezers te bewerken l e medede n die Fourtoa asfi de Kimer deed jluidde aldus J 0p het ogenblik dat ik hier op de tribune verschijn richt de President der Kepnbl iek tot den l S naat krachtens art 6 an de coustitntioneele fiwetten eene boodschap traario hg het voornemen Ite kennen geeft om de Kamer van afgevaardigden te ontbinden en deu Seaoat venfoekt hem dit toe te staan i eze beslissing ziil u niet remissen Sedert 16 Hei zyn er oueeaigheden gerezen tnsschen den President der Mepubliek en de Kamer van a evaardigden Onze tegenwoordigheid hier als Ministers is een bewijs van die oneeoighedeu zij kan op geene andere wyze verklaard worden In den Senaat heeft De Broglis de volgendeboodschap van den President der fiepnhliek voorgelezen Krachtens art B der oonstitutioneele wetten heeft de Preiident het recht de Kamer van Afgevaardigden te ontbinden op overeenkomstig advies van den Senaat Deze ernstige maatregel schijnt mij thans uoodzakelyk Ik kom u vragen er uwe tocstf mining toe te geven Op lö Mei heb ik aau het land moeten verklaren dat er verschil bestond tusschcn de Kamer van afgevaardigden en mij en heb ik geconstateerd dat geen Ministerie zich kon handhaven in deze Kamer zouder het bondgenootschap te zoeken en zich aan de voorwaarden te onderwerpen van de radicale partij Een gonvernement aan zulk eene noodzakelijkheid onderworpen is geen meester meer van zijne daden welke ook zijne persoonlijke ge oelens mogen zijn Het wordt er toe gebracht de inzichten te dienen van hen wier steun het aaunam en hunne komst aan het bestuur voor te bereiden Het is daarom dat ik er mij niet langer toe heb willen leenen Wanneer eene zoodanige oueenigheid bestaat tussohen de publieke machten is ontbinding het middel door de constitutie voorzien om er een einde aan te maken Ik had gewensoht dat alvorens uiteen te gaan de Kamers de begrooting hadden Kunnen behandelen en dat de thans verstreken verdaging zou kunnen dienen om de gemoederen tot bedaren te brengen Dit resultaat is echter niet verkregen Nauwel jks was de verdaging uitgesproken of meer dan 300 afgevaardigden protesteerdeu in een manifest tegen het gebruik dat ik van myn constitutioneel recht had gemaakt Ik bepaal mij er dus bg te vragen dat de Kamer van afgevaardigden eenige urgente wetten behandeld die de vaderlandsliefde der ipartijen voorzeker niet onbeslist zal willen laten De daarna onveilwijld uitgesproken ontbinding zal toelaten dat Jb nieuwe Kamer binnen den wettigen termijn bgeengeroepen tijdig genoeg hare zittingen aanvange om voor het volgend diensy aar den dienst Ie verzekeren Ik zal mij met vertrouwen to de natie wenden ïrankryk wil als ik de ongedeerde handhaving der instellingen Het wil niet dat die instellingen ontsard zullen worden door het radicalisme Het 3 niet dat in 1830 alles van te voren voorbereid zal zijn voor de desorganisatie Ik ben zeker dat ïrankrijk tot mandatarissen zal kiezen diegenen die beloven zullen mij Mj te staan De Senaat besloot het voorstel tot qntbinding naar de afdcelingen te verzenden Li h s Rp 11 oTllïMfTlili De nieWste soorten van Da iE8 I KINDElRKBAÖEN MANCHETTEk en GAJRNITUBEN KINDERJÜEKEN HOEDJESfKAPBRS BOEZELAARS alsmede vele Nónveaintés Toor het alisoen r M DE VLETTER Lange Groenendaal PS 505 Yaitls Brooks Mack KLOSSEN a 0 18 per klos Korting na Kwantiteit BESTELKANTOOR van nit de BROUWERIJ DE OlftA JE BOO l TE ROTTERDAM AlHmede diverse BIEREN op flesschen en ki uiken SPECIALITEIT in En elscive BIEKE uit de Brouwerij van Bas k Co GINGER BEER en LIMONADE met Hermetische sluiting BESTELLINGEN worden ten spoedigste aan Huis bezorgd nit de Bottelarg van H van wijngaarden Korte Tiendeweg D 93 Op een kantoor wordt een Jongste Bediende gevraagd Eigenhandig geschreven brieven met opgaaf van bekwaamheden aan het Bureau dezer Conrant ranco onder lett L in te zenden PmIl fc Gloppeabarg HAOAZUN VAN HEEREJI KLEEDIIVGSTUKKM Overhemdrn op maat Rotterdam Utrecht GoDDi Djidi van Bkinkman STEDELIJK nDSEDI VAN OUDHEDEN Volgens ganstige beschikking ran den EJ Raad dezer gemeente zgn inwoners der gemeente voortaM PEBSOONLUK van betaling vrvjgesteld indien ziJ met Tieemdelingen het Maaeum bezoeken De commissie Souia 9 Juni 1877 JHUZIEKRORP USCEÜTTEEUM Met Aognstns kan eene FAT BURGERDOCHTER in een klein NLIJKE hier als JONGE LIEDEN welke genegen zgn om zich na kosfelooze opleiding daarvoor aan bovengenoemd MUZIEKKORPS te verbinden kunnen daartoe op DINGSDAG den 19 JtJNIJ A26 JONU 3 JüLIJ en 10 JÜLIJ a 8 tngsAen des morgens 9 12 ure bg den KAwlmeester J A VREESWIJK Westhaven f no 161 aanmelden fiplaatst worden goed kunnendel Streken aagen en Stoppen tegen goed loon en veel verval Zich te adresaeeren ondep letters A L bg den Uitgever dezer Courant Men VRAAGT te KOOP oflte HüüR EEN HUIS in het midden der Stad stand geen vereischte Brieven franco onder de letters E H aan het Bureau dezer Courant TE HUUR word gevraagd GEMEUBILEERDE KAMERS Men adresseere zich met opgaaf van prgs en stand onder letter Z aan het Bureau dMer Courant 53 verlangt Mevrouw SNEL MarU A 53 t gen 1 Augustus EEN FLINKE Tweede Meid tevens voor Kindermeid die Strij ken en Naagen kan GEURIGE PLANTEÜRS A 7 cent het stuk Puike Sorteering Geïmporteerde HAVANA SIGAREN bij J SWITZERAz op de Lange Tiendeweg SF EmS QELIJEENDE PORTRETTEN van wijlen H M onze geëerbiedigde Koningin vervaardigd door den Hof Photograaf W0U RAJ3E alsmede gezichten van het Huis ten Boecn zijn verkrijgbaar in den Boekhandel van A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier CopiêD ter BezlchtiglQg ECBTE EAU des FEES Bekroond op de Wereldtentoonstelling te Pargs 1867 te verkiggen i 1 50 de Flacon bij Chs TAM VIVK Je en B SCHOLTEN Coiffeurs Haar en Baaid verwen in Blond Bruin en Zwart zonder Huid of Linnen te vlekken als mea de Flacon half gebruikt heetten het bevalt niet alsdan wordt met genoegen de betaalde 1 50 teruggegerea a den 4ig Dnder kor pn koer vai 16 Juni 1 iCCAl DooVl omstandigheid die oogniblikkelSk b wil toen aan H H Lief he ber eehe PBACEfflGB geheele NIEÜWBIjIFRANSCHE den Dit verkoopen voor 365 TENGEWOON SOLIEDE Pracht exemplaar Scbuins arig 7 Octatf 3 Snarig Gebonloneerd Zwart Palisahdre C lindre pied a Consoles Scnlpti Koper Mechaniek zeren Standen certifikaat van echtheid en 6 jaren ichnftelgke deugdelgke garantM Men adresseere zich onmiddeilgk bg gever dezer Courant te Gouda GROOTE VERLOTING Ien27 JlJLUa s leHAAR LEM van Kijluigen met Twee en Een Paard i esi anneu verder Zadel Tuig Wagen en Werlipaarden Voorts Tuigen Zadels ci een aantal andere tiooge pryzei Voor 2 50 ontvangt men Een Kis inh 100 xeer Goede Sigaren van 25 p m en grati één Lot in bovenstaandi Verloting ns ontvangst van PoêtwUêd aan B A COSTEBS iMnge Leidseh dwarsstraat 131 Amgterdöm 5 Kistjes met Zes Loten ƒ 12 10 K istjes met Twaalf Loten ƒ 24 mfF I b Prezen zullen uitsluitend wordM aangekocht op de aldaar te hondoi Tentoonstelling VOOR lijders Teu einde eiken aieke alvoren hy een gcneejkundige behandeling ondergaat of de hoop op genezing opgeeft rich zonder kosten van de door Dr Airy s geneeswijze verkregen Verrassende genezlliceil zou kunnen orertuigen verzendt KicHTi Boekhandel te Rotterdam op franco aanvraag gaarne aan een ieder gratis en franeo een uittrekul der Attêttat Niemand verzuimo dit vele berichten over ziekten bevattende fittttrektel te ontbieden Na de voorlezing van de mededeeling namens den President der Bepubliek in de zitting der Kamer van afgevaardigden verklaarde de Minister van Binnenlandsofie Zaken zich bereid op de interpellatie over de politiek van het Gouvernement te antwoqrden j De heer Bethmottl ontwikkelde daarop de interpdlafie en viel het Ministerie levendig aan Er hadden twee incidenten jpUats De Bonapartisten Mitchell en de CaasagnaB werden tot de orde geroepen en ondergingen vervnlgeus de censuur by votum der iLatatt De Minister van Binnenlandsche Zaken beantwoordde Bethmont Hij verklaarde dat het Ministerie het Frankrijk van 1789 vertegenwoordigde zich verdedigende tegen het ipranknjk van 179 Ï Hy ontkende dat de daad ivtn 16 Mei het land aUrmeerde en den vrede nlaar buiten in gevaar bracht öambetta repliceerde in eene zeer levendige rede Hij geloofde niet aan de geheohtheid dezer ministers aan de republiek en viel hevig de Bonapartisten aan die tot een coup d état drijven Het Ministerie beschuldigde hij van clericalisme De Minister Deoazes verklaarde dat de betrekkingen met de vreemde mogendheden niet hebben opgehouden vriendschappelijk te zijn De voortzetting der discussie is tot Maandag verdaagd Een incident dezer discussie verdient nog afzonderlijke vermelding Fourton sprak van de Nationale Vergadering van 1871 die den vrede tot stand gebracht het vaderland bevrijd had Nanw had de Pourtou deze Woorden gesproken of de linkerzijde stond als één maa op Aller hoofden endden zich tot Thier aller ItandeD wezen op hem en daverend weerklonk de kreet Lui c est lui c est lui De rtJChterzijde protesteerde niet en Thiers nam zyn zwarte oalotje van het hoofd om voor deze ovatie te bedanken Toen de minister de i ourtou voortging zeide hij niet te willen afdingen op de eer welke Thiers voor dit vaderlandslievend werk toekwam De bevolking te Parijs heeft zich zeer kalm gehouden en de voorzorg der regeering om s avonds de politiedlenaren met revolvers gewapend te laten voorgaan is onnoodig geweest Wel was een talrijke mgnigte biJ het vertrek en de terugkomst der afgevaardigden aan he station Saiut Ijazare bijeengekomen doch er greep geen enkele manifestatie plaats Om alle opschudding te voorkomen was Thiers reeds s morgens naar Versailles gespoord en Gambetta in een rytuig derwaarts vertrokken Zaterdagavond werden te Parijs aangeplakt de boodsohap van den president aan den Seuaat en de verklaring door de Fourton in de Kamer afgelegd Figaro verzekert e Figaro is zooals men weet thans cenigszins regeeringsblad dat Zaterdagmorgen te tien uur ministerraad gehouden is eu men toen nog niet recht wist wat men doen zou Eerst te twaalf uur werd het besluit genomen dat men niet op een votum van wantrouwen wachten maar zelf beginnen zou met de ontbinding te vragen Het ministerie had zelfs aan zijn meest vertrouwde vrienden niets hiervan medegedeeld eu de verbazing was algemeen in de Kamers toen de Fourtou aan het begin der zitting de bekende regeeringsverklaring voorlas Het Russische hoofdkwartier is van Plojesti verplaatst naar Alexandrie bewesten Giurgewo derhalve dichter by den Donau zoodat men te Bucharest de operatien voor den overtocht op handen acht Intnsschen wordt ook gemeld dat ten gevolge van de hitte en het smelten der sneeuw de rivier weer aanzienlijk is gestegen Uit Erzeroum bericht men dat men in die streken een grooten veldslag verwacht Te Konstantinopel blijft de stemming der gemoederen geagiteerd en men is niet zonder zorg over hetgeen er gebeuren zal wanneer het onvermijdelijke bericht komt van een groote nederlaag De Duitsche nationaal liberale bladen trachten de beteekenis van de verkiezing van Hasenclever te Berlijn tot lid ran den Rijksdag tegenover den candidaet der Fortschrittspartij te verkleinen zoo verzekeren zij dat de meeste conservatieve en zeer vele nationaal liberale kiezers aan de stemming geen deelgenomen hebben In het vyfde district van Berlijn moet eerlang een nieuwe Rijkaddgsverkiezing plaats hebben voor Pranz Duncker en de sociaaldfimocraten maken zich sterk ook hier de overwinning te behalen zij stelden den metselaar Capell de liberalen dr Zimmerman wanneer de eersten zegevieren is de Duitsche hoofdstad in den Rijksdag voor de helft vertegenwoordigd door sociaal democraten BINN ENLAND GOUDA 19 Juni 1877 Op morgen den dag der begrafenis van wijlen H M de Koningin aal de trekking der Staatsloterij niet plaats hebben doch het getal nommers dat op dien dflj zou worden getrokken zou gisteren en heden boven en behalve het getal nommers van deze dagen getrokken worden Men schrijft uit s Grarenhage dd 17 Juni De dag van heden geboort ag van de ontslapen Vorstin der Nederhmden werd op het Huu ten Bosch plechtig gewijd door het nederleggeu van een prochtigen krans op de kist waarin het stoffelijk overschot der diepbetreorde Koningin is besloten De directrice der Zondagschool van het bijbelgenootschap mej Gosenson had verlof verzocht voor zich zelve en uit naam der aan hare zorgen toevertrouwde kinderen ook eene hnhle te mogen brengen aan de dierbare afgestorvene die by haar leven steeds zooveel belangstelling ook in de godsdienstige opleiding der jeugd had betoond Dit verlof werd welwillend verleend m kedes werd debahsefte des harten der directrice vergezeld van twee kinderen der Zondagschool voldaan Voor het kantongerecht te Leiden zal de vordering der gemeentecoraftHMie van het Ned Herv Kerkgenootschap te LeideSvtegen dr J J Prin wegens den hoofdelijken omslag Jvorden verdedigd door mr G M van der Linden advocaat te s Gravenhage en bestreden door mr B M Vlielander Hein mede advocaat te s Gravenhage Van vele zijden daartoe aangezocht wijkt de Redactie van de Tijd eens van haar stelregel af dat voor den inhoud van het olad niemand persoonlijk verantwoordelijk is of persoonlijk lof ontvangt maar alles geschiedt door de geheele Redactie zij vermeldt daarom bij uitzondering dat het prachtige nummer bij gelegenheid van t Paus feest uitgegeven is ontworpen door den heer architect F J M Cuypers en geliibografieerd door de firma EUerman Harms en Co Het jaar 1S76 was voor de Amaterdamsche Rynvaart zeer ongunstig zooals uit het dezer dagen uitgebracht verslag blijkt verminderde het vervoer naar Duitschland met 2969 dat naar Amsterdam met 14437 ton De onvoldoende waterweg tnsschen Rotterdam en de groote rivieren wordt als hoofdoorzaak van den achteruitgang beschouwd dat die achteruitgang enorm is kan uit de navolgende cijfers blyken In 1876 werden ran Amsterdam naar den Sgn verscheept 25 803 020 kg terwijl de gemiddelde verscheping over de drie laatst jaren ongeveer 40 000 000 kg bedroeg Van den Rijn werden te Amsterdam aangebracht in 1876 48673 714 kg tegenover een gemiddelden aanvoer in de drie laatste jaren van bijna 70 000 000 kg Het verkeer tussohen Arasterdam en Duitschland per spoorweg is daarentegen zeer toegenomen en bedraagt aan goederen bij aankomst 222319 ton tegen 162233 ton in 1875 bij vertrek in 1876 57157 ton tegen 53781 t n in het vorige jaar De Vereeuiging ter opleiding van predikanten te Doetinchem heeft reeds 16 kweekelingen aan de Academie terwijl zich 80 jongelieden voor de academische lessen voorbereiden De daarnevens opgerichte Vereeniging voor de voorloopige opleiding tot 16 jarigen leeftijd heeft 23 jongelingen ouder hare leiding In het geheel waren bij Mgeu Bulp den IB Juni reeds ongeveer 6000 personen als lid tot die Ver eeniging toegetreden t