Goudsche Courant, woensdag 20 juni 1877

Men meldt uit de Betuwe Het ketsengewas is dit jaar zeer verschillend in sommige iioomgaarden kan meu het voor een half gewas aannemen en in andere kunnen se de kosten van plukken en bewaken niet gued maken ook is dit met de iwatte het geval Er worden evenwel hüOÉje prijzen voor beloofd Algemeen verlangt men ujur regen hetgeen ook voor de kersen zeergewensoht is Nadat door vele ingezetenen te Schiedam bijdragen waren geschonken ter ondersteuning van de te Amsterdam te houden tentoonstelling van kunst nijverheid werd de bijeengebrachte som door een bijdrage uit de icemeentekas tot het cijfer van lOOO opgevoerd De voorzitter van den Raad die dit resultaat persoonlijk aan Z K H Prins Alexander heeft medegedeeld bracht in de laatste zitting den dank van Z K U aan den gemeenteraad en de ingezetenen over Het D V Z H zegt dat de 36 kiesdistricten waarin ditmaal verkiezingen plaats hadden volgens de in 1376 vastgestelde kiezerslijsten te zamen telden 105 392 kiezers en dat door die kiesgerechtigden op den 12n dezer werd gestemd door 60 789 zijnde slechts ruim 57 pCt In October 1866 stemden 71 974 in Januari 1868 65 379 van de 98 484 in Juni 1869 66 358 van de 95 781 in Juni 1871 60 221 van de 99 466 in Juni 1873 60 211 van de 98 272 en in Juni 1876 70 147 van de 104 621 kiesgerechtigden in de districten welke aan de verkiezing deelnamen Se verhouding was ditmaal 10 pCt ongunstiger dan twee jaren geledep sedert October 1866 is er nooit zoo traag gestemd als ditmaal Grant de ex president der vereenigde staten thans te Londen wekt de aandacht doordien hij op reoeptién zoo weinig spreekt Dit was in Amerika bekend Zoo had men bij zekere gelegenheid eeue inschrijving geopend om Grant destijds president een allerprachtigste porceleinen vaas te geschenke ten geven Eene deputatio werd met de taak belast hem dit kostbaar kunstwerk aan te bieden Zij werd toegelaten Het oudste lid der de putatie nam het Woord en zeide niets meer dnn Hier is de vaas Grant boog en antwoordde Zoq ia dat de vaas Ik dankje en daarmee was de pl tigheid der aanbieding afgdoopen Zekere Ihomag Crapo is den Ï8n Mei te NewBedford in Massachusetts met zijne vrouw naar Londen aoheepgegoan in een vaartui e van 20 voet lang dertien duim diepgang en 1 62 ton naar de eerstgenoemde plaats gedoopt Een ontzaglijke menigte woonde het vertrek der beide waaghalzen bij die tegen 4 JuU Engeland hoopten te bereiken Bij gelegenheid der verkiezing van Victorien Sardou tot lid der Fransohe academie wordt door Claretie de volgende meikwaardige bizonderheid nit het leven van den th ns Izoo beroemden en door het succes zijner werken njk geworden tooneeldichter medegedeeld welke bizonderheid een nieuwe kracht geeft aan de leer i anhoop nimmer Sardou heeft een treurige moeitevolle jeugd gehad Op Zekeren gureu winteravond bevond hij zich ais jongeling klappertandend van kon in de nabijheid van 1 Eoole de médecine In diepe moedeloosheid over h1 zijn ondankbaren arbeid zijn lyden en strijden zonder een schrede te vorderen op den weg der tortuin kwamen de somberste gedachten en voornemens in zijn vermoeid en afgetobd hoofd op Om zich tegen een ruwe sneeuwvlaag te beveiligen zocht hiJ een schuilplaats onder een koetspoort doch hij had er nog maar eVen gestaan toen hij waarom wist hij zelf niet haar w ler verliet en het ruwe weder op nieuw trotseerde Een arme Auvergnaat nam aanstonds zijn plaats in Weinige schreden had Sardou zich echter nog maar verwijderd toen hij een geducht geraas achter zich hoorde Hij zag om Van een vrachtwagen met zware steenen beladen en die door do koetspoort reed was een der blokken a egleden en had op de plek die hij pas verlaten had den Auvergnaat half verpletterd iiEa ik de wanhopige het leven moede ben gespaard dacht Sardou dat kan niet zonder doel zijn De Vooreienigheid wil dat ik leve Eu hij schepte nieuwen moed uit het gebeurde hij beschouwde het ala een les als een voorteeken Hij hervatte den strijd des lenna met vertrouwen op een gelukkige uitkomst en dat is niet beschaamd Eindelijk heeft de um van den vootkpoed ook zijn levenspad beschenen en plukt hü de vrachten der volharding Het aantal honden waarvoor tot dusver inzending toegezegd is op de hondententoonstelliog welke den SOsten Juni en I Juli op de veemarkt te Amsterdam zal gehouden worden bedraagt ruim tweehonderd en wordt berekend te zullen vermeerderen tot vijfhonderd Uit Engeland Frankrijk Duitsohland en Italic worden schoone exemplaren ingewacht Ook de bekende hoofdkantoren in den houdenbandel aukweekiog en opvoeding Boqnet Fils te Parijs en Graf te Stuttgart hebben aanvragen ingezonden De bezit ter vnn de kostbaarste en talrijkste particuliere verzameling honden Prins Solms von Wildenfels zal met ruim een twintigtal exemplaren zijuar Vmte mededingen Aan het Amsterdnmsche postkantoor worden geregeld eiken dag tusschen de 20 en 30 briefkaarten ontvangen die onbestelbaar zijn omdat de afzenders verzuimden er het adres op te stellen Briefkaarten met adres maar zonder iuhoad worden echter ook ontvangen Zeker notaris zou in de provincie Groningen eene verkoopiflg van paarden houden maar op den bepaalden t jd was er van verkoopcr en paarden geen spoor te ontdekken De verkooper die gezegd had te Stadskanaal te wonen bleek daar niet bekend te zijo naar het gerucht gaat had hij van den notaris reeds een voorschot van 70 ontvangen Beeds het vooruitzicht dat het lot van de onderwijzers verbeteren zal oefent invloed uit en spoort de jongelieden aan om zich op het vak toe te leggen Uit Deventer toch deelt men ons mede dat voor de twintig plaatsen als kweekeling aan de rijkskweekschool acht en tachtig jongelieden zich hebben aangemeld Hieruit blijkt tevens hoe ongegrond de vrees was indertijd vooropgesteld dat men wel kweekscholen maar geen kweekeliugen zou bekomen Amh Cf Zweden behoorde tot dusver ook tot de koloniale mogendheden Het bezat n 1 in de Antillen een eilandje St Barthemely De bevolking bestaande uit 3000 blanken meest van Franschen oorsprong en 13000 zwarten vroeger slaven doch sedert lang vrijverklaard is thans van Zweden aan Frankrijk overgegaan £ en te Haarlem ingesteld onderzoek waarbij men zich zeer matige eischen heeft gesteld bracht aan het licht dat van de 57 melkverkoopers 23 zoodanige melk aan den man bnngen die yvoldoende mag worden genoemd terwijl de melk van 34 door het water was vervalscfat Buitengewoon groot is de schade door de twee Ihatste nachtvorsten aan de te v ld staande vruchten te Almelo veroorzaakt voornamelijk beeft de boekweit veel geleden Ook hebben de rupsen in deze omstreken veel schada an de vrucht en andere hoornen veroorzaakt waardoor vele geheel kaal zijn evenals in den winter zoodat ook de vruchtboomen weinig zullen opleveren Theodoras Schut oud 40 jaar die in den nachtvan 8 Jan j te Zwolle inbraak pleegde en zich daarbij door pistoolschoten tegen de politie verweerde zal volgens de acte van beschuldiging tereoht staanvoor het hof te Amhefai beschuldigd van in dennacht van 8 op 9 Jan 11 tusschen elf uur s avondsen vijf unr s morgens in het onbewoonde kantoorder likeurstokerij van de firma Doijer en van Deventer te Zwolle en te haren nadeele na de zichaldaar bevindende brandkast en twee lessenaars te hebben opengebroken een som van ongeveer tweeduizend galden arglistig te hebben ontvreemd en onmiddellijk daarna en terwijl hij in het bezit vanhet gestolene zich uit de voeten trachtte te maken in het Kleine Weezenland aldaar op de agenten van politie dier gemeente Kuipers en Faber die bem als verdacht achtervolgden vier schoten uit een revolverte hebben gelost met het doel hen van bet levente berooveu ten einde zyn vlucht ongehinderd tekunnen voortzetten en de ontdekking van den diefstal te voorkomen hebbende hij met drie dier schoten den agent Kuipers verwond een en ander na reeds te voren tot tuchthuisstraf en tot gevangenisstraf van langer dan een jaar veroordeeld te zgn geweest en alzoo van poging lot doodslag welke door uiterlijk bedrijf gebleken en tot een begin van uitvoeringovergeslagen zijnde niet dan door toevallige en van des daders wil onafhankelijke omstandigheden haar uitwerking heeft gemist voorafgegaan door diefstal bij nacht op een onbewoonde plaats met biunenbraak welke poging tot doodslag heeft gestrekt om de ontdekking van dien diefstal te voorkomen en zulks na reeds te voren tot orimineele straf en tot gevangenisstraf van langer dan een jaar veroordeeld te zijn geweest Engeland Frankrijk Duitschland Zwitserland en Nederland hebben alle ban fabriekswetten om de al te verderf jke uitwassen van het industrialisme tegen te gaan maar hier zijn de verbodsbepalingen te zwak daar worden Ze onvoldoende uitgevoerd en nog steeds is men bijna overal aan t zoeken naar de beste middelen om zonder de industrie te benadeelen door krachtig optreden van het staatsgezag het abnormale van boven gesebetste toestanden met goed gevolg te bestrijden Ook in Nederland ia de regeering zelf actief op getreden Algemeen is men echter overtuigd dat de wet Van Houten onvoldoende is om het kwa te keereu en dringend aanvulling vereischt Of echter de weg door onzen Minister van J istitie daartoe ingeslagen wel de ware is dat meenen wy te moeten betwijfelen De Min v Justitie heeft gemeend de noodige bouwstoffen voor een volledige wet byeen te zulbn krijgeii indien hij slechts aan verschillende corporaties Kamer van Koophandel zoowel als nijverheidsvereenigingen een tiental vragen ter beantwoording voorlegde Thans na die antwoorden ontvangen te hebben zal hy wel inzien door al die rapporten waaronder zeer lijvige bitter weinig verder gekomen te zijn Vooreerst waren de vragen eenzijdig gesteld Aan de inkleeding dier vragen was het reeds merkbaar waar de Minister bet liebt heen wilde terwijl bovendien geen voldoende speelruimte was gelaten om ook buiten het beperkte kader van de voorliefde der bureels zelfstandige adviezen te krijgen over hetgeen in de verschillende streken des knds het meest wensehelijk werd geacht Maar er komt nog iets anders bij Om een goede volledige wet op den kinder au vronwenarbeid te ontwerpen heeft men boven alles behoefte aan feitelijke gegevens aangaande iedere provincie ieder dorp iedere fabriek zelfs Zander volledige bekendheid met de locale ometandigbeden en de versohillende vormen en de uitgestrektheid waarin zich het kwaad vertoont is geen wet geworteld in den feitelyken toestand mogelyk Het is daarom onze vaste overtuiging dat voor deze zaak ook in ons land nog een enquête op meer uitgebreide schaal noodig is en wel in den geest als door de Dnitache Begeering 4ip initiatief van het Eiseuaeher congres is ingesteld Het is mogelijk dat onze B eering wel zoo ongeveer weet hoeveel vronwen en kinderra er in de Ned fabrieken werkzaam zijn maar dat is gsenlins voldoende De Begeering dient evenzeer te weten hoevelen van die vrouwen en kinderen ook a nachts en Zondags moeten werken hoeveel nren er daags gewerkt wordt of er ook door de industriëelen zelf maatregelen genomen worden om de slechte gevolgen van de exploitatie te beperken of werkelyk groote nadeelen van het op jengdigen leeftijd werken in de fabrieken het gevolg zijn en zoo ja waar en in welke soorten van indnstrie het meest of onder den vronwen en kinderarbeid in de fabrieken de zedelijkheid lijdt of de sterfte onder de zuigelingen groot is of alle takken van industrie bij strenge toepassing van vtrbodsbepalingen nog leveuskrooht genoeg zonden hebben om de concurrentie vol te honden enz enz Zeker een dergelijke enquête zon tijd geld enmoeite kosten maar hoe urgent de zaak ook mogezijn nog liever een weinig gewacht dan opnieuween wet gemaakt die of als onpraotisoh weder overenkele jaren moet worden herzien of het kwaad nietin zijn hartwer aantast Vaderland In zijne zitting van 1 Juni jl heeft de Hooge Baad een arrest geslagen dat in de gevolgen van groot belang voor Nederland zal z n Na de ontdekking dat op Aruba gronden waren rijk aan phosphorzure kalk ook minder juist genaamd guano dagvaardde de Aruba Island Goldmioing Company ingevolge een vroeger verleende concessie het bestuur der kolonie Curasao om te hooren verklaren dat de eischende Company met uitsluiting van anderen gerechtigd is tot het genot van de op het eiland Aruba gevondene of nog te vinden phosphate of lime phosphorzure kalk en tot de ontginning van die gronden Het Hof van Justitie in de kolonie Curaqao overwoog dat de concessie aan de Compuay die daarvoor jaarlijks slechts de som van ƒ 2600 betaalde alleen belrekking had op metalen en ertsen nist op de overige delfstoffen aangenomen zelfs dat de gevonden phosphorzure kalk als grooténdeels van dierlyke oorsprong onder de delfstoffen kan worden gerekend en ontzeide dientengevolge aan de eischeres hare vordering De Goldmining Company voorzag zich daarop in hooger beroep by den Hoogen Baad Bij monde van den advocaat mr J Kappeyne van de Coppelo drong zij hare Cnra9ao getoerde beweringen aan betoogde recht te hebben op ontginning van alle delfstoffen op Aruba en concludeerde met een beroep op verklaringen van een aantal bnitenlandsche geleerden tot een onderzoek door deskundigen van de vraag of de gevonden phosphorilre kalk al of niet tot de delfiitoffen moet worden gerekend Voor het Bestuur der kolonie traden op de l nda advocaten mrs A de Pinto en G M van der Linden Tevens trad voor het eerst in hooger beroep op en intervenient J Gxidden civiel ingenieur te Cnrapso die als eigenaar van i eva phosphorzure kalkr jkbevondene gronden zijne rechten tegen den ingestelden eisoh kwam handhaven De drie laatstgenoemde advqcaten verdedigden het in Curasao gewezen vonnis en betoogden dat door het voortreffelijk verslag van professor Gunning gesteund door de uitspraken van andere geleerden in alle gC rallen duidelijk was oangfiioond dat de stof waarvan iprake is in geen geval tot de delfstoffen kan warden gebracht De advocaat van den inteiveniënt mr D van Eek nam bovendien nog een eigen standpunt in en betoogde met een beroep op de Ned rlandsche wetgering en de koloniale ordonuantien in verband met de rechtsbegrippen die het mijnwezen beheerschen dat aan het Curopaosch Bestuur de bevoegdheid niet kon worden toegekend om de beschikking van de meststof op de landerijen van zijn cliënt aangetroffen aan anderen toe te staan Van welke waarde de antdekking vaff die rijke laag van phosphorzure kalk voor de auteurs van ziju cliënt voor de industrie en bovendien voor de Néderlandsche schatkist was te achten toonde hy aan door er op te wyzeo dat door zijn cliënt nadat de ontdekking van de meathondende schatten door zy ne voorgangers was gedaan reeds lang geleden concessie voor da exploitatie onder aanbod van eene bedniffende retributie per ton bij het gouvernement was aangevraagd aan welk verzoek nog geen gevolg had kunnen worden gegeven hangende bet prooes met de Aruba Goldmining Company terwijl uit broohurei n gedane bestellingen bleek dat uit de onderneming van den heer Godden voor het gouvernement jaarlyks alleen aan directe betaling in belasting waarschijnlijk een bate van ƒ 70 000 tot ƒ 100 000 zon toevloeien waardoor de kolonie Cura die jaarlyks door het moederland met eene gelijke som wordt ondersteund zon ophouden geldelyk eene lastpost te cijn De Hooge Baad zouder in de bijzondere beschouwingen van den heer Godden te treden en de waarde daarvan in het midden latende heeft een nader onderzoek door deskundigen onnoodig achtende bij zijn arrest de uitspraak van het Gerechtshof van Curapao gehandhaafd zoodat nu spoedig een overkomst tusschen de Regeering en den heer Godden wordt te gemoet gezien waaruit eene groote bloei voor de lÉolonie zal kunnen ontstaan Eeiat gisteren ochtend nam de Raadkamer d r Arron dissementsreohtbank te Amsterdam eene beslissing in de zaak van P A Brnyn voormalig secretaris der Amsterdamsche Kanaalmaatschappij Zij verwees die zank naar hare openbare zitting om daar ten correctioueele te worden behandeld De dag is nog niet vastgesteld Verraoedelyk zal daarvoor Woensdag 27 Juni worden oangewezin I II II J III I II i Koloniën BATAVIA 7 Mei Het Alg DagU t Nederl IndÜ schrijft in zijn iimiloverzioht o a het volgende In Edi hebben lie troepen die naar de onderneming der Handelm aatschappij aldaar zyn afgezonden een gedecideerd gevecht moeten levered met de bende die de onderneming had aangevallen In eene correspondentie Yan den Jma Bode werd gezegd dat men de aanval aan onhandigheden van den tweeden administrateur den den heer Klinkert tegenover de bevolking toeschreef Wat de oorzaak is van die aanvallen is gelooven wij moeilijk te zeggen Geheel mag men echter onzes inziens niet voorbijzien dat zy eelyktydig plaats hebben met de werkeloosheid der Atchineezen tegenover onze militaire vestiging in het Noorden van dat land en zoo het al niet aannemelijk is dat Atchineesche troepen nit het Noorden overkomen Atchineesche zendelingen kunnen zeer goed zonden wq meenen naarmate de kansen in het Noorden beginnen te verloopen in de aan onze vestigingen grenzende streken de hoofden van het Atohineesche deel der bevolking tegen onze indnstrieele vestigingen opstoken In de weigering van vele der bevriende hoofden zelfs van hen die paa door ons gezag benoemd zijn zooals die van Pasei en van DjoUak om tijdens het bezoek van den Qouv Generaal op Atchin naar KottaBadja te komen meenen wy meer wantrouwen dan vijandigheid te mogen zien en misschien wantrouwen tegenover hun eigen vrienden in hun land by hunne afwezigheid meer nog dan tegenover de Nederlanders Van den vorst van Pedir zou dat intusschen niet gelden Doch san de hartelijkheid en onbaatzuchtigheid van zyik vriendschap voor ons heeft nooit iemand geloofd Er zyn weer een achttal Atohineesche hoofden te Batavia die 11 Zaterdagmorgen een zitting van den landraad en s avonds een mislukte poging tot oplating vu een grooten luchtballon diuolmng viewi en grqot vanrwerk op het terrein van het Cn det Odoniet htbben bijgewoond Waarschijnlijk verbeelden deze hteren zioh of dat hier alle Zaterdagen ballons worden opgelaten en dergelijke feesten gehouden worden of dat dit alles ter honner eer is geschied Men zal in Qolland als er van dergslyke hoofden sprake is miaaohien denken aan de iltnstratiiin ven de reis van den prins van Wales en de prachtig geoostumeerde Uindo niets is minder jtiiit Den ivut baisje een katoenen gekleurde broek en een doek om de lendenen uitgespreid zoo zou men ze up straat voor gewone oppassers aanzien als hun gclaatsklrur niet wat donker hun trekken wat minder polynesisch en hun hoofMeksel niet uit een kalotje met wat zilver en kleuren doorwerkt en een doek er om heen bestond t Schijnt in Atchin met den titel van hoofd ongeveer gesteld te zijn als met dien van generaal in de Vereenigde Staten zeldzaam schijnt de titel niet te wezen Te Samarang is een Frobelsohool geopend opgericht door de loge aldaar met bijdragen ook van andere Al dadelijk is het aantal kinderen veertig en zullen nog slechts enkele kinderen meer kunnen worden opgenomen Het ware te weuschen dat te Ba via een dergelijke iustelliog werd opgericht Hier in Indie is misschien meer nog dan in Europa goed toezicht op kleine kindereu gepaard met veratandige eerste ontkeliug een vereischte Vyf van de kweekeliugen van de kweekschool voor lulandsche onderwijzers te Bundoog die dezer dagen door den inspecteur voor het lulandsch onderwijs zijn geëxamineerd zijn tot plaatsing als onderwijzer aan de gouvernements Inlandsohe scholen toegelaten Naar men mededeelt is de ontwikkeling dezer aanstaande onderwyzers na een cursus van vier jaren in Hollandsch aardrijkskunde cyferen vormleer landmeten teekeneu en paedagogiek hoewel misschien niet beneden hetgeen lu verband met den duur van het onderwijs kan verwacht worden toch in vele opzichteu onvolledig en gebrekkig Eekenen schynt volgens alle onderwysbenchten voor den Inlondschen geest het gemakkelijkste leervak te zijn De vergadering tot bespreking van het Landverhuurreglemeut te Solo is den 23sten April begonnen en heeft twee volle dagen geduurd Er waren 2 residenten 5 ass residenten en 18 landhuurders tegenwoordig De kleine landhuurders in de streek waar deze de meerderheid hadden hebben verzuimd een vertegenwoordiger te kiezen terwy l zü vergeefs verzochten om allen toegelaten te worden Het minimom aantal bouws voor een onderneming moet op 200 gesteld zijn De rodent zal oordeelen over d levensvatbaarheid eener onderneming en in geval die zyns inziens niet bestaat de registratie kunnen weigeren In de conceptverordening moet bepaald zijn dat op de ondernemingen geen padie mag geplant worden doch dit artikel schijnt bezwaar in te hebben want al is het billijk de cultuur van producten voor de Europeeacbe markt te bevorderen zoo ziet men het nut van volstrekt verbod van padie tuinplant ook O 4ie gedeelten der onderneming die oor de prodaoteh ongeschikt zyn niet in Ueeredienstplichtigen zullen niet tot huiswerk mogen gebruikt worden Voorts moet den rijkdom van strafbepalingen en boeten in het Reglement voorhanden zijn Deze nog zeer onvolledige mededeelingen zyn ontleend aan een correspondentie van de Soerai Cl Het gewichtigste deel van het reglement doch waarvan nog geen bijzonderheden zijn vernamen is dat waarin de levering der verplichte diensten van de opgezetenen der landen en de verdeeling der gronden geregeld wordt op een basis die overaenkomstig de Javaansche instellingen en gebruiken is vastgesteld Inhoud van Ceres Ter nagedachtenis I Wetenschappelijk gedeelte Eene nieuwe beweegkracht ook voor den landbouw De Mutor Rennse en de Cij orisohe pomp door D Harting Fzn Landbouw en veeteelt De nieuwe landbouw door J Jïechi Vrij i r het Engelsch door den redacteur II De wijnstok doorG A Voistcrman Van Oijen Feuilleton Zijn de registrsliereehten welke worden geheven op den overgang van vaste goederen en het recht dat geheven wordt van hypothecaire verbintenissen in het belang van landbouw en uij verheid door P Heidema Sr IV Gemengde berichten Uit de pers Over de hoedanigheid der guano welke tegenwoordig uit Peru wordt aangevoerd Varia Marktberichten Advertentien Vele menschen beklagen zich dat ze des morgens bij t wakker worden eene groote belemmering gevoelen In de bronges een zeker gevoel van benauwdheid in het achterste gedeelte van de keel veroorzaakt door min of meer dikke alijmdeeltjes Men wendt dan dikwijls heftige pogingen aan om ze kwy t te geraken waarvan hoesten en soms misselijkheid dan dikwijls het gevolg is terwy l men er menigmoal eerst na veel moeite en eenige nren van onpasselijkheid in slaagt om I de stoQes te verwyderen die de ademhaling belempieren Allen die aan deze ongename kwaal lijden bewijst mei een waaraohtigen dienst door hun t middel aan te wijzen om er van verlost te worden Dit middel nu is de teer waarvan het gebruik zoo heilzaam werkt op alle aanddleuingen van de bronchea Bet is voldoende om bij eiken maaltijd twee of drie kspsole tt nemen om spoedig een gevoel van ff verlichting te krijgpn dat men dikwfjls te vergeelh zocht in eene menigte zeer samengestelde en dure geneesmiddelen Tienmaal van df twaalf gevallen zal dat gevoel van onpasselijkheid des morgens geheel verdwijnen wanneer men geregeld gedt rende eenigen tijd de teerkapsules gebruikt Het is genoeg dm te herinneren dat elke flakon zestig teerkapsules bevat om de goedkoopte van dit geneesmiddel te bewijzen Deze behandeling kost den geringen prijs van zes aan acht centen daags Heeft dit geneesmiddel door zijn verbazend succes en debiet talrijke namaaksels in t leven geroepen de heer Guyot kan echer alleen instaan voor de goede werking der kapsules in die flacons op wier etiquette Zijne handteekening in drie kleuren gedrukt is welke flacons te verkrijgen zijn te Gouda by Zéldenriji droogist en in de meeste apotheken Het warme jaargetijde heeft mag het de hoop van alle borst en keellijders zyn toch juist voor die zieken vele nadeelige gevolgen daar de dikwyls langdurige hitte stof enz van buitengewoon ongunstigen invloed zijn op de zieke longen Zulken lijdera kan geen beter middel aanbevolen worden dan de zelfs in de hardnekkigste gevidlen goed bevondAi Rijnlandschen Druivenborsthoning van W H Zickenheimer te Mainz Deze aangename drank lost het slijm op neemt de droogheid der longen weg en reinigt die van alle schadelijke ingeademde stoffen loodat binnen korteni tijd genezing moet volgen zooals duizenden getuigsbhriften omtrent doeltreffende glansrijke resultaten bewijzen Schuttersraad te Goada Bij vonnis van den 18n Juni jl is veroordeeld C Z schutter in eene geldboete van f 3 en de kosten wegens plichtverzuim door zonder de uniforme kleeding by de exercitie te verschijnen Laatste Berichten Parijs 18 Juni In de Kamer antwoordde Decazes aan Gambetta die gezegd had dat hij meende Italië te moeten gemststellen voor bet geval dat de regeering in Frsukryk in verdachte handen mocht komen want dat de natie die regeering zou wraken Decazes zeide dat het vergeefsche moeite van Gambetta was Italië te waarschuwen daar de betrekkingen met dat land uitstekend zijn Versailles 18 Juni De minister Decazes verklaarde verder in de Kamer dat hij na 16 Mei een cironlaire aan Italië had gezonden waarin hij verzekerde dat indien de godsdienstige beweging onrust teweeggebracht deze onderdrukt zou worden De minister kwam voorts nadrukkelijk op tegen de bewering dat de ontbinding der Kamer de voorbode van den oorlog we sjt ïóüT Alle partyen willen den vrede De mogendheden weten dat onze bnitenlandsche staatkunde vredelievend ei belachfatam blijven zal Ten bewijze dat de betrekkingen met Duitschland uitmuntend zijn las DecaZdS eene depêche van GantautBiron Fraukryk s gezant te Beriijn voor Gelijke verzekeringen zyn ontvangen uit Petersburg Madrid en Londen Versailles is Juni De Senaats Commissie voor het ontbindingsvooistel bestaat uit 6 leden der rechterzijde Dam Grivart Depeyre de Kerdrel de Ventayou en Lavergne en uit 3 leden der linkerzijde Ie Boyor Bérenger en Jules Favre Versailles 18 Juni Na redevoeringen van den Minister van Openbare Werken en van Jules Ferry verdaagde de Kamer de discussie over de interpellatie tot morgen Voor de aanneming van het ontbindings voorslel door den Sea iat berekent men dat 138 stemmen uitgebracht zullen worden De tegenstemmers schat men op 128 Weenen 18 Juni De Peterburgsche correspondent der PolUiscie Corretpoadeiu meldt dat nadat Schouwoloff s mondelinge verklaring het Engelsche Kabinet volkomen bevredigde de Bnssische ambassadeur overeenkomstig den wenseh der Engelsche regeering door zijn gonvemement gemachtigd werd de verklaring ook schriftelijk aan lord Derby ter hand te stellen In dit geschrift wordt ook verder nog verklaard dat de oorlogszuchtige neigingen van Grieken land en Servië Ruilond volstrekt niet naar den zin zijn en dat wat de Servische quaestie betreft alleen de Oosteorijksch Hangaarsche Monarchie het be tis sende woord te spreken heeft Londen 13 Juni Bij de beraadslaging over het rapport betreffend de begra nis bili is het door lord Horrowbey voorgestelde artikel hetwelk een lykdienst toelaat ook van een andere gezindte dan van de AngUcaansche Kerk ondanks den tegenstand der regeeriiig met 127 tegen 111 stemmen aangenomen De regeering had derhalve eene meerderheid van 16 stemmen tegen zich De hertog van Richmond stelde daarop de ver daging der verdere debatten voor