Goudsche Courant, woensdag 20 juni 1877

Parijs 18 Jnni raiddernaoht Mcu gelooft dat 150 leden r n den Senaat voor de ontbinding Kullen stemmen vrijdag 22 Juiil iï O 1877 N 2000 Burgerlijke Stand GEBOREN 17 Juni Joinnu Umbertu ouden A C C Vemjl au E J Jupen 1 Dirkie onders D Reiuder n A vin der Valk OVERLEnE J 16 Juni G da Koninir 4 n 17 W M Lodder 11 j GOUDSCHE COÜRAKT leuws CD Adverteolieblad voor Gouda en Oinslreken nAHUONIE DONCEIiT in het Abonnement door te Korps Staf Muzikanten van het Reg Schutterij te Itotterdam onder Directie ran den Kapelmeester VV J Hutscheiiruljter Wzn op Maandag 25 Juni 1877 des avonds ten 1 nre S Entree bniten inteekening Voor Heeren Leden hunne Dames of Kinderen 1 de persoon voor Niet Leden ƒ 1 70 de persoon Bij ongunstig weder in de zaal Het Bbstotjk Me P J snel President S JAGER Secretaru Gouda 19 Juni 77 ADVERT EN TIfiWa Bevallen van een Zoon E J YERZUL Jaspem Gouda 17 Jnni 1877 Bevallen van een Zoon D A AELBERS geliefde Echtgenoot van G OVEREIJNDER Je Gouda 18 Juni 1877 Allen die iets te vorderen hebben van of scholdig zjjn aan de nalatenschap van wglen Mejufvronw de Wed J BIK geb Keüishebïs op den 14 Juni jl te Gouda op de korte Tiendew overleden worden verzocht daarvan bfl den ondergeteekende op de lange Tiendeweg wijk D N 66 opgave of betaling te doen vóór jj of op den 6 Juli e k C3h jr BrEC Ter opleiding in een net vak wordt gevraagd eene FATÖOENLUKB JOIVGEIV Zieh te vervoegen aan het Bureau dezes De ondergeteekende beveelt zich bg deze beleefdelijk aan tot het MAKEN en REPAREEREN van aUe soorten RUTUIGEN TDIGBN ZADELS KOFFERS BREÜKBANDEN en REISTASSEN en al wat verder tot het vak behoort belovende eene prompte en civiele bediening H F EINMAHL Groote Markt A 68 te Gouda M A Trijbits heeft zijn Winkel in ANTIQUITEITEN geopend op de Gouwe hoek Turfmarkt Wijk C No 67 TE HDÜR GEVRAAGD EENS FIANO OF FIAMO Opgave van Condition onder letters D P met franco brieven aan den Boekhandelaar a BRINKMAN te Gouda TO Too 2 a 3 dagen worden alle Jassen Broeken Vesten Chawls Doeken Veeren en Linten CHEMISCH GEZUIVERD en UITGESTOOMD in de Stoomverwerg Wasch en Drukkerg van F DIAMANT Kamemelksloot 157fl 3e huis van af de Boelekade Jassen Chemisch gezuiverd en geperst 1 Broeken 0 60 Vesten 0 40 Dril of Linnen Broeken 0 50 GEz SllIIT HOUTMANSGRAGHT vragen een imm umm Tegen JICHT EK Rhumatiek verktügbaar te Gouda Wed Bosman Mö C3 BB II IS TIlsra Gouda Oosthaven B n 14 Bevelen zich beleefd aan tot het vervaardiiren van ZEER FIJN UITGEVOERDE r 0NB0NS3i P v Bodegraven P Vebsloot fctZONDHCmSKliClimH Boekoop J Goodkadb Harmeien W G Kuevees Hazerawoude J Gaarkeuken Montfoort 3 A Jacobi Montfoort Wed Rijnenbeiu3 Oudewater J Liefiand Schoonhoven Wed Woipp z Waarder Boothooen j Woerden Gebr Ppüksing Zegwaard L dek Oudek Op voordeelige voorwaarden worden Dépótggeplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépót bil M C J HAM te Utreeht IONBONS30ZKP25CTJ 4 pA B L Vabossiaü Zn aUINA LAROCHE van KRAEPEUEIV en HOU jtpothekeri te Zeul De eailfe QÜDfA LAROCHE welke door de Red van deyeneesk Cour aan im GeneesKnndijfeu is aanbevolen tegen algemeene zwakte gebrek aan eetlnst slechte spijsvertering lennwziekte in het tijdperk der hersteUing na zware riekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen Weekzueht teringachtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Prij ƒ 100 per flacon bq den Heer At otheker C Thim te Gouda Mim QELIJEEiniE PORTRETTEN van wijlen H M onze geëerbiedigde Koningin vervaarfligd door den Hof Photograaf WOLLRABE alsmede gezichten van het Huis ten Bosch zijn verkrijgbaar in den Boekhandel van A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier Coplén ter Bezichtiging GÖÜDSCBE MAST Een Botterdamsch Exporteur wenscht van een Kaashandelaar geregeld aanbiedingen te ontvangen van dit artikel ter eiportatie naar Engeland Adres met rojico brieven onder letters N B aan het Algemeen Advertentie Bureau van NLIGH VAN DITMAR Rotterdam Openbare Verfcoopincr te GOUDA op MAANDAG 25 JDNU 1877 des Voormiddags ten 11 ure in het Logement db Paacw aan de Markt van Een WINKELHDIS ERF en stuk GROND aan de Nieuwe Haven te Gouda wgk N n 111 Te aanvaarden 1 Jnlfl 1877 En een KLEIMOLEN en ERF met BOVENHUIS aan de Bogen te Gouda wgk O no 146 Na den verkoop van de gemelde perceelen zal worden overgegaan tot den Verkoop van twee Paarden Nadere inlichtingen zj n te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜUN DROOGLEBVER te Gouda t Van den bekenden Rtjnlandscfaen Druiven Borsthonig die longen borstl y ders juist gedurende het Warme jaargetijde rauberi BrustHonig Ha IN niet genoeg kan aangeraden worden hebben de ondergeteekenden eene nieuwe zending ontvangen Verkrjgbaar in flacons van fl 2 fl 1 en 65 Cent te Te Gouda bij F H A Wolflf Boskoop by A J van Twont Haastrecht by J D den Hartog Ondewater bfl F Jonker Idenburg Waddinxveen bo C van Eeuwen Bodegraven hy P Versloot SLECHTE SPIJSVERTERmfi Het JOH HOFF SCHE MALZ EXTRACT biedt tegen deze kwaal door de zenuwen op te wekken den eetlust te bevorderen en de maag in staat te stellen de noodige functie weer waar te nemen de ZEKERSTE HULP Men neme s morgens s middags en s avonds een w nglas vol Prgzen 1 flesch 45 cenfa 6 flesschen 2 20 13 flesschen f 4 40 JOH HOFF sche Centraal Depot Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda hy J C van VBEÜMINGEN Gouda Deuk van Beinkman De Herstemmingen Wat deüe verkiezingen gunstig vaavroM Ére heeft onderscheiden is het gering getal nwstenimingen in slechts twee districten is de volstrekte Meerderheid niet behaald in alle andere diatricten was de oitepraak der stembus terstond beslissend Daaroit is gebleken dat de kiezers iheer en meer overtuigd worden dat leen aatteensloiting kracht geeft in alle districten WMtr men strga mocht verwachten waren de liberale kiezers Ünk aaneengesloten en kwiim van liberale zgde slechts ééu naam uit de stembas Bestond aan de andere z jde meer verdeeldheid dan vroef ft ia een geiokkig teeken dat by de tegenpartgen de politieke noralitwt krachtig is ontwaakt Gringen by een vorige verkiezing inanBiV ai gAtelve i liiUande richting van geheel ventiiiUe is l feii besefaoawing sunen alleen met het doel omdengemeenschappelijkenv nd te venUan 019 qii de overwipning öf den bait to dieeleii èf zoo dSt niet mogelgk bleek elkanèér dien e b wiat j thans was in vele diairicten v swi£BLwerkiQg geen sprake Heeft Groen eeiMPAal ge d in ons isolement ligt 9nze kracht ia die uitspraak wel eens door ijjn volgers vergaten eu heeft men wel eens stenn B geio ht bg ben die men geroepen was knchtig te bestreden thans was Groen s larila meêét it lenei ner partg en alom trad n op met MÜiiÉndige oandidaten jg moga ziek no alet in te dsttr gekochte overwinniBgen ta vfli MMfen l eMiiM Sj heell weh daw die handeHng in het oog van allen verheven die nog pi s stellen op eerljjkheid en oprechtheid OOK te midden van den politieken strijd Nu kan de iüitirevolo6oaa re partfl n et reent zeggen tmoge alles verloren zöji de eer is gered Waoc do xr Ii u vroeger bondgenootschap mat ultramootveA en conservatieven heeft zg haar eer in gevaar gebracht zonder tor veisoieding daarvan belangrjjke voordeelen te behwen He t het kteknmaBtal door haar candidaten behaald misiokien niot overal aan de eekoestorde verwaahting beantwoord heeft zg liieren daar tcdéaMtolliagen ondervonden zg weet no over v Abe kraefaten zij kaïji be schikken het zü haar een middel tot vermeerdering harer zetikenhit ett zelfwaardeerinof Almelo en Delft zyn dekieBdiatricten waarin de volgende week herstemmingen moeteiiplaate bt ifi biwJe 4i tïi fen O de oandidaten itglihfmhn kathoUwi k in herstemming en wt mt 4 biwiisiiiig gegeten worden door de iihli i il lii ii iii laeoen Zullen zg zich door da wee woor Uberalea weder Rome in de amen vmmtb f katten iq op het krachtig adviea vwk naa Wagediagsebe leider liever een IttiMttal eteiinen si wkM let er ook een als van Sonten ém huh afkomst en hun geuzenbloed Verloochenende hun stemmen uit te brengen om de kifi iM der oHraolQntanen in de Tweede ajnsr te versterken Zi en zg van hun kiesrecht geen gebruik nMq nd getuigenis afleggen dat zg niet genoeg hfgrjip welk gev r niet slechts de moderne tnaar ook hun richting van Rome te vreezen heeft ibaiaik e unaal de tgd mocht komen dat de syllabus oA in ons land de overwiimiDg op fla grondwat moeht behalen ZoUen zu mlien medewefken oia ook hier een toestand Ü vtioraéfayn te roepen als in het naburige België dat spoedig van den kansel en Hit den biechUtoel zal bestuurd worden Of znUen zg in het belang des lands en in h t b lang hunner party hun kracht inspannen Q de candidaten der liberalen te steunen om liiit voor hen van de liberalen alleen opheffing dei grieven opkerkelökgebiedteyerwaélitenis De beslissing is aan hen zg moeten kiezen of de liberale party versteiken of de ultramontenen in de gelegenheid stellen te juichen dat zelfs in Holland door hen vasten voet gekregen is d t de zegepraal nu niét lang meer zaluitblgveu De keuze voor de anti revolutioniüren nu zy voor dit vraogstok geplaatst zyn kan na al liet gebeurde niet twyfelachtig jn Ia dit in het algeoieen het g val de DelAache vsrkiasiBg beeft nog iet ogzoodera met het oog op den candidaat der nltramontanen UI dit district waren alle partgen door eandidaton vertegenwoordigd Zoowel de liberslea als Èonservatieven zoowel de anti revolutionairen als de ultramontanen bodden hun candidaat gesteld de heeren van Lestiwen wethouder van Delft en Heringa oud directeur van het postkantoor te Schiedam en n erhand van Utrecht ond scboolopzienei candiAen dar Ufaenden en iatholieken hebbni de nneste stemmen verkregen zi komen in hen enuning De Oelftsche kiezers moeten tn schen e twee mannen een keuze doen Kunaen ona Iumkelijke kiezers hun stem aai den heer Heringa geven aan den heer Heriogn di hoewel Protestant en het jaar 1853 zou misschien getuigenis kunnen geven van zgn vurig protestantisme zich ter brachikking gesteld hsett van de aan voerders der Katholieke parl in hat kiesdistrict Delft Kunnen zg dea heer Heringa stemmen die als schootopsiener steeds nqfverd heeft om bet openbaar onderwgs te verMteren die nog slecht aak paar Jam fpledendooiyi boo lbeatanr van het Nederfandsch ouderwyseragenootschap met enkele andere leden des genootochaps werduitgeooodigd ef n cooceptwet te ontwerpen aan welk verzoek door die commissie in den meest liberalen zin werd voldaan kan zulk een lid van bet genootschap zonder met zyn verleden geheel te breken de voorschriften van den syllabus op het gebied van het onderwgs volgeu kan hg uit overtuiging de oandidaat der K thulieken zyn Iemand kan na rgp beraad na ernstige overweging van dwahng overtuigd worden en tot inkeer komen maar is dit bet geval geweest met den heer Heringa heeft by de overtuiging gekregen dat hg vroeger gedwaald heeft aan zyn naam was hg verplicht daarvan een open en ronde verklaring te geven Tot nu toe is die verklaring uitgebleven wel zgn belangstellenden naar een vroegere brochure verwezen waardoor het onverklaarbare volstrekt niet verklaarbaar geworden ia wel bewaren de beetoren der kiesvereenigiogen bet zwijgen in het volle vertronwan op de volgzaamheid der geloovige kudde wal is opheldning bekxiftl maar vooralsnog niet verstrekt Knnnen de oaaf hankelijhe Katholieke kiezers met zulk een candidatuar vrede hebben Kunnen zy zulk een candidaat hun belangen toevertrouwen Kiezers paat op uwe neuzen is vroeger gez d zou deze uitdrukking weer niet gepast bg de Delftsche verkieiings comedie gebruikt worden Is voor de katholieke kiezers zulk een candidaat van hoogst twgfelachtige waarde voor andere kieMrs u hjj volstrekt onaanneemlgk de verkieaing van den liberalen oandidaat is dan ook zeer wenschalgk vooral met bet oog op de politieke moraliteit die zeker door de verkiezing van den heer Heringa niet bevorderd zon woToen De afloop der herstemming in het kiesdistrict Delft moge een getuigenis zgn dat de kiezers meer en meer walgen van de stembusknoeieryen en dat de overwinning in het vervolg alle ttt zal te verkrggen zyn dgor open en ronde ver kkringen die de kiezers floMi stelten zélf te Tien en zeM te ooide l BÜITEN£AJf2F BvitentaDdscb Overziclrti Ce fraiucbe repabUkeuucke Ubdsp ran alle kleuren zijn Usriedeu over ds lede van G batta in de Kamer Se beudigde DéUts K er van fl e meest gematigde republikeiueu hebben ei niets op aan te merken ec verder Die redevoering is ene nil i anntenrtn vaottade voor de reikieiiagea De aittwig vaa Meaadeg iede die en sffert jwep gekad heeft d jol apüebt Bog oder te moeten does voor die 1 Vooral de BonapaitistoDMiianeB het ar op getet t hebben de littiag zoodec debat te doen luiten tie O aiing a a c alleen beeft Gkambetta oi veer lOO iQaleu en dat met de gco te bdeedigingea in de rede gevallen Het geduld der linkenijde is zeei fp de proef gesteld Waaoaai men de oobesohrijfalijlce veawai iig na gaat éie g nraada doe rede van Gambe bsefV gaheenwbt m das dit atuk leeat iu de uitroóige wti lages dar trasacbe bladen ita kw meanietani daa de boogate bewondering gevoelen voot da z f t beheenshiug van een ipieker die te iqiddei r du rumoer jnitt itide wst op dit opgeublik gezegd wonkn tnoeat en u h gaan onbedashtjuiam woonl bst uutvaUen De RéfMiqne fran aiu heeft een baitei wooo nummer gegeven om d redexoering van Gambetta ta baat geheel mede ta imkti In em oog r Dk as dit namaer nitvskaeht Dr is a k epnaka wn sm ie i dwaering i en aaartgasei ntialili Trai ilanM te laten drukken eu in alls gedeeitea van Fruikrijk te verspreiden Dinsdag ia de venrarring in de Kamer als ar repnbliJceinache sprekers aan het woord waren weder onuitsprekelijk groot geveest Nietteatia ia geblekaui dat de meerderheid van Louis Blanc den radicasl totLéon Keuault den welsprekenden conservetief toe tegenover het munsteris vaat aaneengeabten is fet 363 stemmen bet aantal der onderleekeiuian van hrt nwui st der republikeiusche meerderheid t g n 168 werd de volgeiule orde van den dag door den hattog van Choiseul voorgesteld aangenomen i Overwegende dat het den 17den Mai door daaTpraaident der repnblieic gevormde ministerie ooder het vooizittersohap van de Brpglie in atrqd ie met het grondbeginsel dat de meerderheid beslist hetwelk da regel is van elke parlementaire regeering orenvegende dat het ministerie sedert het optrad zieh onttrokken heeft aan elke verklaring tegenover de vertegenwoordigers des binds welks administratief bestuur het beeft omvergeworpen om door alle bem ten dienst Staande middelen druk te oefenen op het algemeene Siemmibr overwegende dat het aleehts een coalitie ia der monarriiale partyen eene ooalitie die door de ingevhigeb der deriole partif baitnnrd wordt dat hét alt zoodanig sedert 17 He de aanvallen tegen de nationale vergadering en de aansporingen tot sofaennis vSn de wet ongestraft heeft gelaten dat het Ora al die redenen gevaarli is voor deordeendenvredaeti tevensdeooraajll van onrust voor de handelszaken en de algenteene belangen verklaart d kamer dat bet ministerie het vertrouwen der natie niet bezit en gaat zjj t9t de or jp van den dag over Vit de Tarkscbe hoofdstad wordt gemeld dat partij van den Minister van Oorlog steeds den toon aangeeft eu £ edif Facha van n macht het noodize gebruik maakt door sijn tegenstander d w s alwie eenigsiins vermoed wordt in verband te staan mét Uidhat Paoha te verbannen van dia iijde wordt deboog zoo sterk gespannen dat een amwent og b j aniat kan itblyven waaneer er een groote uaoarlaijg k j it Het Engelaohe Hiaisterie leed in de Maaadi gabouden sitting van het Lagerhuia een nederlaag dieechter wel niet tot een kabiuetsqnaestiezal leiden het gold het toest uin van hjkdleasten ook voor andere gezindten dan de Anglicaanache kerk op de begraafnUataeBi d fgyWi 4 JWfe Wl yV mWmheid ongepast j j