Goudsche Courant, vrijdag 22 juni 1877

Ifl de Höiigatrwhe Knner van fjjftaarilisdeu hftU de heer Iraiiyi eeue ialerpellatio tot de regeering gericht betreffende de gebearteiiissen in het Oosten in Terband met de belangen rau de Ooatenrijksoh Hon KMnche monardiie De minister president Kaloinnn Tiua antwoordde dat het doel ran het memorandum van Bert X de resolnties op do oouferentie ran Koustantinopcl genomen en rau het protoool ran Londen niet iu strijd zyu met de belangen der monarchie Toor het oogenblik ton de regeering eerder kunnen besluiten zich bloot te stellen aan eeu afkeurend votmn der Kamer dan eene politiek te volgen die zg in stryd aeht met de ware belangen van het r k £ en politiek anders dan tot sogtoe door de regeering is gevolgd ion een oorlog tengevolge hebben waarb Hongar e van nabjj betrokken nn z n De Kamer heeft met groote meerderheid van stemmen verklaard akte te nea en van het antwoord van den heer Tisza De berichten omtrent onderhandelingen tussohen de m gendhaden over maatrwelen die mochten noodig t o t n de pogingen van het Vatieaan tot het verwekken van maniftttaties ten gnnate der wereldlüke macht van den pans worden offleiens tegengesproken in eene nota in de NoriUnUeie Allfevuine Zeitmg waarin wordt verklaard dat de heer vou Kendell volstrekt niet met betrekking daartoe naar Weenen is getonden Alles wat betreffende die zaak is gemeld wondt tniver verzinsel genoemd BINNENLAND GOUDA 21 Jnni 1877 Door den gemeenteraad te Stolwqk is eergisteren tot booldonderwqter aan de tweede openbare lagere school benoemd de heer Benmer hniponderwijzer te Sohiadiim Aan een door den militairen tevens oivielen bevelhebber te Atohin onder dagteekening van 10 dezer gezonden telegram wordt het volgende ontleend Te Analaboe 24 April vemderlpe aanval op strandwaoiit vier dooden teven gewonden Idem eersten Mei 6in doode negen gewonden waaronder luitenant C de Jongh Twee compagnieën darwaarta gezonden tot tuchtiging en versterking 2e luitenant W J Flink in het hoapitaal Patei Perak overleden Gezondheidstoestand minder goed Den door den assistent resident L de Sobeemaker via Pinang verzonden telegram gedagteekend reede laifgiar 10 Hei loidlT als volgt Expeditionnairekolone maj Meqer teven dagen aangekomen reede Langsar Ultimatum gesteld radja vroeg drie dagenuitstel geweigerd Kolonne rukt heden Birim Pontang naar woonplaats Hoofden Madjapakit en Birim bieden onderwerpiiig aan Gezondhe dstoettand troepen In de zitting der Botterdamsebe Arr Keohtbank van TKusdagmorgen werden de volgende personen veroordeeld K P B wonende Ie Oondo beach van moedw toebrengen van slagen tot 15 dagen gev eenz en ƒ 8 boete of l dag gev eenz B 8 wonende te Qonda beseh van moedw mishandeling en beleediging tot 2 maanden gev eenz n 2 boeten van ƒ 8 of 1 dag gev eenz voor iedereboete Par Hdlandaoben Uteren Spoorweg zyn gisteren ohiend naar s Oravenhage en Delft vervoerd 666 Ie klasse 2082 2e klaaae en 84S0 Se klasse te zamen 11 1 8 personen Per S Dspoot zyn met de verschillende ochtendtreioan 8107 reizigers naar s Oravenhage vertrokken Met en eztxatrein van den Centraal spoorw dien ochtend ten 4 nar nit Kampen en ten 4 30 nit Zwolle naar a H vertrokken zqn medegegaaa oit Kassen 26S en nit Zarolla 465 personen De trein beaUM nit 36 waggons eo weid ptrokken door 2 loeoiaotiTea Da voceniging Sge Iktip lal op Zaterdag 30 Jnni n a eene algicmeenc ve ering honden in het gebonw voor Kunsten en Wetenschappen te s Oravenhage Op 19 dezer telde de vereeniging reeds 7038 deelnemers terwql in 49 gemeenten een grnoegsaam getid iaden aanwezig is tot het vormen van districten Be Ifiagtake correapondent ven de Qnm Ct deelt atde dat H M de Koningin hare beide zoons 4ot oaiveraei erfgenasatn heeft benoemd van haar vermogen nadat daarvan een som van pi m twee millioen zal jjn a ezonderd voor liefdadige doel einden en pensioenen die met nog andere aidceeringen mllen geschieden door de oommiasie van beheer waartoe de heeren von Weekerlin Hr Ha portionliere secretaris jhr de Koek en de notaris Seijers da fSHevtran teatunentair der Vantin bowend De Engelsoho iUustraSes bevatten zeer slecht gejykenonde portretten vau wylen H M ohm geliefde Koningin Vooral de Imim Newa munt hierin uit t is onbegr pelük boe zulk een wereldberoemd bind een caricatnur kan leveren van een portret dat zoo algemeen bekend en te verkregen is In de Xöln Ztf wordt een brief van onze overleden Koningin aan Napoleon III openbaar gemaakt in welken brief gedagteekend van nen 18 Juli 1866 den toenmaligen keiler liJn val voorspeld werd Dat schrijven luidt Gij koestert vreemde illusiénl Uw prestige heeft in de laatste veertien dogen meer geleden dan het gedurende den geheelcn duur uwer regeering gewonnen heeft G j staat toe dat men de zwakken onderdrukt gij Iaat de insolentie en de brutaliteit van uw nabuur toenemen gy neemt een geschenk aan Vroetic eu hebt niet eenmaat een woord van dank over foor den gever Ik vrees dat gü het ernstige gevaar niet ziet dat voor u gelegen is in een vercenigd Dnitschland en een vereenigd Italië Uwe dynastie wordt bedreigd en gij zult voor de misslagen boeten Dit is de waarheid die gq evenwel te laat enlt erkennen Dit is misschien mgo laatste brief Ik meende echter tegen en oude en welgemeende vriendschap te zondigen indien ik u nog niet eenmaal de geheele waarheid zeide Ik geloof ni ï dat zy gehoord zal worden maar ik wil de zelfvoldoening hebben alles gedaan te hebbeo om deu ondergang van hem tegen te gaan die my zooveel vriendschap en sympathie inboezemde De K Z verzekert dat deze brief onder de papieren op de Tnilerien is gevonden Op 12 Juni 1877 h bben de kiezen in Nederland aan den droeven tsettand van regeeriuglooaheid waartoe Nederland in parlementairen zin gednrende de laatste jaren vervallen was een einde gemaakt en nogmaals duidelgk te ventaau gegeven dat de vrige Nederlander niet wil geregeerd worden door deu clerus Beeds gedurende het laatste Kabinet Thorkeoke en sedert dien tyd de geheele laatst verloopen vyf jaren lang heerschte aan alle zqden onzekerheid omtrent de richting waarin het schip van staat voortdreef van eigeniqk bestnar itlet vaste hand koen zettende naar een bepaald doel was geen sprake Den zoodanige toestand is op den duur verderfelijk en kan zelfs tegen deu wil van de leden der Regeering voor den lande nooit iets aiiden opleveren dan wrange vrqcbten van ataatknn verval indien niet erger De Vertegenwoordtgng en het is merkwaardig dat zq tegelyk met de Segeering door hetzelfde euvel werd aangetast spreidde hoewel er in den laatsten tgd eeu begin van aauvankelyke beterschap werd waargenomen in het geheele laatste v Qarig tqdperk weinig eenheid en kracht ten toon Als instelling bleef men theoretisch in haar het palladium onzer politieke vrqheid eerbiedigen maar inderdaad bemerkte men van haar heilzame taktvoUe krachtdadige medewerking op verre na niet dat wat de Tweede Kamrr wezen kan Hen achtte het zeer terecht meer gelnk dan wijsheid dat ze zich niet behoefde te verzetten tegen wie haar lagen mocht willen leggen en was maar al te zeer bevreesd dat zq gevaar liep tot verlamming gedoemd te zqn Die toestand nu bq deze groote trekken zullen den lezer die met de parlementaire geschiedenis der laatste vqf jaren niet geheel onbekend is de bijzonderheden genoegzaam voo den geest komen die toestand nu spdedt ten einde Ten einde het kan niet anden tot zegen van het land Kiet door een of laderen hevigen maatregel van de zqde der Begeering die meest ter onzaliger ure de hartstochten in beweging bracht niet door een of ander naar aanleiding van onzen politieken toestand uitgebracht votma via de vertegenwoordiging hetwelk in den regel voor een part votnm wordt gebonden niet door de verwerping van een wetaontwerp of door weigering van eenig door de Begeering verlingd orediet Niets van dat allea neen aan dien zwakken onzekeren b nddoozeB wevenden lauwen onvmchtbaren en geraarvolleo toestand is een einde gemaakt op de meest regelmatige bedachtzame én met den geest en den zin onzer staatsinstellingen meest overeenkomende wqze De kiezen in Nedeiisnd hebben dnidelqk uitgesproken in welken sin zq verlangen en dat verlangen is mede een onzer staatsmachten dit Nederland voortain zal worden genigeerd De nitkomst der verkiezingen toch leert dat in de Tweede kamer thans is verkregen een meerderheid van afgevaardigden die één van richting met de meerderheid welke reeds gemimcu tgd in de Eente Kamer gevonden werd de Uberale beginselen is toegedaan en zal huuHiaven een meerderheid waarmede gemeen overieg hetwelk al meer en meer begon zode te raken i te plagen is Verbinden zich eenparig alle aan die liberale b gin telen vqandige elementen te zamen tegen hen den nog beschikken tq over genoegzame kracht om meerderheid te blijven en de voorstellen der regeering die hun vertrouwen bezit te verheffen tot wcidadtn waardoor onze staatsinstellingen bevestigd ousaatiol naai welzqn vermeerderd worden Die grondwettige uitspraak van de kiezers Tot aanspraak maken op eerbiediging in de eerste pUati van de zqde der regeering Een gouvernement doorde kiezen met kolmen zin en uit overtuiging geslagen eu veroordeeld vooral in de mate als op i Juni 1877 in Nederland is geschied doet wat allefatsoenlijke regeeringen die het met haar land welmeenen in zulke gevallen steeds hebben gedaim zqgaat heen lUar tegenstanden hebben gezegevierd haai taak is ten einde Vaierlmd H t was juist drie maanden na het overladen van Pieter Jacob Audriessen dat Dinsdagochtend op het kerkhof te Diemerbrug door een 7 Stal ondleerliugen van den waardigen leermeester eeu treffende hulde gebracht werd aan zqne nagedachtenis Het monument beataat uit een znii bekroond door een omsluierde urne den naam dragende van hem wien hq gewijd werd en het opschrift Den vriend der Nederlandsche jeugd Zqne dankbare leerlingen De historische tentoonstelling van Prieslaid lal heden te LeenwardcD worden geopend Mej Merkns wier verschqning in Sernjaajiar pleden opzien baarde bevindt zich thana ia Indi bij bare familie Men meldt nit Amtterdam dd 18 Joai Onze Internationale Tentoonstelling van Land en Tuinbouw gehouden in het Paleis voor Volksvlqt en onlangs gesloten heeft in finantieel opzicht een niet gnnstigen afloop gehad Het waarhorgkapitaal hetwelk men zich gevleid had onaangeroerd te kunnen bten is in zqn geheel verbruikt terwql bovendien een nadeelig aoldo van 4000 rooralinog ongedekt is Hen acht de regeling der zaak minder gelnkk en noemt het een fout dat tl dadelqk en gciqk tijdig ia bekend gemaakt dat de eente dagen de jsntr p ƒ 1 en daarna p p 50 geataH wa waardoor zeer velen zqn genoopt hun bezoek oit te stellen en bet terrein de eente dagen wel druk met vrq entrées maar overigena tamelqk leeg wa Bovendien heeft de stieftnoederlqke bepaling dai de p m 4000 vaste leden van het Palris slechts twee halve dagen per week en niet zooals vroeger doorgaande werden toegelaten kwaad bloed gazet en voorzeker al was bet maar aan het bnffet dat voor eigen rekening wordt geëxploiteerd schade toegebracht Naar wq vernemen aal men zich dan ook wwAten bq de ophanden zgnde TentoonstalUng van Knnat toegepast op Ngverheid detalfde beperking in het leven te roepen Voor deze laalate expositie nanen de toezendingen ook uit het buitenUud van dag tot dag toe zoodat de hoofdzaal van het Paleis reeds voor het publiek is gesloten en de concerten enkel in deu tuin plaats hebben waarvoor echter gonatig weder onontoeerlqk ia In de laatste dagen moest de politie te Botteidam han bizondere aandacht vestigen hen dienit moedwil of baldadigheid met steenen A andere harde voorwerpen naar de over de viadnolen TOori a nde spoortreinen wierpen en die zich sdwnen ta oefeaem in bet steenen werpen tegen telegns alea en Iqnes Men staat verbaaad ovtr de menigte steenen w lk digelqks van den spoorweg moeten worden opgemimd en hoewel het meerendeels kleine steenen en anden voorwerpen zqn die over de balnstradea worden geworpen komen echter ook zulke groote steenen klinken of baksteenen voor dat eene ontsporing der wagena zeer goed denkbaar is indien een w groote steenen toevallig bQ de anslniting der nils m eene der vele krommingen kwam t liggen Welke verschrikkeiyke gevolgen zoodanige ontaporiag zon na zich slepen is niet te berekenen daar voorzeker de balustrade eene in gang zq nds locomotief en trein wel niet zoude kunnen stuiten Beeds zqn er eene menigte dezer steeoaowarpen by de politie bekend n sangehoadao en ndleD deu en honne oodere hoewel dan ook nog jong voor hunne euvddadea moeten boeten Te Maastricht is verleden Zaterdag op advies van den districts veearts het paard van een bierbrouwer afgemaakt wegens dolheid Het dier werd den 16n Mei door een hond gebeten die wegens kenneiyke venobyDielen dezer ziekte door de zorg der politie WM gedood nadat ook een kind door hem was gebeten Plechtijre BeKrafciiiti van wijlen Hare M esteit Mevrouw Sophia KoBinifla der cdei laudeu op 80 Juiii 1877 De dag der uitvaart is versohenen dag der zwqjreude en dus der diepste droefheid Welk eeue iuilrukwekkende stilte bij deze sombere plechtigheid I Duizenden eu duizenden bewegen zich iu alle richtingen langs straten en pleinen iu rouwfloers gehuld Ontzettende zamenhoopiug vau meuschenmaasaos Eu in weerwil vau die opeenstapeling eeue eenzaamheid die loodzwaar drukt Het Hui ten Botch na de smartvolle gcbeofteois van 3 Juni eeu oord vau rouw en doodscU zwijgen bood in den morgen in zijne omgeving eeu toonccl vol beweging in die M door prachtig gebporate en levendige heggen S besloten ruimte aau de voorzijde vau het vor I stelqk verblijf stonden de straks voorbqgesnelde B rqtuigen gesebaard dütr hebben de troepen de hun aangewezen plaatsen bezet een eerewaobt is zoowel binurn als buiten het paleis geposteerd die aanstalten het rouwfloen dat algemeen wordt gedra n de ernst op aller gelaat te lezen dit alles wqst er op dat het uur gekomen is waarop het stoffelijk hulsel eener geliefde voretin grafwaarU zal worden geleid I Nog slechts weinige oogenblikkeo en de overblqfselen van koningin Sophia zullen wordeki weggedragen uit dit zoiuerververblijf haar zoo waard om zijne bekoorlqke ligging en om de schoonste vuderlaludschc herinneringen die er zich aan verbinden dut verblijf waar zq gewoon waa de minzaamste gastvrqheid te bewqzen aan dierbare verwanten aan edthiardigen van hart oau hoogbegaafden van geest Terwql het doffe klokgebom van de verschillende kerkgebouwen in de aangrenzende stad alreeds den ophanden tocht naar de laatste matplaats aankondigt ia het llJk der vontin overgebracht naar het voornaamste gedeelte van het huis H u ten £ osck de vermaarde Orenjezaal waarboven zich de koepel als kroon boven het Bosch uit verheft Ten 10 uur weergalmt het eerete kanonschot eu op dat oogenblik wordt het Iqk door de 24 kamerheeren bqgeataon door een gelijk getal onderofficieren der zee en landmacht uit het paleis gedrsgeu en iu den hieronder beschreven met rouwlteeden behangeu wagen geplaatst Voor evenwel de Iqkkist uit de Oranjeiaal naar den rouwwagen werd gedragen legd prins Alxander diep bewogen daarop een bloemknns neder De priuaeaaen Marianne en Marie mevrouw de donairiire van der Oadermenlen en de hofdames van w len de koningin stonden gesluierd en iu zwaren rouw snikkend op het bordes toen de dragen met bet Iqk de trappen van den hoofdingang afdaalden Op het terrein voor het paleis waren eenige depuutiën aanwezig Inmiddels heeft de stoet zich geformeerd en stelt hg zich nadat in volgorde van het programma Z M de Koning en de hooge verwanten in de voor HOs bestemde rqtuigen hadden plaata cenomen iu beweging Menige traan welde in het oog van hen die der vontinue trouwe dienaan of dienaressen waren toen de trein maar vooral de Iqkwagen de grenspalen van het JSnii te Botch had overschreden en over den Leidachen straatweg langzaam uit het gezicht verdween Statig trekt de breede rouwstoet voort langs de zoomen van het prachtige woud tnsichen da rijen toeschouwen reeds op dit gedeelli van den weg z mgevloeid eu nadert ondar het voortdurend kanongebulder de stad De straten zijn reeds sedert deu vroegen ochtend volgestroomd met duizenden en duizenden nit alle oorden des lands die met de bewonen der residentie getuigen willen zqn van de uitvaart der geliefde Moeder des Lands De rgkskommissaris van politie de beer van EMiermbeek opende te paard den ronwstoet gevolgd door drie eskadrons van het 3e reg huzaren bet Ie bataillon der dd lohntterq waarechter de staf van het keurkorps met twee bataillous grtnadien en jagen zich aansluit Aau de spits van deze drie eorpsen togen hunne muziekoorpsen die reeds van het oogenblik waarop de trein zich in beweging zette treurmaraohen deden hoeren wiar rocnode toonen de harten sterk aangrepen De aide ceremoniemresten gaan voor de koets van den kamerheer ceremoniemeester en achter dit taatsierqtuig bespannen met twee paardeu volgen twee aan twee naar rengorde de hofbeambten en officianten van de koninklijke en prinselijke hofhouding allen in rouwmantels huld Naar overoud gebruik ontbreken ook niet de wapenhersuten Voor hen uit rijdt do wapendrager een wachtmeester der huzaren in zwarte kleeding voerende het wapenbord van Nederland Eeue kleine tusschenruimte scheidt deze ruiters van het voornaamste deel van den rouwstoet Oetrukken door acht paanlen die bijna geheel verborgen zijn onder lange zwart fluweelen dekkleeden geboord met zilver en in zwart fluweelen manekappen nadert dr rouwwagen Het voertuig waarin bet faolsel der ontslapene voretiu naar de aloude stad wordt overgebracht is een lijkwaden geheel behangen met zwart fluweelen dreperiën afgezet met zilveren galons koorden eu kwasten en met een zwart fluweelen hemel De bovenrand Van dezen laatste draagt oau de vier buitenzijden zilveren doodshoofden terwql zes zwartwitte vederbosseu bovenop wuifden Het rouwkleed was bezaaid mrt bloemen en immortellen waaronder vooral werd opgemerkt een kruis uit roode rozen gevlochten als zinnebeeld van drn weldadigheidszin en de halpvaardiKheid der vorstin en eene groepering van witte rozen door de koningin van Engeland opzettelijk voor dit doel bestemd Noch werd terwijl de treiu dr Wagenstraat doorging door leerlingen van de Industrieschool voor meisjes een sierlijke bloemenkrans aan het IQkklned gehecht Ondrr het fluweelen lijkkleed bevindt zich het Igk der koningin besloten in een henoetisch gesloteo Irjodru kist omvat in een eikenhouten kist waarover een mahoniehouten heensloit met een zilveren plaat het opschrift voerende Sophie Frederiqne Mathilde koningin der Nederlanden prinses van Wurtemberg geboren te Stuttpirt 17 Juni 1818 overleden Bui ten BoKh nabij Graveiihage 3 Juni 1877 rustende het geheel s Konings koets werd gevolgd dooreen cliitterenden staf van adjudanten en ordonnauce officieren van Z M en de prinsen die twee aan twee te paard zaleu en het zesspan voorafgingen dat bet rgtaig voerde waarin Z K U prins Ftederik Z K H prins Hendrik Z K H prins Albert van Pruissen en Z K H prins Nioolaas van Oldenbnrg hebben plaats genomen Dan volgden de andere vorstelijke personen en de vertegenwoordigen der buitenlandsche mogendheden allen in rijtuigen Niet minder dan te s Oravenhage wemelt de Delfisohe weg van mensoben De optocht welke ten tien ure het H u ten Botck verliet trok ruim half twee ure de stad Delft binnen naar eveneens onafzienbare scharen waren zamengevloeid Even als te s Hoge waren alle plaatsen waar men den stoet kon zien door de mebigte ingenomen Lmgw het Oude Delft door de Nienwstraat voorbq de Hal achter het stadhuis om langs de Hoofdwacht bereikte de stoet het sohoone marktplein aan alle zqdeu door troepen afgezet Aan weerezijden van het kerkgebouw hadden zich inmiddels véór dat de stoet het bedehuis bereikte vele hooge staatsambtenaren en aanzienlijke personen geschaard De miniatera de gcsanten bq ons hof de buitengewone vertegenwoordigen voor zoover zi geen deel uitmaakten Van den stoet bevinden zich op de voor hen hestamde plaatsen terwijl de hooge collegiën van Staat de Statn leDeraal de Baad van State d Hooge Baad de rekenkamer de gewestelijke besturen de sted en kerkbesturen van Delft enz in dit treurige oogenblik te dezer plaatse vertegenwoordigd Egn Nadat het lijk op de daartoe bestemde lijkbaar is gesteld houdt de weleerw heer ds O Molenkamp oudste predikant der Ned Herv QemeenteteDelft de volgende toespraak Geëerbiedigde Koning Met diepen weemoed staan wq aan deze plnata Het graf is ontsloten waarin het stof bewaard wordt van zoo velen op wien het voor en nageslacht roem draagt Het is geopend voor het stoffelijk overblijfsel der waardige Vontinj welke het Vaderland nu acbten twiatig jaren als zijn Koningin met een dankbaar hart eerde Hoeveel goeds mocht zij hier stichten Door God met edele gaven begiftigd bq hare hooge waardigheid met liefde bezield was zü sieraad van het Koninklijke Huis voor hulpbehoevenden tot troost en steun voor ontwikkelden tot aanmoediging en opwekking voor veleu ten zegen Met reden betreurt de natie haar verlies Maar wij slaan hier de blikken naar boven tot hem die alle dingen naar zqnen raad leidt en wien ook zij door het evangelie van Christus ak onzen God en Vader erkende en beleed eu wij zegenen hare nagedachtenia met de bede dat zij ook hierdoor tot ous nog spreke nadat zij gestorven ia Sire De God aller ontferming vertrooste n Hy sterke n door Zijne kracht om bet vaderUnd zoo nog te zegenen dat gij hierdoor bereid wordt ook voor eeue hoogere kroon dan welke de aarde u bieden kon Zijne goedertierenheid bemoedige uwe geliefde zonen en geve bun in dankbaar aandenken den invloed vau het beeld der ontslapene te toonen Zij verheffe al de uwen ook bij het klimmen der jaren om haar gemis gelaten te dragen Zqn geest bezide u en hen en ons allen opdat het ona bij alles in leven en in sterven wèl zq i Heer onze God ja hoor onze bede dat wij door het gdoof in Cfariatua U zoo ter eere leven dat wq onze dooden U toevertrouwen en bereid zijn als eens de jongste wte ook voor ons slaat meo Na de rede van den predikant werd prins Alexander bitter bedroefd eo greep den prius van Oranje bij de hand Beide weenden Z M de Koning ging op hen af eu kustte hen onder tranen Bij het nederlaten van de lykkist liep prius Alexander er op af en kustte de kist Na de verzegeling door den minister van juati1 1tie en de sluiting der riechtigbeid door den heraut AW 2iuu daalden de prinsen van Oranje Alexander Hendrik en Oldenburg in de groeve uëer Daarna ging men uiteen Laatste Berichten St Fetersbnrg 20 Juni Oflfcieel Den 1 7den ia het bombardement op de forten Karadagh Arab en Mukhil der vesting Kan geopend en sedert dien datum wordt het geregeld voortgezet Berlijn 20 Juni De Protmsial Comfondem schrijft De Kdzor heeft voor zijn vertrek naar Eins de leden van het Ministerie om zich verzameld ten einde hun zqne bezorgdheid uit te spreken wegene het revolutionaire atreven op kerkelgk en sociaal gebied en hun onder de verzekering van ziju volle rertrouwru aau te sporen tot een krachtige samenwerking bq de vervulling hunner uit dien toestand voortspruitende taak Versailles 20 Juni In de Senaat heeft de heer Depeyre het rapport ova het ontbindigsvoontel voorgelezen Het concludeert tot aanneming van het voontel De hertog de Broglie vroeg de urgentie voor het voontel De heer Tolain bestreed de urgentie die echter aangenomen werd De heer Leroyer stelde toen voor met de beraadslaging te wachten tot morgen De hertog de Broglie en de Commissie vereenigden zich hiermede Hierna is de zitting opgeheven KaotoDgerecbt te 6ouda Terechtzitting van 18 Juni 1877 Kantonrechter Mr J H van Hierop Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A Scholten te Botterdam Veroordeeld P van M H van Z en J B D van V J van l C ran H C A H wednwevan J van der 8 C J B wedows van J E vauder V allen wonende te Gonda tot f6m geldhoetevan ƒ 5 of gevang van 1 dag wegens h t alseigenaan van slooten binnen de gemeente Goudaniet gezorgd hebben dat bü de behooriqk ter openbare kennia gebrachte schouw die slooten gezuiverd waren van drqvend vuil eu andere stoffen die de doontrooming van het water belemmerden C van der W wonende te Gonda tot twee