Goudsche Courant, vrijdag 22 juni 1877

BEf rELKANTOOR A t 1877 Zondag 24 Juni jg o g QQ GOUDSCHËCOURANT leuws CD Adverlentiélad voor Gouda en ömslreken jteldbuetea Ma ƒ 3 eA étjcie f eldboete vau ƒ 1 of gevangen van 1 dug voor iedere boete wegens het up twee verschillende tijdstippen uU geleider van een uiet een hond bespannen Lur ouder het rijden over ilen openbaren weg biuueu de gemeente Reeuwgk iiiet voor of naast den houd gaan en het als geleider vau eeu met ecu houd bespiiuueu kar binnen de gemeente Gouda niet ïorgcn dat die houd veoraieu was van een muilkorf A C wonende te Gouda tot 6Sne geldboete van 3 of gev van 1 dag wegens het te Gouda als geleider van een met honden bespannen kar niet UMSt de honden gaan K de B wonende te Hekendorp tot é ne geldboete van S of gevang van 1 dag wegens het aU geleider van een met honden bespannen kar onder het r den over den openbaren weg binnen de guneente Seeuwijk niet voor of naast de houden gaan H van der M en D van L wonende te Gouda ieder tot eene gcJdboete van ƒ 6 of gevang van 2 dagen wegens het in vereeniging en gelijktijdig vissehen in eens ander viachwater zonder vooralen te zijn van eeu schriftelijk bewg van vergunning vau den eigenaar of rechthebbende op dat viachwater ea zulks na binnen de laatste twaalf maanden aan d u overtreding voorafgegaan wegens overtreding der verordeningen op de jagt en visscherij te zijn veroordeeld geweest J W Wonende te Gonda tot eene geldboete van ƒ 1 of gevang van I dag wegens het op den openharen weg te Gouda buiten de openbare waterbakkcn datgene verrichten waarvoor die inrichtingei bestemd tijü Vrijgesproken A H wanende te Gonda van de aanklacht als eigenaar Van eeii sloot binnen de geaeente Gouda uiet gezorgd te hebben dat bjj de bekoorlijk ter openbare kennis gebrachte schouw die loot gezuiverd was van drijvend vnil en andere stoffen die de doontrooming van het water belemmerden IKARKTBBBICHTEN OOOda 21 Jnni BQ zeer kleine omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 12 50 i f 13 Mindere ƒ 11 76 i lï ïB Eogge puike ƒ 8 75 4 9 20 Minder ƒ 8 a ƒ 8 80 Voer ƒ 7 20 i fin o Gerst soike ƒ 7 25 1 ƒ 7 75 Mindere ƒ fl 25o ƒ 7 Haver zware ƒ 5 2S 4 ƒ 6 lagte ƒ 4 75 a ƒ 5 29 De Veemarkt met weinig aanvoer alles werd tot 4Rorme hooge prgien verkocht schapen en lammeren alsmede varkeus en biggen ving verkocht Aitngevo fil 15 O partijen kaas eerste kwaliteit vlug inijzen van ƒ 28 l f 34 Ooeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 N VVeiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 VACCINE burgemeester en WETHOUDERS van Goudalirangen ter algemeene kennis dat geregeld eikenViydag des voormiddaga ten 8Vt nre in het gasthais gelegenheid zal bestaan om zieh kosteh os tedoen iueuteu en heriuecten Oooda den 21n Juuij 1877 Baicemeestsr en Wethoaden Toornoemd De Secretaiia De Burgemeester vos Stebmbach 1 i VAW Besosn JJzknuoorn Burgerlijke Stand Chonda GEBOREN 17 Juai Heiltje ouders F Vilke es A E Kcrrvbga 18 Gerrit ouden O OrereyDdcr en D A AelWre 1 Jea JokauDes oodere J do Oranw en G SaikkeuhuT M Jasob Oerardui oodcrs i vu Donk en A Begeer SI Hsria Headrike ooderi C Stol uk W U ran Kngk OVERLEDEN 18 Juni D A Blok 8 m G L Gn GratfWD 20 Juni D Schinkel en B van itx Sterre l DnUel ca G van Waaa Bnrgerlqke Stand van onderstaande Gemeenten van 13 tot 21 Juni 1877 Moordrecbt GBBOKBNr Airiaase idara B Uolend k aa A Veste OTEBLEDEN N lan da Water 4 m OVQBimtOinVD Gaeaa GEHUWD GcoM 3oiiderak GEBOREN nrk tMm M Varkaik n C Sabiatuk onSRUlDENi r da tafsl in ONDERTROinVD Gaeaa GBBUWD Oeen eXfiOSEN Uaiiau oaj f KaabeicansB A BlJJDaaian OTEia EOEN eeeSa OnSBRTBODirOt OSeat OBtJCWD Gesaa Stcdvijk 6BKBENI Jan Canelis Jacat aadsn f ScbUt ea C d OmLEDEN a vaa dat Kil 8 w OIIDMTBOÜWD Oeeaa IHDWO Oseas Seeuwijk GOOBEN Dirkje vOm H Stoathart es F vu Ef OVERLEDEN ƒ Mooüekioi 66 j OiNDlSRTKOUWO II Sohouten j au A Batter 23 i GUILWI Cmsc Waddinxveen Jin GRIIORBlfs Atie ouaeri K Botr ii A Bijlana oudtr J ik Grult en M Wcrnj OVEKLEOEN i Brinahomt Sm T ï a Rl 16 d S H de flruiu j G Mulder 47 j W Mullcukamp lm OVinKRTKODWD Qeeoe CEHUWD H Vrt eu M Venud D APVERTEWTIEW Allen die iets te vorderen hebben van of sehnldig zyn aan de nalatenschap van w len Mejufvronw de Wed J BIK geb Kudishmb op den 14 Juni jl te 6o tdA op de korte Tiendeweg overleden worden veraocht daarvan bg den ondergeteekende op de lange Tiendeweg wiJk D W 65 opgave of betaling te doen vóór of op den 6 Juli e k Mevrouw C J D P R I N C E d Jong Turfmarkt H 89 f Traagt tegen Primo AUGUSTUS eene FLINKE f die tevens genegen is Huiswerk te rerrichtea iifi iiir f TE GOUDA Het £xamen van Toelating zal plaats hebben op DINSDAG 17 JULI e k dea middags ten 12 uur in het Lokaal der School Db D TEBPSTKA Rector ZOIVDAG a s weer 7 PORTRETTEN a L H SERRE Ter opleiding in een net vak wordt gevraagd eene FAT80ENLL1KE JOIV GEX Zich te vervoegen aan het Bureau dezes AAAIBËSTëDI G DLIKGBAAF en HEEMBADEN van Wmmendatd zgn voornemens op DONDERDAG den 23n JUNU 1877 des voormiddagstenBlf Tue in het Koffijhois dk Roiuin te Gouda bg enkele inschrBving AAN TE BESTEDEN het verrigten van eenige herstellingen aan de tot den Polder behoorende werken Waarvan het Bestek en de Voorwaarden ter lezing zullen liggen in het Koffijhuis dk Boheih te Gouda Aanwijzing in loco zal plaats hebben op MAANDAG den 25n JÜNIJ 1877 des towmiddags ten 9 oie te beginnen aan de WtddinxTeeosche Brpg Urbanus Pillen bereid toI de Wed het alonde en echte recept TSn mES ZOON Chemisten S fPaarachuwing Der ÜBBANÜS PILLEN zgn door ons in f f 7 dubbele doozen te GOUDA alleen en uitalnitend Tefkrijgbaar Besteld bg den Hr L SCHENK op de HoogstrMt Wg waariehnwen voor het gebruik na namaaksels welke men tnwht in omloop te l imgem f jm Mem m uit de BROUWERIJ DE ORAiXJE BOOM TE ROTTERDAM Alsmede diverse BIEREN op flesschen en ki uiken SPECIALITEIT in En elsche BIEUE Dit de Brouwerij van Bag Co GINGER BEER en LIMONADE met Hermetische sluiting BESTELLINGEN worden ten spoedigstf san Huis bezorgd uit de Bottelarg van f H VAN WIJNGAARDEN j Korte Tiendeweg D 93 N r TEaWAARLOOSDE VXRXOUSHEiO CHHONISCHE BRONCBITES TEEBnO lATIOmiEELE BEHiRDELmS TEER CAPSULES DE GUYOT ApaltakM to Mfll Deze capsulei ter grootte van en gewone ptl lievalten teer uit Noorwegen gebeel imveren w Ut üei ate qualileit De capsule smelt in de nUnf en de teer wordt gemaklteliiJr opgenoio werkt poedig llctdagelijlt9rhr Srbrttikiltrl erHi er c Tortr ber llenden en iwakli ptraoocn Het c ew leer guwl pnesra ntid nor eene iiicuigie uéüm € ToonI m hjilni dat Epidwiien baencbeo AHHuaintie tfién tuitqiu da praCcMfur DüLCOABIUT c De teer Jt ftl W M A GaieiHTe wwdt mtt MJH d f f Kce ïi t riiil t t gen liuiduitslag ea longlperin B0 a klaarblijkelijk loof ei variiig bcwr n dut trtt t een slimuii ci mini iiivlocil licelt en d pI bij malig mi ir geregeld gebruik doleerde organen lai iipijftveiUM nagc lacbt opwdtl rn den goeden blsediomloDp bevordurt Dictiómuitre dt metlecin da docteur ifuÊ M c De werklfls der teer inwendig ia volgt Sq c sierrdcrt de urine afw bdding weltt den MÜoat open bcTordeit de iijnvei U ennK Hen acbn n d teer roor al TOOT bj cliroiiucbe catUarreu ran de blaaa en ImH TmtU it f harmaat du prorca war Bij t gebrnik van één of twee capsules op oogenblik dat men gaateetfn werkt de teerhoogit merkwaardig in de volgende gnvaflen MPNCMTK ITHMA L0Na NaO£NINII VrRWAARLOOiOE VCMCOUOHfia LONOONTITIKMa U TUalM KCSLPUHIH LICHTE tPUSVERTECRiat KOU CC or DE LAM en in t algemeen legen alle aandoeniogen d n slijmvlieien Iedere flacon vtn fr 9 50 bevat H e piall Dit is genoeg gelegd on aao te toeneo boe Mi nig deie geneetvrijn koat van 5 tot 1 1 3 l per dag Om xwttejM t Ibopfn ui mmuuiiliMl e AoxinJ moet m n KwralfeUra op inU tifiM tcuroon mF U md Miic leUta it afgtdrukt n ip omfarW kimtgianmn f ta aria ktmna Te Gouda bij jr C Zeldenrijk en indemeeate Apotheken te bekoaon i nauic VAN A Bsinkman Wa itgnntt Kennisgeving Bepalintreo omtrent de InwlsseUuf van Neder landsehe koperen en bronzen HiiBtepeciEu tei eii StandpenuiiiKen BUBGEMEESÏER eu WETHOUDERS van flonda bnngen tor algemeene kenni dat onder anderen als kaatoren waar de Nederlaudsche koperen en lattr ook de Naderlandaobe broniea pasmunt mits voor oiet minder dan eene waarde van tien fcDldo tegen standpenuingeo inwisselbaar tal i u lyu aangewezen a de Nederlaadsoke bank als Agent van s Rijks schatkist te Amsterdam h de Kantoren der R ksbetaalmeesters o in dece gemeente het kantoor der Directe belastiiwen en aocqnsen Ter verdere toelichting dient l dat de inwisseling aan de kantoren onder letter e bedoeld slechts kan geschieden voor zoo ver de rereiaehte standpenningen aldaar voorhanden euIien xqn S dat de gemelde kantoren voor de inwiaseUog zijn opeogeateld dat gemeld b j letter a des Maandags en Donderdags mits gem feestdag tqadc van negen tot half een nre die bij fetter h van den Kn tot en met den 25n van elke maand zon en feestdagen nitgezondeid op de gewone kaotoomrea dat bg letter den tweeden werkdag van elke week of indien hg op den eersten dag der maand valt den derden werkdag en indien Jig op den l aat rta w dag der anMad raH den vierden kdag dier week op de gewone kantoomren Dat de bovengenoemde bepalingen welke uitalnitend ten doel hebben aan de ingezetenen gelqjenbeid te geven zich van te grootc hoeveelheid koperen of bronzen munt te ontdoen in werking tr len met den In Juli 1877 Bargemeeiter en Wethondere roomoemd De Secretaris De Burgemeester voN Stebkbacii 1 s VAN BiaoiN Uzemdookn KENNISGEVING InriKtiageu welke Gevaar Schade of Hinder kunnen veroorzaken BUROBMBESTKlt eu WETHOUDERS van Oouia Oeiet op art 8 der Wet van den 2n Jang 187 $ aUaltOad N 95 Doen te weten Dat zg vergunning hebben verleend Ie aan den Heer U Sohrave en zijne recbtverkrggenden tot het plaatsen van een stoomwerktnig inzgne kleederwasscherg in bet perceel gelegenaan de Boelekade geteekend E N 5 W sdasterSeotie A V 1790 ie aan den Heer C i Lefel en zgne rechtverkrijgenden tot het oprichten van eene zonlziederg in het pereeel gelegen in het Zwaansgat geteekend O No 121 kadaster sectie D No 663 en 666 en Ze aan den Heer F Diamant en zijne reehtverkrggendén tot het oprichten van eene kleederenverwerg door stoom in het penseel gelegen aan de Karnemelksloot geteekend U No 167ff kadaster sectie A No 2034 Oouda den 20n Jnni 1877 Burgemeester en Wethouder voornoemd De Secretaris De Bareemeegter TON StEBNBAOH 1 S VAI Bc tOKN IJuNDOOaif BUI T ENLAND Bnitenlandscli Overziclit Het ontbindingsvoorstel was gisteren nog aan de orde in den Frauschen Senaat waarschijnlgk is men er toen mede klaar gekomen co vinden onze lezers onder de laatste berionten den uitslag der stemming Niemaod wacht iets anders d i aanneming van het voorstel De kamer zal dan nog heden of uiterlijk in de eerste dagen der volgende week uiteengaan en het terrein gaan verkennen voor de verlclezingen Aangezien de ziltiiigaperiude der nieuwe kamer ksn duren tot 1881 en zij dus eventueel een nieuwen president zal hebben te kiezen zullen de Bouapartisten alle zeilen bgzetten om plaatsen te veroveren Zg rekenen op een aanwinst van 100 stemmen bij Ie tegenwoordige 70 welke zij beweren te zttllen Veroveren op de legitimisten en orlfanisten le beide landere leden van het tegenwoordige verbood De kaour is standviiatig blijven weideren eenig orèdiet aan het ministerie te wleenen hetwelk politiek vertrouwen veronderstelt Alleen so nmige finanoieele maatregelen diu absolunt voorden goeden gang van zaken noodzakelijk waren zijn toegestaan Het Belgische ministerie heeft toch ten slotte de minderheid niet durven trotsoeren misaehien wel op aansporing des Koningt Halen heeft aangekoadigd dat art 46 het beruchte artikel dat geestelijke kiesknoeierij straffeloos verklaart zal worden ingetrokken In de Woensdag gebonden zitting der Belgische Kamer is de minister van oorl r onverwacht en toch verwacht opgetreden om een buitengewoon orediet van drie millioeu franas aan te vragen voor het legermaterieel dat verzoek gaf aanl ding tot een discoissie over de verdedigbaarheid vaa Antwerpen waarvan de vestingwerken zoo uitgebreid zijn dat er twgfel werd geopperd of er eventueel wel troepen zouden zyn om de verdedigingswerkea behoorlgk te bezetten De minister van oorlog zeide dat de venledigiiig van Antwerpen slechts 45000 man vcreischte op de algemeene vraag echter of Beli eventueel een aanval van e n buitenUndscheu vgand zon kunnen afslaan antwoordde hg door in een aantal bijzonderheden van zgn departement te treden waarbij echter het hoofdpunt bgna buiten rekening werd gelaten Het crediet werd in t eind toegestaan Voorts heeft de senaat de verkiezing van Delaroohc te Soigniea vernietigd Het Ëugelsche Ministerie heeft niet kannen besluiten om zoo verdraagzaam te zgii uls het Hoogerhuis en de br rari niswct is ingetrokken In het Kua elsche Lagerhuis verkhiarde de Minister Bourke dat het niet juist was dat de Portc de onzgdigheidsverklarittg van het Suezkanoal weigerde want die was haar nooit gevraagd maar de Porte heeft nog niet geantwoord op een schrijven van Engeland betrekkelijk bet kanaal Eindelijk heeft de forheAnUt parlei te Berlgn eens weder eene overwinning behaald op de sociaal democraten bq de verkiezing van een lid van den rgksdag in het vgfde kiewlistrict der hoofdstad alwaar de progresststiscfae caudidoat Zimmermann werd verkozen met 624ti stemmrn terwgl zijn sociaaldemo cratisohe tegenstander de heer KapeÜ 3217 stemmen behaalde Volj cns eene mededeeling in de Wi heeft de Heilige stoefW sloten dat de Itoliaansche bisschoppen voortaan het uefiw iir ann de regeering zullen verzoeken zoudtr vooraf daartoe de autorisatie van het Vatikaan K vragen Dit is althans een bewgs van erkenning der regeenngsbevoegdhcid dat zeker de aandacht verdient BINNENLAND GOÜD V 23 Jnni 1877 Tot ontvanger der directe belaslingeD en aocgnsen te Bladel c a is benoemd de Heer 6 C Droogleever Portuyn thans sarnumerair werkzaam in de inspectie lUltteidam De Heer J N Scheltcraa predikant 1 archivaris alhier ia gekozen tot lid van de Maatschappij der Nederlandsohe Letterkunde e 18e Juni van dit jaar de bekende gedenkdag vfl den slag van Waterloo in 1816 heeft zich ditmaal te dezer stede door eene plaatselgke merkwaardigheid onderscheiden Naar aanleiding van een gesprek net den Voor zitter van ons Huseam deed de Hoofdcommies ter secretarie de Heer C J G L von Sterobooh eeu onderzoek naar itagrooimiiatUlder itad NapaUm t bg zijn doortocht door Gouda door de toenmalige overheid aangeboden En hq had het geluk dien werkelijk weder te vinden Terstond ateUe hij dien den genoemden Voorzitter in handen zoodat voortaan niet alleen het kussen waarop die aanbieding plaata had en reeds vroeger derwaarts overgebracht maar ook de tUxUl zelf dasrbg behoorende in het Stedelijk Museum zijn eigenaardige plaats zal vinden De collecte voor het fonds tot ondersteuning en aanmoediging van den gewapendeu dieuat heeft alhier opgebracht ƒ 118 Ó9 Dpnderdag versoheen voor het gerechtshof te s Gravenhage de colporteur G H wonende alhier beschuldigd van negen valschheden door het namaken vau handteekeningen De beach bekende tusschen Juni van het vorige en Febmiiri van dit jaar als colporteur van een Gondschen boekhandelaar te zgn werkzaam geweest en deze lijsten te hebben ter hand gesteld waarop valsche naamteekeningen voorkwamen en het colportageloon daardoor verkregen te zijnen voordeeie te hebben aangewend Bij de behandeling van dit proces deed zich het incident voor dat een getnige wd bereid was verklaring der waarheid te geven maar weigerachtig was den eed af te leggen Het O M requireerde voor dien getuige eene boete van ƒ 60 en het Hof bepaalde na in raadkamer te hebben beraadsUagd de uitspraak omtrent den eisoh van het O M op een lateren dag De getuige werd niet gehoord omdat hg weigerachtig bleef ook aaditt de president op het voorsdirifl ita wet bad gswexea Adv gen mr van der Hoeven eiscite voor de besch 3 jaren gevangenisstraf en 16 boeten van ƒ 60 De verdediger mr de Pinto bracht eenige bedeukingen in het midden tegen de qualificatie oaa het feit gegeven Hij geloofde met dut in deze aan strafbare valschheid moest gedacht worden Naar zijne meeuing was de qualificatie van oplichting beter vnn toepassing en concludeerde ten slotte tot ontslag van rechtsvervolging van zgn client Subsidi itr wees de verdediger op eenige verzachtende omstandigheden Auustaanden Donderdag zal bet Hof uitspr uk doen In den Krimpenerwaard is men thans met het winnen van voorhooi bezig De opbrengst voldoet zeer zoowel in qualiteit als in quantiteit De weilanden zgn mede volop van gros voorzien De hen nepakkers staan schoon maar aan regen was behoefte De aardappelen zoowel vroege als late staan heerlijk te velde De vroege zal men binnen 14 dagen kannen gaan rooien De beetwortelcnltuur voor suikerbereiding is thans niet noemenswaard pe vruchten in de vruohtboomen hebben zich goed gg et de appelboomen hebben eehter zeer veel van de rupsen te lijden vele boomen staaa nagenoeg kaal De gezondheidstoestand van het rundree is in deze streek algemeen uitmuntend Op Vrgdag 22 Jani had te Berg Ambaeht de jaarlijksche verpachting plaats der hooi en graslanden van de Heilige Geest armen en van die der polders Beide brachten minder op dan sjaars ie voren De landerijen van het Armbeetunr braehteu ƒ 1490 op en die der polders ƒ 590 Uit een weide onder Zevenhaitrn znllen van den veehouder H de Leeden weder acht stuks randeren worden afgemaakt lijdende aan longziekte ZesUl te Schoonhoven DD J Kraayeiib l Wz te Alkmaar H J James te EnscluxW P J MoQton te Ophemert F C Wieder e Hqnaheerenland H A J Latge te Nederhorst dra Berg en J J Van der Wegde Ie Berg Ambacht Bq de opening der jaarigksohe vergadering vao de Maatsohappg der Nederiandsche Letterkniide U Donderdag herdacht de Voorzitter Prof A Kneuen onze ontslapen Varatin in de volgende bewoordingen Aan haar die gisterao ten grave werd gedragen irWijdea wij onze eerste gedachte 4e ware tUg