Goudsche Courant, zondag 24 juni 1877

tr ADVERTENTIES 25 JAEIGE 1ie on=i Vorsttlijk Huis en frniisoh Xf lerl ii l heoft BUoHcii ning uict ouvtriiield bhjvcu l i p beai t fen wy dat wq door hit afsterven der Kniiiji in als volk armer zjjn geworden Zy versierde dm troon dien lij bekleedde Zij had ous volk lief fijne geschiedenis ïijiic tad lijne letterkunde Hare uaf edachteuis z d ook ouder ous iu eere bijven Üogen hare kuuinklijke gaven hare vor 8tel jke talenten wordeu voortgeplant in hare Zouen tot becettigini v n iet verhond tutsclim Oraiye en Neierland dat mj ah den hechten ttetm van om o afhanielijk volkiheataan aatieertn e als vrije mannen der Nederlaaducke letterkunde met al onze mackt in iland wentühen te honden Bij de herdenking der ontvallen leden werd van ikt Kr J de Bosch Kemper gezegd Zijn leven wa in deu vallen zin des woords leeliealetd Wg denken aan deu omvang eu den rijken inhoud zyner gi jhrifteu aan de vele betrekkingen die hij bekleedde aan de ouwaardeerbare diensten aan zoo menigeen bewezen Hij was een toonbeeld van rustelooze opgewektheid en belangelooieu ijver W ij badden hem lief om zijnen vromen zin en zijn onwrikbaar vertrouwen op de zegepraal van iet goede Werd hij niet altijd naar verdienste gewaardeerd de oorzaak er van lag hierin dat hü betgeen inen noemt een bemiddelend man waa Maar zeggen wij met nadruk bemiddelend niet uit zwakheid hij wiet ook in tijn tegenetandera het goede te Kaardeern Moge het ous vaderlaud aan zulke burgers in den edelsten zin des woords nimmer ontbreken £ a vao bet buitenlandsohe lid John Lothrop Motley Met zijne drie groote werken heeft hg ecne der grootste weldaden aan ons volk bewezen Wy 4hen eene getchiedenit aan Motley de dank en de buide dat zy nieuw leven heeft ontvangen nieuwe liefde gewekt Hij heeft het licht over onze historie ontstoken heicde en verre doen schgnen Toen de edele Vorstin den rrgeu zoon van Amerika als gast ia haar paleis ontving en eene plaats inruimde aan zjjne beeltenis in eene barer zalen handelde zij in den gee l en in den naam van om ganécie volk UaoT naam en tijn mmh uuigea in de getchiedenit deier taatwhappij in ome herinnering veréonden blijven Een daverend applaus waa de nitdrukking der volle sympathie welke het woord van den Voorzitter wekken mocht Het aaatal personen Dinsdagavond en Woensdag ochtend in Deu Haag alleen door den Hollandschen en Bgnspoorweg aangebracht is zelfo nog niet bg benadering op te geven Met den Bgnspoorweg zijn Woensdag alleen van B uur s middags tot U j uur s avonds niet minder dan 19 a 20 000 personen uit Den Haag vertrokken Voorts waren alle andere middelen vau vervoer naar de residentie onvoldoende om uilen daarheen te brengen In de stad heerschte eene ongekende levendigheid Waa reeds in den nacht van Dinsdag op Woensdag voor velen geen nachtverblijf meer te vinden Woensdag konden de talrijke etablissementen koffiehuizen en restanratién te Scheveningen en in de stad ter nanwernood de vermoeide vreemdelingen bevatten Eu toch niettegenstaande dat onzeëvenaard verkeer en vertier verdient bet feit ter eere der Nederlandsohe natie vermelding dat niet alleen bij het voorbijtrekken van den somberen rouwstoet maar den ganschen dag en avond de geest van het publiek ia gebleven in overeenstemming met de treurigheid van den dag ordelgk stemmig geen in t oog loopende onmatigheid en geen luidruchtigheid Waren de voorzorgsmaatregelen van de politie uitimuitead zelden had de politie zoo weinig te doen om de goede orde te handhaven Het volk heeft op den begrafenisdag van zgn Koningin in waarbeid ongekunsteld getoond hoe groot de liefde en eerbied is die haar werden toegedragen Iq strgd met wat sommigen daaromtrent melden knanen wij verzekeren dat alles wat aangaande de tettamentaire beecbikkiugeii van U M de Koninginweidt verteld tot bet r jk der gissing en fimtosiebeboort De eieoDteors testamentaür hebben niet Deen niet de onkieschbeid begaan van daarover nededeelingeo te doen maar zelven naar men onsverzekert uog slechts in zooverre kennis genomen van het testament als noodig waa voor de begrafenis Amt Ct Se publiek vermakeli heden mogen te s Hage morgen hervat w rd Dien dag zullen dus de gewone muziekuitvoeringen in bet Boaofa en te Scheveningen plaats hebben Men meldt nit Tiel van 17 Juni In den afgeloopen naeht beeft bier een brutale diektalpUats gehad bij een zilversmid MeteenKBhero werktaig hebben de dieven eene opening m féa groote spiegelniit gemaakt en alzoo eena éfiigte gooden horloges en andere sieraden oatnaiad Zeer mtg ia den morgen was van den d efktal reeds laiiïifte bij de politie gedaan die uit eeiilgc aiin ijziiigen meeude te mogen opmaken dat de dieven den weg naar Nijmegen waren ingeslagen Bij het aau dien weg gelegen dorp Loenen gelukte het den commissaris Hardeiiberg dan ook bggestann door adsistenten twee Uuitschers in handen te krijgen die met revolvers en dolken gewapend zich uict dan na eenige worsteling gevanneu gaven eu inderdiuid in t bezit bleken te zijn van de gestolen voorwerpen In den Haag zijn Dinsdag twee Engelschen aangekomen die den Hang ds uitgangspunt nemende ons land zooveel mogelijk per velocipede weiischeu door te trekken en te bezicliligeii Hun kleeding is geheel ingericht om eenige nren daags op hun kunstpaard door te brengen terwijl hun bagage bestaat uit een randsel waarschijalijksleohls van de hoogst noodzakelgke voorwerpen voorzien De velocipede is van geheel bijzondere nette en blijkbaar hoogst solide bijwerking bestaat uit édn zeer groot en één zeer klein wiel en is voorzien van een remtoestel lantaarn enz Men schrgft uit Tilburg van 18 Jnni De gemeenteraden van Noord Brabant schijnen lust te krijgen in het schorsen van onderwijiers Voor een paar weken werd de hoofdonderwijzer van Boxmeer de heer Stuuipel geschorst omdat hij te veel steenkolen verstookt en een wethouder een oud wijf genoemd en van ourechtvaardigheid beschuldigd had Met ingang van 18 Juni is thans de hoofdonderwijzer J van Mierlo uit Moergestel geschorst omdat hij aan een belachelijk schrgven van den burgemeester op tamelijk hekelenden toon in onderscheiden bladen pablioiteit bad gegeven In beide gevallen is aan de schorsing verlies van het traktement verbonden Het Onderwijzeisgezeleohap te Grave heeft de schorsing van den heer Stampei afgekeurd en dit afkeurend oordeel publiek gemaakt Waarschijnlijk zullen meer gezelschappen hetzelfde doen De geschenken aan paos Pias IX ter gelegenheid van zijn bisschopsjubileum aangeboden zijn allen tentoongesteld in de Kaarteazaal van het Vatikaan Kerkelijke gereedschappen en kleedereu nemen de grootste plaats in en er bevinden zich zeer kostbare en prachtige voorwerpen onder Duitsohlsnd ia sterk vertegenwoordigd Uit Keulen kwam een prachtig gebonden misboek partituren van kerkelijke muziek enz Uit Munohen Regensburg Nüuberg werden kelken en smuakv Ue kandekbres getoudeo waarin echter Italië dan eersten prijs behaalde een reliqnarnni uit Florence uit het atelier van Brsnehi mnnt uit door keurigheid van de details Milaan leverde als geschenk van den hertog Sootti een miskleed van rood fluweel met goud gestikt een meesterstuk op dit gebied benevens twee Majolieavazen in den stijl van Giorgione een oopie naar de beroemde Byzantijnache zoogenoemde Mjidonna van Lnoas en een draagstoel alles van groots waarde Een guuden geciseleerde beker door den lurynsohen zilversmid Murcij bewerkt is een geschenk van den hertog van Aosta voormalig koning van Spanje Pisa zond zijn geschenken in bast terwgl bet beroemde bnis Biodchi te Bome een met genunen bezette Mitra I aanbood Een albam der Eomeinsche aristocratie is gevat iu een prachtband van violet fluweel met zilveren beslag in den stijl der 16e eeuw kantwerken van ouden en nieuwen datum uit Poligno behooren tot de kostbaarste voorwerpen evenals een reusachtige gaskandelabre uit het atelier van Talviate in Venetië VAokrijk munt nit door de gobelins die maarschalk Mao Mahon zond en die de beroemde Madonna van Hurillo in hat Louvre op uitmuntende wijze voorstellen voorts door een met zes araethysten van zeldzame grootte bezet kruis door de familie Orleans geschonken Prachtig is ook een ring met amethysten en brillanten bezet een geschenk va de universiteit te Rijssel Poitiers zond zeldzame miniaturen uit den tijd der 13e eeuw eu een katholieke arbeidersvereeniging te Parijs kniutbloemen van buitengewone natuurlijkheid De cbenken nit België bestaan voprnamelgk uit een groot aantal koffers met kleederen voor miosionarisseuj Engeland munt nit door kanten en miniaturen Zwitserland door een massa horloges in goud zilver en nikkel Oostenrijk staat niet achteraan Deo Sn Juni werd de prinses Arsoli dochter der hertogin van Beriy en gemalin van prins Massino in een particuliere audiëntie bij den paus toegelaten eO overhandigde hem een met goud geborduurde fluweclen beurs bevattende duizend twintigfrankstnklten allen met bet beeld van Karel X dus een bijzwider legitieme Pieterspenniug Dit was een geschenk van den graaf en de gravin van Chambord Op denzelfden dag werden ook de Poolsohe pelgrims onder aanvoering van de prinsen Czartoryski Badziwil en Jablonowski ontvangen die na de voorlezing vaii een adres een fijn bewerkt net bevattende eenige staven gedegen goud ter waarde van 30 000 lire aanboden lieiicveus een ilvcreii bikkcji gevuld Dit biljetten van duizend fnuiken der Belgiiolie bankHoewel de paus zeer vermoeit sohijut tetp duurden toch de audiënties verscheidene dageu vaa 1 tot i uren voort In een der zalen van het gebouw der MaalMJuipp Tot Nut ma t Alijemern werd Dinsdag de vergidfnui vau afgevaardigden der afiJeelingen van de Maatschappij van Wcid idigheid gehouden Aan het rupijort van het bestuur omtreal flf toestand der Alaatscliappij en de voornaamste verrichtiugeu in het afgeloopen jaar bleek dat het jair lS7a voor den lawlbuuw al zeer ongunstig is geweest De opbrengst vau de meeste gewassen bleef beneden h t middelmatige terwijl sommige kulturcs een bepaalij ougunstigen oogst opleverden De oonaak hiervao iagelegen in de ongunstige weersgesteldheid van een groot deel van 187li Ook de veeteelt heeft weiai resultaten opgeleverd Iu 1876 werden verkocht ia het openbaar 113 stuks vee voor 18 155 Aangekocht 77 stuks voor ƒ 7904 De opbrengst vsi vette kalveren boter en melk bedrpeg ƒ 11 684 Het verlies op de veehonding bedroeg na aftrek van de winst op varkens en eohapen 41li tejfei 2495 in 1875 De veestapel bestond op nltiaio Deo 1878 uit 249 runderen en trekossen 32 vetts kalveren 27 paarden 207 sohapeu eu 28 varkeai totaal 64S stuks De boutteelt was vrij bevredigend Met den ub1 van nieuwe boaschen werd met kracht vaortgegasa De kosten bedroegen 4200 Aan timmerhout wenl geveld voor ƒ 717 Aan op stam staande eikenboomen werd voor ƒ 400 verkocht Omtrent de fiibrickmatigen arbeid werden de gunstigste restdtaten gegevea De matten en jute weveryen gaven goede voordeeUu De tonwslagerij werd in bet af loopen jaar nittii werking gesteld De bevolking bedroeg op 1 Januari 1877 net inbegrip van ambtenaren 1887 zielen tegen 1889 in kei vorige jaar Van kolonist arbeider tot vrgboer wni drie geziunen bevorderd Gedtirende 1876 ign IS kolonistenkinderen uit de kolonie vertrokken die eldn verschillende betrekkingen bekleeden Br werdea II bestedeliugen opgenomen en 18 ontslagen Het onderwijs leverde l voortduring zeer gnnstini j resultaten op Het schoolvennim was gering Ni afgelegd examen werd aan 74 leerlingen ontslag na de soliool verleend Het jaarboekje mocht zicb dit jaar niet in eti cm ruim debiet verhrogrn als in 187S Koningin Sophi der Nederlandeo DOOB EftNEST RENAN Emest Benan wijdt in do Revue dei dent Moth de volgende hulde aan onze overledeu Koningin Allen die Frankrijk en het goede en tcbotee liefhebben Zijii door den dood van Koningin 9opUi der Nederlanden in diepen rouw gedompeld k laattte der groote Vorstinnen moest het opsehitt luiden der studie welke qeo baar wijdt zoo teidt mij Donderdag een van ben die haar bet bol hebben gekend en die meer dan eenig ander ii staat is te getuigen hoeveel opreebtbeid en belso iloozen gver welke edele gedachten deze voortnjtlijke vrouw koesterde die in zoo velerlei cpilél het slachtoffer was vau oiize gzeren oeuw Zjj b in de hoogste mate de boedanighaden die op troon bare volle ontwikkeling bereiken maar hl niet ontkiemen De nieuwere wijsbegeerte vsije welke des menschen bestemming bet vooitdnrêlie streven naar geestelijke volmaking is kan niet IB allen tijde voldoen aan ben die door hst k t fel nederigen werkkring zijn geroepen Maar lü is tjj uitnemendheid de wijsbegeerte der Vorsten Koniogli Sophia voegde daarbg het tjn gevoel der vntv en zij gaf een besofaamend antwoord on hen meeuen dat de eenige deugd der Vorstinnen kesiiit in de teedere en volgaame bevaUighsid van tw Marguerite de Proveace of de berusting iwaB n Jeanne de Valois ZiJ was eene doobter vaB dat tgroolsake t dpok nit de geschiedenis vao bet GermoNMcba rot wsaia zoovele voortreffelgj eigeosdiappen die eeuwen log verborgen waren gebleveo onder mwbsid en neb linksheid tiob plotseling openbaarden onder een vorm tot dusverre bij de aristocratie der mensohbeid onbekend Wat bovenal die nieuwe wflzo van deiike en gevoelen kenmerkte was de Warmte van gemoed dat edele dat mild dot kfac tige hetwelk eerbied voor zich zelven en voor anderen insluit Het Frankrijk der zeventiende en achttiende eeaw had bet voorbeeld gegeven vtn hetgeen met besehaving f verlichting van geest zou kunnen noemen Goelle en zijne tijdgenooten bewezen terwgl ig alle geven aan ons sebitterend voorbeeld dat Voltair ondanks zijn welverdienden roem nog niet alles w i dat het hart een even noodzakelijke leidsman is l het verstand De godsdienst was niet meer de slaafsehe geheehtheid aan het bijgeloof yan het vef g leden of de enge Vorraeij van eeue kerkcl jLe ortho doxie maar het oneindige met het hart begrepen beleden eu toegepast in liet geheele leven De wijsbegeerte was niet langer iets onvruchtbaars en ontkenuends zij was het streven naar waorlieid op elk gebied met het zekere bewuilziju dat de waarheid die nog ontdekt moet wurdoü uneiudijj schooner is dan dtdwaliug iu winr plaats zij treden zal Zulk eeue wijsheid geeft aan hem die haar Ijezit gloed en kracht De degelijke opvoediug welke Koniugiu Sophia ontving aan het Wurtembergsehc Hof haar rijk en outvuukelijk gemoed deden haar vroegtijdig de hoogere beginselen omhelzen als een geloof maar een geloof dat niet weet te verluuchenen of te haten Haar geheele levcu was daarv iu doortrokken De Duitsche geest van die dagen geleek aan Jehova die naar de schoone uitdrukking van Job vrede scheukt vau uit den hooge Men wilde niets afbreken meu meende alles te kannen verzotneu De Komugiu bleef dien geest getrouw zilfs toeu hij verloochend werd door heri welke hein het eerst hadden verkondigd Zij was steeds gereed om bet goede dat zich in de wereld waar ook openbaarde ouder hare hoede te nemen Het meest was zij beducht voor het nationaal vooroordeel wel verre van de zedelijke opleiding vau den uenseh te beperken binnen de grenzen van rat of taal dacht zg met Herder aan eene wederkeerige wisseling van alle gaven der mensobheid ILuir sympathie eindigde slechts bij het middelinalige en riechte dan begreep zij niet meer Zoo bracht zij haar leven door met lief te hebben In de eerste plaats bad zij het land lief welks Koningin zjj werd en dat meer dan eenig ander haar verstand eu hart leerde waardeeren Zij bad Nederland lief niet slechts omdat haar lot haar dit ten plicht bad gesteld maar omdat zij reeds terstond de merkwaardige leiding erkende van dit heilige gebied dit toevluchtsoord der vrgheid waar zoo vaak de menscbelijke geest eene schuilplaats beeft gevonden tegen het overmachtig Europa Wie kan zeggen of bet niet nogmaals die heilige roeping Zal te vervullen bebbeu Nederland beantwoordde ten volle hare liefde Geen Vorstin was zoo populair als zij Niemand begreep beter dan z den geest des voUÜ zijn grootsch verleden sijoe pUaltten in de toekomst Zij was er trotse op in dien roem te mogen deelen en wanneer zij nedergelegd zal lijn aan de zijde van Willem de Zwijger dien zij bewouderde zal baar graf een zegel te meer zijn op dat verbond van eenheid tusschen Nederland eu net Huis van Oranje dat is van het fundament der nationaliteit van dit volk Ook Praukr bad zQ lief Toen in IS39 te Stuttgart haar hnwelgk werd ingezegend laachte de predikant in zijne toespraak een uitval tegen Napoleon Een zeventienjarig jongeling een volle neef van de Prinses stond op en verliet de kerk Dit maakte aan het Wurtembergseh Hof een groot schandaal Als ik het bad kunnen doen zou ik gedaan hebben als hij zeide zij De grootheid van dat tijdperk der Fransche geschieilenis hetwelk twee onafscheidbare deelen bevat de omwenteling en het keizerrgk had reeds in hare vroege jeugd groeten indruk op hare verbeelding gemaakt Zg had ons lief met onze gebreken Onze schrijvers onze kunstenaars onze geleerden kende zij allen vaak beter dan wij Ze fs onze democratie sloeg zij met belangstelling gade Zij vreesde steeds iets onopgemerkt vo rbg te gaan wat in de toekomst misschien eenige kans had Arm Fratkrijk I tij vergaf het want zij wist dat onder die gebiekffli een edel hart verborgen was en dat eenmaal de verloren zoon zou warden voorgetrokken boven ben die nooit zgn gedoold Zoo baeft die Kouingin de meest duitsche van Vorstinnen van onzen tnd slechts sympathie betoond voor hetgeen dweepers de aangeboren vjanden noemden Zg had Frankrijk lief en Duitschland tevens n zij bad gelijk De goede dingen verre vau elkander uit te sluiten zgn met elkander verbonden eu trekken elkander aan en wij bonden ons overtuigd dst de beroemde Dnitschers van voorheen veeleer hwne mm Bakomeliugen zouden zien in ben die sedert tien jaren protesteren tegen eene gewelddadige taUtiek dan in hen die zich laten verblinden door daden van ruwe kracht Innig leed de Vorstin toen zy ontwaarde dat hetgeen zij bod liefgehad als een Mhrede op den weg der gerechtigheid ontaardde ifi eene brutale verloochening van elk hooger beginsel Duitschland 3 eenheid was baar droom geweest maar zij bad die anders gewild Zg herkende ter nauwernood bet Duitsohland barer jeugd in die navolging der gebreken van hét eerste keizerrijk in die verregaande minachting van al wat edel is in dis w jze om aan anderen als eene verkeerdbeid aan te rekenen dat zij het voorbeeld volgden Van die inwendige hervorming welke Duitsohland il zijne beste dagen aan alle volken gegeven heeft Dat vurige leven verteerde zich zelf een inwendig vuur sloopte een gemoed dat voor niets ongevoelig was Nochtans was de Koningin geene rustelooze vrouw Haar Enis tei Boxsh ademde kalmte en rein genot De historische tndicn woariu zij behagen dl z if tni des levens nituemeude b zi heid openbaarden zich die eceraber van het vorige voor het laatst bezocht haar oorkomen De i den Haag deed haar Een feest ontworpen wijsbegeerte om deu vieren boezemde haar wilde in den geest in de vergaderzaal eene het eenige authentieke welk beeld nooit uit Des avonds herinnerde 1 den grootf n wijsgeer overfcinziug niet van deu sclieple en afl idiug oclil n w iren voor baar geest eerit Maar eriistifcc verschijnselen velen bezorgd maakten In jaar toeu de Koningin Piirijs schriktcu hare vrienden van zachte en kalme lucht va weder een weinig herstellen door eenige beoefenaars der gedenkdag van Spinoza te groüte belangstelling in Zijl daaraan deelnemen en stelde beeltenis ten toon misschien van den Nederlandsohen denke r hara kamer verwijderd werd zij aan dien schoouen regel De wijsbegeerte is de dood maar van het leven Nederland in ronw jnisüchien later spreken haar denkende nog fi vervuld dan met die Arnh a Over haar dood is gan8c i Over haar leven zullen wij als hei mogelijk zijn zal met andere gedachten te zijl vau smart en droeve herinneri Iedereen weet hoeveel bor dranken patés eu siroopen men gewoonlijk gebruike 1 moet ter genezing van eeae verkoudheid Ctttiarre of bchaudeliug dezer ziekten dor r de teerkapsules van Gni of kost slechls zes a aiht centen dda s Men behoift slechts twee kapsulei bij eiken maaltijd te nemen en dikwijls doet de zich reeds terstond gevoelen Ten einde zich voor de ta rijke namaaksels te vrijwaren moet meu de handti ekeuing van den HeerGuyot in drie kleuren gedieischen Te verkrijgen te Q uda bij Zetdenrijk droogist en in de meeste apothek en Laatste Berichten Weenan 22 Juni po Neue reie Presse ontvangt een telegram uit E zerom van den 19 dezer luidende Zaterdag leverden 12 000 Turken bij 8adikar tegen 20 000 fiossei een veldslag die van s ochtends vroeg tot 2 nur in den namiddag duorde De Turken werden geslage i zij verloren 600 man en noesten zich op Duilaba terugtrekken De Tnksobt bevelhebber FerUc Mohemed Pacha snenvelde De Engflsche militai e attaché generaal Kem boll kwam sterk in t gedrang de Kozakken vervolgden hem en zijn gevolg Mukl Jai Pacha staat te Koprikoi IiOnden 22 Juni De Standaardlogimirah bet gerucht dat de Kegeering tn buitengewoon krediet zou aanvragen tot beschenj liug van Engeland s behingen in het Oosten Petersburg 22 Juni Eene keizeriijke ukase machtigt den Miiil Cer van filianden tot bet uitschrijven eener ó pols binnenland che leening ten bedrage van 200 roiHioni roebels Deze leeuiug zal den naam dragen vuu Orienteeniiig vau 1877 en zal binnen 49 jaren worden afgelost Weenen 22 Juni De Polit Corresp meldt uit Csttaro onder dagteekening rau beden De Turkscbe armee ligt nog vóór Osirig De Montenegrijuen hebben de berghoogten bezet De Turksclie zuidelijke legerafdeelingen onder AH Saib heeft den 19 dezer getracht over Danilovgratl zich bg de noordelijke afdeeling onder bevel van Suleiman Pacha aan te sluiten doch werd door Bozo Petrovic met niet onaanzienlijk verlies teruggeslagen VersaiUea 22 Juni De Senaat heeft bet voorstel ter ontbinding de Kamer van Afgevaardigden met 160 tegen 130 itemmen aangenomen Versailles 22 Juni De Senaat heeft met algenieene temmen de sopf lementoire credieten aan bet Departement van Oorloi toegestaan De heer Brunot beeft ezegd Wij zullen geen coup d etat ondernemen iVij zijn verdedigers der gematigde en voor herzie ling vatbare republiek Wat de olficieele cnudidatmir betreft het Ministerie zal zich alleen tot taak stillen de ware vrienden van Mac Mahon nan te wi ze i Het Gouvernement zal den staat van beleg afkom igen zoolang het daartoe niet door de radicalen word genoodzaakt Met betrekking tot de buitenl zaken verklaarde de Brunot dat er geen gevaar bestaat frankrijk wil vrede Parijs 22 Juni De s aat van zaken in Montenegro wordt van dag tot di g ernstiger Het is nog altoos onbekend waar prins Nitika zgn verblijf boud Burger lijke Stand GEBORISNi 20 Jtini MaaaL CornelU ondn a A de long en A M Joagelisit 21 JotHne Cstbarioi onJem A Rant ea J C flaman A iix oaden H de Qraaf ea BC van der Sloot 22 Kr idrikua Jotiasaca oudere M A Ueerkeoa en B J Spijtero an W oanda en Wilhelmina ouders P Lieahoat en 9 van de Coterlit OVERLEDEN 20 Jani A VingtrliOf 8 j 21 K van der Poit koiivr van f Linder 64 j 22 W F Uorier 26 j H IUBgliat 17 d ONDERTROUWD 2S J ni Blanken 27 j II SteenlaDdi W ReparoD 29 i en M 24 j eu M E de Uo 21 j Ii IÏ3 II KnjweliJfes ïereeaifiBg PI MARTIN ÜS HOENES Ifl MABIA JOHANNA VEEMBIJ GowJa 23 Joni 1877 V i 3 Ilnnne danltbare Kinderen Heden overleed na een langdurig lijdeu tot mijne diepe droefheid mgne geliefde Echtgenoote KLAZINA van dbe POST in den onderdom van 64 jaar 8 P LINDEBS Gouda 21 J nni 1877 Kleiweg ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN è l L H SERRE O scniLiismosTS voor vast werk bg W vas SOEST Co Op een kuitoor wordt een Jongste Bediende gavraagd Eigenhandig geschreven brieven met opgaaf van bekwaaroh en aan het Bureau deïer Coorant franco o nder lett L in te renden Tra Conrantdrukkern van A BRINKMAN tan dadelijk EEN FLÖiKE JONGÉIV geplaatst worden tevens voor eenig loopwerk ATTENTIE Een JONGMENSCH tot des voorm 12 uur vrg zijnde bekend met Fransche en Duiiache Talen en Kantoorwerkzaamheden ZOEKT BEZIGHEID Brieven franco onder Letter A aan het adres vnn de n Boekh P vas OUDSHOORN te Gouda Wordt gevraagd met 1 AUGUSTUS eene GESCHIKTE BI van goede getnigeu voorzien Adres met ranco brieven of in persoon Westerkade No 19 Botterd im Jaftouw VLASVELD in de Wödstraat vraagt tegen 1 Aagnstus eene DIENSTBODE en zoo spoedig mogelijk een L ooi PT Eiscrja TERSTOND of tegen AUGUSTUS gevraagd eene FLINKE WERKMEID P O tegen HOOG LOON Adres franco onder lett H H aan het Advertentie Boreau van A KOK Cour Boekhand te otirfa ECHTE EAU des FEES Bék oond óp de Wereldtentoonstelling te Parijs 1807 te verkrggéu a 1 50 de Flacon bij ChV VAM VIVE Je en B SCHOLTEK Coifeurs Haar en Baard verwen in Blond Bruin enZwairt zonder Hnid of Linnen te vlekken alsme de Flacon half gebruikt heeft en het bevaltniet alsdan wordt met genoden de betaalde 1 50 teruggegeve k x