Goudsche Courant, woensdag 27 juni 1877

Woeitsdas 27 Juni 1877 N 2002 mm mmn u mm wura Alle soorten van B O R D E A U X en andere W I T N E N bij M PEETERS Jz y te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEADXWIJN van f 2a per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesschen kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en franko verzonden Alles wordt franko huis geleverd GOUDSCHE COURAWT I Nieuws en Adverteotieliiad voor Gouda en Omslrelten TOLKOHEN AFTREKSEL DER 3 KINAS KIIACHTHEI18TEXZ END TONISCH XN KOORT8WKRBND De echte QUINA LAROCHB 18 een zeer anijenaam Elihnter hetwelk uithoofde der bijzondere bereidini 8Wijze van IiAROCHB ai de werkzame bestaiiddeelen der 3 beste Kina soorten geel rood en grijs bevat Zijne voortieffelijkhcid boven alle andere preparaten is in do Hospitalen dc olijk bewezen alsmede door een twiiitij l in r iucces teijen Vertvakhing nf mnedelnr iei l manghwalen Kritische leeftijd en tc fun de bekende koortsen der voch vje landen fARIJS tü rue Drouot en in Apotheken De Intending van adrertentlSn kan geschieden tot Mo nur des namiddags Tan den dag der uitgave STAALHOUDEND Aanbevolen tegen AfMATTi ve vak leeftijd of vermoeienis bloedsgebbek of zijne kleurloosheid bleekzücht te lani zauk herstel LINO GEVOLGEN VAN HET KRAAMBED cnz 9 S F ibrieksmerk ge leponeerd OE VERAL DEPOT Amsterdam bij H H Ulotl BESTELKANTOOR van Hi M GMGir SAHUONIE CONOEBT in het Abonnement door liet Kitrps iStaf Mu ikanten van het Heg Schutterij te Motterdam onilcr Directie viD den Kapelmteiter W J Hulschenruljter Wzn op Maandag 25 Juni 1877 des avonds ten 7 ure OtT Entree buiten inieekening Voor Heeren Leden hunne Dames of Kinderen 1 de persoon voor Niet Leden ƒ 1 70 de persoon Bi ongunstig weder in de zaal Tevens wordt aan HH Lieden ingevolf e art 30 van het Reglement kennis gegeven dat de Sociëteit te 5 uur zal GESLOTKN ZLIN Hkt Bestoue Me P J SNEL President H JAGER Seeretans OPRUIMING VAN alsmede eene groote party Lappen JAPOHSTOF welke tot zeer lage prijzen worden opgeruimd BAHLMAIVN Si Co wras immm FIN ALE UITVERKOOP y n BIANDtACTÜREN HOEDEN BLOEMEN LINTEN GAREN BAND enz tot £ ÜJ TENOE WO NE LAGE PRIJZEN bjj I S KEISEB Korte Tieudeweg Openbare Verkoopino TE GOUDA op MAANDAG 9 JÜLIJ 1877 des voormiddaas ten Elf ure in het Hotel dk Zalm aldaar van een GOED ONDERHOUDEN WINKELHUIS met een KANTOOR daarnevens WERKPLAATSEN met Pomp PAKHUIZEN met Zolders en een grooten Kelder staande en liggende in de Doobele Buart san de Oosthaven te Gouda wflk B Nrs 7 en 9 Zijnde in het Huis een ruim Voorhuis drie groote en vjjf kleine Kamers eene goede Kenken met Pomp Kelder en tgeen maar tot een gemakkelijk ingerigt Woonhuis behoort en in t Pakhuis twee Bovenkamers Wordende in deze panden de Handel in IJZJEBWAREN met goed gevolg uitgeoefend Een HüIS en ERF waarin TÖf Kamers een Keuken met Pomp BergpUats en Zolders en een groote Kelder staande en liggende als Toren B Nr 11 Een MAGAZUN en ERF met een een vrjjen opgang hebbend Bovenhuis staande en liggende als voren B Nr 6 De perceelen kunnen 1 NOVEMBER 1877 worden aanvaard Kn een sedert enkele jaren nieuw GEBOUWD HEERENHUIS met EEF TUIN en BERGPLAATS aan de Zengstraat te Gouda 6 Nr 76 waarin twee Benedenkamers met Alcoof drie Bovenkamers een mime Zolder goede Keuken en tgeen meer tot een aangenaam Woonhuis behoort Te aanvaarden 1 SEPTEMBER 1877 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOfiTDDN DROOOLESVER te Gwia uit de BROUWERIJ DE ORANJE BOOM TE ROTTERDAM Alsmede diverse BIEREN op flesschen en kraiken SPECIALITEIT in Enjrelsche BIËHE uit de BrouwerU van Bas Co GINGER BEER en LIMONADE met Hermetische sluiting BESTELLINGEN worden ten spoedigs te aan Huis bezorgd nit de Botte arfl van H VAN WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg D 93 llniverseel Zulverlnsszont Het echte algemeen gunstiff bekende ÜNIVERSEEL ZUI EEINGS UT een zeker middel tegen maagknalen zuur hraldng hartwater enz is thans echt verkiflgbaar in 1 4 pakjes a 15 Cent 1 2 pakjes a 2VL Cent en heele pakjes h 50 Cent te Gouda bj J H Oud Oarthagena s fiSRGPLMTEH OLII Het niterlgk voorkomen is dikwerf de beste altjjd de eerste aanbeveling van den mensch Met de beste hoedanigheden van verstand en hart toegerust zal hg daarvan eerst bl en moeten geven terwjjl een bevallig en aangenaam voorkomen reeds dadelgk inneemt Daartoe behoort bovenal fraai goed onderhouden hoofdhaar en baard welke het schoonste sieraad aan het gelaat bijzetten Geen wonder dan ook dat men reeds sedert zoovele jaren bedacht is geweest op allerlei kunstmiddelen om de schoonheid de kleur en den groei der haren te bevorderen en te verbeteren waaronder er vele waren die ofschoon een oogenblik goede nitkomsten gevende niettemin voor het behoud van dit sieraad allernadeeligst waren De OUD CARTHAGENA S BERGPLANTEN OLIE vereenigt alle voordeelen der reed bestaande Haarohën zonder een enkel der nadeden er van te bezitten fiare haarversterkende en haarontwikkelende eigenschappen zgn door vele proeven voldingend bewezen en haar f ebmik doet reeds dadeljjk het uitvallen der aren verminderen en spoedig ophouden terwijl zy een vroegtgdig grijs worden verhindert Hoofd Dépöt te TMft bjj A BREETVBLT Az die deze Oüe voor 60 cents het flesehje o a verkrijgbaaf heeft gesteld bö Mei Wed BOSMAN Gouda J H KELLER en ZOON Weste Wagenstar i A REL NART Oostpoort RotUrdam A PRINS Zevenhuizen Uitkomsten alleen besiissen Al er ooit door een Geneeswijze schitterende uitkomsteo zyn verkregen dan is het door Dr AlEï a geneeswijzen Honderdduiienden hebben daaraan hqn geüondheid te danken j door haar werden veel zieken zooal nit de attesten blijkt ook toen geholpen als hulp niet meer mogeiyk scheen Een ieder kan dus ip toevlucht tot deze ieproe de geneeswijze met het voUte verlrouwea nefcien Bijzonderheden daaromtrent vindt men 1 in het voortreffelijk geïllustreerde 490 bladzyBe dikke werk Dr Aieï s NatnurgeneeswUze Prys één gulden te Hotterdam m Ki eb s Boekhandel die het werk op verlangen en toezending van 20 postzegels a 6 ets rechstreeks verzendt GoDDA Dbbk van BurNKMAN De uitgave dezer Conrsnt geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 5 franco per post 2 KenniBgeving De BURGEMEESTEB van Gouda brengt bjj de ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer ProviBoialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Sotterdam op den 21 Juni 1877 is exeootoir verklaard Het kohier van het patentreoht N I Dat voormeld kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zijnen aanslag op den bü de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van drie maanden binnen welken de reclamfs behooren te worden ingediend Qoadt den iia Jma 1877 De Bii i Bnieeat r voomoemi VAN BEKGEN UZENDCOÏN KBIIHÏ8OBTIH0 De BUBGZ MEE rER van Gonda brenge bij Ann ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen luapecleur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den SS Junq 1877 is executoir verkbard Het primitief kohier voor de belasting op het personeel dienst 1877 78 wijk A tot en met J Dat voormeld kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is z nen aanslag op den bg de tret bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van drie maanden binnen welken de redamea behooren worden ingediend Golida den 26n Juni 1877 De Burgemeester voornoemd 1 VAN BERGEN IJZBNDOORN BUITENLAND BilteDlaDdsch Overzicht Onie lezers weten reeds dat de Frantche senaat met 160 tegen ISO stemmen in de ontbinding van de Kamer heeft toegestemd Deze meerderheid was nog iets greater dan de laatste tellingen ons deden verwachten Toch sohynen de middenmannen de constitntioneelen die eigenlyk den doonlag geren in dit staatslichaam niet met bijzondere ingenomenheid dien maatregel te hebben goedgekeurd ware alleen het ministerie er bij betrokken dan zou er geen sprake van geweest zgu maar Mao Mahon wenschte de ontbinding eu om Mao Mahons persoon zijn vencheiden senatoren met de meerderheid mede gegaan Bij de discussie in den senaat is het gezond verstand en het talent evenals in de Kamer geweest aan de zijde der republikeinen V Hugo Jules Simon B4renger eu anderen hebben met nadruk het voorstel bestreden terwijl niemand behalve de ministers de ontbinding verdedigde eu dan nog met armzalige argumenten en meerendeels zonder talent De lieden van het avontuur van 16 Mei hebben U de handen ruim Volle vryheid van Mao Mahon ds Kamer weg en een volgzame senaat drie mMuidea dictatuur Jojpil l rtify t i tt tusaeben blijft de daad van den preaident inderdaad een favontaur De afloop is moeil k vooruit te bepi en want ieder oogeainik kunnen zich onvoorziene incidenten en bacheli jkt omstandigheden voordoen maar waarschijnlijk II dat de meerderheid der ontbonden Kamer terugkeert en dan zal MacMahoa staan voor bet dilemma heengaan of bukken voor den wil der natie Deze gang van zaken is ten minste te hopen want zegevieren de Broglie e s dan zyu de pastoors de baas en de gevolgen der clerioale heendiappq zijn niet te voorzien zoowel voor Frankrijk als voor geheel Europa De linkerzijde d L de coalitie van 363 afgevaardigden die voor de motie vaa wantrouwen in de regeeriag gestemd hebben zullen zich gezamealijk candidiat stellen en elkander geen af brenk doen Aldus is beslaten en door de bureaa s der fractien bekend gemaakt Ook van den senaat waeiit men een manifest Be Snaaen zijo den Donaa overgetrokken In den naoht van it op 23 Juni zijl de eerste afdeelingen ia booten overgezet Date verrompeldeu Budjak en gaven aan het gereedstaande legerkorps gelegenheid om hetgeen begonnen was te Braila te voltooien en daar langs te trekken hetgeen na naar te wachten is gercgvld zal plaats hebben Hatohin is door de Bnssea bezet het was door de Turken ontruimd Het Belgische ministerie toont zich bereid te gemoet te komen aan de ernstigste bezwaren van de liberalen tegen het wetsontwerp tot wigziging der kieswet Aau de oommissies nit den senaat belast met het oi denoek heeft ui de heer Malon te kennen gegeven dat b bereid is om art 46 van dat ontwerp in te trekken op verzoek van den heer Dolez bij eene nota waann hij de gronden voor zijn handelwijze zal ontwikkelen en waarin de rapporten der oommisaies zullen worden opgenomeu Daar echter door een geheele mlrekking van het artikel alle strafbepalingen op pogingen om te vernemen welke stem iem id heeft uitgebracht worden opgeheven inllea de liberalen waarschgolijk geen genoegen nemen met bet aieuwe voontel van den minister Ket betrekking tot de Oostersche politiek van de Ooslenryksehttongsarsche reg ertng is in de Oisleithaansdte Kamer van afgevaardigden een beliingnjke interpellatie aangekondigd door den heer Hofur en wel van den volp nden inhoud Is het waar dat door Duitsohland een of en defensief verbond aan Oostenrijk is aangeboden met het doel om den Russisch Turksohen oorlog te verhinderen Zoo ja is dit voorstel na nauwgezette overweging door de Oostenrijksohe legeering verworpen Gelooft de regeering dat die verwerping ia in overeenstemming met de belangen der monarchie Is de regeering voornemens met het oog op de laatste gebeurtenissen op het oorlogsterrein in het Oosten voomamelgk in Montenegro de neutraliteit te blijven handhaven Is zij ran plan militaire maatregelen te nemen of heeft zij die reeds geuomenP De geruchten over inmenging van Oostenrijk in de Turkache zaken worden hoe langer hoe magerder Eerst zonden twee legeroorpsen worden bijeengetrokken toen maar ééa toen weder zou dit eene niet worden samengetrokken naar gereed gemaakt ih slotte zal er vermoedelijk niets gebeuren De Regeering liet voor het overige aan de beurs verklaren dat er niet over mobielmakiug werd gedacht Wel houdt d correspondent der Köh Zeit vol dat iii jnist was inffelioht maar blqkbaar wordt ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTEBS worden berekend naar plaatsndmte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN aan de zaak niet veel meer gehecht Een der Berlijusche correspondenten van hetzelfde bUd schrgft De bezorgdheid door de crisis in Frankrijk ontstaan moet natuurlyk de betrekkingen tussoheu Duitschland en Rnslaod nog nauwer maken en zijdfjiugs werkt dit op de houding van Oostenrijk Het bond tusschen de drie Keizers kan er slechts vaster door worden meent blijkbaar de correspondeut en dit spreekt nagenoeg vanzelf In elk geval dus zal Oostenrijk niet Rusland gaan hinderen Maar men kan thans deze geruchten wei verder buiten rekening laten BINNENLAND GOUDA Ï6 Jnni 1877 Z M heefi benoemd tot hoogheemraad van Rijnland dm heer J van der Brt gtn Az Volgens een Haagsch correspondent der Midd CI4 ia aan het departement van Financiën een voorstel tot het aangaan van een leeniug ten behoeve van den Staat gereed gemaakt De coUecte voor den gewapenden dienst heeft te Waddintveen opgebradit de som van 33 05 De achtste algeueene vergadering der Nederlandsche Juristenrereeniging zal worden gehouden te Leeuwarden op 23 24 en 25 Angnstns onder voorzitterschap van mr G De Vries fixn De volgorde der te behandelen onderwerpen zal wezen Eerste dag Burgerlijk recht N ar welk hoofdbeginsel he de Slaat de rechten van schrijvers ea kunstenaars op de vruchten vau ixia arbeid ts regelen Tweede dag Haadelstedit Vprderen de wettelijke bepalingen over het totstandkomen der koopovereenkomst aanvulling voor hacde pzaken Derde dag Strafrecht Van vdke beginnlen moet de mtgefet vitguai bi $ de aanvyaug d r misdrijven die niet dan op klachte vftvolg paai zqu Het Wtgening eh WeekUad een bekend orgaan ran de anti rtvolutionaire en positiéf cbrisielijke partij onder redactie naar we mteuen van een predikant der Ned Hervormde Gemeente beveelt voor de op heden gehouden herstemming in bet district Dïlft den heer Sdiagen vao Leeuwen aan o a door deze woorden En al hadden we ook MST EEOI ons verbonden om als geen der onzen in herstemming komt ons aau de herstemming te onttrekken dan nog ïoumn wij om roos eu nooa God oxioxFEN en vebplicbt achten oh onzen EED TE BREKEN Zie daar ons op den weg om den meineed tot een dogma van den positief ohristelijken godsdienst te tien verklaren naar den trant der jezuiten indien gij openlijk iets bezweert doch tegelijkertijd in uwe gedachten het tegenovei gestelde aanneemt dan doet gij geen meineed Ter bevordering van t ornamentwerken is door d Vereeniging van industrieelen en werkbazen te Groningen een wedstrijd geopend voor stukadoors beeU houwen en lijstenmakers m i iiii