Goudsche Courant, woensdag 27 juni 1877

In de algeloopen wenk d a te Alj hfn n d Eijn onteigend tw ee aan longziekte lijdende on acht daarvan verdachte rnudcren Voor de eerste werd ƒ 277 halve waarde en voor de verdachte ƒ 2150 gtheele waarde sehadtloosstelliug betaald Omtrent zekere geheimzinnige berichten en geruchten betreifende deu hoofdoursus der infanterie te M uwtricht meldt men aan het HM irBq elk officiers examen met uitzondering van dat der administratic Dfficierpn twelk geheel te s Hage en dat der geneeskuudigu oilioieren twelk geheel te Amsterdam wordt fgunoraeu wordt het echriftelp werk voor een groot gedeelte gemaakt ter plaatse waar de hoofdcnrsus is gevestigd de vragen worden door het Ministerie van Oorlog in een verzegelden briif aan de hoogste autoriteit van het corps gezonden en door deze wordt de brief geopend even vciór het examen begint iu de zaïU waar het wordt afgenomen Niettegenstaande deze vooi zorgen schijnen er vraagstukken vooraf bekend te zqn geworden en door iemand i e u mlilair te zijn uitgewerkt Deze maakte eohler een fout die door de adspiranteu werd overgenomen Hierdoor kreeg men te 9 Hage achterdocht en nam men daar een geheel nieuw examen af waarbij maar 4 eandidateu slaagden Toen is het verdere gevolgd D groote Noordpool eipeditic onder prof Nor denskiold die voornemens ia om door de AziatischeIJezee naar de Behringstraat te gaan en van daarlangs Japan en Oost Indié door het Suez kanaal terugte keeren zal iu Juni van bet volgend jaar de reis aanvaarden Aard Bd De zaak van de gemeente commissie te Leiden ca prof J J Prins over den kerkelgken hoofdelijken omslag is weder uitgesteld tot a s Zaterdag De hoofdonderwijzer Smit te Gravenpolder is in hooger beroep door bet gerechtshof te s Gravenhage vrijgesproken van de aanklacht van het in zijne byzotidere school toelaten van kindereu die niet aan de voorschriften der Tuceinewet badden voldaan of waarvan gebleken was dat i aan de natuurlijke kinderpokken geleden hadden p rond dat hij niet als bet hoofd der school ia te BMshoawen Den amst rdaiqseben l iegen die telkens zulke treffende bl jken geven rap belangstelling in het TerliiningsiVerk en ziek n et zoo roorWldigeti jrer naar de stembus spoèdefi als het geldt ziéu in de rsadsvergaderiugei van ad en land ep provincie te doen vertegenwoordigen is eejie ware verassing bereid De Leer A w van Begbea toch bij de laatste periodieke verkiezingen met overgroote meerderheid als lid der Provinoiale Staten te Amsterdam herkozen heeft verzuimd gedprende deu b j de wet gestelden termijn mcê te deelen dut h j de herkieiing aannam zoOdat eene nieuwe berziezing noodzakelijk IS D raadsleden door vie b j deze gelegenheid de stembureaux zullen warden gevormd moeten het voornemen hebben uit erkentel ikbeid voorden prettigen dag welken zy daardoor in het vooruitzicht hebben aan den heer van Eeghen de beroemde wijsgeerige verhandeling aan te bieden De memoria Clj De reunie der Waalsohe kerken l eefl met groote meerderheid besloten zich tot je ypode te wenden raei het veraoek bet voorstel van prof Boneval Faure a tt e nemen hetwelk tot trekking beeft te bepalen in purende een tijdvak van ien jaren gpen kerkibeaiuui bevoegd is leerstellige gcaohilleu te beslissen eo i ieiBanil dientengevolge van bet lidmaatschap der ki k mag geweerd worden op rand van zijn byzondere leerstellige geloofsovertuigiiig n emand keruechterlyk vervolgd noch gestraft mag worden óp grond van beweerde afn ijkiugen van de ieer Tot dit besluit n erd de reunie die zamepgesteld i uit vsitegeuwoqrd gers de meqst uiteenloopeude rii btingen geleid door e overtuiging dat het wederaljdsche Wautrouwen de partyen uog te groot soh jnt zoadat men hopen kan ze Onverwijld en voor goed de wapenen te doen nederleggen en dat het van de betraqhting der onderlinge verdi agzaambeid te verwachten is dat z j gallen lierep zieh veeleer te verlaten op de wapenen de gee tea dan op die des vleescb s Te Katwijk zgn reeds twee sohuiten pp e bariiigTiawsjferij B t tei w jl er woitfen gereed gepaakt of andere met het oog op dat doel niet meer qp de knstvi herjj uitgaan die tengevolge daarvan dan ook weer een slappen t jd te gemoet gaat Yan de verschillende reederljen bier te lande bedraagt het getal vaartuigen als heeketa loggers sloepen bomschuiten en sloep kotters die dit jaar op de haringvangst uitgaan 366 t w van Vlaardingen 64 van Maassluis 40 van s Qravenbage 7 van Schereoiiigen 184 van de B jp 1 van Amsterdam 3 van Zwartewaal 1 van UarUngea 1 van Katwijk a n Zee 66 en van Noordwük aan Zee 9 In de Tripiag i ehoudeu Saad iUing to Utrecht is een voorstel van dên hoer Veilorin betreffende de zaak van het Leidsche jaagpad strikkende om tot eene ontbinding te komen van de met Woerdej en Leiden beataanile vennootschap tegen 1 Jan 1878 met 24 stemmen tegen 1 aangenomen terwijl afwijzend is beschikt op een verzoek van de Leidsche schippers om ontslagen te worden van de betall qg van het padgeld a ƒ l per reis eensdeels omiint men in dei gegeven s and van 7 iken geen vermiderinKcn wilde maken anderdeels omdat Utrjcht niet eenzydig doch alleen iu overleg met de medevenuootea loeiden en Woerden op dit veraoek zou kunnen beschikken De Gemeenteraad van Schiedam beeft besloten stappen te doen om een betere spoorwegaansluiting van die gemeente te rerkrggcn en tevens het daarheen te leiden dat men aan het beursabtion te Rotterdam kunne in en uitstappen Naar men De aardappelenbandel met Engeland is in het Westland weder begomien De vraag is echter nog niet groot Over bet beschot kan ook nog niet geroepen worden ofsohoon men verzekert dat t Westland van t jaar wel een vierde meer dan andere jaren kan uitvoeren Dit betreft alleen de aardappelen want met de boomvruchten ziet het er sleeht uit Appelen en peren zullen er zeer weinig z jn en de steenvruchten zullen grootendeels op zioh laten wachten De warmte der laatste dagen heeft voor de druiven veel goed gemaakt zoodat deze kostelgke vrucht niet achterlijk zal zijn uooh wat t jd noch wat qnantiteit aangaat Aan een brief ge jlagteekend den IBden April van een onlangs te qtta Ba4ja aangekomen deskundig officier ontleent de Jrni Cl het volgende Hoe de indruk was Ik moet erkennen in veel opzichten gunstig Ziet meu toch b j aankomst te Oleh leh een minsteqs 80 meter bing ijzeren boqfd met stoomkraau ziet men daar naby het traod de groote reeks particuliere en rijksgebouwen die beast den naam van stad of kustplaats verdienen gaat men vervolgens per spooitrein naar Kotta Radja en gaat men deu bouw vau deu weg gadeslaande na ouder welke bezwaren deze voltooid moet zyn zitt men daarna KottaRadja met zijn kazernen magazijnen en oiGcierswoningen slaat men voorts een blik op de wegen die van dit oentrum in verschillende richtingen leiden en neemt men eindelijk iu aanmerking dat dit alles iu den tyd van drie jaren in een landstreek die hoegenaamd geeu materialen oplevert als t wa e gesohapen is dat daar waar men zicb nit beweegt vroeger geen enkele weg bestond dan ü ilt ge u kunnen voorstellen dat ipen althaoa bij komst een zeer g instigen indruk ontvangt Dat die indruk bl nadere kennismaking piet is alle opzichten goed ia gebleven zal wel geen betopg behoeven daar veel nog voor verbetering vatbaar is r ettemin blyft bet waar dat meq hier steeds ntet Sfeer veel moeielykhedcn en bezwaren te kampen betvTt bezwaren waarvan men zich in Europa door den geheel aqderen toestand onmogelijk een juist denkbeeld kan vormen zpodat alles te zamen genomen het Nederlandsobe Indisuhe leger op de resultaten v in den Atcbin oorlog steeds trotsch zal kunnen wpzen Die resultaten zyn dan ook vau dien aard dat de eigenlijke A tohin ooriog zyn einde nadert Zqci g j weet is de kraton met een strook gronds daaromheen van ongeveer 1 upr straal in ons U s jt evenals de kuststreek van Kqerong Kaja tot Koerang Raba de twee punten wa r het gebergte de zee nadert Wel is waar is nu een s nzieiilljk gedeelte i an Groot A tqbin de XXII n oekiin qog n et in ons bezit oeb deze thans van hun reohtltreeksohe gemeettsobap n et de zee verstoken aardopr de bevolkjpg van die landstreek naar aller ipeenipg op den dnur niét zal kleinen bestaan de streek levert naqelyk ni t genoeg ryst op voor de bewoners wier aant l door de vluchtelingen van bet bezette gebied aanmerkelyk vermeerderd is De oqtbrekende ryst mqet nu l pga lange en moeielyke wegen van Pedir komen betgeisn natqnrl jk den prijs vau i i voedingsmiddel dpet stygen en el in dia m te dat slechts de iqeer gf oeden ryst Ifunneu bekomen terwyl de qiii dere berplÜpg zeer Teel gebrek Ijjdt De oorlog wordt dan ook daar Slechts door de belanghebbende hoofden en geesteljjkeo Fangljnia Polim eu Habdul Racbman sleepende gehouden doch het meerendeel der bevolking is wars van den krijg en bebouwt reed vlijtig bare velden Voorts hebben we aan onze grens benting linie nnb j de XXII gioekim nogal eens last van hulpbeuden vaa kustitaatjes die echter in den lantsten tyd steeds gevoelig het hoofd hebben gestooten Onder die omstandigheden schijnt dus bet raadzaamst de geheele onderwerping van Groot Atohlu aan den tijd over te lat n Omtrent den stand der veldgewassen in de provincie Friesland kan bet volgende worden medegedeeld Tarwe belooft vrij goed vooral de oude Priesche De nieuwe soorten hebben te veel van den winter geleden sommige pcrceelcn zijn zelfs geheel uitgewiuterd Van rogge staan de vroege soorten over t algemeen goed vooral op de zandgronden Op de gemengde gronden laat j et gewaa zioh minder gunstig aanzien De stand van bet gewas 4er gent geeft fwnleiding tot groote verwachtingen de vele regens van bet voorjaar schijnen nadaelig te hebben gewerkt De haver staat op de klei algemeen zeer goed in de zandstrekea is dit echter minder het geval Het koolz dgèwas is ny algemeen zeer middelmatig zekerlijk ten gevolge van den hooien waterstand gedurende den winter Vl hoewd laat gezaaid ataat alg n i zeer goed De cfaicorei trof een gunstigen zaaityd Ofsohoon bet gewas nog kort boven den grond is e het reeds bopp op een goeden oogst Erwten st n over t algemeen best Van aardappelen verschilt de stand naannate de grond waarin ze werden gepoot meer of minder nat was Waar ze een eenjgfzina drogen Wem vonden staan ze best Indien de boekweit ni t te veel sobade pndervonden heeft door nachtvorsten Uut t zioh aauzien dat de oomt ruim zal z jn De goed ingepolderde en goed jgecitltiveerde graslandeQ vertoonen zich beat er wordt reeds een ruime vnlcht van geoogst l3e baitenlitnden leden veel en lang van het booge boezemwater In t begin yin April hegoinnMi ook r j lieb te herstellen zoodat de landman pog hoop op eene redelijk goeds vracht begon te koesteren Het sluiten der sluizen omstreeks de helft 4 er maand alqeg echter de bow Uf neer en thans leveren sommigen slechts een half gtwoa Op de meflsten dezer landep is de i9p wi iiiig als gebeel misltikt te b idipnwen In bet ti iab9i rkw i dij weekblad Semftnirpu leest men Middel teg fi atn pl g van bet buitenleven Een erge pl ag t ef zomers van bet buitenleven ajja onze nieQes O j neelje wel zeker in navolging van b t FranB ba wc euuuv warden ze op opdewbjeidepe Sjstoen v n ons lapd nseöe K noemd Ifopw l n4en algeqieen béltend onder itea Men qmt er qfn ot ten last van indien n ea in waterrijke streken langs rivieren of in de nabljbeid van stilstaande wateren woont dan vooral des uaohts ala de warmte ona vaak belet den slaap te vatten pu tpen ii li jp jifft onaangenaam gestemd 0 zyn legerstede been en weer wentelt dan aanen zij ons op de tergendste wyze dgor bun opafgc braken gegons als kielden zij een zaptpn trijd met de kikvorsdhen daar buitm me ab eohti waterpaphte alen qns pok iien gansch n ucht op hun eoDtonig gekwalc f iga i Öfllpltku echter zyn de laatste verder rao ons verwydprd pnze bjoedgierige ueeQes daarentegen bemeiien efihUt niet zoodra 4at wy op t punt staan inWorpheus armen de lang gewenschte rust te smaklce ól daar voelen wij eeu nen lanoetsteek en verlletsa n paar druppels kostbaar blo gevolgd door een pynlyke jeuking wpl e pus voor dien p cbt de zekerheid verschaft dat wy zeer oppleizierig g u t met bet verkeerde beau i t t l ed nüpa stappen Gelukkig bestaat er een middel om die brutale nee ea als t yrare te verlammen en zelf zeer rastijce nachten te genieten bet bestaat eenvoudig hierin om by V een half uur viSdr men zich te bed begpeft in het vertrek aar men sbuipjt fpnige stroqk en zoogenaamd asphaltp ié te liiten versipea len zoo at hft vooral veel rook verspreidt De uitwerking daarvan op de neefjes is verwonderljik hun gegons verstpmt onmiddeliik stryken z j dem edig neder en bewegen zicb den gausphen nacht met meer ïlpn goede njushtrust is veel waard en toch vordert dit middel slechts n weinig bpteékende uitgaaf aspbalt papier is een soort papie waa n voorwerpen ter verzending gepakt worden t ie ipM tegen nat of v9ohtiKbeid bescliermen yril eo is in elkqt ppplerwinkel Verkrijgbaar Zaterdagmorgen stond op ilea Uaarleouuerdijk fc nuterdani ceae dame te praten met eensi vricodin terwijl achter haar een sleepersknr stilhield De dame droeg een hoed met Kmveel bloemen en malsch groen dat het groote sleeperapaard de verleiding riet weerstond er naar te happen Eensklaps weerklonk een angstkreet vau de juffrouw en zictl daar zwaaide het gewrocht van kouatbloemen onder luid gelach der omstanders door de lucht in den mond van den grooten zwart Na er een poos jian geknabbeld te hebben begreep het paard waarsohijnlijk dat bet niet van zyn gading was en hield den bped los qehter niet zonder groote s adc aangericht te hebben id den tuin die er op groeide De leden der meubelmakersvcreepiging te Arnhem hebben aan de patroonavereeniging eeu brief gericht waarin zij met bet oog op de duurte der levensbehoeften van aanstaanden Zaterdag af 2 et verhooging van werkloon per uur vragen De patroons nieeneu echter ook om de tydsomstaudigheden niet verder te kunnen gai n dan te bepalen dat zy op 14 Juli a s die werklieden welke zich door bekwaamheid en Ijver onderscheiden één cent verbooging per uur zullen toestaan en dus het hoogste daggeld van 14 op 15 cent per uur ïullen brengen Naar aanleiding dier weigering zijn de meubelmakersgezeUeu te Arnhem bezig zooveel mogelyk werkverplaatsing te organiseeren Tegen den beruchtcn Sebut die te Zwolle diefstal met braak ieeft gepleegd heeft l t O by bet gerechtshof te Arnhem een tucfathuisatraf van 2G jaar en 8 pi auden ge ne Uib rafik a s Donderdag U n jP H Brayn froegei siwet iris der Amsterdamache j fyi y l n n l i cbappij rordt tpn laste gelegd Dat 04 pp veiBC IlI e tndftippi n tusachen 15 Juli 188 pi 8 Februari 1877 tegen een aprlijksche bezoldiging vau 4000 als secretaris in dienst was der Amsterdamsche kanaalmaatschappij gevestigd tP Amsterdam lo achtereenrolgeus een overgroot apntal aandeékn aan toonder van drie duizend vyfhonderd en één honderd gulden nominaal in het maatschappelijk kapitaal van 6Vs millioen gulden er roormelde fennpoliohap en wel tot een gezamenlijk bedrag van rafnstcns ƒ 276 400 non oaal ten l ntore d r i eyqoata hap gnfiouden wordende op de Keiferagrffcht No 613 gp welk kantoor hy bekUagde in zijne voormelde hoedanigheid werkzaam as arglistig ontvreemd en zioh toegeëigend beeft waaiua b i beklaagde de biervoren bedoelde aandeelen deels door oudenebeidene cammiseionairs eu makelaars iu effe ten te Amsterdam en elders ten eigen bate heeft doen verkoopen deels voor zich bepft bijhouden zynde die aandeelen ten voormelden kaptorë der Amatèrdamsohe kfinaalmaatsohapplj in brandkasten en andere bergplaatsen geborgen geweest als befaoorende tot z g amorti taUe mdt en wel tot de aandeelen in 1869 1870 en 1871 bij insohrijving ingevolge art lï der atatuten door da Mpotaehappq zelve ingekookt deels tot aandeelen door ppnuniasariaien der veunootsehap ingevolge ait D7 der statgtea tan kantore der maatsphappy gedeeWPO d alapiede tot aandeelen bestemd ge v t 9m tef intrekking der reoepissen door de Kederlandschc Bank te worden uitgeïeikt aup de rTOhthebbenden en op of ua 81 Dec I860 eoor die Bank aan de Amsterdamsche Kapsnl maatschappij teruggegeven en eitdehjk tot aandeelen welke geheel gsresd gemaakt ten luntoi voorao md loodiandai ren ten einde die rum bonders van aandeelen op naam tegen iutrekking van laatatbedfeldo MMSfllen tP kunnen uitreiken 2e gelden tot ee i i Xfg iVVi Wt P ƒ iiOOO welke bem als séer tjaris d r n tsphi py i ofxt yersphillgnde perspneu tie Amsterdam en Iders gevestigd hettij ten behoeve der Amsterdanncbe Kauajdniaatscbappij Letflj ten hoeve der Direotje dier vennootschap waren t r band gesteld aan die Directeuren niet verantwoord maar bedriegelyk te eigen bate aangewend zqodoende aan buune bestemming ontrokken en ten t deele der rechtbebbeqden verduisterd en wm lpos geipa kt beef Het wrnt van vwwyilng 4s gedagteekend van 18 Juni bet bevel tot yoorloopige aanhouding van 8 Februari 1877 J e rechtbank lal b j de bpbandeliag 4 zaak zijp samengesteld uit den vice president mr Van Wensen voonittar mre Betbaan llaoaré en Suringar rechters mr Teding v in Berkbout substttuVtofii9ier y n J stitie nu Meerbui substituutgriffier Op 13 dezer zQp als proef p m 200 één jarige talmen allen dP V bet af knippen dar vetirtgemeiki camatig uit de Nede andsblie Vispbkwe ery jte Velp in de Maas b j de spoorwegbrug Ie Botterdi T gelaten £ oals men weet wordt bier te lande sedert meer dan ties jarvp 4e tPistmafige almteelt uitgeoefend doeb men hield de visclijcs slechts drie maanden in bet kweeklocaal zoolang tot zij in staat waren zelf hun voedsel te nemen en liet ze daarna in een onzer rivieren vrij Duizenden zalmpjea werden op dien leeftijd aam den Gelrterschen Üssel en den Rijn door de zorgen van bet Kon Zoologisch Genootschap te Amsterdam toevertrouwd Op goeden grond schijnt men evenwel te moeten onderstellen dat de vischjcs op dien leeftijd op onze rivieren vrijgelaten weinig de zalmproductie hebben doen vermeerderen Men moeat toch wilde men practiach nut beoogen de vraag stellen Op welken leeftijd komt de zalm in zijn vroegste jeugd in ona land in deu Rgn voor Het is gebleken dat deze op éénjarigen leeftijd op zijn togt van den Bovenryu voornamelijk van de zijriviertjes in bet Scbwarzwald en het Bazelland en aan den voet van den Rynval bij Scbaffhausen naar zee voorkomt In de helft van Mei n 1 soms iets vroeger of biter naar gelang van de weersgesteldheid verlaten de jonge zalmen de rievieren bunper geboorte en trekken in groote scholen naar zee verblijvende evenwel eenige dagen in de monden der rivieren om zicb van bet zoete in het zoutenwater te begeven en na eenige maanden thans sterk ontwikkeld weder op de rivieren terug te keeren Proeven door den hertog van Atoll eu anderen genomen hebben bewezen dat de zalm die rivier terugkeert waar hy geboren ia Men tracht dus op knqstmatigen weg deu zalm te kweeken tot op den leeftijd dat by onze rivieren kort na vrijlating in deze naar zee verlaat omdat men meent dan meer kans te hebben hem op tateren leeftijd in verbeteréit staat tenis te bekomen De zalmpjca op den leeftijd van drie maanden behooren toch op dat gedeelte van de Rijn hetwelk ons land doorstroomt in den natnurataat niet te huis Temperatnnr scheikundig gehalte diepte bodebi en stroom vau het water voedsel enz kortom de geheele natuur en omgeving zijn daarmede in strijd Wilde men de zalmpjes op den leeflyd van drie maanden vrijlatenf men zou dan daarvoor plaatsen op den Bovenrijn iu Scbwarzwald eu Bazelland moeten uitkiezen vaut in Nederland zyn die niet te vinden Het gaat dan ook niet op dat de zalmkweekers iu Nederland bun vakgenooten in Duitsehland Zwitserland enz navolgen Elk moet handelen naar de plaats waar b j zich bevind wil men voor de vordering der zalmvissoberij nuttig werkzaam tijn N R Ct Volgens den getalstaat aan de ledep toegezonden telde bet Nederl Ouderw genootschap op 1 Juni 1877 160 afdeelingen met 2323 gewone leden 1964 stemhebbende leden JS3 algemeene leden 4 leden van verdienste 214 honoraire leden eu 174 voorstandem In Znid Holland waren 24 afdeelingen met 355 gewone leden 316 stemhebbende leden 31 algsm leden 38 honoraire leden en 9 voorstanders In de provincie Noord Braband zijn 37 en in Limburg 2 stemhebbende leden Kondagochtend een kwartier v $ór negen uur deed zich te Maaatricbt een sterke achok van aardbeving gevoelen die de zich in de vertrekken bevindende voorwerpen hevig deed achudden De schok was zuiver van bet Zuiden naar het Noorden en hield circa 8 seconden aan In de landstreek tusscheu Keulen en Aken heeft Zondagvoormiddag tusscheu 8 j en 9 ure ook eene aardschudding plaats gehad Ook in het westelyk gedeelte der stad Keulen beeft men eene beweging in den grond waargenomen Te Eschweilcr was zij van dien aard dat spiegels en schilderyen aan de wanden heen en weder schudden Op het spoontation aldaar ging het verscbynsel vergez van een onderaardach gedruisch alsof er een zwaar geladen goedeienwagrn op het perron reed Zondag avond ten 8 ure ontstond er te Loosduinen in bet huia dea Burgemeeaters een hevige brand door onvoorzichtige behandeling van een petroleumtoeatel veroorzaakt Ten half tien ure was men den brand dank zij de hulp der drie spuiten van de gemeente meester doch het huis is gebeel uitgebrand De meubeleu zyn echter gered Inhoud van Cbbbs LANDBOUW en VEETEELT De nieuwe landbouw door J J Mecbi Vry naar het Epgelscb door den redacteur Vervolg Diepploegen door J O De zomerbemeptlpg vap feiland Oorsjprong van de aardappelplant en bare invoering in Europa De Broccoli eene nieuwe groentesoort dqor V v O Postelein door V v O FEUILLETON Zyn de registratierechten welke worden geheven op den overgang van vaste goederen en bet recht dat geheven wordt vau hypotbecaire vetbintenitfen in het belang van landbopw en j verbeid f door P HwDEMA Sr Slot ÏJgJSCPGDE BERICHTEN Uit de jws Over de hoedanigheid der guano welke tegenwoordig uit Peru wordt aangevoerd Varia MARKTBERICHTEN ADVERTENTIE Twee of drie tcerkapsules genomen b j den eten brengen spoedig verlichting te weeg en zyn meestal voldoende om de hardnekkigste verkoudheid eu bronchitis te genezen Men ziet zelfa dat het gebruik de reeds eenigszius gevorderde tering geneest in dat geval belet de teer de decompositie van de tuberkela en met medewerking der natuur is de genezing dikwijls sneller dan men hurven hopen Men kan dit reeds zoo populaire geneesmiddel niet genoeg aanbevelen zoo wel van wege zijn uitstekende uitwerking ala om zijn goedkoofen prijs Ieder tlacon toch der tcerkapsules bevat 60 kassules De geheele behandeling kost dus slechts zes i acht centen per dag en ontslaat van het gebruik van afkooksels patés en siropen Om zeker te zyn dat men de echte kapsules beeft moet men op de driekleurige bandteekening van deu heer Gyot op bet étiquette letten Te verkrijgen te Gouda bij Zeldenrijk droogist en in de meeste apotheken Laatste Berichten St Petersburg 24 Juni Een officieel bericht van beden uit Plojeati bevestigt dat een hevig gevecht plaata had bij t oversteken van de Donau en het bezetten der op den rechter oever liggende hoogten van Budjak Het verlies der Ruasen bedraagt 7 officieren en 41 soldaten gesneuveld 2 officieren en 88 soldaten gewond Generaal Zimmermann kwam in den namiddag vdn deu 28sten te Matchiu aan welke stad door de Turken verlaten was en door onze troepen zander gevecht bezet werd Er zijn maatregelen genomen om tusscheu Matchin en Braila voor wagens bruikbare wegen te maken Londen 25 Juni Reuter Office wil weten dat de geruchten afiof er oneenigheid in het Engelsche Kabinet bestaat betredende de quaestie der buitengewone credieten en dat dientengevolge lord Saliabury uit het Ministerie zab treden onjuist zyn Versailles 25 Juni De voorzitter der kamer de beer Jules Grévy beeft in de zitting van beden de kamer zijn dank betuigd voor de welwillendheid die zij hem heeft bewezen Het land zal erkennen dat de kamer in baar al te kortstondig bestaan zicb verdienstelijk jegens Frankryk beeft gemaakt De heer Grévy las vervolgens het ontbindingabealuit voor De kiezers zullen over drie maanden bijeengeroepen worden De zitting vas toen geëindigd De linkerzijde riep Leve de Republiek de rechteczyde hief den kreet aan Leve Frankrijk Weenen 25 Juni De Polit Corr deelt het volgende telegram uit bet Montenegrijnaohe hoofdkwartier roede CeUit e 23 Juni C nacbts Van beden ochtend tot 3 avonds 7 nre beeft nabij de dorpen Sanaici en Ninici een hardnekkig gevecht plaata gehad De Turken verloren 3000 man Van de Montenegrijuen ia een aanzienlyk aantal manschappen gesneuveld of gewond Londen 20 Juni In bet Lagerhuis heeft de beer Bourke verklaard dat Nederland de auikereonventie enacbt te wyzigeu en er diputepgevplgc oponthoud plaats heeft Burgerlijke Stand GEBOREN SS JuDi Gnrit oiden D de Tree ea C l Kromhoat 24 JohSBiiet Fraaciscus oDiler i Kriek en J HiofsUar 25 Hoodrik Mden U IjAel ds Schepper en £ Buueoiakcr OtERLEDEN Si Jnni I vu Deadekom 6 m 23 S Smili ia 24 W J vu da Paioordt bii vr VAD C J Lefel 40 j J Schoonderwoerd 1 j 1 25 B fu Galu 17 j 1 t Venjjl 9 d ADVERTENTIÊN yoor oedig bevallea van een Zoon Uiv B IJ3SEL DB BCHEPPBR BVSSEI AKER Goufia 25 Juni 1877 Etnt hfinmgtfimg Heden OTerle d töt onze diepe droefheid na een lang en sn ritrol l den Qoze gqU fde üch ienoot en Moeder WUNANDA JOHANNA VAN DK PAVOORDT na voorzien te zyn Tftn 4e laatste H Sacramenten ijj den ou4er dqm vm éS jtteo I C J LBFEL