Goudsche Courant, woensdag 27 juni 1877

spratt s patent Is Dog Cakes VrUdftg 2 JurI w 2ooa GOUDSCHE COURAWT Nieuws en AdverteDtieblad mx Gouda en Omstreken iS iiCL Raki DEPOT fvrM s S dagelflkeche Comramptie en C UepSt te nemen geheven zich franco teadre seeren onder letters A B aan het Alireme AdveriBHtie BureauvanNIJGH V4NDIT UR E a Til Botterdam Vereischlen i n uiteeS ritt t P t tellen Winkelhui is niet no S SCHOUW BUKOEMEESTEK en WETHOUDERS van Goiuia Gelet op art 1 der Verordening op het zniver ouden van Wateringen Slooten en andere Wateren HARTING Frères Oouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums iBese capsttki ter rootte van een gewone pH bevatten teer uit Noorwegen geheel luiver en van de éérste qualiteit De capsule smelt in de mtag en de teer wordt gemaUielijk opgenomen en werkt spoedif Bet dBgeliiksd ebrott itcrlter m ie r unlabsf elu TOor heretellenden en iwakke penonen Het is levcni f een zeer gocdprarservatief voor cenc menigte ziekten € Toor l in tijden Jjt £ piiicmicn beersclien Annunire de tlUrqpeuiigue du ptofesMur DCnAllDAT f Ec teer icgl M M A Cazpnj e wordt mrt bijzonder sucfc gebruikt ligcn huuluitslag en longtrcring Het K klsorblijkciijk door de ertnring bewezen dat de teert een stimulceranden invloed heeft en d l bg matig maar fl geregeld gebruik de teei de org meD der spij5 erleering latht opwekt en den goeden bbedtoinloop bevordert Dictumname de medecme dudocteur Fabbe De werking der toer inwendig ia ala volgt Zij Jvr meerdert de urine afMibcidjiig wekt den eetlust op en bevordert de spijavertecring Uen svlii ijll de teer voor al voor bij clironiseho catliaireii van de blaaa en loiif gen Traiti dt Phannacie dn profascur Sobbbuiaii By t gebruik an één of twee capsules op t oogenblik dat men gaat eelen werkt de teer boogst merkwaardig in de volgende gevallenj BRONCHITES STHM LONOAIINDOFNINS VrRWMRLOOSOE VUKOUOHEIO LONQONTSTEKINO CN TCEHINO KEELPIJNEN LCCHTE SPIJSVERTEERINa KOUDE op DE BLAAS en in t algemeen tegen alle aandoeningen der tlijmvlieien ledere flacon vsn fr 2 50 bevat 60 capsules Dit IS genoeg geiegd om aan te toonen hoe weil nig deie eneeswijie kost vaa 5 lot 7 d 2 cent fer dag Om tich tegttt H keopm van namaakul te hoedm moet men vooral leUenop t uitte etiquetle waarop dt tekst met zwarte letten afgedrukt en de onderte kening van GIIYOT in dri klevrea Hier tegenover bevindt xieh het faciimile ier kaadteektmng Te Gouda bij J C Zeldenrijk en in de meeste Apotheken te bekomen Hflden overleed onze veelgeliefde Dochter BARBARA in den ouderdom van ruim 17 jaren B VAN GALEN A VAN GALEN V d Kuiini Gouda 25 Jnni 1877 Heden overleed onze lieveling JOANNES LAMBERTU8 slechts 9 dagen ond A € C VEEZIJL E J VERZIJL Jasfeks Gouda 25 Jnni 1877 De ondergeteekende verklaart wat hg ten nadeele van D vak dek POOL heeft gezegd buiten de waarheid ia en alzoo hierbjj het gezegde terug neemt M GIBON Oouda 26 Juni 1877 In een klein Burgergezin werdt gevraagd ene ntlISUOUMTfill tusachen de 40 en 50 jaren oud van de Prot Godsd Adres in persoon bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Een WBDÜWENAAR met twee Kinderen werlangt zoo spoedig mogelgk EENE lEiD nuisiïOüiism van de P G en liefst niet beneden de 30 jaren oud Adres franco onder letter A Z bij den Uitgever dezer Conrant WORDT GEVRAAGD t M4m voor SCHRLIPWERK op een KANTOOR Adres franco met eigenhandig geschreven Brieven onder letter B aan het Bureau dezer Courant P EGBERTS 2EILMAKER Hooge Böndök Zoeterwoude b Leijden verlangt ten spoedigste een KNECHT loon naar bekwaamheid brieven franco SllËMlËLLnÈ PORTRETTEN van wijlen H M onze geëerbiedigde Koningin vervaardïg d oorden HofPhotograaf WOLLRABE alsmede gezichten van het Hpis ten Bosch zijn verkrijgbaar in den Boekhandel van A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier CopiéQ ter Bezichtigipg Uit alle Vi erelddeeleiT loopen dankschrjjven omtrent die gunstige 3üf 8 ö Idel tegen de DKONKENSCHAP in Zooals de H r K J v G r Predikant teLntten Overijsel schrüft Dank Voorzienigheid die ü gegeven heeft te vinden zulk een probaat middel tegen de Sterke Drank of liever tegen de zucht naar dat regt enz Het middel is onderzocht en aanbevolen door die bekwaamste geneeskundigen en kan zonder het medeweten des Igders aangewend worden Reeds duizenden zijn er van genezen Ueneeaknndige advies kosteloos en franco ALBERT KRAEHMER te Dresden PilInitzerstroBse No 46 op Middachten 4 Jülij A ZIELEMAN De Feesttneia loopt van ROTTERDAM ten 5 55 en s GRAVENHAGE ten 5 50 naar het Peesttarrein Billetten zijn te bekcman tot Maandag 2 Julg 12 uur Het Programma is begrepen onder den prjjs van het spoorbillet doch wordt afzouderlyk tegen franco inzending van 40 cent franco toegezonden door den ondergeteekende fl S BREIJER Dessins Spécialité Portraits emaillés dIAgrandissements et de Arnhem 2e Secretaris Ter Conrantdmkkerg van A BRINKMAN kan dadelflk EEN FLINKE VERWAARLOOSDE TEREODOHEID jCBRONISCOE BRONCBITES lEERING JONGEN ffltdaatst worden tevens veor enig loopimt SlTIOIfflEEie BEHARDELIHfi TEER €APSÜLES BE GUYOT Die welke het ongduk heeft een bril b moeten dragen kan het beste ooideelen oTer den last het ongerief en tfldverUe door dit artikel en aonde zeker jgaame ontheven St dien te moeten gebruiken welnn er besfaui een middel aUen wier oogen nog niet tot is den hoogsten graad zyn versleten Linnen d4i van ontslagen woiden door het bestendig ge Of Cbantofflelamis Oogenwater Bö elhe wassehinff der oogleden zal hm d öersteUende kracht der afgematte en venwikto oogen v len wederkeeren zoodat men in veb gevallen den bril weder zal kunnen vaarwel vS gen eer één flacon is gebruikt Maar vootI ook zut die nog geen bnl behoeven gehrnifaa dat middel om voor altgd daarvan bevrnd fa toch reed h t beginsel van verzwakkioB merkbaar aanwezig men lette maar op dat me bfl voortduring verpUgt is op verderen afstand u i vi t vertoonen d t schel licht iinderlHk is dat de oogen begiaaei MBLANÜS OGGBNVTATEB en gn znit O beter gevoelen Het is verkmrbaat 4 60 a per laoonbö T A O VAKtflBTH Gouda J J B ÜZEMAKEB i a ieïï s feS SS l J GROENHUIZENrS an meer bekende Dépdt in ons rgk MAAE MU FOÜTIIETTBN doöjn f o 50 5s geémailleerd ƒ 2 MOOELLEIV ter Bezichtlglog m den Boek en Kantoorhandel van A BRINKMAN Lan e Tiendeweg mm Goin A DauK van Bsinkhan Brengen ter kennis vsu de eigenaren der Slooten v n de Boelekad n van de Ie 2e 3e eu 4e Kade Uiigs de Kjrueinelksloot dat op Vrijdag den 6u ulij 1877 over die wateren ui warden xedreveu eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of ze behoorlijk gezuiverd z ja van dryveud vuil eu andere stoffen die de doontroomiug van het water kunun belemmeren of stank of schadelijke uitdampingen verooi iken en welke zuivering door en teu koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gouda den 28n Jun 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd Üe Secretaris De Burgemeester VON SrEaNBACB 1 S VAN BzKOEN JJzENDOORN S o li o TT W BüEüEMEESTER en WElHOUDERS van rouda Oelet op art 1 der Verordening op het zuiver houdeu van Wateringen Slooten eu andere Wateren die aan byzoudere persouea toebehooren Breugeu ter kennis van de eigenaren der ilooten langs de Korte Akkeren dat op Zaturdag den 7n Julij 1877 over die wateren lal worden gedreven eene bCHOU W ten einde te onderzoeken of ze behoorlijk gezuiverd zyn van dravend vuil en andere stoffen die de dourslroamiug van bet water kunnen belemmeren of stank of schadelijke uitdampingen veroor i i tu eu welke zaiveriag door eu ten koste Van ge uhAk eigenaren behoort te geschieden Jonda den 28u Juni 1877 Bur i einee8tcr en W ethouders voornoemd De Siorétnris De Burgemeester VON STEaNBAClI 1 S VAN BEROÏN IJZBNDOOEN BUITENLAND BuUefllandsch Overzicht De Bussen zetten hun overtocht over den Donau Toort Ongeveer 30 000 man staan reeds in de Dobrudscha welke streek die onverdedigbaar is wordt uutruimd door de Turken althans voor zoover het uoordelyk deel betreft Vooreerst zal er nog van geen groot gevecht sprake zijn Het hoofdlcger zal wel ergens anders overgaan Montenegro schynt het hard te verantwoorden te liebben De Oosteurgksche gezant te Koustantinopcl heeft zegt men een goed woord voor hen gedaan bij de Porte De Fransche Kamer der afgevaardigden is Maandag ontbonden Toen deze laatste zitting geopend was zcide de voorzitter Grévy ÏIer ik de ontvangen mededeeliugeu ter kennis der afgevaardigden breng wil ik de Kamer voor de laatste maal bedanken voor de my bewezen groote eer en welwillendheid De iiatie tot wie de leden der Kamer binnen kort zullen terugkeert zal tot u zeggen dat g j gedurende het al te korte bestaan der Kamer u omtrent Frankrijk en de republiek vei dienstelyk hebt gemaakt De beer Gtéiy deelde toen mede dat hy van den minister van binnenlandsche zaken het besluit had ontvangen waarbij MaoMahou de Kamer ontbindt Hg las dat besluit voor Het luidt aldus De president der republiek heeft met het oog op art 6 der wet van 25 Februari 1876 en in overeenstemming met des Senaat het volgende besloten Art 1 De Kamer ia Afgevaardigden is ontbonden Art 2 De kiescolleges zullen binnen drie maanden samenkomen voor de nieuwe verkiezingen Art 3 De ministerpresident de minister van justitie en de minister van binunlandsche zaken zijn met de uitvoering van dit deoreet belast Het besluit ia den 26 dezer uitgevaardigd en door Mao Mahon de BrogUe en de oHttou oaderteekend Pe Kom besloot dit docn meut in het zittingverslag op te nemen en daarop werd de zitting geslotec De liukenijde en het centrum riep leve de republiek leve de vrede De rechterayde leve Frankryk I lu den Senaat deelde de vaoi7 itter d Attdiffret Fasquier mede dat hjj het decreet der Krgeeriug betreffende de ontbinding der Kamer ontvangen had en hg las dat besluit voor Volgens art 1 2 der wet van 18 Jnli 1876 dat voorschrijft dat de zittingen Vtin een der beide Kamers gelgktijdig beginnen en eindigen met die van de andere en volgens art 4 dier wet dat iedere vergadering welke een van beide Kamers buiten den gemeenscliappclgkeu zittingsujd zou houden oiigeoorioofd n nietig noemt zijn de zittingen van den Senaat verdaagd tot de nieuwe Kamer bgeengeroepn is De bureaux der Itukengde linker een rum republikeiusche linkeregde republikeinsche unie en uiterste linkerzijde hebben besloten dat de 863 afgevaardigden die gestemd hebben vóór de motie van wantrouwen in het tegenwoordig ipinisterie zich geeameulijk en op denzelfden grond bg het algemeen stemrecht aanbieden zullen Aaugesien de republikeinsche meerderheid ia ttl haar schakeeringen getroffen is tal zg als ééa man voor de kiezers komen Wel kiest elk arrondissement zgu a evaardigde maar leder kiezer weet dat hij zijn ouden afgevaardigde terugzendende naar de Kamer de geheele meerderheid tenigzendt Op die wiize doet dis het ware de geheele natie uitspraak Ook de liukenijde van den senaat heeft een verklaring openbaar gemaakt woarbg het volk dringend verzocht wordt de leden der kamermeerderheid te herkiezen Deze verkiezing zegt het adres zal de plechtigste verzekering ttjn wdke Fraukrgk geven kan van hai n wil om S repubtikeiosche instellingen te handhaven en te beveiligen weHce alleeiT in staat zgu de oitle iu het binneóland en den vrede daarbuiten te verzekeren De linkengde der Kamer heeft een rechtsgeleerde commissie met den oud mioister Dufaure tot voorzitter benoemd om in de eerstvolgende maanden acht te geven of de ambtenaren der moreelé orde de wet schenden en daarvan bg de rechtbanken aangifte te doen Hét oordeel der Engélsche bladen over het aiitwoord van Oortchakoff luidt over t geheel eenstemmig men vindt de verklaringen over het Suez kauaal en Egypte voldoende maar koestert argwaan ten opzichte van Koustantinopcl en de Dardancllen opmerking verdient dat zoowel de Time als de Daily He verklaren dat ook deze punten wel langs vredelievenden weg kunnen worden geregeld en militaire raaatTtgelen overbodig zgn Het bericht dat de Engehohe regeering een crediet van 2 millioen pond zon aanvragen voor oorlogsmaatregelen wint in Londen meer veld aangezien dezer dagen herhaaidelgk coufesenties met de koningin en ministerraden werden gehouden verwacht men wel spoedig opheldering te dien aauzien In antwoord op eene vraag in het Hoogerhuis hééft Lord Derby nog verklaard dat de onlangs openbaar gemaakte dépSches eene volledige en nauwkeurige mededecUug bevatten Van de inzichten der regeering en hg op het oogenblik niet loD Weten daaraan iets toe te voegen tcrwgl er ook geen nadere stukken zijn lu het Huis der Gemeenten werd door den kanselier van de schatkist gezegd dat de Itegecring na de verklaring der Russische regeering het onnoodig heeft geacht bgzondere maatregelen te nemen tot bescherming vuu het Suez kanaal Voor het overige viel er in het Parlement weinig voor van algemeen belang en was er althans geen sprake van een voorstel om een buitengewoon crediet op de begrooting van ooriog te verleenen De Standard beweert dat zulk een crediet in het geheel niet Zal worden gevraagd In de Dinsdag gehouden zitting van bet Hongaarsohe Lagerhuis heeft de Minister president Tista bg de beantwoording van de interpellatie over de Oostersohe zaken gezegd dat er noch van mobilisatie noch van het bezetten van een Turksche provincie sprake is hij voegde er bg dat Oostenrijk niet zal gedoogen gebied door een in betit genomen dat eenig aangrenzend grond buitenlaudsehe Mogendheid wordt In dien vorm is het telegrafisch bericht voor t minst onvolledig want de quacstiè heeft niet dien vorm het geldt het oprichten van nieuwe of het vergrooten van bestaande Turksche vazalstaten maar daar Oostenrijk reeds vroeger op bet verleenen van autonomie aan de Slaven in Tnrkge heeft aangedrongen zal men ook hier wel den schijn weten te bewaren Volgens de Dagiielegraf heeft het Deensche minis terie besloten tegen ieder vsn de hoofden der linkerzijde der Kamer die na de sluiting der zitting bet manifest hebbeu geteekeud waarin de regeering wordt beschuldigd van schending der grondwet een proces in te stellen In de zitting van DinsdÉg van den Belgischen Senaat is werkelijk door de regeering het beruchte ort 46 der kieswet ingetrokken Het is nu de vraag of de liberalen met eene eenvoudige verwijdering yan alle strafbepalingen van dat art genoegen zullen nemen = r = BINNENLAND GOUDA 28 Juni 1877 g Tn de gisteren gehouden vergadering van hel de pnrtement Gouda der Moalschappij tot Nut van t Algemeen zijn verkozen tot bestuurder de heer Dr W Julius tot afgevaardigden ter algemeene vergadering van 14 Aug a s t Amsterdam de heeren H W F Bonte en Ds D K van Meeften met d heeren Mr F J Snel en Ds J N Scheltema als plsatsvervongars tot leden viin de oommissie voor de volksbibliotheek de heeren Ds J W Hsverkamp Begemann H W F Boute i F M Temmiuck en W Post Drost rtfQ Aanstaanden Maandag ten T s fre zal bij gunstig weder het Muziekcorps der dd Sohutterg zidi Qp de Markt doen hooren Gisteren heeft de Rechter van luatructie uit Rotterdam zich begeven naar Waddinxveen ten einde een onderzoek in te stellen naar de gegrondheid der geruchten omtrent eeue aldaar plaats gehad hebbende qisdaad Zekere d V landbouwer in Bloemendaal wordt verdacht van een paar maanden geleden zijne 35 jarige vrouw door vergiftiging om het leven te hebben gebracht ten einde gelegenheid te krg gen met eene dienstbode te kunnen buwen met welke hij dan ook reeds ondertrouwd is of het weldra zou zijn Het onderzoek te Waddinxveen is gisteren tot laat iu den nacht voortgezet en heden morgen alhier hervat Er zijn naar wg vernemen nog geene termen gevonden om d V iu verzekerde bewaring te nemen terwijl ook het lijk nog niet is opgegraven De uitslag der herstemmingen voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer is als volgt Delft Uitgebracht 2474 geldige stemmen Geliozen de heer A M Schagen van Leeuwen met i 1416 steramen De heer S Gille Heringa verkreeg 1060 stemmen Almelo Uitgebracht 2159 geldige stemmen Her kozen de heer H A Insinger met 1121 stemmen De heer Mr G M van der Linden verkreeg 1038 stemmen Te Rotterdam is op het terrein voor het f n lossingliggende stoomschip Rotterdam met diverse stukgoederen van New York aangekomen een insect gevonden hetwelk aan het departement van binnenlandschezaken opgezonden eu geconstateerd is een levendecoloradokever doryphora decemlineata Van het vrouwelijk geslacht te zijn Met verwijzing naar de herhaalde waatschnwingeii van regeeringswege en de beschrgving met teekeuiiig van het genoemde insect door het Ministerie vaA binnenlondsohe zaken uitgegeven en verspreid wordt de aandacht op het bovenstaande gevestigd en ieder uitgenoodigd zooveel in zgn vermogen is door onderzoek en door het uitroeien van dat schadelijk insect daar waar het mocht voorkomen mede te werken tot voorkoming van de algemeene ramp die van de overbrenging van den colorado kever op de aardappelenvelden het gevolg zou zgn S C J i itoi