Goudsche Courant, vrijdag 29 juni 1877

Bij de Terkieïing Taa een Secretaris en een Penningmeester in plaats van de bh C Brack eu J Langerak beiden overleden zijn door ingelanden Tan den polder Keeuwyk gekozen tot secretaris de heer F H Bulaeus Brack met 700 steramen op den heer G P Bouman waren uitgebracht 73 stemmen an onwaarde 15 stemmen en tot Penningmeester de heer J Dz Kruijt met 513 stemmen op den heer G P Bonman waren uitgebracht 343 stemmen In bet tijdperk van Ti r weken 20 Mei tot 10 Juni 1877 zijn blijkens ingekomen ambtaberiohten door longziekte aangetast in Noord Braband 1 rund ZuidHolland 86 runderen i Utrecht 3 g Friesland 1 rund Totaal 91 runderen In het vorige tijdperk van vier weken waren 100 runderen door die ziekte aangetast StgatKonraiU Tan 29 Mei 1877 n 12a St Cl De 25e algemeene vergadering der Evangelische Maatschappij zal 12 September a $ te Haarlem worden gc ondea De Minister van Binneulandsehe Zaken heeft aan de Commissarissen des Kopings doen opmerken dat naar bet acbijut aan de gemeente archieven waarvan het beheer volgeus de gemeentewet aan de secretarissen is opgedragen in bet algemeen niet die zorg wordt besteed welke ze voortdurend vereischen Ten einde met zooveel mogelijk volledige zekerheid over de werking van het voorschrift vervat in art 103 al 2 der gemeentewet te kunnen oordeelen heeft de minister de beantwoording der volgende vragen verzocht a In welke gemeenten bevinden zich oude eu nieuwe archieven in welke enkel niepwe è Z n de archieven in eene gemeente of raadhuis of in eene particuliere woning geplaatst c Op welke wyze worden zij bewaard in kasten doezen gdiasseerd enz en zijn zy beveiligd te achten tegen vocht en brandgevaar P en d zijn de archieven geordend en zyn er inventarissen der oude en nieuwe archieven aanwez Voorts verlangt de minister uittreksels voor zoover het gemeente archief betreft van de instructie van den secretaris door ea raad van elke gemeente vastgesteld Overzicht van de samenstelling der STATEN GENERAAL zooals die zün zal bij den aanvang van de zitting 1877 78 LiBEEiLEN 4 9 Mr 8 Tnn Houten Mr E J J B Cremers Mr D de Kuiter Zijlkrr J Schepel Dr W J A Jonokbloet Mr L Oldtnhuis Gratama Mr H J Smidt J K H de floo v Alderwerelt S Uingst Mr S AVijbcngn A Moens Dr W H Idzerda Mr W A Bergsma Mr B P Baron v Harinxraa thoe Slooten Jhr C M Storm van s Oravesande Mr A v Naamen v Eemnes Jhr Mr J A Saudberg Mr P Blussc Mr A van Delden Mr L B Lenting Mr J P R Tak v l oortvljet Mr W H Dttllert Mr J H GeertsemaCz Jhr Mr VV H de Beaufort Mr H J Dijckmeester j N Bastert Jhr Mr J Roéll K de Jong J D Fran n v d Putte Mr J L de Bruyn Kops Mr W v d Kaaij Mr C J F Mirandolle Mr J Kappcjne V d CoppeUo Dr T J Stieltjes Mr M H Godefroi Mr S A Vening Meinesï Mr C t Heukelom Mr J W H Butgera t Bozenburg F H Holtzmann Mr J G Fatün A M Schtgeu T Leeowen W A Viruly Verbrugge B P Mees RAz Mr H C Verniers v d Loef Dr K A Bombach J P Bredius Jhr Mr W F Gevers Deynoot Mr D T Ede J J ran Kerkwyk UlTEAMONTi NIN 16 Mr C J A Heydenrijck Jhr Mr C J C H T Nispea Mr A F X Luyben Mr H A des Amorie van der Hoeven Jhr Mr J B A J M Verheijen F H H Borret Mr P 1 A Smitz Mr A J H van Baar C A Baron de Bieberstein RogalU Zawadiky Jhr G E F X M Kerens de Wglré J H Arnoldis Mr H F Lambrechts Mr J H L Haffmans Mr P r d Heuvel Mr P J E V Zinnicq Bergmaan P G J v d Schrieck ANnEIVOLUTIONAIEEN 9 ar Mr M M t Asch v Wijk Mr X Baron Mocksq Mr F J Baron v Heemstra O Baron t VVaisenaar Catwqck Jhr Mr J L C T d Bereh t Heemstede Mr M Biehon t IJsselmonde Mr J J Teding r Berkhout Jhr J L de Jonge lii P H Saaymani Vader CoXiïEVATIÏVEN 6 H A iBsiBger Mr J R Correr Hooft Jhr F 8e Caaehibroot Mr W Wintgens B J graaf Schimmelpeuuiack W C M Begram Het classikanl bestuur van Amsterdam hce£t tie aanklacht door den ouderling Hovy tegen den pre dikAnt P H Hugenholtz Jr ter zake eeiitr doordezen gehouden doopsbedicniug ingebracht en door den kcrkeraad aan het bestuur opgezonden niet ontvankelijk verklaard omdat de door de wet voorgeschreven termijn voor het onderzoek dezer zaak door den kcrkeraad is overschreden f rfi itid De Maatsch tot exploitatie van veestallen en veetransporten in Nederland onder directie van de heeren J A baron van Hardenbroek en A J Verbeek van der Sande hield lezer dagen haar jaarlijksche vergadering van aandeelhouders Uit het door de directie uitgebracht verslag bleek volgens heb U D dat in weerwil van de heerschende longziekte in J ederiand en van de runderpest in Duitsohland waardoor de grenzen der beide rijken voor den ineu uitvoer van vee gesloten werden en ondanks de algemeene haudelscrisis die op alle takken van nijverheid haar belemmerenden invloed gelden leed toch de werkkring van de maatschappij langrijk toegenomen is Het dividend over het afgeloopen boekjaar werd vastgesteld op ƒ 69 voor ieder aandeel van ƒ 1000 terwijl wederom 2812 voor het reservefonds afgezonderd is De afdeeling Winkel der veteeniging Folimnderwij beeft besloten aan de beste leerlingen die de school verlaten getuigschriften van vlijt bekwaamheid en oppassendheid uit te reiken Na door den hoofdonderwijzer voor deze onderscheiding te zijn voorgedragen zullen de kinderen door het bestuur der afdeeling aan een onderzoek onderworpen worden op grond waarvan het zijn keuze zal vestigen Deze maatregel waarvan men zich veel goeds voorspelt zal tevens strekken om den kinderen in hun getuigschrift een aanbeveling te bi zonren bij meesters die prijs stellen op ontwikkelde en beschaafde ondergeschikten Op 10 en 11 Juli b s zal onder leiding van jhr J L de Jonge te Haarlem de 42ate algemeene vergadering deï Ncd Afschalfiugsvereenigiog worden gehouden Onder meer zullen worden bibaudeld voorstellen van het hoofdbestuur om a de Regeering te verzoeken afgescheiden van een herziening der patentwet aan de Staten Generaal voor te stellen om een bijzondere belasting in te voeren op drankverkoop zoo in het groot als in het klein het aantal drankwinkels slijterijen tapperijen en wat dies meer zy te bfperken tot een matig cijfer ia verhouding tot de bevolking vereenigde uitoefening van tapperij met andere winkelnering te verbieden overigens de vergunning tot vestiging van drankwinkels slijterijen tapperijen en dergelijke op te dragen aan de gemeentebesturen die vergunningen alleen verkrijgbaar voor mannelijke mcerdeijarige ingezetenen in het volle genot hunner burgerlijke rechten j te onderwerpen aan een recht van ƒ 25 tot ƒ 500 in halfjaarlijkache termijnen vooruit te betalen ten bate der algemeene armen ter laatse en herroepbaar te verklaren in geval men erhaalde overtreding binnen twaalf maanden van plaatselijke of algemeene verordeningen op het stuk der tapperijen i de Begeering te zerzoeken om uit het ontwerp strafwetboek bij afzonderlijk wetvoorstel aan do goedkeuring der Staten Generaal en de bekrachting des Konings te ovderwerpen en binnen den kortst mogelijkeu termyn in werking te brengen al die bepalingen welke ten doel hebben openbare dronkenschap en drankverkoop te beteugelen als zijnde een voorziening van zeer orgcnten aard Voorta wordt voorgesteld aan de Rtgeering te verzoeken om de gerechtelijke en de sterftestatistiek zoodanig te doen uitbreiden dat daaruit van den invloed van het drankmisbruik blijke Op 18 Juni is te Bodegraven eene vergadering gehouden van een elftal eigenaars van hofsteden gelegen in dat gedeelte der gemeente dat door den spoorweg Leiden Woerden zal doorsneden worden Op deze byeenkomst waarby tevens de heeren Kaptijn en van Wyk uit Woerden gemachtigden der Maatschappy tegenwoordig waren is o a een vroeger gedaan voorstel om den spoorweg tusschen den Goudschen straatweg en den Wierikkerdyk een halven meter hooger te brengen dan bepaald is door genoemde heeren opnieuw ter tafel gebracht en het besluit genomen dit aanzoek bg de Maatschappij ondersteuning te doen vinden Wordt dit ingewilligd dan heeft men de bruggen die men hier en daar moet leggen slechts te ver reeden en de gelegenheid is geopend om het vee onder den weg door te drijven Algemeen was men van gevoelen dat de tneerdere uitgaven zeer goed zouden gedekt kunnen worden door eene vermindering in de sohodeloosstelling welke de eigenaars zich willen getroosten Het onderhoud der hekken die in dit geval vooral eene noodzakelijke behoefte zouden zgn wa een tweede onderwerp dat besproken werd De Maatschappg schijnt hiertoe ten eeuenmale ongezind ei de veehouder wil er natuurlijk ook gaarne af ten einde met het oog op voorkomende ongevallen buiten Tenintwoordelykheid te kunnen blgven £ et Men deelt aan het B BI het volgende mede alt ern staaltje Tan Duitsche begrippen omtrent Ti heid van drukpers De koninklgke directie van den NiederschlesisckMarkisohen Staatsspoorweg heeft aan de bestura der talrijke spoorwegen waarmede hy in vetbinding staat den voorslag gedaan om met het oog op de houding welke de fZeitung des fereini DaiUeher Sitenhakn VerwaUiuige ia verschillende artikelen tegen de maatregelen der Duitsche Eijksen der Pruisische Staataregeering en hare organen aangenomen heeft bedoeld blad niet meer te bezigen tot plaatsing van aankondigingen die het spoorwegverkeer enz betreffen Wellicht staat hiermede io rerband en Tooratel van het bestuur van een nog niet genoemden Duitschen Staatsspoorweg om de s noemit Zeilung te veranderen in een advertentieblad Dat voorstel komt voor op het programma der op 19 Juli e k te s Hage te houden algemeene vergadering van genoemd Verein Het eene zoowel als het andere voorstel schijnt de vrije gedachte uiting te willen onderdrukken in een blad welks inhond tot dos verre steeds hoogelijk werd gewaardeerd door alle mannen van het spoorwegvak doch dat niet heeft kunnen instemmen met alle maatregelen door de regeering in de laatste jaren genomen Wij voor ons zegt het UU zouden t zeer betreuren zoo juist in ons land tot zoodauigen dwang zou worden besloten maar hebben vooralsnog te goeden dnuk van de meerderheid der Duitsche spoorwegbestunrders om aan de waarschynlykbeid van zulk een besluit te gelooven Volgen nadere berichten uit St John NieuwBrunswijk is drie vierde van de stad afgebrand meer dan 12000 meuschen zyn tonder dak es de verliezen bedragen meer dan 15 milUoeu dollars Uit alle steden van Amerika worden gelden en leveuimiddclcu gezonden om in den nood te voorzien Het standbeeld van Cobden dat in het begin van Juli te Bradford door John Bright zal worden onthuld is geheel van wit marmer en staat op een voetstuk van geslepen graniet in het midden daarvan zyn met gouden letters de woorden iCotKlen Vrghandel Vrede en goede gezindheid onder de volkeren aangebracht Een inscriptie aan de atklarzyde zegt dat een burger van Amerika Booth het standbeeld aan de stad Bradford heeft geschonken als bewijs van vereering van Cobden en ter berinnering aan bet langdurig verblijf van den gever te Bradford Van de verschillende reederijen hier te lande bedraagt het getal vaartuigen als hoekers loggers sloepen bomsohuiten en sloepkotters die dit jaar op de haringvangst uitgaan 356 nl van s Gravenhage 7 Tan Scheveningen 184 van Vltardingen 54 van Maassluis 40 van de R ó 1 van Amsterdam 3 van Zwartewaal 1 van Harlingen 1 van Katwyk aan Zee 56 en van Noordwyk aan Zee 9 Te Rotterdam is een vereeniging opgericht welker leden door wekelyksche besparing van 16 cents willen trachten in het bezit te komen van een goede woning Door een bestuur uit de werklieden zal zy geheel kosteloos warden beheerd welk bestour uit de leden na vaststelling der statuten zal worden gekozen De StaaU Cl bevat de algemeene nnmerieke staten aanduidende de sterkte van den In ban der ohutterijen op 1 Januari van dit jaar Daarin is gelyk vroeger de eerste ban gesplitst in twee categorien De eerste bevat de leden van den eersten ban die thans nog ongehuwd en die gehuwd of weduwnaars zijn zonder kind of kinderen De tweede categorie de leden van den eersten ban die na hun inlijving gehuwd zyn en in het bezit van kind of kinderen zyn gekomen De sterkte van den eersten ban met inbegrip van de reserve was op 1 Januari jl eerste categorie 26 961 man tweede 15 016 te Zamen 41 t77 mai Van dit getal manschappen hebben 10 632 dei halve nagenoeg van hèt geheel vroeger heti f als onderofficier of korporaal hetzjj als soldaat bf milicien by het leger gediend Op 1 Januari 187 fe bedroeg de sterkte ran den eersten ban eerste categorie 20 729 man tweede categorie 20 967 man te katoen 4l e9 Uit Zwolle schryft men dd 8S J iai i De groote droogte en rbteende warmte die wij voor eenige dagen hadden en die Toor den werkman dubbel zwaar viel is vervangen door malsohen regen en boitengewooil groejzaam weer De grasmaaiers stonden nachts om 1 nnr al aan den haal werkten tot 10 uur e morgens aliepeii iot S uur en werkte weder tot 8 uur ar Dit de raonte der zoogenaamde Jan oomers of Pikmaaiers die met duizenden langs deze streek reizen en zich gaar alle oorden van ons land begeven om te gaan gaaien Het was dpmerkelijk boe weemoedig die menschen die uit Duitachland of uit den achterhoek komen en in dat werk bijna hun gehcele bestaan zoeken stonden te kyken naar de nieuwe grosmaaimachines en booischudders die in den laatsten tijd ook in deae streek veel worden ingevoerd Het was of die machinea tot hem zeiden Wij zullen u wel dood maken I Eu er is wel wat van aan want als men berekent dat elke Jan oomer per week ƒ 10 a ƒ 12 verdient met den middogkost hij slaapt in het hooi dan rekent de boer die voor ƒ 600 machines koopt dat hij vry wat voordeeliger doet en daarbij met zijn materieel in korten tijd heel wat doen kan In deze buurt is er een boer die met de jongste warmte in eene week 6 bunders hooiland machinaal heeft gemaaid gehooid en binnengereden Aan zulke zaken hebben de Jan oomers den dood gezien De maatschappij van landbouw werkt op de verbetering van den landman zeer gunstig Verwonderlijk is het om te sien hoe alle pogingen worden aangewend om proeven te neinen tot verbetering van gronden tot veredeling van vee en paardcuras tot uankwecking Tan nieuwe gewassen enz eu aardig is het op de vergaderingen onzer afdcellugen de eenvoudige boeren op de meest eenvoudige wijze Tot vóór vyf jaren was de heer Knoope concierge van het Huis ten Bosch te s Graven hage Toen werd hy gepensioneerd Vijftien jaren had hij met 7tlilzanie trouw en toewyding zjju Koninklijke Meesteresse gediend Ook na het verlaten van zijn betrekking bleef de heer K met hart en ziel aan U M gehecht en de edele Vorstin deze trouw en verknochtheid waarderende bezocht den gepensioneerde ii eermalen in zijn woning De Koningin atierf en Knoope ging aan het kwijnen Thans is hij overijlen Op 71 jarigen leeftijd is hy de Vorstin in het graf frevolgd De brave man was versierd met het Metalen Kruis en met de Autwerpsche Citadel medaille In antwoord op eene vraag betreffende de berekening bij bemdering van den afstand eener dondcr mi intldi len meteorologisch nrlikel dat als er 4 seconden verloopen tusschen het zien van den bliksem en het hooren van den slag de afstand op 1360 meter te schatten is Men is de waarheid zeer nabü wordt daarin verder gezegd als men voor iedere seconde tusschen licht eu slag 340 meter afstand rekent Op het veertiendeChristelyt nationaal zeiidingsfeeat dat den 4den Juli a s te Middnchten bij Steeg nl worden gehouden zal dr A W Bronsveld pred te Haariem de openingsrede uitspreken De heer i van Asstlt oud zendeliug van Sumatra zal het woord voeren over den arbeid der Rijniohe zending de heer S Coolsma zendeling der Ned Zendingverceuiging over Islam en Evangelie baron van Doorn van VVcatkapelle te s Gravenhage over den ernst des levens de heer J Esser te s Gravenhage over het eiland Soemba dr L de Geer pred te Rotterdam over de Zondagsviering de heer CF ii onemeijer pred te Apeldoorn over zeudingsfeest en zendingsbidstond de heer L J Heldring em pred te Velp over zendingswereld en kinderwereld de heer H V Hogerzijl pred tc Arnhem over den Pinksterdag de heer A Kan pred te Velp over den zendingarbeid onder d werklieden te Parijs de heer T M Looman te Amsterdam zal geven een overzicht van de zendingsvereenigingen de heer H Malconlesins pred te Herveld zal spreken over de zending en het kind de heer V D Muller Massis pred te Wiohmond over de blijdschap van ded Verlosten zondaar de heer L J van Rhyn pred te Wassenaar over den Koran ca den Bybel eerste afscheidsrede de heer 8 H Buitenoyk pred te Kralingen over den tegenwoordigen oorlog u verband met het Godsrijk tweede afscheidsrede terwyl dr J A Gerth van Wyk pred te s Gravenhage de slotrede houden zal Be sterkte van den reestapel in Frankryk bedroeg volgeos de laatste offioiéele opgaven in de verschillende landbouwdistricten 11 millioen runderen 24 nullioen cbapen eu 6 miUioen varkens Als een staaltje van ontwikkeling bij ccn hulponderwijzer die in April 1877 zijn examen deed wordt ons medegedeeld dat dezie bij het inzenden zijner stukken voor eene sollicitatie op het adres schreef Den WelBerw Zeergel en Hoog geachten Heer den Burgemeester te enz en zijn brief begon Hooggeachte Het adventie van Uwen Edelen Achtbaren gele zen hebbende enz Het jonge nijlpaard nit Artis dat voor f 9600 aangekocht werd voor den zoologischen tuin te Londen is in den besten welstand daar aangekomen Men schrijft uit Aalsmeer Nauwelijks is het verzenden der aardbezién begonnen of de opbrengst is zoo groot dat Zaterdagmorgen voor ruim f 3000 te Amsterdam is verkocht Heden zullen twee schepen naar Amsterdam moeten varen Neemt men hierby in aanmerking dat dagelijks beUngrijke verzendingen plaats hebben naar Haarlem Hage en Rotterdam dan kan men zich eenigszins voorstellen hoezeer men zich alhier op liet aankwceken van deze heerlijke vrucht toelegt Het warme weder der vorige week werkt mede tot eene zoo ruime opbrengst De redactie der Kölnische Zeilmg heeft van den heer Bernard Zimracrinan eigenaar der asphalt en steeukoolteerfabriek te Muhlbeim aau den Rija inedideeling ontvangen dat zich een man bij hem aangemeld heeft met een doosje inhoudende eenige kcverUrven die hij op een aardappelveld in de nabijheid van Muhljieim had gevonden De man vroeg hem of hij die ook kende en daar het uiterlijk voorkomen der larven ten volle overeenstemde met de befichrijviog van die van den colorado kevcr ging de beer Zimmerman dadelijk met hem naar den aangewezen akker en vond aldaar in de aardappelstruikeii niet slechts eieren en larven maar ook ten volle ontwikkelde kevers ter grootte Van ongeveer een centiinet r Bij onderzoek bleek hem ilat bet aardappelveld toebehoorde aan een slachter die Aral rikaaiisch spek verkoopt Dit versterkte hem in de mecniiig dat het colorado kevers waren daar in alle geval de mogelijkheid bestond dat er in of aan de fusten waarin het voor den slachter bestemde spek in Amerika was verpakt eieren van bet insekt aanwiiig geweest en nit zijn huis op ciju aardappelluud geraakt waren De heer Zimmerman had bij de mededeeling zyner onaangename ontdekking een aantal van die verdachte larven beuevens twee kevers op het bureau étr Köln Zi g medegebracht en ook daar bestond volstrekt geen twijfel dat het inderdaad larven en exemplaren van het gevreesde insect waren Tevens he jft hij ten zyiien huize den kever in alle phasen van ontwikkeling voor iedereen ter bezichtiging gesteld Er is onmiddellijk bij het ministerie van landbouw te Berlyu aangifte van het feit gedaan De red der Koln Ztg zond de haar gebrachte kevers aan den Burgemeester van Keulen Toen Thorbeoke eens een rapport ontving van een ambtenaar waarvan de volzinnen door hun lengte onduidelijk waren ge otden schreef bij naast een van die volzinnen Dezen zin iu vieren te verdeelen De ambtenaar gevoelig voor die aanmerking op zijn stijl hij was sinds jaren redigeerend ambtenaar meende zich te wreken door van den eenen zin er acht te maken en schreef wrevelig met potlood er naast in achten Zeer goed zette de minister er onder die de wraak blijkbaar niet had gevoeld Maar wat zou ïhorbecke wel gezegd hebben als hij de dagvaarding eens had kunnen lezen in zake 1 H Bruijn Vijf en veertig regels engen druk eurmen éé enkele voIHh I Als alle georganiseerd is bij ons rechtswezen hopen we dat ook eens de beurt aan den ttyle dubureau zal komen Amh Ct Bij een schoolexamen in een gemeente in Wurtemberg werd onlangs den leerlingen opgegeven een brief te schrijven aan een bestaand persoon en den brief verzegeld en met een adres voorzien aan den examinator ter hand te stellen Deze nam de brieven mede naar huis en door een vergissing werden zij naar bet postkantoor gebrai t Vóór de ontdekking der vergissing waren de brieven reeds verzonden zelfs een naar Amerika en een ander naar Australië Hen hoort en leest wel eens van wonderlijke weddingschappen omtrent het gewicht van eene koe enz enz Een eenig geval in zyn soort had te Groningen plaats Eenige Slagers gingen met een boer die een levend varken ter markt bracht de weddingschap aan dat zoo het beest het gewicht bad van 140 kilo zij het dubbel betalen eu anders het varken voor niets zouden hebben De boer die naar zyne meening zeker was van j zijn zaal nam dit aanbod aan maar op de groote I schaal gewogen bleek het juiste Gambetta is onlangs in zwijm gevallen nadat hij de tribune in de Fransche Kamer bad verlaten Nochtans had hij geen middel verzuimd om opgewekt van geest te blijven bij dronk niet minder dan acht koppen kofhe zonder melk Zijne vrienden hadden hem toen hij zijn derde kop vroeg een mazagram koffie met water doen geven maar hij trok een leelijk gezicht en verlangde kotfie Ook andere heeren afgevaardigden houden zichniet aan het klassieke glas water Pouyer Quertier drinkt gewoonlijk bourgogne en bij eene redevoering over de belastingen liet hij zich champagne schenken Sheridan in het Engelsche Huis werd eensop heftige wyze door de oppositie aangevallen hijverliet plotseling de zaal vroeg in den fnyer eeu flesch madera dronk die achter elkander uit keerde naar zijne plaats terug en hield de welsprekeudsie rede die ooit van hem is gehoord v Amh Ct Vele personen die hunne bezigheden buitenshuis hebben kunnen zicli niet genoeg verplegen wanneer zij verkouden zijn of aan lirmc ulü catharren of andere aandoeningen van de branches of longen lij ieii Niets is voor hen inderdaad beter en gemakkelijKer dan t gebruik der teerkapsules van Ouyot die alle afkooksels siroopen patés en borstdranken vervangen t Is voldoende om telkens wanneer men gaat eten twee of drie kapsulen in te nemen Daar elke flacon eiiig teerkapsules bevat kost dit werkdadig geneesmiddel slechts den geringen prijs van les a acht centen daags terwyl het ontheft van het gebruik van andere geneesmiddelen Om zeker te zijn dat men de echie kapsules heeft moet men op de driekleuriga handteekening van den heer Gugot op de étiquette letten Te verkrijgen te Gouda bij Zeldearijk droogist en in de meeste apotheken IMOEZONDEN Mijnheer de Stdacteur t In uw vorig nummer komt een artikeltje voor aan het adres van het Wageningsch Weekblad waarmede ik het volstrekt niet met u eens ben Het ligt misschien aan eene fout in mijne logica maar ik kan met den besten wil in de aangehaalde woorden niet lezen wat U er in gevonden heeft nl een stilzwijgend voorbehoud in den zin der Jezuïeten De geheele uitdrukking is natuurlijk bjj het W W eene onderstelling een casus positie om zijn meening wat sterk uit te drukken Ën nu is mij het geval zeer goed denkbaar dat men in een onbewaakt oogenblik zich heeft laten overhalen om met eede te beloven iets waarvan men later inziet dat de volbrenging kwaad onzedelijk slecht zou zyn zoodat zelfs de gemoedelyksta man het zich als plicht zal rekenen zijn eed te breken of zooals de terminologie van het W W luidt men kan zich eoor en door Cod verplicht achten het kwade niet te bedrijven waartoe men zich bij eeden verbonden had toen men het ongeoorloofde er nog niet van inzag Dit is iets geheel anders dan eene restrictio menlalit het doen van een eed waarbij men op het oogenblik van het afleggen der belofte reeds by sioh zelf de vrijheid behoudt om die geheel of gedeeltelijk niet na te komen of andeis op te vatten dan ie volgens het gewoon spraakgebruik luidt Naar mij voorkomt heeft Uw yver om da publieke moraliteit te handhaven uwe logica verschalkt hetgeen ik in dit geval te meer bejammer omdat het politieke tegenstanders geldt tegenover wie het vooral niet past zulk eene groote beschuldiging te uiten zonder dat er voldoende grond bestaat Ik behoef U niet te zeggen dat ik geen anti revolutionair geestverwant ben van het W W maar het hindert mg steeds dergelijke verdachtmakingen van tegenstanders te zien die op geenerlei redelyken grondslag berusten B Eene gelijlfstelling met de restrictio raentalis bestaat ook naar cms gevoelen in dit geval niet Dit Uijkt reeds uit ons artikeltje naar im trant der Jeiuiete schreven mj Doch ook met den geachten schrijver verschillen Ktj hierin dat o i de eed iéó heilig ii dalmen dien niet ondoordacht moet afleggen maar heeftmen dat eenmaal gedaan hem moet houden ten kosit van alles Later Kellicht een breedvoeriger ifeemetüngvan ome meentng Red Laatste Berichten St Petersburg 27 Juni OJIrieel Telegram Terguskasoff meldt uit Mura eadei dn g te e kfi i i ro