Goudsche Courant, vrijdag 29 juni 1877

j Mevrouw de ROTTE Oosthaven vraagt een WlKTIiïSI niet beneden de 16 jaren Zundag 1 Jnü 1877 N 2004 aOUDSCHE COURANT Nieuws en AJverlentielilad voor Güiida en Onislrekn H itnin 24 dezer d t zijue kulonne bestaande uit 20 tatnljous met 12 stukken geschut en 4500 ruiters dcu 21 teu by Dajar werd aangevallen De strijd duurde lien uren De Turken wertlen terugfreslogen Van de Kussen sneuvelden 15 officieren eu 51 soldaten Er werden S63 loan gekwetst B Kars z jn liegen nieuwe batter eu genapeud met S6 slukknu opgericht Weenen 27 Juni De PoUlUdke Corrttpmimi ontvangt eene ddpêche uit Cettinje van den 26sten dezer luidende In den afgeloopen nacht eu ieden ochtend trok de geheele Turksche legermacht in alle atilte naar Podgoridza terug Gisteren veree igden zich de beide Montenegrijusche legers aan den Kosivilug De Vorst hield revue over de treepen n spoorde ze aan tot nieuwe krachtsinspanning daar de beslissende slag binnenkort geleverd zou werden Bucharest 27 Juni De Kamers werden heden gesloten De Vorsi wijst in zyn boodschap daarbij op de verhouding van Turkije tegenover Kumenie boe de natie en de Kamers alle middelen in t werk stelden om tot eene schikking te komen CU vervolgens een beroep deden op de garsudeerende mogendbeden Vervolgens herinnert de Vorst aan de door de Kamera geproclameerde onafhankelijkheid van Bumenie terwijl zij aan de Eegeering de middelen verschaften om die onaf haqkelijkheid te handhaven M A R K T B Ë I C HT E N Gouda 28 Juni Tot ongeveer vorige prijzen was de omzet klein Poldertarwe puike ƒ 12 75 a ƒ 13 iO Mindere ƒ 12 a ƒ 12 60 Kogge puike f 9 25 a 9 60 Mindere 8 2S a ƒ 9 Voer ƒ 7 a ƒ 7 40 Gerst puike ƒ 7 26 a ƒ 8 Mindere ƒ 6 50 a ƒ 7 Haver zware ƒ 5 50 it ƒ 5 80 Ligte ƒ 4 75 a ƒ 5 40 De veemarkt met góéden aanvoer hoewel de prijzen hoog waren was chter de handel traag schapen vlug varkens en biggen vlug te verkoopen Aangevoerd 150 partijen kaas pryzen van ƒ 31 a ƒ 34 Goeboter ƒ 1 40 ü ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 25 Jani Uendert ouden J it Joni en S Dubbel 26 Johinoa Üatfaatiui Maiia ouders H M de BruiD en W Spruvjr 27 Marinas oudere k Schoonderwoerd en M Wnrtz OVERLEDEN 7 Juni H M C Jager 3j GEUUWO 27 Juni T emmers en E l tos D Liepelt en N Loowerens Burgerlijke Stand van onderstaande Gemeenten Tan 21 tot 27 Juni 1877 Moordrecht GEBOREV Krkje oudtrs W KuterveM en M Tijboat OVERLEDEN Geen ONDERTROUWD Scene GEBUWD Geeue Oouderak GEBORE V Jacob ouders J vau Wofusel en E Zatl Dina ouders G bcboateo en V Tao ültttenw k OVERLEDEN B Bur t r 7 m OJjnERIROUWD Ooone GLBUWD Geena Haastrecht 6EB0BEN Getns OVERLEDEN K Blanken 42 j echtgenoot Tan C van Dam ONDERTROUWD Geen GEHUWD Geene Stotwyk GEBOREN Geene OVERLEDEN H M Sloof 1 j 6 m N A Treuren 28m ONDERTROUWD Q Ueurelman met T Kool GEHUWD N Timmer met K J Borger U Tempel man met J Uoleoaar Beeuff k GEBOREN Gerrit ouders A Uitbeijerse en J Rnitenbgrg Chriatiaao ondtfrs A Borst en B M Wgsman OVERLEDEN G Anker 2 m C Snatuae 12 j ONDERTROUWD Geene GEHUWD Geene Waddinxveen GEBOREN Iliiabetb ouders W an der Hoeven en M Hooftendooro Maria Wilbelmina oudera J van der Koij co A Veerman Cornells Mannoa onders J M Vermeien en C F Selders wroeoda te Utrecht Peirns ouders A van Dijk en M Verhaar Leenlje ondera J H Zwart en N van Gaaien Arnoldos oaders A Hoogeodoorn en B Viaaer OVERLEDEN C van Krimfcn in J H KiUcateia S m D Rgncveld 4 w ONDERTROUWD Geene GEHUWD H van de Vliet met M via Vliet ADVERTENTIËN Heden overleed onze veelgeliefde Dochter BA RBAR A in den onderdom van ruim 17 jaren B VAN GALEN A VAN GALi i V D KuwK mtbh 25 Juni 1877 P EGBERTS ZEILMAKER Hooge Rgndgk Zoeterwoude by Leifden verlangt ten spoedigste een KNECHT loon naar bekwaamheid brieven franco Ter Conrantdrukkerfl van A BRINKMAN kan dadelijk EEN FUNKË JONGEN geplaatst worden tevens voor eenig loopwerk Er wordt GEVRAAGD om half JULI ia dienst te treden EEN ll£j 18 a 20 jaar ond van den P 6 bekwaam om te RUDEN en eenig Huiswerk te verrichten Adres met franco brieven letter K of in persoon bg den BRIEVENGAARDER te Nmmoerkerk op den JJsfel LflüIS P WELTER Pzn Coiffeur West Haven B 193 Bericht de ontvangst eener fijne collectie Fransche Engelsche en Dnitsche PARFÜMERIEN BROSSES PEIGNES en ÉPONGES Cherry Tooth paste pour les dents Specialiteit van het huis GOSNELL Co London Felton Lotion poar la teinte des cheveux I lil uLiiuii Wegens LIQUIDATIE eener Firma OPENBARE VERKOOPING op Dinsdag den 10 Juli 1877 des voormiddags ten 11 ure in het Koffiehuis cHirt Schaakbord aan den Kleiweg te Gouda van eene aanzienlijke partfl Gouden en Zilveren Heeren en Dameshorlogiëti Kettingen Parures Medaillons Krtuzen Ringen Juweelen Oorbellen en Ringen en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht Te zieu op den verkoopdag van 10 tot 11 ure Nadere inlichtingen te bekomen bg den Deurwaarder B H VAN DE WEBVE te Goxtda ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN a L H SERRE Halz Hont ZEEP 1 stok 17 Cent 6 stuks 95 Cent 35 50 en 70 cent per stuk JOH HOFF scheCentraal Depot Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleiastraat F 25o Te Gonda by J C van VREÜMINGM en de Wed A C SCHOUTEN miim QELUEEITBE PORTRETTEN van wijlen H M onze geëerbiedigde Koning in vervaarcEgd door den Hof Pliotograaf WOLLRABE alsmede gezichten van het Huis ten Bosch zijn verkrijgbaar in den Boekhandel van A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier Coplên ter Bezkhtlglog BËSTELKANTOOR van uit de BROÜWEMJ DE ORA JE BOOM TE ROTTERDAM Alsmede diverse BIEREN op flesschen en kniiken SPECIALITEIT in En relsche BIËUE lilt de lirouwerll v n Bas Co GINGER BEER en LIMONADE met Hermetische sluiting BESTELLINGEN worden ten spoedigste aan Huis bezorgd uit de Bottelarfl van H VAN WIJNGAARDEN Korte Tiendevreg D 93 Urbanus Pillen bereid volgens bet aloade en echt Recept waarop men in bet bijzonder attent maakt Zya zeer nuttig in ongMieldhedeD der MAAO en werken heilmm ep de SPIJSV£RTEK1N0 Zf zgn uitmoittend tefien de GAL 8CHËUPTE lx het BL0ËD en UITSLAG der HUID ig jgr ZjVCHÏ LAXEBENUun SLUMAFÜKIJVENI Verzegelde doozen van 37 Clent eu dubbelt doozen zyn rerkrügbaar by de hh JlbloMerdam 3 de Boer Jmterdam M Cléban 0 drag lieilige weg D 13 Boiegratea B Versloot Boiioop J A van fVVoudt Del thaveM 3 B Westerhoff Delft H VV de Krugff Gouda f Schenk op de Hoogstraat Haaitmcht K Oosierling Hoge J L F C 8n bilié Buitenhof Ledden i T TerburKh Hurlem hoek fiakkertteeg Meerkerk W van Heekum Moordrecht G H Post Oudewaler Pr Vree Rotterdam r d ïaam Beker Weste Wagenstraat Schoonhoven A Wolff Utrecht Altena k Kroon op ket Steenir over dea Uonkeretr n 372 Vlaardingen Wouter Pleijsier Woerderi i F Sweeroian Zevenhuue A Prins Het depdt dezer eChte Urbaana Fillea sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen ge bniik is door ons te Gouda alleen sa Uit sluitend geplaatat by den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelijk verioobt wel attent te willen zijn dat door ons b niemand anders de UrbanosPiUen bereid Torens het oude en eohte Recept in Ue pót zijn verkrijgbaar gesteld i d hierboven opgegeven Steden en Plootten dan hg d hierbovengenoemde Dépóthoiidere In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening Van de vervaardigers Wed Keuken Zoon Apothekers welke Uandteekening zich ook bevindt ophet Zegellak waarmede de Dootg es verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers inttantelijk daar welop te letten en raden hnn aan wel toe te Blenbij wieu men de Uoosjes Pillen haalt Alleen dieDoosjes waarin een biljet met onze Handioekeningis zich aan te schaffen en zich te waobten veoc het gebr oik van de vele namaaksels Gouda Daus vam BwniuuK FRANKRIJK Waren aller oogen in de laatcCe tyden hoofdzakelijk naar het Oosten geneht bmdat men van daar de oplossing verwachtte van het Oo tersche vraagstuk dat reeds sedert jaren bedaakelnk is voor de mst van Enropa heeft men daar alle middelen tot een vreedzame schikking nitgepnt en moet het zwaard de beslissing geven onverwKbts hebben in Frankrijk gebeurtenissen plaats g grepen die nog meer de belaagitelling opwekken dan de gebeartemsseu in het verre Oosten De President der Fransche republiek beeft zjn republikeinscbe ministers ontslagen n de pablikeinsche kamer van a vaardigden met goedvinden van den senaat ontbonden in het vertrouwen dat het repnblikeinsche Frankr k hem een meer volgzame kamer zal teruggeven meer volgxaam voor de monarchale paity meer meegaande vooral met de dericalen die door Frankrgk gesteund gaarne den ttrgd tegen het moderne Earopa isouden irtllen aanvawlen Won de overtoi og meer eu meer veld in Suropa dat Frankirgk gelend door dentegenüpoea afstand gedaan had van alle avonturen en zich rustig bevlgtigde om door ontwikkeling van alle bronnen van ngverheid de geslagen wonden zoo voel mogelgk te heelen zag men in de houding yan de meerderheid der republikainsohe put in Itst Wetgevend Lichaam een gunstig teeken voor de mét van Europa aan alle verwachtingen is eensklaps de bodem ingeslagen veel wat in de laatste jaren door geduld matiging en beleid verkregen is staat weder op losse üiroeven weder is de Fransche regeering de oorzaak dat de Franschen door velen als de onruststokers en oproerkraaier van Europa zullen beschouwd worden En waarlyk die beschuldiging hebben zj althans na niet verdiend het fransche volk mag nu evenmin als vroeger verantwoordelijk gesteld worden voor de misslagen of misdaden zguer bestuurders Met a rözen herinnert men zich de tgden der conventie met siddering denkt men terug aan 1793 toen een koning moest boeten voor eigen zwakheid en voor de misdaden zijner vuleren Men meet de gruwelen van het schrikbewi d breed uit en stelt daarvoor geheel FrankIflk verantwoordelflk maar men vergeet de jaren die voorafgegaan zyn Leest men Krckman Cbatrian s geachi enis van een boer het oordeel over het schrikbewind zal billyker zeker zachter zgn Toen werd gemaaid wat sedert eenwen door adel en geestelgkheid was gezaaid Na E oleons ö ren vnist bedwong de revolutie die em Tiit het niet had te voorschgn gebracht hfl verloste Frankrgk van de overbljjfcelen van het koningschap bü de gratie Gods hy vernietigde de heerschappg der g estel kheid is het te verwonderen dat een volk dat daaronder eeuwen gebukt heeft ge an zgn bevrjjder vereert en hem veel vergeeft Napoleon viel en het verbonden Europa schreef aan Frankrijk de wet voor de Bourbons die niets geleerd hiidden voor wie de omwenteling niet bestaan bad betraden Parys weer met hun getrouwe volgers en leidslieden de geestelnken n de emigranten Kan men het Fransche volk hard vallen dat het niet zoo vergeetachtig was als zyn bestuurders en in 18 de Bourbons voor den Bni rkoning veririsselde Achttien jaren r eerde Lonis Philippe Aan wie de schuld der Febmari dagen van 1848 is het Fransche volk alweer verautwoürdelijk voor dien opstand Is Louis Philippe is zijn minister Guizot geheel zonder schuld Reeds heeft de geschiedenis uitspraak gedaan en haar oordeel is niet ten niuleele van het Fransche volk De man van den tweedei December verschijnt ten tooneele en het volk gedachtig aan hetgene de oom voor Frankrgk gedaan had vertrouwt zjjn toekomst aan den neef Alweder moet men vragen zijn de Franschen die jaren lang den neef om den wille van zyn oom droegen zulke onraststokers en oproerkraaiers Welk volk in Europa zou zoolang rustig dragen wat Frankrijk gedragen heeft Sedan deed het tweed keizerrijk verdwijnen en de republiek werd euder de ongunstigste omstandigheden uitgeroepen Frankrijk was weder aan zichzelf wedergegeven De vrede werd eiodelük gesloten de oorlogsschatting werd afbetaald maar de gryze staatsman die zooveel voor zjjn gelieW Frankrjjk gedaan en geleden had werd verstooten niet door het Fransche volk dat hem lief heeft en eert maar door eenige zeltzuchtigen die eigen eer en eigen belang hooger stelden dan de eer en het belang van Frankrgk Frankrijk verdroeg het het Frauache volk bleef rustig alweder moet men vragen zyn dan de Franschen waarlgk de onrnaUtokers van Europa mag het geheele volk venmtwoordeiyk gesteld worden voor de misdadige handelingen van weinige gelukzoekers Km men het iets verwgten het is te gtootè gemakzucht te veel vertrouwen in de middelen die de wetten aan de hand geven te veel gematigdheid tegenover hen die zich aan staatsgrepen schuldig maken Het Fransche volk is alleen door zwakheid en te goed vertrouwen medeplichtig Zullen wij het daarom hard vallen en het vereenzelvigen met de oude partijen die het in beroering brengen met de geestelijkheid die door Fr rijk s hulp in Italië en Duitschland de verloreu macht wil herwinnen Mac Mshon de eeriyke soldaat werd tot president gekozen en de afgofaardigden des volks steunden den maarschalk waar hij het waarachtig belang van Frankryk beoogde zg bestreden zgn ministers als deze niet Frankrijk maar een partij wilden dienen Daardoor had de republiek gelegenheid zich te organiseeren dank zy Gambetta s invloed De macht der monarchalen werd steeds minder de invloed der clericalen steeds kleiner het gezond verstand der Franschen was sterker dan de manifestatiën der geesteiyken en het zoete gefluit der moimrchalen die gelukkig voor Frankrijk elkander evenzeer als de republiek verfoeiden Men meende alle gevaren te boven te zgn eindelgk had een zuiver repnblikeinsch ministerie Frankrijks toekomst in handen met vol vertrouwen door de overgroote meerderheid der afgevaardigden begroet hoopte men veel verloren tyd in te halen veel te regelen veel te verbeteren Maar men had gerekend buiten de oude partyen buiten den invloed der geesteIgkheid in de omgeving van Mac Mahon onverwachts werd het ministerie ontslagen de vertegenwoordiging ontbonden en binnen drie maanden zal Frankrgk tiitspraak moeten doen over zyn lot en niet slechts over zyn eigen toekomst maar misschien ook over de toekomst van geheel Europa Erygt dit ministerie een voldoende meerderheid zegeviert de clericale party in Frankryk wat is dan anders te wachten dan een oorlog met Italië dan een hernieuwde stryd met Duitschland r Zegeviert daarentegen de republiek over haar vereenigde vyanden dan zal de president moeten aftredpn en Thiers weder de plaats innemen die hij nooit had moeten verlaten Da pn van spanning en stryd voor han dio het wel meenen met Frankrijk Wat zal het einde zyn Zullen de nieuw aangestelde prefecten gesteund dour de geestelgkheid de meerderheid in een minderheid kunnen verkeeren of zal üambetta s voorspelling vervuld worden dat het Fransche volk vonnis zal vellen over hen die roekeloos met de hoogte belangen gespeeld hebben Met bplangstelliug wacht Europa de uitspraak der Fransche kicers by die verkiezing toch staan de hoogste belangen op t spel door den afloop zal vrede of oorlog beslist worden Moge de uitkomst de gekoesterde verwachtingen niet beschamen in het belang van Frankryk in het belang van geheel Earopa L BUITENLAND BultCDlanilscli OverzMt De Fransche regeeriug moet voornemen zijn zich bij de verkiezingen geheel te verschuilen achter den president Tegelijk met de oproeping ter verkiezing zal men den kiezers een manifest van Mao Mahon bezorgen waarin op beknopte en duidelijke wyze het conservatieve programma van het tegenwoordige kabinet ttgenorer dat van de linkerzijde wordt uiteengezet De eonservatieve oandidaten zouden eenvoudig hun naam zetten onder dien van Mac Mahou eu daarmede zich geheel met zijue politiek vereenigen Le temp verwacht dat hoe meer men het gezag viin den maarschalk op den voorgrond plaatst de kiezers ook des te beter zullen inzien dat de strijd loopt tusschen Mrsoonljjke en parlementaire regeering De keus tusschen deze beide kan niet twijfelachtig zijn een treurige ervaring heeft hun maar al te zeer geleerd wat aan de natiën regeeriugen kosten die slechts op den wil van enkelen en niet op den wil van allen berusten Thiers zal tot zgn kiezers een circulaire richten die niet alleen voor hen bestemd is maar in het geheele land weerklank vinden zal Wanneer hij dit schrijven publiek zal maken is echter volgens le Tempt nog niet bekend De Engelsche regeering schijnt bepaald te hebben af ezien van haar plan om by het parlement gelden aan te vragen voor onvoorziene gebeurtenissen mct het oog op den oorlog in het Oosten In alle gevallen is dit ook zoo noodig niet daar het parlement nog minstens 6 weken blijft vergaderen Te Konstantinopel wordt men zeer bezo d voor het lot van Kars dat een voorraad genoeg heeft en te zwak bezet schg ut te wezen Daarentegen verheugt men zich in eene overwinning van Moektarpacfaa bij Delibsba Van deze zaak is een Rassisoh bericht ontvangen waarby deze zich ook de overwinning toeschrijven maar toch van vry groote getallen dooden en gewonden spreken Voorbij Delibaba e hter z jtt de Russen nog niet en zeker is dus dat ze nog in deze passen worden opgehbuden Da Kussen zga ook over den Middeu Donau geIrokl en eu wel te Ziionitza tegenover Schitstoira tegenover Rustschuk en Nikopoli Op drie plaatse ligge 1 nu reeds bruggen loodat de Turken zioh h bben erugtrokken op de linie Tschernawodo Kusteodje en niets de Russen verhindert zooveel bruggen te slaan als zij verkiezen De Dobrudscha schijnt nu tot aan den zoogenaantden muur van Trajanus geheel door da Turken te liju ontruimd eu eerst bij dien muur sullen zg standhouden Nooit echter met de bedoeling om hier ernstigen weerstand te bieden Men kan alleen trachten den ïijaud hier wat op te houden De Belgische Senaat heeft Donderdag de kieawet aangenomen met algemeene stemmen qp na iumelijk een ti gen en wn builen stemming Discnssia