Goudsche Courant, zondag 1 juli 1877

werd bijua alleen geroerd oTer het beruchte gesneu▼elde ▼ art 7 dat werd toegelicht door het lid voor Bmsael den heer Dolez die in eeue uitstekende rede de geestelijkheid terugwees binnen de perken van haar bevoegdheid en uiteenzette waarom de liukengde na rijp beraad lieajolen had in de intrekking van dit art Ie berusten Met die intrekking verviel ook de verklaring hmr den Minisier van Justitie is de Kanier afgelegd iride de Minister Malott een meedeiling waarop ziju nm Hgeuoot het woord schuldig bleef Mon schrift uit Bjskonp v in 3S Juni Tc midden van de kermisvreugde in dit anders zoo rustige dorp werd de politie bezig gehouden met het opsporen van iemand die onder den naam van W van 1 ceuweii ten undeele van de Rrma U J Albert bcomkweekers alhier bij de kassiers K en U te Gouda eene som van ƒ 200 had weten te ontvangen Jiene kennisgeving van de kassic r aan genoemde firma van de uitbetaling der som bidde tot de ontdekking Het hoofd der politie bijgestaan dour een paar heeren van bet k iutoor vau K en U bezocht W van Leeuwen die geheel onbekend met de zaak bleek te zyu Naar de omschrijviug van de uitbetalers der gelden vielen de vermoedens up zekeren van Zoeleu knecht bij de firma Alberts die na met hen geconfronteerd te zgu gistercu avond bekentenis aflegde voor het hoofd der politie Bg gemis van een huis vau nrreat heeft iiien den schuldige vrijgelaten die zich voor een groot deel van den nacht op de kermis vermaakte en verder in gezelschap van de politie op de secretarie den morgenstond moest verbeiden Ten 10 ure heden margen is hy gevankelgk naar s Graveuhage vervoerd waar hg zal terecht staan wegens misbruik van vertrouwen in loontrekkende dienst en het maken van va scbe haudteekeningeu VoorspoeiCg bevall ote5 29 ni 1877J pa van een Meisje KROONKbüijt MUZIEKKORPS DJ mmm miL JONGE LIEDEN welke genegen liju omzich a kostelooze opleiding daarroor aan bovengenoemd MUZIEKKORPS te verbinden kunnendaartoe op DING8DA6 den 19 JUNIJ 26 JUWJ 3 JULIJ en 10 JÜLU a 8 tnéschendes morgens 9 13 ore by den KapelmeesterJ A VREESWIJK Westhaven B no 101 aanmelden GARË m BA D Er wordt zoo spoedig niogetgk gevraagd een WINKEUÜFFfiOÜW It C Eeflectetende adresseren üich ran goede getnigeu vooraen ouder Letter A aan het Bunau deier Courant Heden overleed na ons zeer geliefd Pleejfkind een smartelijk lijden I ENRIETTEMAlilA den nog jeugdigen maanden CHBIöTINA JAGER ia leeftyd Tan 13 jaren en 2 Haar diepbedrMfde H VA D M DOOIi G W VAN DgNDCOL Gouda 2WamJ877 De ondergeteekeDdon ook namens huune Kim l ken donk voor de velej stelling by gelegenheid ECH fVERfiEiNlGlNG Pleegouders TAK KlaVBEEH BINNENLAND GOUDA 30 Juni 1877 Op de ilgeaoeene Classikale vergadering alhier g honaen op Woensdag den 27 Juni jl ïijn tot le den vau het C3a rika rl Bestuur herkozen de heeren J M van Walsem pred L S P Dupper en 8 E van Nooteo i tot SeemM deior leden F W C P Meijlink pred D Ruiter en gekozen de heer ü £ Laugerak k Ottdewater betuigen by deze hunnen barfebl ken van belangIhunner 25 JAlUGE ondervonden M HOBNES M J HbENES VüRMBiJ Gouda 30 Juni 1877 dtren wr Juffrouw STEEVENS Voor de vele bewjj by de geboorte van on n i n van belangstelling zoon ontvangen VEEGAa ERING van den GEMEENTERAAD Maandag den 2a Juli 1877 des namiddags ten 1 an waarin tél warden Miandeld Het rapport van Surgemeeater en Wethouders Ie Op het verzoek van de Heeren 1 v Duin eo D Unarman om aan hen te verkuopea den muur ataaude laugs een hun toebehoorend stuk grond aan de fiogeo Se Qp het verzoek van B MuUaart om ten koste diir gemeente een straat te leggen en een lantaum te plaatsen vfór zyne woningen ia den Slapperdel te Op het adrw van Iflkdragers om het tarief uwer bezoldiging te verfaoogen Te benoemen Leden en plastsvervangande leden in het burean ran itemopneming ter benoeming van lieden van den Öemeenteraad Hoogstraat vraagt tegen Angostaa tot goed loon EENE FLINKE Door het Dep Haastrecht der Maatschappij tot Nut van t Algemeen is besloten de Spaarbank met 1 Juli 8 s te opeuen Tot directeuren werden benoemd de heeren A H Drost D A Dupper H J P Heynian S de Jong Jz en J C Muller Te 5 evenhiiizen zgn weder B stuks rundvee als verdacht van longziekte onteigend Het vee behoort aan den landbouwer Erkens wonende te Nieuwerkerk bëtoigen wg onzen dank P TAN va WANf J Mz A A E VA N Dta y ANT VAN Hkuves Sditrpem ed 28 Jgni li H Adres franco of is persoon Ondergeteekende b nigt bü deze zijnen vele bewijzen van het overlijden zijner MejuiVrouw J IJPELAAR Jzn WESTHAVEN verlangt tegen 1 AUGUSTUS E hartelijken dank voor d deelneming ontvangen bg Ecbtgenoote In de aanstaande zomerrergaderiag der Prov Staten van Zuid HoUaud zullen o a nog warden behandeld Een adres van P Klugver Hz en anderen fabrikanten te Woerden Rietveld en Bacwontswaaxder ter verkrijging eener verbetering Tan het vaarwater de Oude Rijn Gedcp Staten wenschen oen nader onderzoek in te stellen 1 omtrent den toestand van het Toarwater de Oude Riju in verband met de belangen Tan handel sohMpTaart en indBstrie en 2 met betrekking tot de vraag ef de gewensehte verbetering inderdaad van overwegend belang ia te achten Zü tellen dus voor dat adres aan hen terug te zenden ten einde daarooitrlnt nader Ton advies te dienen Het rapport van dep staten amttent de Toibetering van het vaarwater tusschen de groote Znidhollandsche rivieren en stroomen en het Noordhollaudsob IJ eo het Noordzefe kanaal Zü stellen voor te btsluiten 1 dat spoedige verbetering van het vaarwater tusschen Amsterdam en Rotterdam ten bihueve der scheepvaart dringend aoodzakelgk is en hoewel die hoofdzakelijk van algemeen rijksbelang zij erenwel ook de belangen der provincieu Noord en ZuidHolland er in die mate bij zgn betrokken dat het op den weg ligt van de besturen dier provinciën om wanneer de regeering blijft weigeren tot de uitvoering van het werk over te gaan dat werk behoudens aanzienlijken geldebjken steun van het rijk zooyel wat de verbetering ida wat het verder onderhoud betipft zelve te ondernemen voor zooveel de bedoelde waterweg niet behoort tot de rivieren die reeds op dit oogenblik in beheer en onderhoud zijn bij bet riJk 2 Aan gedeputeerden op te dragen om Tan it beginsel uitgaande gezamenlijk met hunne ambtgenooten in de provincie Noord Holland de aangevangen onderhandelingen met de regeering voort te eetten en verder ulee te doen wat noo ig is om de totstandkoming van het werk te berorderen en te gelegener tqd ran den uitslag hunner bemoeiingen aan de staten rerslag te doen onder bijvoeging van zoodanige voontelleo als zü zullen meenen te behooren Gedep Staten deelen tevens mede dat door hunne ambtgenooten van NoordHolland aan de staten van hun gewest in overweging zal worden gegeven een volkomen gelijk besluit te nemen Venchillende aanvragen om tegemoetkoming in de gewone kosten van het lager onderwg s Gedep Staten stellen voor ten aanzien der aanvragen der gemeenten Ouderkerk a d Uaael Nieuwe Tonge en Heerjansdam dat er geen termen zgn om een gunstig advies aan den koning nit te brengen en betreffende de aanvragen der gemeenten Hellevoetslui Ammerstol Foortugaal Pieishil en Heinenoord dat er wel ermen Toor een guns tig advies zgn De statuten der vereeniging $ igm Hulp zijn bij kon besluit van i Jnai goedgel eord De plechtige Tiering Tan het eeuwfeest der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering ran Nijrerheid zal Woensdag 18 Juli morgens ten 10 ure ia do Groote Kerk te Haarlem aats hebben Zij zal bestaan in een feestiade ran den Voenitter der Maatschappij dr A Vrolik in het ZMigeo ran eei P LINDERS Kleiweg Gov4a m Jtttai 18 77 V B dflu betaigik Toor de rele bewflzen ran Tonden bj bet nek weze mgn geliefcU Eclitgeiioote Qottia 30 Jnni 1877 Iiijn hartelgken dank belanstelling onder1 eu orerlgden Tan C J LEFEL Adres in persoon Er wordt GEVRAAGD om half JULI in dienst te treden EEK Da landboBwer uit Bloemendaal die verdacht wordt inne vroow door vergift te hebben om het leven gebraoht is gisteren n iddBg per rijtuig naar de aellnlaiie gevangenis te Rotterdam vervoerd Gitteren in den vroegen ochtend werd op het kerkhof te Waddinxveen in tegenwoordigheid van deskundigen het l k der vrouw opgegraven en geschouwd Weldra lal deze treurige zaak meerdere openbaarheid erlangen daar de gerechtelijke behandeling waarschijnlijk spoedig lal jilaats hebben De fd Oonda en omstreken der Holl Maatschappij an landbouw ontving dezer daaen van den heer A A O Tan Iterson alhier die zoo menigmaal aan deze afd blijken van ijne bt langstelUiig gaf voor hare boekerij het koethare werk HitrbaHum Fimm beschreven door Jen heer J E van der Trappen met daarbij behuurende verzameling van gedrobgde planten uit niet miudo dan 300 soorten bestaande Laudt Cl De oolportenr O H irit deze gemeente is door het gereehuhof te s Graveuhage veroordeeld tot acht maanden celstraf en 18 geldboeten van BO Het Gereehtshof te i Hage heeft Donderdag uitspraak gedaan ia zake het incident dat zich laatstleden Donderdag veordeed met den heer d P uit Oonda die als getaige in een strafzaak gedagvaard weigerde den eed af te leggen Op grond dat het O M boete had gerequireerd ètii waar de wet nitalnitend gevangenisstraf bedreigt art 180 Strv heeft het Hof den eisch van den ambtenaar bij het O Sf tot bet opleggen van een geldb van f 60 afgewezen Se kantonrechter idbier Tereordeelde onlangs W iiprDfabrikant tot eene geldboete omdat hij op zijne pqpea 4 letters D W had laten zetten zonder daartoe de aatorisatie Tan het plaatselijk bestuur te hebben of jaarren ró6t 1 Febr 1819 aangifte te kebbeo gedaan looah door het reglement op de aurfcen door p nfabrieken te bezigen Tan 35 De mber 1818 8tU so 37 is bepaald Door getuigen ad het feit der plaatsing van het geSncrimineerde IMik op den kop der pijpen bewezen en teven erd door getuigen als deskundigen gehoord uitdnkkelijk Tnklaard dat als fabrieksmerk alleen die merken beaohonwd worden welke op den hiel van i PÜpen geplaatst zijn terwijl ds lettere of merken op den kop geplaatat alleen als Teraiering of als tgven worden aangemerkt De rechtbank te Rottetdwia behandelde dezer dagen die zaak in appèl oa het vonnis mn Toor zoorer het bewijs betrof orer doeh oordedde dat bedoeld reglement op Mniekmerfcen en op geene andere doelen kon en antiloeg den beklaagde Tan alle reditsTcrrolgiog l De ondergeteekende dath DOJiDEBDAG 1 GoDBA met zgne A r t i k e alsdan te spreken of te oi MqnfVronw de Wed A teit iVredebeste op de Hasb he ade eer te berichten 18 a 20 jaai oqd van den P G bekwaam om te RUDEN en eenig Hniswerk te verrichten Adres met nineo brieven letW K of in persoon bg den BRIEVEN GAARDER te Ni werherk op den JJuel Er biedt zich aan een TWEEDE KOEK EIK BAMËT BAKKEBMIIENDE B C tegen 1 AUGUSTUS of 1 SEPTEMBER Reflecteerenden adresseeren zich onder let W S aa n het Bureau dezer Courant Ter Conrantdrakkerij van A BRINKMANkan dadelgk EEN FLINKE JONGEN geplaatst worden tevens voor eenig loopwerk JÜU a 8 e n zal bezoeken en ibieden zal zyn bü EDUZER Socio KT Optici BN f SFIEBINQS is VERHUISD naar d haven Wijk B No 113 iit beveelt zich beleefd aan tot het LEVEREN v i SOLIEDE AT PUNT hoek Oost ii iim BESTMMIÜIS REGENTEN van bO B oemd gesticht brengen door deze ter k nnis der ingezetenen dat door meerder plaatsruimte oude ongehuwde lieden boven de vgftig jaar kannen opgenomen worden Nader inlichtingen te beimmen bg deii SecreUtri ji jrt iaasyy A H TAN D ILLEN w mmmx EEN KLEIN GEVLEKT HONDJE eene goede be A KOK Comp Die het terug bezorgt zJjl loon ing ontrangen Adip Boekhandel Gouda Cs H BO Utrechtsche St fy aat No 85 ZOi DAGa AMSTERPAM Alrf DEPOTHOÜDERS van het beroemde WIL801K CORNEDBEEF HAM eJ van 2 4 6 en 14 Amerii mn aangesteld voor de sta QiBE KAMPHÜBBN Q k straat 249 t Qmida De Hoofdagent der WUsoi voor den verkoop PACKING Co TONG in BUkken ponden zyn door GOUDA de HeeicB uwe hoek Pfjier Packing Oomp BOELEN weer 7 PORTRETTEN k fU L H SERRE 11 IliJilXlliill Wegens LIQUIDATIE eener Rrma OPBNBARB VËRKOOFING mx Dinsdag den 10 Juli IS t a vo rmiddags ten 11 urcin bat oÊ h i Hn Bci akbosd aan den Kleiweg te Goudn van eene aanzienlijke p rtij Gouden en Zilveren Keepen en pMöeshoi Kettingen Parnres Medmllons Kmizen JMgen JaifM Oorbellen en Rii ipD eq b ii l eer de Toorschgn zaj worden gebracht fif v op ten verkoopd vai 10 to U wc Nadere u Jiot gen bejcomoi bu4gj Pwrwaarder B H van dk WEftVïr te Gouda 0 Franco A ontvangt een ieder dierio het Geïllustreerde Werk Dr GENEESWIJZE wil overt daaruit grtüt en rmco toeg TKE a Boekhandel te SM renoiina hst dit ttteksel anvraag vau de waarde ran WRT s NATUÜÉligen een uittrekael xonden door BicBdam Geen zieke te outbieden tolcanlale woorden van ten Kale milziek r Dienzelfden dag heeft de plechtige opening va het Museum vaji Kmwtuijverheid op het Pa in plaats joen Dinsdag en Donderdng heeft de Algenieene Vergaden ug plaats lu de bovenzaal der Sociëteit V eemging in de tnnge BafRJueBslraat M iaiidag 18 Juli des avonds ten 7 ure gesohiai de pliohiige ontvangst van Directeuren en A Svaardigden der Maatschappij door den BurgemeX van Haarlem op het Raadhuis In de week 16 Juli tot Zondag 22 Juli hebbeu tal y Tf gkheden plaats als conc rten o van de KoniutIgke Militaire Kapel onder Directie van den hlDunk er illuminatien in de hertenkamp tochtje b het Velser Kana en Umuiden g x o Ld C eu bal feestmaaltgë enz 6t l en burgerij Sdragen als om strijd bij om den feestvierenden h verbid binnen Uaj lem zoo avw m mogelgk maken o a zgn de socreteili n TV m moet ult feram uv en JEendraeU voor de leden der uZ schappij toegankel k Biykens het rerslag orer de maatregelen ter herotdering ran de staosreluiging te Leeuwarden over 1878 waren aan dien dienst vertionden een direoteor twee opzichters twee hnlpopzichters en 1 andere beambten Het verbeterde tonneusteltfl rindt meer en meer roorstanders zoodat de inroeriager Tan geregeld roortgaat BQ den aanrang ran 187 was het getal verbeterde tonnen 1376 bij het einde 1666 Daarvan wtrea tei renranging van 66 beerpntten 98 id ran 214 riolen UU UL tui privaten op ilooten jitoa de 260 i l an ade opene tonnen en in nigatr aoagebóiimie oingen 964 De stad is rerd ield in $ wiJ lfM voor het ophalen der tonnen elke wjk wordt Micnd door 8 man met een tonuenpraam die opgfreer 200 tonnen kan beratten BiJ besloten water g e ohiedde het ophalen met de daarroor bestemde 3 wagens Ö middeld werden dagelijks 664 tonneq opgebaatd De rer wisseling geschiedde in den regel ï maal biJ sommige 3 maal a weeks es h enkelen dagelijks Het zuiveren der toan eaehiedde ook hg voni steeds met d meeste lorg b j arme weeragtsteld heid werd vooral op hare dëaia eoteeriiig met ehloerkalk nauwlettend toegezien Va de ziekenhiiiea en gamizoenainfirmerie zjjn stfed bijlandere toaiea in gebruik faü epedemiao wordt gezorgd dat gsene tonnen uit besmette huizen in andere worden geplaatst Er werden in 1 876 gemaakt 5318 hut van 1770 kilogr compopt of zoogenaamde trsstruilnia en 806 last ier opgerangen en afgeleverd De ontvangsten bedroegen 43 232 00 ide uitpren 84 314 43 dus meer ootrangsten 8 917 57ViOndtr de nitgaaf is terene begrepen 4 072 1 voor aanschaffing ran nienw materieel voor uitbreiding van het tonnenstelsel en 1690 roor idem totafvoer der f aeealien De invoering ran het tonnenstelsel bü rerordening is het verpliehtend gesteld heeft te Fruneker weinigof geene tegenkanting ondervonden Aanvaukeljjk levert het reeds uitstekende resultaten op en het voldoet algemeen goed De tonnen cijn zeer doelmatig ingericht en warden op gezette tijden van gemeentewege rerwisaeld Met kracht wordt gewerkt aan de rerbetering ran riolen het uitdiepen ran graobten het dempen en rioleeinB ran kleinere sfroerkaaaha ea sloten Ook in Derenter weid sedert lang 0T r dj slechte qualiteit rsa het drinkwater jeklaagfl l tin eiijde nu de gemeente zooreel nogelijk ran goed drinkwater te Toorzien werd er een pot op den iWnk geboord waarvan het resultaat eehlst ia t zQ niet genoeg water kan opleveren ora daarvan ddgeheele gemeente te voorzien I ter werden eenige beslaande outten opengebroken en werd bevonden dal in sommige de wortelen der fcaMtoAJebooaiBa d oi i atoaf en waren Nadat dis pottfi gwaireid en beheoriijk sohoon gemaakt waite l vftea sy t anu Iffdfr goed drinkwater op Gedenkteeken voor ifalta SOPHti Bijna onmiddellijl na het oVerljgdeB onzer ge rbiedigde Koningin heeft de heer Doorman door anderen ter zgde gestaan het Tobrstel gedaan om ter nagedachtenis der geliefjile outalapeoe een standbeeU op te richten Ofsofaoen ran hafte fanMe brengende aan de hedoeling ran dit Toontd gelooven wij echter te mogin vertrouwen dat de heer Doormaa en die hem steuJen gaarne ook op andere wg ze hou denkbedd zullen vervezenlijkt zien indienhnnUijktidatdaarbg mesrnagin den geest der diepbetraurde Koningin ware t handeleii Met een beroep p de herinnering dier reien wie de eer te beurt mocht rallen te hooren hoe de koningin Sophia zoo dikwijls h re Turige wenschen tiitspak roor de belangen ran Nearbmds rolk die haar zoo na aan t hart lagen durren wij roorstelleB om tan bet Dioconcsseahuis te s Gravcuhage ondpr dcreotie van mevrouw S K De Bronovo tot welks uitbreiding dezer dagen geldelijke ondersteuning werd gevraagd een kinderziekenhuis en aan de rereeuigde inrichting zoo t vergund wordt den naam onzer onvergetelijke ontslapene Koningin te verbinden die inrichting openstellende vaur personen van elke gezindheid zoowel in als builen s Crraveuhage Onze Vorstin had de diakonesseu iuricbliog lief zooals bij herhaalde vriendelijke bezoeken bleek Dat nog geen kinderziekenhuis bestond gat aan haar moederlijk gevoel voor het volk een dikwerf geuit gevoel van ottvuldoanheid Vrijmoedig onderwepen wij dit denkbeeld aau het oordeel van allen die er gaarue toe willen bijdragen om op duurzame wijze de nagedachtenis te etren van haar die ons hsUias I ontviel Uiertoe een beroep te doen op geheel Nederland is oas doeL Gaarne zullen wij de giften inzamelen eu in de dagbladen vermelden die ter rerwczeulijking ran ons denkbeeld reeds mochten worden afgezonderd en honden ons aanberoleu voor de mededeeliiig der namen diergenen die buiten s Graveuhage genegen bevonden worden dot denkbeeld te steunen Op die mededeeling zal dan de nadere vorming ran een boofdoonrittS on aaboomit zijn te gronden Wü rertroawen op de oud raaerli ndMhe leus aon na t mafkt ipaohl t OraveHtofe Jm 1877 Dr A T TAN Aebn Jhr mr i CainEs t d Bekcii v Hecmstede Ifit R G OU Boia Jhr mt H A C vt Li BAUi mvf Cutt Dr T H Bi ox CoaTM Mr H J PiJCEmuTW H VAM OOINI J H Ctoy iifa i i C É 1 Kawsvun Mr J L ox BauTN Kon Jhr mr 8 M flt n Savobmin Lob am J Uou Jiv Mr J J VAN MnsBiEE f i Dr J Th Mootoji J J VAN MüWl Professor HauaUNO T t i r i Mr Sta Nuka a C VAN Dia OrDiBianiuN Mlr P C D PiWfc Mt D PöiAK Dami f Mr A Dl PiNTO J D PaANSlN VAN I POTTT Jhr Mr E QuMun va UrroBo Jhr J K W Qu Biis van Uffobo P J B C BoBt i VAN Dn Ai Jhr 1 D Sn Dr A Veouk O Baron van WASstNAKa Catwhc Ihr J WiaiiBAJiM YAN HooaN van Buao ii Stost au hriaran geadresseerd sai onbdcenden gedurende dr 1 h dfflU m and Juni uit Gouda welke schriftelijk aan het ostktutopi Ihier kunnen wordiAi gereouMneen Mej Witting Broele B J r Mooie Alphonse te KtMtfit nt Ambt Helmond PnbUqke Verkoepiugea L eai Veilietk HÜtuweifark Agatha vai V4iet Remwijk Vao de Hnlpkonionn Gondcnk C wdv I is PeJft i ru l I Hoordnehtii Tepyboer Ifooidkad De Directeur ran het Postkantoor TAN K RUIJNE ini wTinnrTi i rmnm Tvri i i iii Burgerlijke Stand GBBOREN 7 Jul M d leiu CorDcIh ouden J vso dta Bsrg ea M 1 RistveM Mam ogdm A vis der lAas M C B Jansseo 18 Soesou Alriaat iMders J Stuerfltadnit Alriasase OersrlM osders ü L Kieiield ontEüSwTïS Juni O de Vrw 4 d P 4 vtnder Kleia kaiiir vaa J A Kaan 48 j t Borger 121 SdIMEOÜWB M Jaai O O Th 31 j J WMUeotnri 17j O P I van VlmK 17 j ea F de Vos H O J k Omm da SeoirlmBi de ersacK te AyeUsiifa l j a M S vag Gefom i ABVERTEWTlfiW V G te uwd F G B EaiANSSBCr M J BERKHOUT £ terena han dank betnigBi aan allèni diebg hun Hnwelgk blgken van bebagittUiiighebben gegeven Oottrf 28 Juni 1877