Goudsche Courant, woensdag 4 juli 1877

mm immi en mm wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E JV bij M PE£T£RS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAÜXWIJN van f au per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohBn kwart en lialf ankers Prijscouranten worden gratis en tranko verzonden A lles wordt fian ko huis g eleverd In de kleine Bazar VAN HENSm LAOE TURFMARKT GOUDA zHn de ZWEEDSCHE LUCIFERS BRUINKOPPEN Iste Soortper 1000 doosjes 8 75 100 0 90 pakje van 10 dposjes 0 09 DEENSCHE ROODKOPPEN per 1000 doosjes i H 100 1 15 pakje van 10 dooqcs 0 11 Winkeliers genjèten Rabat VVoeosdag 4 Juli 1877 W 2005 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan gescbieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave MW II 1 I f TI Mag I I I T i 11 1 j II I Ml JOHES CONCEET I TE eEVKN DOOa DE Staftmmlek van het 4e liegiment Infanterie ONDKB DlKECTIK VAN DKN Heer Qp ZONDAG 1 JULI 1877 des aTonds ten 7 ure HH Leden hebben met ééne Dnme en famine 1 fag hen inwonende Sinderea Vrijen Toegang Introdnotie Toor Oamei en Kinderen 25 Cents per persoon Vreemdelingen 49 Cents per persoon N M aanleiding van het eei ste lid van Art 19 Tan het Reglement wordt aan Kinderen beneden den leeftijd van 4 jaar alsmede aan Dienstboden de toegang verboden HET BESTUUR JABUONIE CONDEIIT 1 in het Abonnement door dè Koninklijke Mit4taire Kapel van M Corp8 ORMNADIEBS onder Directie van den Heer Vol lm ar op © iKSDAG 3 Juli 1877 des avonds ten 7 ure j jjjjjj bniten inteekening Voor Heeren Leden hunne Dames of Kinderen 1 per JWWoon Voor Niet Leden ƒ 1 70 per persoon Bij ongunstig weder in de zaal Tevens wordt aan HH Leden ingevolge art 36 van het Ueglementj kennis gegeven dot de titóeieit te 5 unr lal GESLOTEN ZWN f Het Bestüue IIb P J SNEL Prei Mnt H iTACiER Secretaris GUGË SANJJSëHÖËÉN goede kwaliteit en billijke prijzen M de Vletter Lange Groenendaafl i r i Öepot van THEE 1 DIT RET Magazijn van N Rai eDSwaay Zonen jj lt GORINCHEM tCTSW THEElN worden afgeleSKM émi l i verzegelde pakjes van vijf vS iiBte n Mn half en e n Iftd on met vemil ng vsn Nommer en Frgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de intvoeiiag rut geëerde orders beTelendp j BREEBAART LZ Ma ï J i Botermarkt te Goud i rHr Ui f irfit gerenommeerde theeën nit den Eoninklüken Nederlandschen Wnrteubergeehen THEEHANDEL van P W TftOÜSSELOT ZOO Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te iShmd bij J J V D SANDBN Botermarkt H008EEEBUSQEESCE00L Het OPENBAAU EXAMEN na afloop van den Cursus 1876 77 wordt GEHOUDEN op 12 14 JULI e k des morgens van 8 12 en des namiddags van 1 3 uren ioeh den 14en tot 3 uren daar het EXAMEN inde GYMNASTIEK op dien Zaterdag plaats heeft s nam van 3 4 in het Stedelgk Locaal Alle belangstellenden zoo Ouders als verdere Stadgenooten hebben VRIJEN TOEGANG INSCHRIJVING van nienwe I eerlingen op Maandag 9 Juli van 5 7 uren s nam iu het Schoolgebouw Gele enheid tot een VOOBLOOPIG ONDERZOEK der adspLranten bestaat op Woen sdag 11 Juli des morgens O unr De Directeur Dr JULIUS Profileer van de Koepjesï WE6E1 VËRBOGWIPig FINALE UITVERKOOP tot Buitengewone Lag e Prijzen ran MANUFACTUREN HOE DEN BLOEMEN LINTEN enz j 8 KEISJm Korte Tien deweg Piano Magazijn Westhéven B 161 Voorhanden Piano s van DÜCH THIBOÜT BAÜRA18 ALBERT Keurige Instrumenten krachtvol van toon en solide van constructie mechaniek in koper Voor serstbeginneoden eeo paar platte PIANO S i v GABR IJ HAARLEMSCHE i O n a H i t Peak 6 Gloppewborg KAGAZIJIf HEERM KLEEDIIVGSTUKKEIV Overhemdfji op msftt SoUerdam Utrecht De ondergeteeliende gaat steeds voort met het leveren van 100 meer Goede Sigaren met één Lot 5 kistjee 6 Loten 10 kistjes IA Loten Toeiending van JPogtwisaet f50 12 en 23 aan S A COSTES8 Lange LHdschedwarastraat J31 Am terdanii SPRATT S PATEOT Dog Cakes O worden gevraagd TWEE GEMEUBILEERDE KAMERS op goeden stand Men adresseere zich met opgaaf vav priji enz onder letter G bg den Boekhandekar A BRINKMAN alhier BESTELKANTOOU vajï uit de BBOÜïVEfilJ DË ORANJE mm TE ROTTERDAM Aimuede diverse BIEREN op flesschen en kruiken SPECIALITEIT in Engrelsche filEHEN uit de Brouwerij van Bas Co GINGER BEER en LIMONADE met Hermetische slniting BESTELLINGEN worden ten poedigst aan Huis bezorgd uit de Botte ara van jAx WIJKGAABDEN Korte Tiendeweg D BOOSOFSDHILVE S de American Bftlsem 2 de flacon umi m nm verdwenen door unwending V wordt voor a omeo ot tegengegaan door aanwending van de American Balsem a de flacon ZEEP zonder BEUKen weinig gchnim maac oitmontend om bet m gezicht der Dames zacht en blank te honden Onovertrefbaar voor Heeren om er mede te scheeren 50 cents per stnk KLIER OLIB om de hoofdheid der kinderen zuiver te hondenen levend onrein te dooden f2 deflacon THEOPHILE Haarknndige 32 Frederiksplein 32 Amsterdam GOÜDA DRUK y K A B KKAjN De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 BÜITEü LAND Bultenlandsch Overzlctt Zondag is eene f roote wapensohouwing te Parij gehouden De bevolking heeft Mac Mabon vnj koel ontvaogen geenerlei incident ia onder de volkamenigte voorgevalleo De republikeinsche hoofden hadden de bevolking aitdrakkelgk aangemaand om niet de rust door mauifeatatieu in gevaar te brengen Ëcn proclamatie van Mac Mahon prijst het leger doch beroept zich op leer ongepaste wijze op de soldaten om eveotaee zijn gezag te handhaven Tot dusver is de Fransche regeering er nog niet iu geslaagd om het eens te worden over het tijdstip der verkiejiugcu Wel sohqat meu voomemeos te zijn zioh geheel te honden aan de bepalingen der wet en niet den raad te volgen der Bonaparlisteo die allerlei geweld en onwettige aaatregelen unraden Toch heeft de manier van Fourtou eene gepronuDoeerd Napoleontische tint Maires warden afgezet en gemeenteraden ontbonden o a die te Amiens omdat zij Gambett ontvangen en toegesproken hebben boven elke couriint huugt het zwaard van Damocles in den vorm eener veroordeeling of zelfs uigeheele opheffing wegens onjuiste beriohten die allicht zijn te vinden de verkoop van republikeinsche bladen op publieke plaatsen is nagenoeg overal verboden Keizer Alexander heeft een proclamatie gericht tot de Bulgaren waarin h j den Christenen rfiededeelt dat bij het land is binnen getrokken om hunne rechten te verdedigen en de Turken te straffen voor kunne gruwelen Overal waar le Bussiche troepen doordringen zal het Tnrksofac gezag door een nieuwe regelmatige organisatie worden vervangen De inboorlingen zullen weldra worden uitgenoodigd daaraan een werkzaam deel te nemen ouder het opperbestuur van nieuwe speciale autoriteiten De Bulgaamohe legioenen zullen den kern vormen voor een looale leermacht tot handhaving van orde en veiligheid Dit alles doet onderstellen dat de czaar geen plan heeft om Bulgarije indien zijne troepen het eenmaal b zet zullen hebben een Turksche provincie te doen blijven maar betzy onder Russisch opperbestaur hetzq onder Turksche leenroerigheid een beperkte zelfstandigheid te verzekeren of wel er een afzonderlgk onafhankelgk gebied van te maken De reeds verscheidene dagen in omloop zijnde geruchten omtrent veranderingen in het Engelsche ministerie volgens welke lord Salisbury lord Manners en nog een derde minister zouden aftreden worden evenmin als alle andere bevestigd Alleen schijnt het zeker te zgn dat de minister van marine sir Wart Hunt wegens redenen van gezondheid zal aftreden en worden vervangen door lord Somerset Door den heer Trevelyan is eene poging aangewend tot een belangrijke reorganisatie van het kiesteoht in Groot Brittannie Uy wil een gelijken loddslag voor alle kiezers hebben en een geheel uidere verdeeling van de politieke bevoegdheden toeinde tot een betere vertegenwoordiging van de utie te geraken Dit voorstel door Lord Hartington van de zijde det oppositie verdedigd heeft een belangrijk aantal stemmen verkregen De regeering bleef overwinnaar maar slechts met 276 tegen 220 stemmen De Ooatenrijksohe minister president de heer uersperg heeft geantwoord op de interpellatie van den heer Hofer betreffende de Oostrrscbe politiek der regeering en begon met de verklaring dat van de zijde van Duitsohland evenmin als van die van Oostenrijk het voorstel is gedaan tot een of en defensief verbond tusscheu die beide monurchien zoodat er ook geen sprake kon wezen van eene weigering Voorts herhaalde hij de verzekeringen in antwoord op eene interpellatie van den heer Grika den 4n Mei afgelegd dat de regeering met een zorgvuldige waarneming van alle gebeurtenissen een strikte neutraliteit zou handhaven Ook toen heeft de regeeriug volstrekt geen blgk gegeven van een optimutische zienswijze ten aaoiiei van den toestand en zg heeft geen redenen om thaas van houding te veranderen en op eenige wijze de neutraliteit te laten varen In de betrekkingen met ds gtoote mogendheden is geen verandering gekomen zoftdat er geen reden bestaat om het leger te mobiliuereu Indien de noodzakelgkheid mocht ontstaan om de troepen op de grenzen te versterken Zul de regeeriug er zich toe bepalen de noodige maatregelen te nemen tot besohermiug van de rechtstreeksche Ix langc n der monarchie aan de grenzen wat volitrekt niet in stnjd zou wezen met de verzekeringen der regeering daar zij binnen de grenzen der neutraliteit beperkt zullen blijven Het feit dat de regeering zoodanige maatregelen tot nogtoe als onnoodig heeft beschouwd en met het oog op den financteelen toestand van het rgk er nog niet toe overgaat is een waarborg dat zij er niet dan in bepaalde noodzakelgkheid toe zal besluiten Op grond van een en ander heeft de keizer nog geen buitengewone militaire maatregelen genomen GOUD V 3 Juli 1877 De SUmiaard deelt over de jongste vergadering classis Gouda het volgende mede Voor de eerste maal werden voor alle vaoatores van orthodoxe zijde candidaten gesteld nJ voor de aftr predikanten Ds G Boer te Ouderkerk a d IJsel en Ds G Ngfinis te Langerak bezuiden Lek voor de aftr ouderlingen de hh Middelkoop van Sohoonrewoerd de Groot van Waarder Zwijnenburg van Langerak en Nooteboom van Schoonhoven Tot 13 en 14 stemmen mochten wij het brengen tegenover 30 en 35 van de tegenparlg Neemt men nu in aanmerking dat 7 plaatsen welke een orthodoxen predikant verlangen vacant zijn en 8 onzer predikanten meerendecls met hunne ouderlingen afwezig wnren dan mag men besluiten dat deze eerste strijd voor de toekomst niet hopeloos is geweest Omtrent diezelfde vergadering deelt de N R Ct nog mede Het ontwerp reglemeut op het hooger onderwijs in de godgeleerdheid gaf tot belangrijke disonsaién aanleiding Vooral werd uitgesproken de wenaohelijkheid dat de te benoemen hoogleeraren zouden gekozen worden door de Synode uit eene voordracht opgemaakt door een college van curatoren welks leden door de clossicale vergaderingen zouden worden benoemd Met groote meerderheid van stemmefn werd het besluit genomen tot de Synode het verzoek te richten j dot zij geeuo bealuiten zouden nemen waardoor de j ADVEBTENTIËN worden gepUatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TB LETTEB8 worden berekend naar plaateruimte Aftonderlijke Nommers VIJF CENTEN vrije ontwikkeling der in de Kerk aanwezige richtingen zouden worden belemmerd Het fTof WeekU verdedigt zijne onvoorzichtige uitdrukking omtrent het schenden van een eed door de volgende woorden ïoen wy met het oog op de onthuudingstactiek waartoe door onze partij besloten was die woorden neerschreven dachten we aan het gebeurde met Jeftha Of is het geen plicht wanneer men in onbedachtzaamheid een eed van belofte heeft afgelegd dien te verbreken als de vervulling daarvan hoogere belangen zou schaden Bovendien het Ulr Dagbl merkte terecht op dat we hier hebben een oratorische figuur die zeer zeker te kras moet geacht warden en een pijnlijken indruk maakt maar die juist om de hooge waarde van een eed te krachtiger getuigt van de innige verontwaardiging door de kandidatuur van den heer Heringa in zijn gemoed opgewekt Alzoo hebben w j slechts met eene oratorische figour te doen Het doet ona genoegen voor bet If eeülti maar het kieze in bet vervolg beelden die het minder compromitteeren De vragend gestelde bewering echter dat het plicht kan wezen een eed te verbreken wanneer die hoogere belangen schaadt zet de deur voor eedbreuk wijd open w int bet begrip van hoogere belangen is zeer elastiek alles kan er mede worden bestempeld terwijlhet van ons zelven ofhangt om te beslissen of eenbelang of hooger of lager is Ami Ct Krachtens art 88 van de Kieswet zullen op Dinsdag 10 iluli door de Staten der Provinciën met uitzondering van Drenthe moeten worden gekozen leden der Kerste Kamer der Statcn Generaal ter voorziening in de periodieke vacatures Aan de beurt van aftreding zijn In Noordbrabant H E Verschoor in Gelderland Mr C H Baron v Khemen v Rbemensbnizen en Mr W A A J Baron Schimmelpenninck v d Oije in ZmdhoUand T P Virulij en Mr A Blnssé in Noordkolhmd Jhr C Hartsen en Dr E C Büohner in Zeeland Mr C J Pické in Utrecht Jhr Mr J Huydecoper v Maarsseveen in Frieiland Jhr Mr F J J V Kysinga in Oterijul C F Stork io GroHÜtfoi Mr J J Cremers en ia Lmhurg Jhr Mr F B H Michiela van Kessenieh Zondagmorgen in de vroegte heeft zioh alhier Kkeie persoon F genaamd door verdrinking van het leven beroofd Naar men verneemt zijn bij het Departement vsn Oorlog in bewerking wetsvoordrachten strekkende tot gedeeltelijke herziening zoowel van het Crimineel AVetbock voor het krijgsvolk te land als van hft reglement van krygslucbt voor het krijgsvolk te land Den 28n Juli zal te loeiden de algemeene vergadering vnn aandeelhouders iu de spoorweg mautschsppü licideiiWoerden worden gehouden Het Julinummer van d Gidt wordt geopend door een keurig woord van prof Qnack over de Eimmfiit der Nederlanden SopUa va WurUnAery waaiMn door ons het volgende ontleend wordt De begaafde vrouw die wy het geink IwddMi onze koningin te noemen zou reeds in etkeq kriiif waarin zy geplaatst was eerbiedige opmerkuk theid hebben getrokken De herdenking aan haar glansryke figuur raag te minder in de blaJzyden van ons tijdsohrift ontbreken omdat ij wier rans het 1