Goudsche Courant, woensdag 4 juli 1877

was de oeist l Nedê l inJsehe vroawen te zijn staadv slj r getraicbt heett qp het veld van wetenschup CU kuusteu de oenigazius enge aft eslotenheid van oitte vülkeeigeiiaardigbeid te breken en onze BDiDS ovtiniruveu zueht om op deu achtergrond te schuileji daar de aaaroking met wat het buitenland mitneinends wist op te iieuien te temperen lliutr nas tdgeii hoogheid van geest en een bijna volsirekte afweïiaheid van vooroordeeleu De zalen der kuuingin waren eeu vei eeiiii ingspunt waar de vertegenwoordigers van aUe panden of richtingen elkander konden ontffloeteu Het was de booge kring b j uitnemendheid De vorstin bewoog zich zoo geniakkt Ujk tusscbon hen alleu Allen werden ontvangen a ia allen werd het franc par Itr toegestaan geen oogeublik werd het ongedwongen gevoel van ieders onafhankelijke fierheid verstoord Oe mannen van het behoud en van den voornft Bpf gaven eikinder hier de band pp diu wijze baande zich de koningin ee korten N eg tot de harten van vele uitsttkendeu iu HiuQDa ï haar dooi werden dan ook in de uitnemendste kringen waarachtige woorden van rouw gehoord Iu 0113 land I9 die smartelijke stemming bijna algemeen gyvqeld Want van de Koningin kan gezegd worden dat z j van haar verloving met den erj prius van Oranje tot aan haar dood boven alles getracht hêoft eene Nedorlandsche vrouw te zijn Eeeds vóór dat zij iu Juni 1839 te Arnhem den Nedirlaudschen bodem betrad had z j zich de Hol Idiulsphe ttal zoozeer eigen gemaakt dat zij onmiddellijk een ieder in die taal kpn beantwoorden Aan een Ireldersch edelman die baar te Aruhean zijn kuUte kwam aanbieden en die z n bof ha r meende te maken door steeds in het Duitsch haar toe te spreken vroeg zij met een beleefd lachje Manheer spreek ik het Hollandsch zoo slecht dat gij mij niet kunt verstaan i Die zucht om zich volkomen met deu Xederlaadsehau aard te vereenzelvigen is haar steeds bijgebleven Vandaar kleine eig naardigheden die eeu scherp opinn ker bjLJua ais Moliaiidsohe kenmerken zou aanduiden Wij noemen bij voorbeeld een trek onzer oudere landgeuboten die de Kauiogiu deelde bihocfte aan decorum gepaard mat een afkeer voor overdreven etiquette Ken üugedwonge vr e conversatie was hmir inderdaad eea lust Zy zelve was daarin oprecht tot onvoorzichtigheid toe Creest en humor haar eigeu hoedanigheden erfgoederen van haar vader stoudeu steeds bij baar hoog aaugesehreveu waar zq die bij anderen ontmoette Kortom zij nam de taak van Koningin als een ernstige roeping op Of in dat opzieht haar aspiraties in ous land stei ds werden bevredigd Wie hier zwijgt heeft zeker het voegzaam tt gesproken Wij haar onderdanen zagen nit de verte hoc een droeve trek over haar gelaat itch soms plooide eeu trek die sprak van verborgen smart en tevens van de moeite die ïij zich gaf om van de overgebleven illusies een w lpenru ting te maken die haar moest beschermen Het Nederlandsche volk zal haar dankbaar blijven dat zij den naam van Oranje den sdioonsten naam der wereld heeft geacht gelijk inderdaad Vriiis van Oranje te heeten de hoogste eer is die aan eeu troonsopvolger in Europa te beurt kan vallen en in zijn herinneringen zal dut volk koningin Sophia steeds plaatsen in de Oranje zaal van bet Hnis ten Bosch omstraald door den gloed van al wat ons roemrqk vorstenhuis in den besten tijd ir edel deed zijo Iil éi gebouw Vao Xunttea en TTetenaiÜappm te 9 Gravenhage had Zaterdag de eerste algemeeue vergadering plaats van de vereeniging Eigen Ilulp Het eigenlgk doèl lier vereeuigiug bleek te zijn de bezwaren aoó eigen onderboud en de verzorging van het gezin verbonden zooveel doenlijk te verlichten en de zqdeUjks en verstandelgke ontwikkeling der gezinnen te bevorderen a door oprichting eener onderlinge vereeniging van levensverzekering pensioen en weduwenfonds en ondersteuning van pogingen tot verkrijging van een doelmatig weduwen pensioenfonds voor bijzonder aangewezen categoriën van anabteuareu en beambten 4 door oprichting van coöperatieve paar en voorschotbanken e door oprichting of ondersteuning van scholen of TMeeaigingen tot bevordering van de zedelijke ef fenttciifi ïe opleiding van kinderen d do r bevordering van onderlinge wiukelvereenigingeq en T ceenigiugfu tot aankoop van levensmidd ln efi levensbi hoeften in deu meest uitgestrektenzin iMithnlpinidilelea tot beoefening van kunsten eui eteaw AB Kn en in het algemeen in het aanschaSeuder dtortbe dienende voorwerpen behulpzaam te zijn e door ve reenigingen en contracten tot verkrij ngTM gïneeskundige hulp zieken en begrafenisfonds 1 doai zorg voor geschikte woningen waar de middelen dor vereeniging eu de onistaiidigheden JU mogelijk en wenselielijk maken y door andere behoorlijke middelen Un welk zal nu het radicaal van de leden zijn Er werd met nadruk op het feit gewezen dat sommigen in deu waan verkeeren alsof men hier uitsluitend te doen had met eene ambtenaars vereeniging die ook de zee en landmacht toeliet maar niet verder ging Dat is een misverstand Art 3 van de statuten luidt aldus Allen zonder onderscheid van gealaoht die geheel of gedeeltelijk hun bestaan vinden in de belooning van persooiil jke diensten door aanwending hunner verstandelijke vcrinogeus eu bekwaamheid aan de inaalschap iij bewezen kunnen tot leden der vereeniging worden aangenomen Daartoe behooreu openbare ambtenaren eu beambten officieren onderofficieren en bean bten bij het leger en de marine godsdienstleerarcn onderwijzers letterkundigen geneeskundigen beambten van bijzondere vereeiiigingen van alle handels en nijverheidsündertK iningtu De vereeniging neemt alzoo ook godsdienatleeraren onderwijzers letterkundigen geneeskundigen en particuliere beambten als hare leden op De 61 cretaris deelde mede dat de vereeniging op dit oogeublik 7551 deelnemers telt Dö Minister van Financien maakt ter voldoening aan art 7 der wet vanden Slisten April 1852 S aa ólad uo 90 bekend dat krachtens die wet voor een kapitaal vun tier milliotn gulden aan munlbilletten in omloop is en dat tot verzekering van de verzilvering dier biljetten de volgende kapitalen op de grootboeken dtr nationale schuld zijn ingeschreven te weten op liet grootboek der 2 ji perceuts inschrijvingen een kapitaal van ƒ 18 7SS 0Ü0 uitmakende tegen den daarvoor bij art 5 der wet bepaalden koers van 50 ten honderd eene waarde van ƒ 9 394 000 en op het grootboek der 3 perceuts inschrijvingen een kapitaal van ƒ 1 010 300 uitmakende naar den daarvoor als boven bepaalden koers van 60 ten honderd eene Waarde van ƒ 606 180 te zamen ƒ 10 000 180 Naar men verneemt zal de plechtige uitreiking der medailles aan de bij de tentoonstelling te Philadelphia bekroonde Xederlandsche inzenders geschieden door den Minister van Binnenlandsehe Zaken op Dinsdag 24 Juli in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te V Gravenhage In de 6e nlgeineene vergadering van het Algemeen Nede landsch Vredcbond morgen te s Hage te houden zullen o a drie voorstellen worden behandeld van de afdeeling s Gravenhagc 1 dat met kracht gearbeid moge worden aan de versterking en uitbreiding van het Vredebond en de noodige middelen daartoe mogen worden beraamd 2o dat zoo mogelijk deze vergadering de maatregelen berame waardoor liet A N Vredebond op het Vredescongres in t volgend jaar te Parijs te houden vertegenwoordigd zou kunnen worden en 3 dat aan de algemeene vergadering van de Maatsoh tot Nut van t Algemeen voor het jaar 1877 het verzoek zal worden gericht dat zij niet aanneme het voorstel van het hoofdbestuur om dit te ontheffen van de taak tot het doen opstellen van een werkje over de voordeden van den vrede maar het uit te noodigen om eene nieuwe poging aan te wenden bij den schrijver om zijn werk voor f en druk aan de maatschappij af te staan en mocht het daarin niet slagen alsdan die belangrijke taak aan een ander op te dragein Zondagmiddag werd iu een kolenloods van het Bijnapoor bij het station te s Gravenhage waarin ook hout en krullen worden bewaard brand ontdekt die aanvankelijk een dreigend aanzien had maar spoedig door de sttttionsspuit en eeu extinctenr bygestaan door spuit n 2 was uitgedoofd Alleen aan bet dak dei loods ie eeuige schade berokkend De voorloopige opgave voor inzendingen afdeeling TuinbouK voor de wereldtentoonstelling te Parys in 1878 moet geschieden aan den heer Tac E Galesloot lid van het Uitvoerend Comité van de Nederl Hoofdcommissie te Amsterdam vóór 15 Juli e k Dit ter herinnering aan belanghebbenden Door de directie der Nederlandsche Ilhijnspoorwegmaatschapplj is bepaald dat voortaan op Zondag geen bestelgoederen meer Vforden aangenomen Debezorging heeft idleen plaats van die goederen welkereed Zaterdagsavonds aaukwamen Sid Blijkens eene aanschryving van dep minister van oorlog aan de konimandeerende officieren der corpsen zal ieder militair aan wien een vervroead ontslag uit de dienst wordt verleend steeds gehouden zijn vooraf de sohuld aan te zuiveren welke hij tiulat lc van het kleeding en reparatiefonds mogt hebben en zulks ongeacht alle andere voorwaarden welke voor het verleeneu van zoodanig ontslag uit de dienst mocht n worden gesteld Het gplal livineul hrietm in 1876 door ile Nedml postadministrafie verzondi ii bedraagt 37 l ül 000 of bijna 6 pCt meer dan iu 1875 slechts 377 üOo waren niet gefrankeerd 30 pCt minder daii iu het vonge jaar Het aanfal óuittitl brieven was log niillioen 2 3 pCt meer waaibij 225 000 oiigifrankeord 26 iiCt minder BriefIcaarteM werden biniienslauds ten gBtale van a millioen verzonden 18 pCt meer waarbij 90 000 met autwooru betaald buitenlaudsche 410 000 192 pCt meer Jauj eltxkimd werden 1 millioen brieven 3 pCl meer met geldswaarde ƒ 32 8 millioen of B pCt minder 62 37B brieven 2 pCt minder Dagbladen en andere gedrukle ttukke werden ten getale van 33 millioen verzonden bijna 10 pCt meer monster l j millioep 20 pCt meer poitiniieh 845 000 14 pCt meer voor ƒ 16 T millioen Hi pCt racer quUanliên 268 000 voor 880 000 waarvan onbetaald 27 000 voor ƒ 128 000 De fourier V von het garnizoen te Zwolle die eenige maanden geleden in de kazerne aldaar moedwillig brand had gtsticht waarbij te voorzien was dat menschenlevens in gevaar konden worden gebracht hetgeen werkelijk ook het geval was is te dier zake door dai kr gsraad te Leeuwarden veroordeeld tal tuchttuiiaatraf voor den t d van 15 jartin met vervallenverklaring van den militaireu stand In de gemeente Nieuwaal is Donderdag 11 een man overleden tengevolge van hondsdolheid De dm moet den beet ontvaogen hebben 27 of 38 I eiiiber 1876 Het door den colorado kever anugetagte aardappelveld bq Mutheim is verbrand ter vernietiging vaa het schadelijke insect De KqI Z deelt en en ander daaromtrent mede Des uamiddugs van 27 Juni badden zich vele autoriteiten belangstellendeu verslaggevers van dagbladen enz te Mulheim by deu bedoelden akiitr vereeuigd ten einde getuigen te zijn van de retRietiging van de aangetaste vruchten het loof enz Beneden den wind werd een aarden dam Qj eworpen door militairen ten einde het daar e mld staande graun tegen de vbiinraen te beacliermtn ar de andere zijden had men breeile greppels gegraven om het bedoelde aardappelveld van de overige akkcis met die vruchten bezet af te tcheideu Nu bestrooide men dezen ganscheu afgeperktea akker dik met saagsel en run hierop goot men ceo groote hoeveelheid petroleum eu slak dit in brnmli felkonmale bebaudelde uiui echttr jp die manier eeu klein gedeelte van deu nangetarien akker Allo werd op die wijze tot a ch verbrand Van wegvliegende kevers is daarbij niets waargenomen trouveul dit bevreemdt des te minder dewijl er volgens et onderzoek hetwelk vooraf had plaats gdiad gw volwassen insecten op den akker meer aauwciig waren Dewijl telkenmale sbchts een klein gedeelte vul het aardappelveld werd verbrand duurde de eucuti dir aanwezige larven tot in den avond Om wka te gaan heeft men eeu grooter si uk veld onderbaaöea genomen dan volstrekt nöodig suheeu M n hoopt dat het bq deze eerste proef tal bUjfei Te Botierdam zijn Zaterdag oit de Tranraal igekomen de heer dr E J P Jorisssn procu ea generaot in de Tronsvari repnbliek en de hee Paul Kruger belast met het overbfengen van een protest tegen de inlijving dier repttWiek Binnen weinige dagen ïullen die heeren zich niar Londen begeven Zaterdag bad te Utrecht de jaarlijksöhe algemeene vergadering van deelhebbers det Ned Kgn spoot wegmaatschappij plaats Uit het daarin door de directie dier Maatschappij nitgebrachti vertlag over het op 30 AprilII geëindigde boekjaar bljjkt in hoofdzaak het navolgende De ontvangsten bedroegen ƒ 5 512 BlB W j o ƒ 172 081 67 minder dan in het vorige J f Intusschen ia het aantal vervoerde pe onen en tonnen goederen gtooter dan in 1870 74 de vermipderde opbrengst h het gevolg van Trachtverlagi f a Waartoe concurrentie noopte en van het venneer Atid gebruik van retonrbiyetten fen aanzien van het Verkeer bestaat er dus velerlei reden tot tevredenheid Doch e uitgaven leveren de schaduwzijde van het verslag Tegenover mindere ontvangst staa eene uitgaaf van ƒ 2 353 999 02 s of ƒ ni 16S M meer dan ten vorigên jare deels van algemeene uitbreiding van den kring van werkzaamheid deels V8 grootere krachtsinspanning wegens concurrentie Voor nelto ijutvangsieu wiril in tofa d verkregen 2 306i926 96 Op elke der obligaties van 1838 ten laste vnu den weg Amsterdam Arnhem kan worden uitgedeeld 54 19 terwijl 677 dier obligatie met 104 pet kunnen worden afgelost De h eiiiiig zal daardoor wolden tcrugg b acht tot ƒ 3 2 0I 0 i e kapitale rekening werd vermeerderd met ƒ 064 814 87 ten gi voljje van nieuwe Werken aaiisjhafRiig uitbreiding en verbetering van materieel Het reservefonds bedroeg op 30 April 11 ƒ 447 668 SI d it fer vernieuwing van locomotieven ƒ j24 924 Süi 5 tenvijl het oiidir ti uningsfonds ten behoeve van beambten en bedienden der innatschnppij op dieu datum bezat btli ilve een saldo van 88 860 39 op de balans dir iiiaatsohappij aan insclirijviug Grootboek Vj pCt N W 8 ƒ 304 000 en aan obligatidn ten laste der maatschappij è 4 pCt ƒ 76 800 a 6 pCt 4029 eu u 5 pCt ƒ 79 800 nominaal Nadat het versbig was uitgebracht werden de volgende besluiten genomen Uerkpzeii werden de heeren mr E J graaf Schimmelpeuniuck van Xijenhuis jhr mr W 1 Gevers Deynoot T P Viruly mr L A J W baron Sloet sir ïh Edwards Mois Bart E Chapliu en A Fledober die als commissarissen en mr H Ameshoff P C Zillesen en J C s Jacob die als directeuren aan de beurt van aftreding waren De balans werd goedgekeurd eu besloten aan de deelhebbers uit te keercn 7 9p per aandeel van ƒ 240 ƒ 3 16 per aandeel van ƒ 96 en ƒ 1 18 per aandeel van ƒ 36 gestort kapitaal makende met de vroegere uitdeeling 7 08 percent De directie werd gemachtigd om onder goedkeuring van comuiissariseen de concessie van den aanleg en de exploitatie van een paardenspoorweg van het station der maatschappij te s Hage uajtr bet groot stedelijk Badhuis te tScbeveningen veoi kening der maatechappij op noodanige voorwaarlen t lauvaarden als haar billijk en doeltreffend moge voorkomen ïot president der directie werd de heer mr H AmeshoS eu tot vioe president de heer J Utonti I orbes opnieuw benoemd Te Apeldoorn zijn twee groote papierfabrieken van de hh van Garven en Pannekoek eeu prooi der vlammen geworden Aan blusschen viel niet t denken Beide waren tegen brandschade verzekerd Dezer dagen is s naohta op een zoldersehnit liggende ia de Keizersgracht te Amsterdam eeue rattit gehouden niet het gevolg dat de politie een vangstdeed van 15 laiidloopers en andere lieïlen zoudermiddelen van bestaan die van deze schuit tiunlifïtel hadden gemaal t A e d D De gemeenteraad van i ilburg heeft aan de Provinciale Staten van Noordbnihant verzocht een provinciale verordening vast te tellen houdeude strafbepallugen tegen het verstoren en uithalen van vojjelucstcn en het vangen en vervoeren van inlandsohe vogels voor zoover die voor de verdelging van rupsen CU andere schadelijke insecten nuttig zijn te achten Iu het HieumU v d Boekh komt een advertentie voor van den heer S Gille Heringa die ten gevolge van de Delftsche verkiezingen eeu brochure willende uitgeven onder den titel van Afgeperste verdediging een uitgever zoekt die het kop reeht dier brochure i vel gr 8vo wil koopen De opbrengst zal tot een weldadig doel bestemd worden n het hoofd van het verschenen nummer van de Nieuwe Bgdragen deelt de redactie het volgende mede S Gille Heringa Die naam stond totnntoe onder de liijst der Medewerkers aan het hoofd van dit blad Wy zouden meentu de waardigheid van ons blad te kort te doen en alle overige medewerkers te beleedigen als we dien naam daar lieten staan Hij wordt dus geschrapt en zal hopen we ook nooit weer in onze kolommen voorkomen Van de instemming aller rechtschapen lezers van welke richting ook houden we ons bij deze handdwijze verzekerd Inhoud van Cebes WBERSGE8TELDHEID in Mei 1877 LANDBOUW en VEETEELT De teelt der Serradclia Ornilhopus Sativus IV Oonprong van da aOKjappelplant en hare invoering in Europa Vervalg Vrnagbus GEMENGDE BEEIOHTfiN üit de pers Over de hoedanigheid der guano welke tegenwoordig uit Peru wordt aangevoerd Varia MAEKTBERICHTBN AD VEftTENTIEN Slechts goede produclen roepen concurrentie in t leven De tcerkapsules van Guyot die zulk een heilzame uit rerkin hebben ingeval van terkondieid Oathurren Bron hitii en hering zijn ontelbare keeren nagemaakt De Heer Guyot kan slechts instaan voor die flacons waarop zich zijne liaii lfetkiiiuiï Ijcvindt gedruKt in drie Meuren te wrkrijgen te fii uda bij t deurijh drujgiil en in de uieoiie jioihtttu Vergadering van den Gemeenteraaa MAA VUAG 2 JULI Tijrenwoordig de hh snu BirjfeiilJiöndoora foorz De voorzitter deelt mede dat de heer Muller heeft Iccnaia geyeieo door jiiiLtat zi hedt u vurhiudcrd to zjju da fcr jaderiDg bij te Hotien De uotuleD del vonge vergadering Hordea gelezen en ge arrc teerd IngehomeQ zijn cenc iniitsive vau dea beer D Lako te Midd lberg dat hij op eeue andere gildata ia benoeruj eu al oo beduakt voor zijno beooeuiing in het ijju en bandteekeuen aau de Uurerritoad eboof alhier Nuliflcatic eeue uiissive van hh Gedeputeerde Staten dezer proviueie houdeude goedkeuiiug vuu du rtktulug der dd bebatterijover 1876 Nolif eeua inibBive van dezelfde houdende goedkeuriag tot lutrekIcing vau den afatuud vau deu genuleerden grond aau G iicluuje Nutlf eene miaaive van den beer C J van der Kteijn c s aau B eu W om üoor de drukke vaart lu deu KWteuBlngel aau het ponteuveer aldaar de louweureep door eeoVi ijzereu kettiug te doen vervaageo waardoor het overzetten zooveel oponthoad ntet zoude berokkenen eu teveus vooral vuor fabnekwerkera de overtoelit koattloua euu la over de bruj geu la de gciueeute te duio plaata hebben iu haodeu vaa B eu W tea lioe van bericht en raad B en doen in oivrleg rael dtu Vhoolop irner en hoofdenderwijzeres aau de openbar oaBe lHrvroii eu ftchcwl eane voordraeht tot bulpoudeiHifzerea Haarop iztplautat zijn de daaiea V M ao i oou Ie Veulo 1 A Zi iiirt te li tlevoetaluiB eu C J Klomp te Uoogezand tii vijieeu beuuemiug JU eene volgende vergiidenn eeu adrea an den beer J tan den Arei d erzf kende eervol ontslag ak hulpoDderwijZf r aaa de Burgevachuol voor jou gnna legen 1 September wordt algemeen toegeataan een adres van den heer W 6roo die oa dat zijn gevraagd ontalag uiet op den daarbtj virlaugdin lermijn ia verleeud aleno eervol ontitlag verreikt tegen 7 AuüiuaUa dadelijk in bebnndeting geaomen eu algcmeeo toegeatuan Aaa de orde ia het rapport vaa B au W Ie Op het verzoek vau de Ilee eu H v Duin en D Huurrnau oia aau hen te vcrkoojieo deu muur ataaude lauga een hun tücbehooread atuk grond aan de Bogen dit luidt om het voor de nngevraaKde aora vnu f 100 af tt wijzen o voornuüt zulka op ƒ l75 te bepalen wordt na eeuige diacuaaie bealuteu dit tof eene volgeode vergadering aan te boliden i Op het veiaoek van B Mollaart om ten koala der gemtieolo ein atrajit te leggen eu een lantaarn te plaataen vu r zijue wouingeo lu deu Slapperdel daar dit geene atraat au deu publiekeu weg is en dtwr deu eigenaar ten geneve van de fauurdera er in vuurzeen dient te worden alellen 11 en W voor hierop fwijaelld t beacblkkeo dit wordt algeineea goedgekeurd 3e Op hit udn 3 van lijkdragera om htt tarief hunner bezoldiging te viibuogen op gruad d it de bigrafeoukustiu no al boog worden op e orrd en de belooning voor dea daarvoor gevorderden tyd redelijk belooud wuideu is het rapport tot afA Ijzing na korte discussie wordt hiertoe ovirgegnau met 11 Irgen 1 stem die van deu heer Messcmaker Tot leden eu plaatbvervaiigeude hdeu in het bureau van ateinopiieuiiiig ter beiiocniiog van eden van den Gemtent raad uordeu biroeiud de bh W Fost Drost mr P J Snel I C Sainaou eu G Priaee Niets neer aan de orde zijada wordt na machllging om aan de geuoineo besluiten nitvucnni te geven zoader rcsumptle de Vergadering gealoten Laatste Be richten fit Petersburg 2 JmH Offaedj Een telegram vau i i Juui meldt uit Simuitza dat het hi afdkn artier vau deu Czaar en grootvorst Xicolaas naar Simuilza ov rg ebraciit ia De verliezen der Bussen zijn nog uiet uautvkeurig bekend tot deu 288ten telde nieu 100 dooden en 360 gewonden onder welke ook eenige officieren Athene i Juli Het Bngelsche eskader gaat waarschijnlijk naar de Besika baai Deligeorgis zal bedeli het voorstel tot het sluiten cener leening van 40 millioen b j de Kamer iiulienen De helft is reeds door de natiouale Bank genomen Fora 2 Juli Men verzeker dat na verschilleade gevechten tussolien Sistova eu Bjela de Bussen met groote verliezen teruggedrongen werden De Bussen zijn nog uiet de spoorweglijn vau Kustendje den Trajaanschen wal gepasseerd Weenen ï Juli De PolU Cmretf meldt uit Cettinje van 1 dezer Do gcheele Turksche armee lift bU Podgoritia Uit het vecstelijk hoofdkwartier te BiekBudüia tijn de TurksChe le ertanten Achtbaar Eergisteren zijn sterke afdeeliagen uit todgoritza naar Scutari gezonden die gisteren in eerstgenoemde plaats zgu teruggekomen De Turksche trein is naar Mitrier gebracht Dellojttnegrijiicu leidon hi ruit af dat eeu gedeelte vau het Turksche lager iu Albanië naar Koustantinopel zal gaan of dat er weder eco aanval ep Montenegro wardt gericht DÓrlijn 2 Juli De fahi K i i ikt de kroonprins itercn alliiir bij prins Bismarck een bezoek hei ft afgelegd waarna ilez iq den loop ven dtn Li j de gezanten van liusland en It4lie heeft outvaiigen St Petersburg 2 Juli Officieel De brug by iInhitza is voltooid de overtocht wordt voortgezet Na 27 Juni zijn de Turken naar Tir ova teroggetrükktn De Turksche mouitors bg Nioopolis zijn zoodanig beschadigd dat zij niet kunnen varen Een gedeelte van Bntschnck en van Nicopolis is ten gevolge van het bombardement verbrand BurgerlUlce Stand GKBOREN 29 Joiii Christiun Nira ouders i T Kerpev en J N Buol 30 Anna £ liaabeth ouders J vaa £ ijk en A Ksppetiju 1 Juli Casparns ondera i Hartog en A M Kotmeljer Cornelia Agatha ondera V Begeer en N Nieuw land Elizabeth Ueadrlka Gerardias Johanna J J Rijlf en A Vunk Johanna Maria ondera L van Oulheusden en H Koerts OtEHlEDEN 29 Juni C Krom 79 j 11 n i V Muis a m Sll J C Rietveld m 1 Juli A P Foesik 54 j ijtoir ïfafötati ADVERTENTIEN Ondertrouwd GUILLAÜME JULES ANTOINE Baron de SENAKCLENS de G ANCIJ Il M i MADELAINESALLUvAjt GENNEP il Gouda 29 Juni 1877 gJI Receptie 8 Juli Ueden overleed in den oaderdom vaa ruim 85 jaar na een langdurig en geduldig lijden onze hartelijk geliefde Moeder Mevr de Wed J A DDTILH van Capbl Uit aller naam J C Q DÜTILH Gouda 3 Juli 1877 Voor de vele blijken van deelneming ons betoond bij de ziekte en het overlyden onzer geliefde Dochter betuigen wg onzen hartelijken d tnk B VAN GALEN A VAN GALEN Y v D Kll ijn Gomla 2 Juli 1877 Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zyu aan de nal itensehap van den Heer A P FOESIK gevtoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den 15n JULIJ 1977 opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaris VV J FORTUIJNDB006LEEVERteGoii a Mevrouw SAUEE5IER Bleeketsaingel verlangt met primo AUGUSTUS eai KEUKENMEm tevens geschikt om huiswerk te verrichtep aUlNA LAROCBE vau KR 4EPELH li enfleiW Apotheker te Zeist De eenijfe QUBf 4 1 4R0CIIE weHte door de Ked vau de sfeueesk Co r a ii HH fie lietisknildiicen i S ailbetoleil tcgeu algemeene zwakte gebrek aan eetlust slechte spijsvertering zeouwiiekte iu het tijdperk dw ieratelling na zw r8 zi iHe ojf ra wbe4 kaof en ihace g clg n IJzQïhpuden de ina Lf iche j tegen bleekaucbt teringaohti iJieidi groatp BWjkte Jjloeddiraoedc etc l rij ƒ 1 90 per flaqon bij deu Jï er ppthekcr C Thim IQ Gouda