Goudsche Courant, woensdag 4 juli 1877

VrUdag G Juli 1877 Nationale belooalnc van 16 600 FR Qroote GOUDEN Medaille aan T Laroche IIEDAUXE OP DE TENTOONSTELLrNO VAN PABUS 1875 M ï Tmltg VU de leultne il m eefw GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdveHeDtieblad voor Gouda en Oflistrebeo VOLKOMEN AFTREKSEL DER 8 KIMAS KHACHTHERSTEI I BND TONISCH EN KOORTSWBREm De echte OUINA LAHOCHK is een zeer aanrenaam EUh ter hetwelli uithoofde der bijzoudere bereidingswijze van LAnOCHS af de werkzame bestaaddeelen der 3 beste Kina soorten geel rood en £ frijs bevat Ziine voortrufrclijkhPit boven alle andare prep iiMten is in de Hospitalen degelijk bewezen alsmede door een M mtiiyang iicces tcén Vei mhhmg ii jnoedHimshetd maflg ivii i Kritische leeltijdm tugea ie uekande koiirlsfii der voch ie Undan ARMS 2 rite Drouut en m Apotheken M STAALHOUDEND Aanbevolen tegen aimattins van lkeftijd of VERMOEIENIS BLOEOSGEBBEK of Zijne KLEURLOOSHEID BI KEKZUCHT tB LANr 7AMB HERSTELLINIi JEVOLÜEN VAN HET KRAAMBED enZ Fabrieksmerk gedeponeerd GENBRALDEPOT AtnsteixJam bij H H = lÉ£É £ 1 KIESVEREENIGING GEM BEHTEBEL AHfl VERGADERING op Donderdng 5Juül877 des avofids tea 7 ore precies in ae Borenzml vau het Lokaal Ntnr kk yiKKa AK Namens het Bestuur JACOB A fiOBST vak LfMBüBG 6ouda 2 Juli 1877 Secretarit WERKZAAMHEDEN Art 9 Stellen van V f Candidaten reor den Qemeenteraad Periodiek aftredende Heeren W J Fortuijn Droogleerer Mr H J Kranenburg W Brandt van Straaten C Messemaker en F Goedewaagen H H Leden worden herinnerd aan de hotte vohjeni Art 16 ïmm mumDË PORTRETTEN van wijlen H M onze geëerbiedigde Koningin vervaardigd door den Hof Photograait WOLLRABE alsmede gezichten van het Huis ten Bosch zijn vei krijgbaar in den Boekhandel van A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier Copiên ter Bezichtiging Ër biedt zich aan met 1 Augustus IEMAND die bekend is met het vak van TABAK hetïij als KERVER enSORTEEBDEB of ak Uadiende is ook bekend met den Draaibank Keflecteerende adresseeren zich met franco brieven onder het motto cTabak aan het Bureau deïer Courant Tei Courantdrukkerij vjio A BRINKMAN kan dadelijk EEN FUNKE JONGEN geplaatst worden tevens voor eenig loopwwfc Uit alle Werelddeelen loopen dankschrgven omtrent die gunstige werking van mgn middel tegen de DRON KENSCHAP in Zooals de Heer K J v G r Predikant te Latten Overgsel schrijft Dank z de Voorzienigheid die U gegeven heeft te vinden znlk een probaat middel tegen de Sterke Drank of liever tegen de zucht naar dat regt enz Bet middel is onderzocht en aadbevdlen door die bekwaamste geneeskundigen en kan zonder het medeweten des Igders aangewend worden Reeds duizenden zgn er van genegen Geneeskundige advies kosteloos en franco Ooudfl Oostliaven B m 14 Bevekn zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FIJN UITGEVOERDE ALBERT KRAEHMER te Oreaden Pillnitzerstrosse No 46 worden gevraagd TWEE GEMEUBILEERDE KAMERS op goeden stand Men adresseere zich met opgaaf van prflsenz onder letter G bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Dr CliantoiDelamis Oogenwater Pit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren welke door den tyd ouderdom of andere omstandigheden lijdende z n aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen welke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door laag ingespannen aien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwflis tranen vooial bg koud weer en die welke bp een sterke lucht of by schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geen blil zal behoeven Hetzelve is verkrygbaar a 60 ets per flacon bij T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKEH Leiden J H KELLER Zoon Westewagenstr Rotlerd Mej L A SCBOüTENS ScHLÜTïE Oostmolenstraat J J GROBNHÜIZEN Co UtrecM En meer bekende Dépéts in ons rgk ijnlandsche DRÜIVEN B0R8TB0NIG uit T7 de fabriek van W fi Zickekheiheb te Mainz Ks het beste en meest afdoende middel tegen Hoest Heeschheid Long Borst en Maagcatharren Kinkhoest en keelziekte hetgeen door tal van bewyzen kan geconstateerd worden Verkrygbaar in flacons van fl 2 met geele fl 1 met roode en 65 cents met witte capsulen C IFFEY S KINDERMBEL Farine Lactée volkomen vervanging van de Moedermelk onderzocht en aanbevolen door Professor R 8 Tmden Moddebwan Groningen en Dr D raLoos Directeur der Hoogere Burgerschool teLeiden als het voortreffelijkst voedingsmiddelvoor Kinderen en Zuigelingen is ver rügbaar 90 cents de bus te Gouda bg F H A WOLFF Drogist Geen Grijze Haren meer Prijs per Flacon f 1 Alleen verkrijgbaar bij LO€IS WELTER Fzn CoiOsar Westbaven Qouda UlotU et O T£RWiARIOOSD £ TERKOUDHOD £ HRONIgCBE BRONCHITES TEERING BiTlONnEELE BEMHDEUIifi TEER CAPSULES DE GUYOT Deie ciipsule ter grootte van een gi one pil bevatten tser uil Noorwegen geheel iiiiver en vnn de éérste qualiteit De capsule ivacU in di maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt apoedig c Hel d gelrjk clic gebnnk der teer i leer mtebeTelcD c voor hcislclleniien en zwallko peiüOJini ilin n tfvcm t eco zeer poed praeservatiel vooi ceiio iinjni jte ifkteii vooral in tijden dat E ideinieii ieers lieu Aniltiaire dt tliarapeuitqueiü protMMor BdJCHimiAT t Be teer legl M M A CaiCTiave vronlt met biJHader icces gebruikt legen huiduitslag ii longtcerutg ücl u klaarblijkelijk cluor de ervaring l wencn dat de leei c eenatiinulceirndeiimvloefllicen Liidallii matig Dicttonnaire de médeciHt du docteur Fun De werking der teer inwendig i al volgt Zij ver meerdert de urine afKbciding wekt den eelluil op en bevordert de apijsverteering Hen whnjlt de teer voorst al voor bij chroniache eatbarren van de bhiu en lon gen TniU dt Pliarmaeie du profiMseur Sonuua Bij t gebruik van éen uf twee capsules op t oogenblilt dat men gaat ceton erlU de teeriioogst merkwaardig in de volgende gevallen MONCHITCS STHM LONaaaNDOCNiNO WRWAtlLOOtDE VERKOUDHIIO XON ONT TEKINB EN TCERINO KEcLPUNEN LtCHTE snjSVCRTEERIM KOUDE OP DE ILAJIS en ia t algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvlieien Jedere flacon van fr 2 50 bevat 60 capsules Dit is genoeg gezegd om aan te toonen hoe weinig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 1 2 cent per dag Om xick tegen f koopen mn Tiamaakiel te hoeden moetmentooralleUenop tmUeetiqiutle witarop ie tektt nut twarte ktlen it afgedrukt en de onderleekening tan GUÏItT in dtia Uaiurea Hier tegenover bevindt zich het acnwile der handUekening Te Gouda bij J C Zeldenrijk GOÜDA DRTO VAN A BwNKMAS i en in de meeste Apotheken te bekomen BUITiJlNrLAND Bullcnlaiidscli Uverzlclil Van het oorlogstooneel geen nieuw De Eiissen te Sistowa aehgnen niet vooruit te gaan en uit KleiuAzié verneemt meu buiten enkele loMe gerucliteu niets bijzouders De wapenschouwing op Longobampe ia het hoofdonderwerp in de Pransche bladen de nadere beriohten daarover bevestigen dat de ontvangst van Mac Mahon uiterst koel is geweest en de beruchte herioneriug in het Journal Officiel derhalve niet overbodig slechia op de oflicieele tribune hooide men een Vive Ie Maréohal 1 maar het soheen zelfa daar niet van harte te gaan tal van personen boden het portret van den eertyds loyalen soldaat te koop aan voor 16 oentimes maar niemand wilde t hebbeu Mevrouw Mao Mahon had groot toilet gemaakt zy droeg natuurlek de modeUeur en was geel van top tot teen sg schijnt op die kleur verzot Van den gemeenteraad van Parqs was niemand otHcieel uitgenoodigd dat zijn dan ook allen republikeinen Het Journal Offieiel bevat eeu besluit van den volgenden inhoud Daar tengevolge van de weigering der Kamer om het innen der belastingen goed te keuren de Algemeene Uaden hun mandaat in de zitting van Augustus niet klfunen vervullen zul de regeering voor de aftredende loden geen verkiezingen doen pUats bebbeu voor de nienw zitting is het einde van dit jaar In een circulaire van den minister de Fourton aan de prefecten herinnert de hen aan de beweegredenen die tot de handeling van 16 Uei hebben geleid een einde te maken aan de atoatkundige en mwuchappelijlce desorganisatie en Frankrük voor ondergang te behoeden De maarschalk had de eouaervaticveu van alle partijen tot zich geroepen hy wilde de bestaande iiistrlliugen eerbiedigen Het is de plicht der prefecten om bg de verkitziogen de openbare meeuiiig voor te lichten De regeering heeft het recht eu is verplicht de cnndidateu aan te wgzen die haar steunen uf beitrgdeii De prefecten zullen de bevolking op de hoogte moeten brengen en den roaarschulk helpen in het vervallen van den taak dien hij tot het einde toe zul vervullen uanielijk de toekomst vuu Frankrijk te redden ten spyt van de dwalingen der partgen Nu de disonssic over de Oostersohe politiek der regeering van Oustenrgk llongarije in de parlementen van beide landen is afgeloopcn beginnen de dagbladen hunne opinie uit te spieken over de verklaringen van de ministers die over het algemeen een gunstigen indruk hebben gemaakt vooral die van den Uongaarschen premier Koloman Tisza De iVlontags Bevue bevat naar aanleiding daarvan een uitvoerig artikel waarin zg nog nader de regeeringspolitiek ontwikkelt en voorop swt dat vóór alles het belang van de monarchie eischt zoolang raogelgk baar financieele krachten te ontzien Zoowel uit diplomatiek en militair als uit een politiek oogpunt is de regeeriug op dit oogenblik nog even vrg als bg het uitbreken van den oorlog en lal dit waarschgnlgk gedaniBde den strijd ook verder blijven Uit den gang der gebeurtenissen totnogtoe durft de Mont gsBevne bijna met zekerheid oonoludeereu dat de oorlog gelocaliaeerd zal blijven en eerst als bij zal zijn ten einde gebracht de moeilijksie taak zal naubrcken Komt Susland t n nleohtige verzekeringen 11 om zich te bepalen tot de uelaBg looze vorbetering vnu het lot der Christenen dan tou dit een betrekkelgk gelukkige oplossing wezen Maar de ooriog zott tot consequenties kunnen leiden waardoor de beste bedoelingen werden opgeofferd Er ign denkbeelden die met het suoces der Russische bajonnrttcn in kraeht zullen toenemen en wier verwezenlgking Oostenrgk Hongarije in ieder geval moet voorkomen Tegenover de hervorming van nienwe staten op zgne Sniizen moet de mouarohie hare houding ongcbchondca handhaven aan welk denkbeeld zg een bestaan vaa verscheidene eeuwen t danken heeft Do vesti ag van eene nieuwe orde van zaken moet niet alleei geschieden door de oorlogvoerende mogendheden maar door geheel Buropii en het is onvermijdelijk dat de verbetering van bet lot der Gris tenen niet gepaard zou guau met groote w ijzignigeu lu den bestanndi n pulitiekeu toestaud V lke cchler de beslissingen vun den raad der njoj f udhedcii niuiri n wezen het blad is orertui l dut geen besluiten kunnen worden genomen die Oustturijk Honganje niet zou goedkeuren oindut zijn bestaan een zoo overwegende noadzakelijkheid is dal zij wil overtuigd zullen zijn hnn eigenbelangen te bevorderen duor die van Oosteurgk ter harl te nemen en mochten zij dit onvsrhoopt niet doen dan cal Oostenrijk Hongarije zgn eigen belangen met het zwaard verdedigen Het incident tnssohen Engeland en Rusland tengevolge van de koele ontvangst van kolonel Wellesley in het Rdssische hoofdkwartier is geheel uit den weg geruimd Sir Stafford Northcote heeft in het hagerbttis medegedeeld van den kolonel bencht te hebben ontvangen dat hg zeer voldaan was over de ontvangt hem bg prins Qortsohakofl te beurt gevallen g begaf zich thans naar het hoofdkwartier en was verzekerd zoowel door den czaarala door den grootvorst opperbevelhebber goed te zolien warden ontvano Zijne poaitie zal gelgk staan met die van zijn Ooatennjksche en Duitsche collega s Voor weinige dogen oefent fierlijn weder eenige aantrekkingskracht uit op de belangstelling van Kuropo nu prins Bismarck zich weder iJdaur bevindt AI spoedig na zijne aankomst ontving hij bezoeken vn den kroonprins n van de gezanten van Snsland en Italië zoodat men verzekerd kan wezen dat de groote Ëuropeésche vraagstukken voor t oogenblikken weder een punt van behandeliDg attmdren in de Wilhelmstrasse te Berlqn In den Beiersohen Landdag is de nltraHKmtaansche candidaat Ow met 78 stemmen tot president verkozen de liberale oandUwit SUnlfenberg verkreeg 74 stemmen Men is echter benieuwd naat den verderen loop der zaken daar de dusgenaamden patriotten zgn verdeeld in een volbloed nitromontannsche fractie onder Sigl welke den Syllabus eerlgk wil toepassen en een gematigde onder Jorg die verstand genoeg heeft van politieke zaken om in te zien dat een deel van den Syllabus althans vooreerst nog theorie moet blgven Het Decnsche Ministerie heeft zich gevleid op grand van een aantal adressen van adhaesie dat zijn politieke gedragslijn werkelijk door de meerderheid des lands werd goedgekeurd en de linkerzgde of oppositie belangrijk terrein had verloren de wijze waarop de plaats vervuld is opengevallen door het overlijden van het bekende hoofd der linkerzijde Hanssen brengt echter tot geheel andere gedachten de ministerieele candidaat een algemeen geacht man kreeg in dat district niet meer dan 420 stemmen terwijl de liberale candidaat er 1193 had BINNENLAND GOUDA 5 Juli 1877 Naar wg met zekerheid vernemen heeft het verder onderzoek in zake den landbouwer d V zeer verdachte bizonderheden aan het licht gebracht £ r ia bg de overblgüaelen eene niet geringe hoeveelheid arsenicum gevonden Het gerucht dat d V op vrija voeten is gesteld zou dan ook bezgdeu de waarheid zijn Men deelt ons mede dat ons bericht in het nr van Zondag aangaande de rechtszaak belreffende de quae tie of letters op de kop van een pijp als fibriekmerk te beschouwen ztju iuzooverre nietrgeheel juist was dat de heer W niet door den kantonrechter alhier veroordeeld was maar dat deze zich onbevoegd bad verklaard van deze zaak kennis te nemen Gisteren had te Waddinxveen dé aangekondigde harddrnverg plaats Aan die des voorraiddags met paarden cfie nimmer evn prijs gewonnen hadden namen deel 10 paarden De prijs bestaande uit een kristallen advocaat kom met 12 dito Glazen en Blad met Zilver gemonteerd werd niet uitgereikt om reden niet voldaan was aan de vooraohriften van het reglement De premie b taande uit een kristallen Si arenstel met Zilver werd 1 imiDu I ts ai i4 fceio N SÖ06 j eÉT9 i jsrf 5 gewouucn door llina bonte merrie toebehooreuda don T ïom te Moordrecht bereden door J Bos Aan de namiddag harddraverg namen 12 paarden deil De prgs ƒ 150 werd behaald door het paard CartielM voa dan heer Doon te s Hage pikeur A Bj Jz te Zevenhuiüen de premie ƒ 60 door de yiugje van den heer Jonkheid te Waddinxveen bo reden door den eigenaar De wegens afwijkingen von het reglement niet uit gereikte voormiddagsprys zal morgen voormiddag ten 10 ure worden verharddraafd door paarden toa behoorende aan ingezetenen van Waddinxveen die nimmer prijs of premie gewonmn hebben j De voormalige Secretaris der Amsl £ anaalmaat schappij Bruyn ia door de Beohtbank veroordeeld tot twee jaren celstraf De eisch was 4 jans gevaiKÏ genisstraf en ƒ 1000 boete Gisteren morgen ten 1 ure is aan de Noordkade te Waddinxveen brand ontstaan bij J Alphenaar Wz timmerman aldaar Het huis en timmermanswinkel zijn geheel uitgebrand benevens nog een huis dat daar naast stond De spuiten n 1 en 2 hebben dienst gedaan Van den inboedel ia zoo goed la niets gered De oorz k van den brand ia obekeud Bij het gisteren morgen nitgebriSkeij onweder zijn 2 paalden doodgeslagen van 3 Vos iq bet noord einde van Waddinxveen Het hoofdbestuur der Holbindsche Hutsobappij van Landbouw heeft besloten ter eere van wglea jhr mr Dirk Badolpb Geven Deynoot oprichter dier Maatschappij een Gedenkzuil te stichten op de landergen van het landgoed nBoat Uoek Het bestuur heeft riob tot de vrienden en vereerden van Gevers Deynoot gewend om hunne medewerking in te roepen In de Dinsdag geopende zomerveigadering der Prov Staten van Zuid Holland breoht de voorzitter allereerst hulde aan de nagedachtenis van ie sedert der vorige vergadering overleden heeteu Droogleever Fortuijn eu van Houten zitting gehad hebbends respeotievelgk voor de boofdkiesdiatnctcn Gouda en Botte rdam Vervolgen werden door drie cammi ien de geloofsbrieven onderzocht vaa do herbenoemde en nieuwbenoemde leden Nadat die ooramissién tot toelating hadden geadviseerd legden de leden de bij wet gevorderde eeden af Omtrent de verkiezing van den heer Mr J Fortuga Droogleever had de oommiasie echter gtmeend uit het procesverbaal te moeten releveeren dat de ieg U van de bussen der gemeenten Uekendorp Langeruigeweide en Krimpen a d Lek niet ongeschonden waren omdat die bussen ook de stembilletten voor de periodieke verkiezing bevatten Daar die opening echter in dezelfde zitting van het stembnrean had plaats gehad en de bussen de zaal niet hadden verlaten was de opening niet van invloed op den nitslof der verkiezing meende de commissie en adviseerde zij dus ook tot toelating van den hesr Mr J Fortuijn Droogleaver De voorzitter wenscht de leden geluk eï hoopt dotde herbenoemden deiaelfileD ijver zullen beioeneu il ze tot nog toe aan den dag legden en dat de nieuw benoemde leden in dit opzicht devo atoppCDhtmlilri voorgangere mogen drukken De voorzitter herinnert vervolgens aan het itev verlies door de antic geleden door het onverwachts orerlgden van H M de Koningin een verlies vooral treurig voor Zoid HoUand waar de overiedeu Vorstin gevestigd was Op voorstel van den voonitter be sluit de vergadering daarop Z M den Koning een adres van rouwbeklag te doen toekomen Na mededeeling van versohillendeiugekomen stukken o a van een adres van 121 sebeepairczagvOerders in de vaart tusschen Botterdam en Amsterdamter ondersteuning van de stappen daaromtrent doorGed Staten in overieg met dis van NoordholUnigedaan ging de vergadering uiteen In de zitting voa gisteren ward overgegaan tati de verkiezing van zes leden van Gedeputeerds Statba wier mandaat ophield deels tengevolge van periodieke