Goudsche Courant, vrijdag 6 juli 1877

afn iliDg anderdeeU iregena ueuwe Terkleilog nla ledea d r Stieten De uitalag ia dat al die leden zqu lierkoteot Meaeu zouden de erkcaamheden in de afdeeliugen aanvangcA Het vervoer lauga den Nederiandselien fihijiiapoorweg beeft gedurende de maand Juni IS 7 pgebraeht nnn reiMgcrs ƒ S0U S92 aan goedereu y 47 129 aan diraat jrerkear nu nizigera en goederen 168 610 te tarnen ƒ 116 631 Sedert 1 Mei 187 7 waa de opbrengst ran reizigers tu goederen 835 031 Bq het hsoTdcorait der Nederlandwhe rereeuiging tot het arleeneu ran hulp au zieke en gewonde IrriJBiliiidTri i 4 Tan aariogaqn ingekomen de rolftende mededeelingen uit indie joopende over de maand April jl Daaruit blqkt dat de hospitalen te Aiobin Padang Bator Toelis en Kampong Macassar voortduread veoixien worden van de noodige verkwikkiiigtmidd lea aigarea pgpea gezelschapsspelen enz door tUBsebeulcomst ran bet eeutroal oomit te Batavia met medewerking ran desubxMmit ui Nederlandaeb iudië floor bet eentraaI eoniil werd ontrangen door tuasehenkanMt raa de beeren gniaf ron Sbachwits en A H Swaving te Menado eene san ran ƒ S5 alt bijdrage van de ingezetenen aldaar door tasachenkomst ran den heer Knipborst eorrespondent te Bandong eene torn ran ƒ 100 ran X eenige iioeken ran de beeren h Wolfe en W Grashuis eenige exemplaren van dagbladen Wederom zijn lig brieren Tan Beken en gekwettten portrrij naar Soropa gezonden Sedert de laatste opgare zyn aan bijdragen bij bet boofdoomité ingekomen ten behoere der zieke engewande krygalieden in den oorlog met Atobin y 372 02 teo behoere der cieke en gewandeIrygsliedrn in den oorlog tuasobeu BosUnd en Turkse 2715 Door Qedep Staten Tan Zuid Holland ia aan de Staten dirr proriucie aan boden bet uitroerig en beredeneerd Tenla ran den toeataud dier prorinoie in 187t Daaruit blqkt dat de berolking op 31 jDeoember 1875 beliep 748 162 zielen al 360 899 mannen en 367 463 Trouwen terwijl zy op 31 De oember 1876 bwlroeg 763 686 als 368 803 m en 394 833 vt OeboRn waren in dat jaar 16461 m 15487 Tr en overleden 10669 m en 9972 vr Er zgs in 1176 gesloten 6405 buwelqken bet getal eobeidingen van tald en bed beliep 9 en dat der echtaoheidiugsn 51 Onder de gesloten hnwelijkeu behoorden 85 personen boren de 60 jaren en onder dezen 3 van 75 tot 80 jaren Land en zeemacht telden op bet einde des jaan 6884 manschappen Kr waren 929 gevangenen en 898 krankzinnigen Het getal kiezers roor de leden der Prorinolde Staten bedroeg in 1876 20169 Toor de Twerde Kamer der Suten Generaal 20263 Wat de prorin iale finanoiën betreft orer het saldo ran den dienst van 1875 ƒ 61 280 22 is tot dusverre noch geheel iiooh ten deele lieacbikt Het voornemen bestaat en gedeelte rto dat batig saldo aan te wenden tot kwgting der daarbjj bedoelde sabsidiën en van andera in bet jaar 1877 door de staten verleende subaidién voor werken van openbaar nat een en ander voor bet geval dat de betrokken werken worde oitgavoenl In 1876 jn geen gelden opgenomen Het werk der droogmaking van de plasaen beooaten de gemeente Sotterdam waarvoor sedert het jaar 1866 aehtereenvolgende gesloten geldleeniogen moeten strekken ia op SI Deeeraber 1875 geëindigd Volgena het in de lomerrergadering van 1876 aangeboden orernobt van de baten en lasten aangaande die droogmaking waa het totaaicgfer der baten die de droogmaking voor de provincie heeft afgeworpen ƒ 1 788 96S 71V terwijl daarentegen de Usten hebben bedragen 2 6g8 436 81 2 aangerende een tekort van 799 443 10 Gemeld tekort aal echter nog eeuige vermindering ondei gaan Hm getal kielen voor leden van den Óemeeoteraad tiadneg in 1876 voor alle gemeenten te zamen 1 384 in 1176 S1 6S8 Tan bet getal kiezen kwamen iai d eente ateaiBiBg op 35 08 pCt en h deifaeratemming 48 70 pCt De gemiddelde opkomst bg U atwamingen waa 39 49 pOt tegen 53 97 in 1875 Ba adbald van 141 gemeenten bedroeg op 1 Seoember 1875 16 970 381 93 lUit de Ctaten betreffende het onderwqs Ugkt dat op ibet in van 187 6 in deze pror waren 663 lagere didlen ida S61 voor het gewoon lager onderwga en 196 voor ik t meer nitg 1 ond Op alle lagere obolen waren 467 baofdonderwyzers 1U79 halpond en 470 mano kweekdingen 83 hoofonderwgzeresaen 405 hnlponderwijiereaaen en 234 vrouw kweekelingen Getal leeriingea op de lagere scholen dagschool 47 986 jongens 44 976 neisjea totaal 92 962 op 16 Oct 1876 Koiteloo ondenrgi ontvingen toen 20 999 j en 99 641 B t za n 40 640 Hel getal aoholen voor Inger on lenvga was in de drie jongste jaren als volgt laartal Openbare Oesub bgz Niet gesub bgz 334 12 199 344 U 202 355 12 196 De productie nui boter en kaas waa niet minder groot dan in 1875 De prijzen van kaas waren even hoog die van boter nog iet hooger De handel in grauen was veel beliiogrijker dau in rorii e jaren en neemt meer ru meer toe De m irkteu waren druk bizoclit ook door wroothnndeluiws uit naburige plaatsen In de wiutrrmaauden wanneer de landbouwers met hunne gedoraehte granen meer geregdd ter markt komen was de aanroer vaak aanzienlyk In het najaar werd reel koolzaad aangeroerd en tot goeden prijs verhandeld In de drukste maanden kon het rerhandelde op lederen narktdag op raim 10 000 hectoliter warden aangenomen Aan deJV Bt t tW woedt het rolgcndegeeobreren Ëen belaugrylte quaestie die op de zamenstelling der aanstaande Synode en bare besluiten ran grooten invloed kan zijn ia b de Synodale Commissie aanhangig gemaakt Ds Creutzberg van Arnhem confessioneel is door het Provinciaal kerkbestaur an Öelderland tot lid der Synode benoemd bg het lot nadat de stemmen tuasohen dr Junius van Tiiil modern en hem hadden gestaakt In de vergadering waarin dit plaats bad waidr Romer ran Oegl afwezig zonder dat zgn secundus dr Boodhugzen van Zalt Bommel was opgeroepen Dr Boodhugzen beeft zioh terstond tot de Synodale Commitaie gewend toen hg van bet verzuim en de wgze van benoeming had kennis gekregen Hg heeft gevraagd de gedane keus té vernietigen en de bgeenroeping van een nienwe vergadering ran bet Provinciaal Kerkbeatunr van Gelderland te gelasten lo omdat tig had moeten zgn opgeroepen eu dit zelfs op den lag der vergadering nog bad kannen geschieden 2o omdat cign tegenwoordigheid de benoeming van dr Junius eou hebben beslist daar hg ondanks waardeering van ds Creutxbeig geen oogenblik zou hebben geaarzeld dr Junius te kiezen wiens stem ook in de Synode de richting zal handhaven waarvan m bet heil voor de Kerk verwoeht 3o omdat hij de erantwoordelgkheid niet mag dragen oortvloeieode nit de verkorting van zgn reokten daar ook in de Synode iéu st m de gewichtigste vragen kaa beslissen 4o omdat door 4e onwettige kens die geschied is de geheels Synode onwettig zoa zijn samengesteld Men chrijft ait don Krimpenerwaard dd 8 Juli De hooibonw is in deze treek zeer 4ruk aan den gang terwyl men neer en meer 4aarbg gebruik maakt van maai ebud n rijfmaebines Zoowel qnantitcit als qualileit Kgn zeer bevredigend Voor de aardappelen de heunrpakken woedt zeer naar regen verlangd Het daraes eomité dat zich te Breda gevormd heeft tot oprichting van een gedenkteeken ter nagedachtenis van H M onze geliefde Koningin be t voor dat doel ƒ 750 bijeenverzameld Verleden maand is bet Zoólogisab station der Nederlandsche dierkundige vereeniging te Vlisüngcn geopend In hec Maan lttd voor Telegrapkie besohrgft de beer A H van Tbiel in een interessante schele de lotgeralten ran de Nederlandsche telegraphie bg gelegenheid dat bet weldra 25 jaar geleden zal zgn dat de Bijkstelegraaf in werking kwam De besturen der arabachtsscbolen te Amsterdam Arnhem s Gravenhage Groningen en Botterdam hebben een ciroalaire rerspreid met het oog op de internationale tentoonstelling te Par s waar de versobillende bier te lande gevestigde ambaehtaseholen gezamenigk wenschen te exposeeren Dat plan verdient zeker warme onderstenning Om eebter een tak van onderwijs in ons land te Pargs schitterend te zien vertegenwoordigen is reet geld noodig Men steune derhalre de genoemde besturen Se Qedepnteerde Staten ran Noord Holland hebben aan de Prorinoiale Staten in Zuid Holland gewest doen toekomen een exemplaar ran bun verslag waarin de statenvergadering van e rstgemelde provincie meer in bgzonderheden wordt bekend gemaakt met de over de verbetering van het vaarwater tosseben Amsterdam en Botterdam tusschen de regeering en de beide col leges van Gedeputeerde Staten der beide provinciën gewisselde tukken en bun oordeel wordt gevraagd over bet tot dusver verriehtej ten einde zoo mogelgk een vasten grondslag te verkrg gen voor hunne verdere bemoeiingen ter bevordering van gewicb e belangen die bij dit onderworp zgn betrokken Zoonls bekend is hebben Gedeputeerde Staten van ZuidHullaud aan de Provinciale Staten van dat gewest Toorgesteld een volkomen gel k besluit te nemen Uit Bergen op Zoom wordt van 3 Jnli gemeld Als een bewgs dat de bijen in Zeeland overvloedig zgn moge dienen dat er Dinsdagochtoid om 6 uur aldaiu een extriwtrein passeerde van 23 vg gen die italuitend met bijen was gebdeu Xtm trein bestemd voor Booseudnal rertrok van mgljt om 3 uur uit Vlissingen Uit Besogeo meldt men dd 1 Juli De scboenmakors lie in deze streek met bondcN den gevonden worden klagen algemeen Uit het buitenland wordt tegenwoordig tot lager prgs oneindig ebooner ecboenwerk ingevoerd dan de beste werkman het maken kan een gevolg van bet machinaal fabrikaat De beer Adriaanse alhier is begonnen een dergelgke machine aan te koopen waarop de gebeele sriioen vervaardigd wordt De verbonding is aldus wat 100 seboenmaken bgr in n dag kunnen verriebten kan met behulp der machine door 20 man gedaan worden alzoo een belangrgk verschil in werkloon Wanneer genoegzame vaardigheid verkregen is kan dat aanmerkelgk voordeel voor fabriekant en handebur veroorzaken De heer Ziege4aar te Baardwijk zal spoedig het voorbeeld volgen en zonder twgfel zal het in deze streek veel narolging Tinden Het jongst veimhenen nammer an de Illuttrado JrttHcaite berat grarnren van bet Hoi ten Bosch de aankomst ran den begrafeuiastoet van wijlen H H onze Koningin op de Groote Markt te Delft en raade pieebtige taraardebestelling in het kerkgebomr aldaar Omtrent de grannlenae oogziekte in de vemAiln lende garnizoenen worden zeer overdreven berichtei rerspreid Zoo werden uit Grare niet 35 maar 3 en uit eene andere pUata niet 30 mniir 4 Igden opgenomen Te Kgoicgen en ook op andere plaatssn werd bg geneeakudig andamwlc leUa niet éen geval geconstateerd Het N V d Df de lt bet To1 gande mede Eitraet nit bet register der bnluiten van dea raad der gemeenten ratten Veluwe Donderdag 21 Juni 1877 Wordt weder s oorgeoomen bet adres van de beeren waarb bet maken eener verordenisg tegen bet aithslen ran vogelaesten en het rangen van vogels vcnoeht wordt waarover in de vorige vergadering de stemmen staakten Wordt na deliberatie besloten de beeren te bencbten dat het den raad voorkomt dat dr meeste rogels ved meer nadeel doen aan bet koren enz dan dat e voordeel aanbrengen door bet vernielen van rapeen en andere iniieelen zoodat de raad tegen bet veontel van adrcssuutcn is Geduiende de maand Juni sedert de opening van bet bodseisoen op den llden dier maand zga te Seberemngen in open zee gahraikt 607 damesbaden en 2729 beerenbaden dus te zamen 3236 Dit egfer is 2 Vi pCt hooger don in Juni 1876 toen 2612 zeeboden varen gebmikt Aan de deelnemen In het waarborgfonds voor de internationale tuiubottwtèfntoonstelling in April jl te Amsterdam gehouden is dezer dagen b circulaire kennis gegeven dat dé ontvangsten der onderneming niet voldoende z n om de zeer oanzieulgke uitgaven te dekken ook dan niet als bet wsarbot fonm ten volle gestort zal z n Ah redenen worden opgegeven dat bet ongunstige weder nadeelig heeft gewent op de entreegaÜeu en de som der aitgareB ver de raming beeft overtroffen Een intenssaat fn mnnt werd ons otgeataan nit een partioalieren brief uit Atokin dat men leker met gefloegen vi lezen ab een aieawe bgdrage tot de kennis van de verniDaiuiiiaeen en gevaren woaraln onze dapperen in Indië Uootataan Nabg AuaUboe is enigen tqd gs leden een benting gebouwd met toestemming van den Badja De Datoe of liever het hoofd van den grooten kampong Marbou welke slechts door een groote rivier van de benting geseheiden is of was scheen echter met die resUgiog der onzen volstrekt niet in zgn schik althans reeds een paar malen werden de posten aangevallen en in een tgdarerlotfjl van 14 dagen bad de bezetting ongereer 30 nim verloren aan dooden en gewonden De kommaudsnt verzocht daarom versterking en op 18 Mei daagde Zr Ms St Bromo op aan boord hebbende 200 soldaten onder bevel van majoor van Dompseler met laat om den kampong Marbou te tuchtigen en te verbranden aan deze troepenmadit werd de Isndingsdivisie toe evaegd van Zr Ms Stamo Delitn San amattinf te zamen sterk 4 offioieren en 80 Iw I jonnetten onder bevel ran den luit t t Ie kl Xoordoyn kommaiidant der BmidjermatHiap de orerige marineofficieren waren de luitenants t z 2e kl Yreede Lastdrager en Budolpb en als rotontair de off van adm Molenaar In den rroegen ochtend van den 12u Mei debarqueerden wij op den linkeroever der Analaboeririer en trokken Uugs bet strand naar de benting waur wg ons vereenigdeu met de Xobnne van majoor van Dompseler Langzamerhand maichcerden wij daarop langs de Marbourivier tot over de plaats waar wg op deu rijaudeliijken oerer moesten lauden De Aljehers hadden zich als naar gewoonte achter den ririerdijk in hinderlaag gelegd en kwamen al tandakkende met den bloaten Uewang op de rivier loeloopen De benting o ende hef vuur uit een 12duinier aehferlaad en ierp eenige kartetsen in den kampong de gewapende sloepen zetten dit vuur roort en langs de geheele linie dier raartaigjes werd het gerecht algemeen onophoudelijk wtrden er kartetsen en granaten in h t struikgewas geworpen om deu rgand te veijagen hetgeen dan ook spoedig gelakte Ons vernielend vnur was door hen slecht beantwoord waarsobgulgk door gebrek aan vuurwapenen Oogereer 8 ure stond de geheele troepenmacht op den vijandelijken oever en had slechts ééa gekwetste Langzaam lanf s de rivier oprukkende kwamen wij aan het begin van den grooten kampong Hier liet de majoor ean paar salvo s met de Beaumontgeweren in doen en daarop stormde een sectie Afrikanen met een sectie matrozen dat deel van bet dorp in en offerde er alles aan de vlammen op t Bleek eibter dat de vgand zich reeds verwgderd bod maar iutusscben werden de groote woningen van atap en bout langiaam door het ruur reneerd Onderwijl zette de hoofdtroep dit werkje elders roort Toen oogatear ran den kampong brandde ook de muiffü boorde men eensklaps éen paar salro s en zag een der ofHcieren tusschen de rlammen door klewangs sdbitteren op staande rOet designeerde nu de nugoor da saetienutrooen ran de BéndjermMtiHff aan welker hoofd zich luitenant Noorduyn plaatste om zoó ÜAoAig adsiatentie te rerleeneu Wij moesten 50 i 5 paa door een in licblebuie riam staanden kanipong stormen en hadden daarbg nog kans iu dat brandend milieu slaags te raken doch tgd tot pbikMéfceren Was er niet wg stanuden rooroit ett gelukkig Iciramen wg de drie reien brandende huizen goed d fo allMn een weinig geschroeid Toen stonden wij op een kleine rbtkte links Van den missigit die brandde en rechts van andere buizen die brandden Op lit plekje deed zich een versofarikkelgk schouwspel voor 11 of 12 Igkrn higrn hier i Lnitenant NoorHuyit die tieb inttnsdien met 2 sectiën Afrikanen bad rereeaigd tervolgde ben nog eenigen tgcl eeli vermoeienden wedloop hielden wij met de kèrtW door kleine riritrfjes bamboe doerie efi pojogen maar da rgand die beter den weg kende wist ons te ontlaopen Onze lai hadden zieh ferili gehouden en waren oontinneel goed aangesloten geblev én Zoo was aan de instmotie roldaan Marbou waa getuchtigd en verbnnd ten half vier ore waren w j in de beating temg doodmoe en a emat Da to bt bad onk 4 dooden en 4 gewonden gekost onder welke de Init t z Vreedè die een ligte blesnor aan de hand bad van een afgescbampten klewanghouw Zgn leren was voornamelük gered door een der mfuihinisten van de sectie der DtU die den slag met z n geweer pareerde maar later zelf zwaar geirond werd aan boofd en rag Den volgenden dag moest een tweede kampong er aan maar de rgand bad doOr ons raar rolgens zgn beweren zoorcel mensehen rerloren dat bg rerzoobt te onderhandelen Men bad de kracht der Tompagnie onderronden en wilde niet meer vechten Biupen 8 dagen zou de Datoe met z n voornaamste hoofden zgn onderwerping komen aanbieden Mq oor van Dom seler vertrok weder Den 14n bad m n een vretseljk ongeluk aan boord van de Ban jtfmittitig De beer Osborne kipitein van een gehnnrd Bngelsoh stoomsofaip Orerlt l aan de cholera Verbeeld u die rreeselgke ziekte i lulk een beperkte ruimte 1 Tot den 20n is dit echter gelukkig het eenige geral gebkVen bèt diip vu natuurigk dadelgk gedesinfeotèerd Uit Vlaardingeu inr ldt men Sedert liet vertrek van den eeraten naringjager uit de rloot op 22 Juni is hef met het haringrangen schraal Br is nu bericht dat de tweede jager nog slechts 70 ton haring aan boord hiid hij zon de vangst nog afwachten van Maimdag en kwam dan hetzij dat veel was of weinig naar buis Zonder buitengewoon gunstige windgelegei ifaeid kau men vóór het einde dezer week de aankomst van den jager niet rcrw iohten Woensdag zijn te s Grarenhage de weduwe H wonende in de Waterloostraat hare jonge kindertn en de naaister na bet middagmaal allen door herige benauwdheden orervallen ten gevolge van het gebruik van salade die onwillekeurig met een ergiftstof zon zgn bereid Op raad ran den inmiddels ter hulp geroepen geneesheer rijn de lijders naar het gasthuis rervoerd Het gevaar is nog niet geweken Op het gerucht dat bij dit geval misiladige bedoelingen iii het spel zouden zijn heeft de poliiie een onderzoek ingesteld betwolk geen de minste a iuv gzing opleverde De uitgave Tan een weekblad te Kampen verschijnende De Komperliotlt ia wegens gebrek aan letterzetters voorloopig gestaakt De pnpillenscbool te Nienwersluis is M iandag geopeud Het gebouw dat voor 50 pupillen eu onderotliciereu tot woonplaats kan dienen ligl aan de Vecht en is daeln atig Br is gelegenheid tot uitbouw ingeval bet getal leerlingen wordt vermeerderd Z M de Koning beeft aan den Bond van gepensioneerde officieren waarover bg dezer dngeu het bescherm beerschap aanvaardde den titel run KoniukUjke Vereeniging enz geschonken beuerens de jaarl ksohe rente ran een kapitaal ran 187 000 inscbnjTing op bet grootboek der4 pCt Nat Werk Schuld Te Kiqgaton BngeUnd stond kort geleden een rermogend beer terecbt door den secretaris ran bet genootschap voor dierenbescherming beschuldigd raa twee paarden te hebben doodgereden De beschuldigde was iu 5 uren 45 minuten ran Worthing naar Surbston gereden De afstand bedroeg meer dan 12 oren en gedarende den geheelen weg bedden de paarden voeder noch dribkea gehad Jit beesten konden ten btatste niet meer en bereikten met veel moeite stapvoets de plaats hunner bestemming waar Zij drie kwartier na de oankoiïst stierreii Te rergeefs badden zgn groom en anderen genade toot de fraaie paarden gernagd iAem zog onderweg dat zg niet meer voort konden Hij beaiilwuordde die opmerkingen met een vloek eu een zweepslag over de mishandelde paarden laat ze dood gaan riep hg ik heb geld genoeg om een paar anderen te koopen Door een Duitscb boog leeraar werd dezer dagen een belangrijke ontdekking geiererd orer de afneming van den veestap in Europa tegenover de toeneming der berolking Van da ogfers door hem ten betrgze medegedeeld rermeldeu we alleen dat volgens de jongste telling in 17 staten van Europa bijna het geheele werelddeel aanwezig was ruim 28 875 millioen kgr aan levend slachtvee tegenover ruim 39 576 millioen kgr bg de voorlaatste telling betgoen dus nim 70 raitlioen kgr minder is Daarentegen nam bet aantal zielen met 13 millioen toe en beliep 258 millioen Dit rrrschgnael waaraan hij den naam ran rdepecoratic geeft meent hg te moeten toeiobrgren aan de onmogelijkheid om op een gegeren opperrlakte toodra deze bg reeds miensiere productie alleen in staat is de menscbelgke berolking te otaderhSAM oök bét noO lige vee te roeden Oreral Waar AiettegfeUstaande de sterk toenemende berolking toch geen depecoratie plaats heeft of zelfa de reestapel toeneemt is dit niet het gevolg van eigen proddotis des Unds maar wel van invoer ran roeder ren buiten af Aanvoer van Frnlt eu Ooft In £ iifeliuid In bet weekblad The Garde lezen wg Het is inderdaad opmerkelgk dat wg jaar in jaar uit reeds gedurende zoo langen t frOit en ooft ran bet raateland van Europa trekken zondor dat bet dien invloed op onzen tninbonw beeft gemaakt welken wg daarvan redelgkerwgs zouden mogen verwachten Frankrgk het eiland Jersey Nederland Spanje en Portugal voorzien ons ran druiren meloenen en rggen rerbazende massa s appelen ontvangen wij uit frankrgk en Amerika en niet minder enorm Is de boereelbeid peren die wg uit Frankrgk en ran da eilandeil in bet kanaal trekken De prgzen die wg daarvoor betalen zjjta zoo voordeelig roor de producenten dat naar wri vernemen de aanbouw daarran in vele oorden ran bet vasteland van Europa zitib sterk uitbreidt Volgend een getuatif e berekening ii de waarde der IngerOerde vmchten ooft enz joarl éib Minstens op e millioen pond aterliuf 72 millioen tdén te schatten Onder de artikelen vat den bedoelde aard wottfen er gevonden die wij hier in Engeland niet met even jocd gi vol kunnen nniikvi feken als rliJn xf schiedt een concurrentie ann te vangen met zulke ongelijke middelen zou ons weinig baten maar daarmede is niets alles gezegd Er zijn andere artikelen die wij met niet minder goed gevolg knniieu aankweeken als op het vasteland pla its heeft Om slechts één voorbeeld te noemen wgzen wij hier op appelen peren en ander ooft de jaarlgksohe invoer daarvan wordt geschat op 2 millioen pond sterling 24 millioen gulden Terwgl wg zulk een rerbueiide som gcldg daarroor besteden hebben vrg duizenden acres onbebouwd land en duizenden acres beplant met houtgewas hetwelk een reel minder roordeelige oultuar is dan het teelen ran allerlei kostbaar ooft Hetgeen ons land in dit opzicht ter markt kan breugeu roldoet in de rerate rerte niet aan de behoefte De rraag naar ooft neemt voortdurend toe Tevens wenschen wg hierbij de aandacht te restigen op een bgzonderheid te dezen aanzien die wel in aanmerking verdient te worden genomen Onder de nijvere klassen onzer bevolking beginnen de meest ontwikkelden deze roedingsartikelen allengs meer en meer te rrrbruiken Dit heeft een niet geringe beteekenis want de werkende klassen der maatschappij zijn reel grooter contument in dit opzicht dan de rijke klassen der msatadiappq Semfenirent Met 7 JoU a s is de Bgks Veldwachter der 3e klasse H F Guldenberg ran Veere naar Beeawgk rerplaalst De gezoudbeidscoAimissie te Petersburg heeft de inroer ran de teerkapuda tan Qta ot geantorisaerd van wege hunne uitstekende uitwerking ingeval van aerlosdteid eatkarren bronehUu en teeriif Twee kapsnles ingenomen telkens als men gaat eten brengen spoedig beterschap aan De behandeling kost slechts zes il acht cent per dag Om zeker te zgn dat men de eehtt kapsnles heeilmoet men op de driekleurige handteekening van denheer Giaiot op bet étiquette letten Te verkrggente Gouda bij Zelimrgk droogist en in de meeste ap otheken Laatste Berichten Parijs 4 Juli Het Jimrmil OJIeiel maakt de bedoemiug beleend van 19 prefecten Vgf prefiecten züa op vhicbtgeld gesteld en één beeft zijjn ontslag gevraagd Voorts zijn benoemd 46 seeretatisoengeneraal bij de prefectuur en ondei piefeoten en 66 raden bg de prefectuur Berlijn 4 Juli De Pnmnciai ComfMimt sclmjft De slotwoorden van de dagorder van MaoM iban aan de troepen ran het Pargsohe garaiioea stellen den ernst ran den tegenwoordigen staat vos zaken in Frankrijk in t helderste lioht Weenen 4 Juli Het TaghMt meMt dat de Eussisohe troepen die in het Gouvernement Polen geconcentreerd zgn zuidwaarts b innen te trekken 15Ü0O0 nuui zottdetfnog naar de Donau w orden gezonden St Petersburg 4 Juli De beridlten voik Tuiktche zijde dat nieuwe Turksche troepen naar Kara 7 ijn opgerukt en dat de Bussen bet beleg roor die resting hebben moeten opbreken missen idleo grond Nog heden zgn alhier tiericbten uit bet Bassische leger roor Kars ontvaagdn Weenen 4 Juli De PMüoIu Comtponêem meldt uit Belgrado dat de berolking aldaar door de tioonrede ran prins Milan ter neer gedruist is omdat zij Scrrle s strikte onzgdigheid niet nadrnkkelgk genoeg deed uitkomen Het veroutnutend bericht omtrent den ophanden doormarsob van bet Bumrenaofae lager bg Badojevaes ten behoere der medewerking ran Serriet legier tdtde operatiën aan de Timok linie is ganaob en al rer zonnen Kantonprecbt te Gftuda Terechtzitting ran 4 Juii 18T7 Kantonrechter Mr J H van Mïerop Ambtenaar van bet OpoObaar Minioterie Mr ff C A Soholten te Botterdam VEBOOKDEELD N S G T d E A K wonendfe ie ÓbtfJa ieder tot eene geldboete van één gulden of gevang van é n dag wegens bet zonder noodzaak oergden van bet met kliiiker beslrate voetpad te Oosd G F J S wonende te Gouda ieder tot eenegeldboete van één gulden of gevang nMi i dagwegens het o den opèi ircn wt te ÖüsAi latentosloojfiei van een bfnd totochto elf ar deasvundaen zes uur des morgens a n a 6 O V weduwe van D 3 ifdnèïi e iè OfiaSa tot eene geldboete vktt tien gidden of gavan fan twee dagen wegens bet te Gbnéa Sidder tbeetéhming van Burgemeester en Wetboa len dier genieiiRa in een gebouw bewai n van aan derf onderhevige voorwerpen door welke stank werd verspreid