Goudsche Courant, zondag 8 juli 1877

Zondag 8 M N 2007 1877 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda eu Omstreken 6 II H wonende te Goada tot e ne gelJboe te Tau ée u giiliica of ger rnn ééa dag wegens het l Goud storen fau Togtlue teu G li V d P wuneude te Gbuda tot eene geldboete ran ééa galden of gevang Tan één d ig wegens het plulclceu ran bloemen in eene openbme waudelpUal te Gouita D S wonende te Gouda tot eene geldboete van t te guldm of gevaug v m ééu d ig wegens h l loopeu in de booinpetkeii van eeuc openbare waudelplaats te Gouda B S wonende te GuuJa tot eene gcldboite van twee gulden en eeiie geldboete van één gulden of gevang viin één dag voor elke boete wegens het loopen ia de boomperken van eene openbare waiidclplaats te Gouda en het te Gouda ap den openbaren weg buiten de openbare sekreten datgene verrichten waarvoor die iurichliogeo bestemd ziju VJtüöESPKOKEN J wonende te Gouda van de aanklacht als eigenaar van een sloot binnen de gemeente Gouda niet gezorgd te hebben dat by d behoorlijk ter openbare kennis gebrachte schouw die sloot gezuiverd was van dravend vuil en andere stoffen die de doofstrocmiug van het water belemmerden MARETBGBICHTEN Gouda 5 Juli Tot ongeveer vorige prijzen waa de omzet klein Ppldeitarwe pnike 12 80 a ia 50 Mindere 14 a ƒ 12 74 Rogge puike ƒ 8 50 i f 9 Mindere 7 76a ƒ 8 25 Voer 7 ƒ 7 60 Geret puike ƒ 7 50 a ƒ 8 26 Mindere ƒ 6 50 a ƒ 7 26 Haver zware ƒ 5 25 a ƒ 6 Ligte ƒ 4 50 a ƒ 5 60 De Teeraarkt met gewone aanvoer hoewel de prijnn hoog waren was de handel iets gedrukt sshapen en lammeren traag varkens en biggen Tlog verkocht Kaas met zeer vluggen handel pryzeo van ƒ 30 i fS Goehotef ƒ 1 40 i ƒ 1 50 Wfiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand Gouda REBOREN 2 Jnli Mina JahMM owlen J de Mom n P I oywtmbatg S Johaniui oaiien V M de Joag ea M ét Gniil Pieter oodenC na dsr Bijl mi M tao van dtr kleia t Jobanaa CorDclia ooderi J Sterk en M Caapbau Fredericai FnociKU suderi W O Klareiiaar n £ H Viutr OVERLEDEN i 2 Joli A Polet 47 j M B van Capel wed J A Dtitilli 8 $ j Q A Koot S w 4 A £ vaa ln Valk wed W Hudilur 74 Gehuwd4 Jeli W R aroa tn M Blanker II Slnaland eo M E Ueloo C F W Slgoer en J A Ujitarkarat £ ujerlgke Stand van onderstaande remeenten v in 2s Juni tot 4 Juni 1877 Moordrecht nEBORENi JohaaDet oaitn G den HaUtrt en G ffiltnibiirg OVERt EnEN D Roiterield 13 d ONDERTROUWD Geeue EilL WD Gnne Gouderak GEBOREN Jannigje Jobauna uaderE II Harreman en L van IJperen OVERLEDBV Gerni ONnERTItOUWD Geeie GEHUWD Gïena Btolwijk GEBOREN Healcr Eliwbetli Pietronclla anders J C Kran ei J M Knijt OVERLEDEN C an Data 73j J Slaaf Sn ONDERTROUWD L v d liesvel met J de Gruijler GEHUWD Geeoe Haastrecht Ia vpgameU tijdvak babbea ai geena aan inaa by den BargarlqiÉea Stiad plaats gabad ReeuwUk GKBOREN WiJDlje anders A KwialeleDbrrg en N StwUwt Fmeina ooderi A laa Eijk en A C Uoraal 0TE8LEDEN A B de Ginot 17 J ONDERTROUWD Geene OERDWD A Sckonten 2S j en A Butter 22 j ADVERTENTIËN Beden overleed in den ouderdom van ruim 85 jtuBf nft een langdurig en gednldig lijden onze hartelgk geliefde Moeder Mevr dé Wed J A DDTILH VAN Capel Oit aller naam J C G DÜTILH Gou S JoU 1877 Mevrouw BONTE nu de Singel R 332 VRAAGT tegen 1 Aognataa EENE DIENSTBODE jtla MUD ALLSEN Die ieU te vorderen of onder berusting hebben van of schuldig zijn aan wijlen den heer SAMUEL EFEAIM 8TEWE in leven rustend geneesheer gewoond hebbende te Middelburg en overleden den 25n Juni jl worden verzocht daarvan opgaaf afgifte of betaling te doen ten Kantore vau den Notaria D VEllHULST aldaar vóór den l6a Juli 1877 MEN VllAAGÏ EEN M mmum niet beneden de 14 jaren Adres by A DAM Kastelein in de Sociëteit Ons Genoegen MEN VERLANGT EEN Kindermeisje niet beneden de 14 jaren Adres aan het Bureau dezer Coorant Mejuffrouw C JOJVKER Gouwe C No 54 vraagt tegen 1 AUGUSTUS eene mmmi ims met SLAAPKAMER of ALCOVE gevraagd voor een Heer Opgaven van conditien worden ingewacht onder letter B aan het AdvertentieBureau van A KOK Cotcr Boekhandelaar te Gouda Ter Conrantdrukkery van A BRINKMAN kan dadelflk EEN FLINKE JONGEN geplaatst worden boven de 12 jaar Men vraagt PLAATSING voor een knappen BURGERJONGEN R C 15 jaar oud Adres aan het Bureau dezer Conrant Nouveau Système Lavage des ganta d neufet sans odeur Système de Paris Binnen een kwartier worden de vuilste Glacé Uandschoenen als NIEUW afgeleverd a 0 10 het paar KRULLEN VEEWEN en WABSCHBNvan Veeren en Flnmeans Jassen Broeken en Vesten worden in den tijd van 3 of 4 dagen ÜITGESTOOMD en weder als NIEUW afgeleverd Jassen a 1 Broeken a 0 00 Vesten a i 0 40 F DIAMANT Kamemelksloot 157o 3e hais van af de Boelekade Gouda I Wegens LIQUIDATIE eener Firma OPENBARE VERKüOPING op Dinsdag den 10 Jnli 1877 des voormiddags ten 11 nrein het Koffiehnis Hst Schaakbord aan den Kleiweg te Gouda van eene aanzienl ke party Gouden en Zilveren Heertn en Dameshorlogjën Kettingen Parures Medaillons Kruizen Ringen Juweelen Oorbellen en Ringen en hetgeen meer de voorschyn zal worden gebracht Te zien op ten verkoo das van 10 tot 11 ure Nadere inlichtingen te bekomen bij den Deurwaarder fl U VAN DB WERVE te Gouda Heden ontvangen diverse Partijen Geimporteerde HAVANA mLim van af 90 tot ƒ 130 per mille bij L van der Laar Dz Korte Tiendeweg D N 12 ZOi DAG aTsT weer 7 PORTRETTEN k L H SERRE BESTELKANTOOR van uit de BROÜWERLJ DE ÜRA JE BOOM TE ROTTERDAM Alsiuede diverse BIEREN op flesschen en kruiken SPECIALITEIT in Engpelsche BIEUE uit Ie Brouwerij van Bas Co GINGER BEER en LIMONADE met Hermetisehe sluiting BESTELLINGEN worden ten spoedigste aan Huis bezorgd nit de Bottelary van H VAN WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg D 93 Openbare Verkoopinfir TE GOUDA op MAANDAG 9 JÜLLI 1877 des vootmiddags ten Elf ure in het Hotel db Zalh aldaar van een GOED ONDERHOUDEN WINKELHUIS roet een KANTOOR daarnevens WERKPLAATSEN met Pom PAKHUIZEN met Zolders n een grooten Kelder staande en liggende in de Dubbele Buurt aan de Ooslbaven te Gouda wyk B Nrs 7 en 9 Zflnde in bet Huis een ruim Voorhuis drie groote en vgf kleine Kamers eene goede Keuken met Poqip Kelder en tgeen meer tot een gemakkelgk ingerigt Woonhuis behoort en in t Pakhuis twee Bovenkamers Wordende in deze panden de Handel in IJZER WAREN met goed gevolg uitgeoefend Een HüIS en ERF waarin vgf Kamers een Keuken met Pomp Bergplaats en Zolders en een grooten Kelder etaande en liggende als voren B Nr 11 Een MAGAZIJN en ERF met een een vrjjen opgang hebbend Bovenhuis staande en liggead als voren B Nr 6 De perceelen kunnen 1 NOVEMBER 1877 worden aanvaard En een sedert enkelejaren nieuw GEBOUWD HEERENHUIS met ERF TÜIN en BERGPLAATS aan de Zeugstraat te Gouda G Nr 76 waarin twee Benedetikamers met Alcoof drie Bovenkamer een ruime Zolder goede Kenken en tgeen meer tot een aangenaam Woonhuis behoort Te aanvaarden 1 SEPTEMBER 1877 Nadere inlichtingen zün te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜÏJN DROOGLEEVER te Gouda QorpA DatJK van Bhinkman BUITENLAND BaKeDlaiidseli UverzicJit Over Servië en Oriekenland loopen voortdurend verontraiteade berichten die norilijk te coutroleeren lyn Men doet het beat ten opzichte van deze rijkjea de toekomst niet te veel vooruit te loopen hun hooding moet uit den aard der zaak afhankelijk zijn van dea verderen loop der omatandi hedeu OtMtenryk drukt in dezelfde mate op Servië als Ënzelaud op Griekeuland Behalve enkele achennutaelingen weten wij nog niet van fcevechten aan den Douau De berichten z jn niet nauirkeurig genoeg en te weinig vertrouwbaar om prefliea te weten waar de Rassen staan De Dobrudsoha was tot aan den rnunr van Trajanus geheel door de Turken ontruimd volgeot een telegram uit St Petenbarg dat echter niet vtrder dan tot 29 Juni gaat De beriohttn orer het ontiet van Kan en dergelijke zgn stellig Tarkiche verxintelt ofachoou voldoende blijkt dat de Rumen in KleiD Azié op dit oogenhlik niet naar wenich vorderen Dailf Ney $ onderstelt dat de Turken over de geheele linie te veel versterking kregen om bet den Russen mogeiyk te innken vooriraarti te trekken voordat ook aan Rustiache zijde vcreterking is ontvangen Daarvoor is veel te zeggen maar het schijnt toob dat de Roasen door de voorwaartscbe beweging der Turken eenigemute zün verrast en hier en daar belangrijke verliezen hebben geleden Dat zij echter genoodzaakt werden het beleg van Kan op t biekeu ia stellig onwaar Dat de Engelaehe vloot gestevend is naar Bea kabuai waar ze vroeger lag werd Diusdagavoud in het Parleraeut bevcatigd Beaikabnni ia niet de beste reede voor eene vloot en ËugeUohe bladen vragen dan ook wat dit un moet beteekeuen Ia het een antwoord Mgt Daily Neu op deu overtocht der Ruasen over den Douau wat moet dan geschieden aU de Buaaen nanr den Balkan gaan Dun gaat zeker de vlout naar de zee van Harmora Ku ziju de Ruasen over deu Balkan moet dau Kouatantinopel door ona worden bezet Deze vragen zullen atellig iu het buitenland worden gedaan £ u de Turken zullen dit weer gaan uitleggen ala naderende Sngelache hulp Het blad vindt de taak bepaald bedenkelgk ook al werd er nieta bgzonders mede bedoeld en hoopt dat het Parlement niet maten zal voordat bet duidelgk weet wat de ministers eigenlyk willeo Lord Derby verklaarde iu het heerenhuia op een vfaag van Lord Uarrowby dat de grenzen tuaschen Turkije en Ferzië wel meermalen ten gerolde van den oorlog geschonden zqn maar dat zjj niet zqn verbraken Daar het van het hoogate b ang is bet uitbreken van een oorlog tusachen Perzié en Tdrkye te voorkomen zal de regeering daartoe alle mogelgke pogingen aanwendei Vrij Igeineeu wordt verzekerd dat in deu Franscheu Miuiaterraad de datum der verkieungeu ia vastgesteld Die datum wordt evenwel nog geheim gehouden Meu vermoedt dat de verkiezing op 9 of op 16 September zal plaats vinden Aan de W r Zeituny wordt het volgende betreffende den heer van fiiamarck gemeld De rgkakanaelier is in goeden welatand in de boofdatad uil Kiaaingen teruggekeerd Het gebruik der baden enz te Kiaaingen beeft hem veel goed gedaan de hoop miig worden gekoeaterd dat de zenuwaandoeningen en de jicht waaraan de rykakanaelier in de jongatverloopeu maanden veel heeft geleden zoo uiet geheel glthana gedeeltelgk zgn weggenomen en b j vermgdiug van te veelvuldigen arbeid voorgoed als geweken raag worden beschouwd De Beierache oorlogabegrootiug voor 77 78 waarvoor voornamelijk de Landdag ia bijeengeroepen il 1 326 008 M hooger dan die van het vorige i r Ruiz ZorrQU is met zgn beide vrienden naar de Doitiohe grenzen gebracht met verzoek iu die riohtiag de reis voort te zetten De interpellatie van Castdltr in de Cortes over de arrestatie zal wel nieta uitwerken de Spaauscbe gezant te Parlji verzekert voortdurend dat hij volstrekt niet iu de zaak betrokken ia De groote hoeveelheid w euen die er volgens de conservatieve couranten bij deze Spoausohe heeren zouden zijn ontdekt bestond uit zei revolvers BINNENLAND GOUDA 7 Juli 1877 Nauwljjks was het ons bekend op welken dag de kiesvereenigiug Oemtmtttmlaki zon vergaderen tot het stellen van oandidaten voor t lidmaatachap van den gemeenteraad of wij verzochten aan het bealuurde vergnuuiug voor onzen veralaggever om de vergadering bg te wonen Het bestuur meende met het oog op het reglement t welk ballotage voorschreef voor hen die lid der vereeniging wilde wolden dat de vergadering min of meer een bealoten karakter bod waarom die vergadering zelve moest uitmaken of er al dan uiet een verslag gever mocht worden toegelaten Wg wachtten ahoo het oordeel der vergadering af t welk luidde de veralaggever kan worden toegelaten tot bt t leveren van een verslag waarin echter alleen het verhandelde zal mogen worden medegedeeld zander nogthaus de personen der aprefcera te noemen Dit besluit kon voortvloeien nit tweeërlei bron eensdeels kon het een gevdlg igu van de meentng dat de bovcsgeaosmde bsllotags de vergaderingen van OmtentebtUuji van of meer tot besloten vergaderingen maakte en deze meening moet zeker geCerbiedigd worden aaderdeels kon Eet een gevolg zijn van zekere achndbterheid om net naam en toenaam in de courant te komen waaroor ieder in de gelegenheid is te ien wat ram geaegd heeft Deze laatste opinie ia miuder eerbled wekkend Men behoort toch den moeil te hebben zijne overtui iig uit te spreken en men moet immers ten allen tijde flmk voor zgn gevoelen durven uitkomen zeker uiet het miuat wanneer men ala viije burgers de openbare zaak behandelt Wij kunnen echter tot ons genoegen Conatateeren dat het besluit niet eenstemmig werd genomen doch dat er ook leden waren die rich verklaarden voor een eolUdig verslag Intuaacheu aiouden wg voor het alternatief öf een veralag leveren dat niet iu alle opzichten aan de eischea voldeed of getn veralag leveren Wg aarzelden viSór wij eeu besluit nameu doch besloten ten slotte tot het leveren van een zij t dan ook onvolledig verslag vooral om dese reden uat toch de hoofdzaak ia mit er gezegd worii ttelktgronden worden aangevoerd Ktlhe redexen er bestaan voor de aanbevelingen en dat alles deelt ona wslag getrouw mede Wij meenden deze verklaring te moeten geren terwijl wij voor t verslag zelf naar eeu volgende pagina verwgzeu Ten slotte veroorloven wg ons nog deze vraag daar er rijn die een verslag op zichzelf onnoodig vinden Waartoe dient eene kiesvereenigiug Tat voorlichting der kiezers hg gelegenheid van verKiezingeu en zou men nu inderdaad denken dat bet voldoende voorlichting kon genoemd worden wanneer men zich bepaalt tot t plaatsen van advertentién bevattende de namen van hen die men gaarne gekozen zou zien Immers neen de gronden waarop eene aanbeveling rost daarop komt het aau die moeien publiek worden en daarom ia een uitvoerig verslag steeda zoo gewenacbt Wg hopen dat het aan die leden van Oemeattebtlang welke t met ona eena zgn in t vervolg moge gelukken de meerderheid op hunne hand te krggen opdat voortaan ook van ÖemeenteMang geheel volledige verslagen kannen worden gepubliceerd en is daartoe verandering van bet reglement noodig in zooverre dat de ballotage worde afgeschaft welnu men ga daartoe oreri Wg nemen de vrgheid de aandacht te vestigen op het ingezonden stuk in djt Nr voorkomeode en de uitnemende concerten in Ons Genoegen voortaan eeu talrgker bezo toe te wensohen Zou het voor Gouds s bescbsaf publiek geen schonde zijn indien deze heerlijke avonden wegens g brek aan sympathie gestaakt zonden moeten worden Men begrgpe toch dat van de kas der Sociëteit geeue grooters opoiTcringvsn voor deze concerten mag wurdea gevorderd dan nu reeda h t geval is Andere amusementen moeten er ook van t d tot worden gegeven en tg die werkelijk prijs stellen op het b te moeten dat tooneu door heeren Commissarissen te ondetstenneii in hunne pogingen om ook van dat betU ous het allerbeste van tgd tot tQd te geven Volgens het DagUad zgn hier Woensdag bq bet toen gewoed hebbende onweder naeen Kirden donder slag vrouwen van den achrik op atroat n drrEevallra Iiaat ons hopen dat zij rich niet bezeerd ItAben Hedenmorgen ia bg den beer van der Bing d blikaem in een boom geaUgen Op Vrgdog 18 Jnli a s lal te Stolwqfcenilms eene vereenigde vergadering worden gehouden van het Dgkcoliege met de boofdingelauden vua den Erimpenerwaard In deze vergadering zal de ontwerpbegroo ting voor bet boogheemraadaehsp over bet dienstjaar 1877 78 worden behandeld In eeoe weide te Stolwijk z n Donderdag U tw koeien door den bliksem gedood Ook in den omtrek van Stolwijk wordt van de maaimachine enhooihark veelvaldig g bmik gemaakt Qenoemde werktuigen leycren bevredigende aitkomsten De hooibonw wordt door de regenbuien wel enigszins bemoeielgkt dosh de hennep en tuinvmohteu Warden er zeer door gebaat De afboadofgle jachten op witenriM voor dK jaar zullen in de provincie Znid HoUood worden geopend op Maandag 28 Juli a s De nud der gemeente Krimpen aan de Lek bad gemeend in eene verordening op de openbare orde en veiligheid eene bepslifif te moeten maken woarbg verboden werd op JSon en algemeeae Christelgke feestdagen op of langs de openbare wegen en voetpaden te spelen betzij dobbelen knikkeren balaloan kaatsen of dergelgken voor zooverre daarin niet is voorrien bij de wet van 1 yMasrt 181S Staatihlad no 21 Een Koninklijk besluit heeft echter die bepaling vernietigd aangezien bij art 3 dfr genoemde wet tegen het spelen op de bedoelde dagen Voorzien is en die wetsbepaling alleen het spelen gedurende den tijd voor de openbare godsdienstoefening bestemd verbiedt terwgl in de genoemde verordening het verbod zich nitstrekt tot den geheelsn dag De raad van Krimpen aau de Lek na is eve als iedere andeie gemeenteraad onbevoegd tot aanvulling van een bij de et gesteld verbod ijigev i e art 150 der gemeentewet In verschillende gemeenten is eene afbeelding van den coloradokever ter griffie van het raadki te beuchtigen Als men nagaat hoe weinigen ooit op de friiBe van een raadhuis iets komen inzien zelfs besebeiden waarbg zij rechtstreeks belang hebben zooals de kiezerslijsten dan bestaat er niet veel kans dat vele landbouwers de wandeling maken zallea om den coloradokever te gaan zien Het ophangen van een afbeelding in de dorpsherberg of op eeaige pUats die algemeen bezocht wordt aaa meer uitwerken De alg vergadering van Manen en bnitenl spoorwegambteiuirea zal den 20n dezer te s age gehouden en besloten worden met een groot f ostmaal in het Oraijebotel na afloop waarvan etn vuurwerk ter hunner eere aan bet badhuis te Bohereningea frf warden afgestoken Uit een artikel in het Ltidxh PufUti van Donderdag blijkt dat te Lnden de winst van de gistfabriek gestort wordt in de gemeeitteka Dis winst bedraagt 60 i 60 duizend guHeo Ta Leiden is alzoo het gebruik van gas eene vermomde belasting I en de gemeente behoeft om in baitengewone nit