Goudsche Courant, zondag 8 juli 1877

dat hij steeds een lans brak voor t ouderwys en ook steeds voor de gezondheidsbelangen streed vcrzekerd8 hem ongetwijfeld den steun van alle wéldenkendèn Bovendien in eene kleine stad als GouA j ó werd oi eraerkt i niet steeds het noodige aantal raadsleden te vinden die aan alle eiseben voldoen men moet son ills o er t hoofd zien eu de heer Jlesiiemakor die gewoon is groote zaken met ruimen blik te beschouwen behoort ongetwyfeUl in den raad Aan de orde was inarop de candidatuur vau dea heer Goedewaagen Deze werd geacht uog te kort iu den raad te hebbeu gezeten om reeds gelegenheid te hebben gegeven tot eeu voUediir gegrond oordeel Uit hetgeen luj gedaan had cu uit de steinmen die hij bij veraoliillende gelegenheden had uitgebracht was echter voldoende gebleken dat hy in de richting werkzaam VM van Itmemlebdang zoodat hij boewei eerst bij eeu volf e u le aftreding gauoegzaam ecu Volledig oordeel ovei hem kon worden geuit voor de herkieziug kon worden aanbevolen De csndidatiiur van den heer IJssel de Scliepper werd daarop aanbevolen De heer IJssol de Schepper werd gezegd beantwoordde in alle opzichten aan de eischen die Gemeentelielatig voor t lidmaatschap van deu raad stelde hy was eeu eeriijk kundig onaf hankelijk man Jjiugzaperhaud werd het tijd dat er iu den raad eens zaken werJen ter sprake gebracht die gunstigen invloed op de gezondheid zouden kuaaen uitoefenen eu dat de quaestie van t water van de riolen enz eens a in de orde zoude moeten kollHa eu met bet oog daarop vOoral was de verkieziog van den heer de Schipper tot raadslid aanteraden daar hij als secretaris vau de gc zondheidseommissie voldoende getoond had wie hij was Wat de vrug betrof of de heer de Sehopper zich een beaoemiui zou laten welgevallen daaromtrent werd medegeiteijIJ dat hij eerst wel geaarzeld had met die vraag h vestigend te beantwoorden doch dat hg eindel had verklaard geen bezwaar te maken eeu eventueeie benoeming te zullen aanvaarden Hy werd nog nader aanbevolen als een man van heldere idee i een man uit t dagelyksch leven zooals er eigeoljji meer moetten zitten in den nad Voorts was aan de orde de candidstau van den heer Koning Veel watde heer de Schepper een goed raadslid zou doen zijn en veel wat tot diens aanbeveling gezegd was kon ook op den heer Koning toegepast worden werd gezegd De heer Kouiug onafhankelijk eerlijk hy durft voor zijn gevoelen uitkomen hy paart kennis aitn flinkheid rau kaï akter en behoort tot hen die eigenlijk in den raad zitting wwfe hebben Eeu uitgebreide verdediging was oudoodig werd gezegd daar hy voldoende bekend sta it als iemand die al wat by op zich neemt met ijver trouw en lust volbrengt Daarmede waren allen die op de eandidatcn lijst waren gebracht besproken Daarop werd cehler voonbt tot eeu stemming werd orergegaau gevraagd of t niet weuscbelyk zou zyn het iflredend laadslid Kranenburg die uiet op de candidateulijst voorkwam uiet eenvoudig uiet op uieuw uantebevcle u maar of de waardigheid van de vergadering t niet meebracht dat men gronden aanvoerde waarop lyne niel nanbcveling rustte Die opinio werd gedeeld waarop achterceuvolgeiis eenige sprekers opstonden die de motieven aangaven waarom de heer Kranenburg uiet in iianmerkis koude komen voor eene herkiczing Vooreerst werd opgemerkt dat de heer Kraneubiirg hoe dikwiijb ook bet woord voerende slechts hoogst zelden een argument aanvoerde d it om t zoo eens uit te drukken hout sneS nog nimmer b id hg aanmerkingen te berde gebracht of die w ireu onmiddellyk zo door den voorzitter beantwoord d it hunne ongegrond heid duiddyk luin t licht trad Uit alle Tcrslagen wu de raadsvergaderingen waar de beerKranenbniglu4 gcfproken Week duidelijk dat hij tegensprak zonder voldoende motieven en na de discussie over den hodfdelijken omslag was o door verscheidene personen opgemerkt dat de hoer Kranenburg juist dié personen tot verhooging voorstelde die met hem niet op een gooden voet waren zoodat hij op die wyze peraoneele veeten liet gelden dat zeker nooit te pas kwam Voorts werd gezegd dat de hoer Kranenburg uit zyn redevoeringen den indruk gaf van peraoonlyka oppositie te voeren tegen t college van Burg en Weth In mellce zaak hij ook t woord voerde steeds was hü tegen voorefeUen van t dagelyksch bestuur Evenzeer als meu uu moest op prijs stellen een gemotiveerde oppositie evenzeer als men achting en eerbied moesten koesteren voor hen die een zelfstandige positie innamen tegenover ieder oottegenoref bet eollegie van Burg eu Weth evenzeer moest ae loogelijk en ten strengste afkeuren een oppositi to blgkbaar op bet oog had nijt taken maar slejht pertoneu Welnu ele oppositie van den heer Kranenburg i een oppositie quand mime een oppositie die t blijkbaar niet te doein i om de zaak maar die slechts B ten doel heeft aanmerkingen te maken op Burg en Wethouder P m i Meii nog aangetoond dat de heer Kranen pa ri fe row ea slec J den gnsprijs te verhoofff n Zwr iuéAsm yooi femt die olie bnndca on de gasverbruikers roor zich laten betideu Arnh Cl De itailteAoilFr In 4e TereeaigiuK Het Kcderlaudseh Ifeodecl hidden WoenBAiK hun dgem verf aderin te AmsterdAm ia het loesal tfc Eentfezniheid Meu vejuieenit dat bl ens het jaarverslag de rraallaten Tan het neploitatif nHr jfunsti rf wnren daii men aanvankelijk had kuuncu cu durven liuinn Reeds ongeveer dartjï beeldhouwers hebb n hun voorneineu te kennen gireren een model voor het Bpinoia staaflbeeld iit ife renden De meeste zijn baitenlauders ï en dezer die oiiIau a in Den Haag was om tieh met de plaats bekend W maken waar mni liet beeld wil oprieliteu stamt uit de familie M Spinoza s moeder af Be Beg eling9 coramissie voor de teutoonitelling die te ApelHoom in de vorige maand zou hebben plaats gehad ondervindt nog al belangrijke moeiclijkhcden lïikele peraoaen iebben wegens het niet doorgaan vin die tentoonstUling whadcloos itrlling KCeisoht sommige zelfs jtiit onbelangryk sommen De Commissie heeft besloten aan eu paar personen wegens bijzondere omstandigheden eene kleine vergoeding aan te bieden Bij weigering zal de rechter over den ei ch hebben te beslwsen De eoin die door deze ecbadelnus trlUngen en ndere rgorbereideuda werkzaamheden HiiWt weiriea uitbetaald bedraagt oirca ƒ 1000 j Jn tftf side ticbricf van het Zecuwtche Ml leest men De Prins van Oranje heeft zyne hoftioudin weder eqAmI fS Qfganiseerd Let schijnt due juist te wezen dat m het vooroeiaeq koestert zich weder voorgoedin OU midden te vestigen Het spreekt vau zelf dat in verband tot die wetenschap nieuwe huwel ks uruohlcn worden verspreid Men noemt zelfs de dochter van Konins George van Hannover als s Prinsen toelfomstige Bruid Naar mi n ray mededeeldewoel dat gerucht minstens neer vooibartg wordengeacht Het werk der dfoogmijking van de plassen b oo3 te de gemeenten Éotlerdom is op 31 December 1875 g indigi Volgens het overzicht van de baten CD laster aangaande die droog making wa het totaalcijfer der Wten die de droogmakiug voor de provincie heeft afgeworpen ƒ 1 788 953 terwyl daarentegen de lasten bedroegen ƒ 2 588 436 aangevende een t r va ƒ J99 +S3 Gemeld tebjl echter i l Ciipige vomiuderiug onderganii j Zekere W A A an Wiohen schryver bij de reken kiwte ten raadhmzc te Amsterdam wordt verdnoht gedurende een paar jaar coupons van de imndrelen dl r premielcening v in 1874 die niet ter uitgifte bqstêmd waren te hebben weggenomen en uUgepe en Het bedrag van de aldus gestolen gelden gaat waarsehijulgk de twee duizend gulden uiet te boven Dat meer coupons waren betaald dan noodig vas bleek ongeveer drie weken geleden bij het opmaken der gcmeentcrekeniug maar het bleef toen uog dui ier of de vermeerdering van het bedrag aan ralscbhtid of aan diefstal was te wijten D iuk z j het deg lijle onderzoek van den commissarii van jwlitia Van Doesburgh kwam de waarheid jiau bet iictit die de inhechtenisneming rait dea dader ten gevolge had lUcQ schat Sf verliezen d or den brand van AlmIterk en Emmikhoven veroorzaakt op ƒ 300 000 De verbrande gebouwen warso ulte doch slechts TOOT een derde van t voor herbouw noodige bedrag venekerd behalve een dat in geheel Jkiet was geassureerd nl de gemeentetoren UK liet Tershg det rriahtlogen van Directeuren der Nedprl maatschappg van ny verheid sedert de alge meel ter ering in 1878 Wijkt o dat een adres aan den Kftning is ingediend het wenschelijkc betoogende eener algemeene internationale mnnt conferentie otn zoorfo nde te komen tot een gelijkvormigen dubbelen standaard bet eenige middel om de gróote schommelingen en om gCTvddige daling van den lilverprys spla te gaan Vm veraehilleude zSden zijn nit het buhecland tol zdfi oit Noèrd tmerilra bewijzen van ingenomenheid met het in het adres beoogde doel ingekomen en hef beslnit der Tweede Kafner van deStaten Generaal omtrent de regeling der Tnuntquaes tie genomen waarb detó diet gejnaejudicieerd wórdt beeft in véle opzitten Ikao deii Wen eh der Maatscna p bekJDtWoora Yoor de leeaing gioot een millioen gulden dezer digsn ütgeschreven door de Maauchappij tot Exploitatie van 9iaat poorwege i voor verscheiden mil io aea itige chreven llle n de aaadeclhoudeis schreja in TOOI t jsa aehtmaal het bedrag waarop ly t geu de UMHten Toockeof Udileii jtf t bet ü ü GEIIIEENTËBELANG Donderdagavond werd eene vergadering gehouden Jer Kiesvcrecniging Gemfmlehelatg tot het stdlen van candidatcn voor leden van den gemeenteraad waarvan de verkiezing z il plaats hebben op Dinsdag 17 Juli e k JTadat de voorzitter had herinnerd dat dit jaar aau de beurt van iifirediiip waren de heeren W J Fortuijn DruogleevcT W Brandt van Straaten Mr H Kranenburg C Misscmakereu P Goedewaagen werd geicgenht id gcgrveu tot het noemen van oaitdidaten welke Lij genoegzame ondersteuning op de eandid iteiilijst z juden worden gebracht AchterecnvoigüiiS werdou daarop de volgende heeren genoemd en ondersteund W J Forluijn Droogleevtr W Brandt van Slruateii V Messemakcr F Gocdew iageu G 3 ötrena Zijnen Dr U IJssel de Schepper eu H W G Kouini Nadit de heer Sterns Zynen had verklaard niet voor Hl cindid iiimr m i inraerking te willen komen Daarop was wn de orde de caudidatuur van den heer Brandt van Straaten Deze werd aanbevolen als een persoon die als raadslid getoond had te zyu een eerlijk man die deed wat b zijn vermogen was en zich goed kweet van zyne Richten zoodat hy eeu volledige aanbeveling waard was Voorts werd de candidatuur van d heer Messemaker besproken Door een lid werij de opinie geuit dat diens handelingen in den laatsten tyd minder goeden indruk van hem gaven dan vroeger Uet had er eenige scbyn van of tiij uiet geheel eu al vry was vau jacht op de volksguust en zeer bad het de verwondering gaande gemaakt dat ook by had medegewerkt op de veelbesproken vergadering op de Markt onder praesidiura van den heer Grootendorst gehouden om te trachten zeer waardige mannen nit de Kamer van Koophandel te verwyderen bij ivelke gelegenheid de beer Messemakti den heer Grootendorst had oaudidaat gesttld Vroeger moclii hy zeker teeds aanspraak maken op de naam van een fatsoenlijk parlementair zelfstandig raadslid maar in den laatsten tyd toonde hij zich niet meer zoo zelfstandig als vroeger en ia ieder geval iilocst zijn houding op bgvengeuoemde vergadering worden afgekeurd Deze woorden vonden aanstonds tegenspraak De heer Meswrankcr was zoo werd geantwoord integendeel een der beste en bekwaamsie leden van den raad een die het meeste blijken gaf vau gezond verstand iemand die steeds rond voor zyu gevoelen uitkwam cu dat deed zoowel nu als vroeger in parlementaire fatsoenlyke termen zooals zooeven terecht wat opgemerkt de heer Messemaker nam met de ipoeste yver zijne betrekking als raadslid waar en Gouda zju zich gelukkig mogen rekenen wanneer meer zulke mannen in den raad zitting hadden Wat nuTjctreft de houding van den heer Messeroaker in de vergadering de OouiteJie Kietctreeniging waar candidaten waren getteld voor de Kamer van Koophandel deze was veeleer te pryzen dan te laken Geenszins was duu ook toen het streven der genoemde verecniging dit geweest het vcrwyderen van geachte peispuen uit de Kamer van Koophandel maar wel dit het strijden voor eeu hegi ael ui dat der openbaarheid en daar nu de aftredende leden zich daarmede uiet konden vereenigen was t niet meer dan natuuriijk dat zy uiet werden aanbeAifeo Die handeling vSLi lofwaardig eu dat de heer Messemaker daartoe medewerkte was dan ook zeer goed te keuren daar hy ook hier voor het gpvoeltn uitkwam dat hij was toegedaan Het ware inderdaad te wensohen ddt er wat meer personen wcfden gevondeij iu Gouda die zooals de heer Messemaker beginselen van personen weten te onderscheiden Nadat daarop nog was geantwoord dat de openbaarheid der Kamer van Koophandel toch van weinig belaug w 8 daar niemand byn er belang in telde werd nog nader in het midden gebracht dat de beet Messemaker in zoo verre toch voorzeker aller stenn verdiende dat hij voo r éia hoofdzaak steeds met volharding eu yver streed nl voor t ondcrwys Dat zou zelfs enkele rijven kunnen doen vergeten ISen enkele maal was door den heer Meseemaker wel eena een minder d ementaire toon aaugi slagen o a bij aelegenW de dmuwii o T J r i 9a W eit burg zich iu de raadszaal hoogst oapuilettimttui gedroeg Van een man die tot em staud behoort als de heer Kranenburg zoude lata biUykcrwijzc moge verwachten dat hij in behoorlijke termen sprak en in fatsoenlyke bewoordingen i jue aauinerkiiigen kleedde dat nu was alle sbehalve t geval ITij was voortdurend onparlementair eu koos veehd de kweteendste uitdrukkiugeu te en hen met wieu hy sprak Ten slotte werd er uog gewezen op éeu enkel feit dat reeds alleen voldoende was oiu te mogen verklaren dat de heer Kranenburg uiet voldeed aan den eisch door Gemeenteielaug gesteld voor de be üekking vau raadslid waar ui t reglement sprak dat gevorderd werd eeu kundig man Of moet t niet gevraagd of het van kunde dan niet veeleer vau zekere kivajoiigeusiichtigheid getuigt dat de heer Kranenburg toen er reeds verscheidene malen eeue raadsvergadering was geweest waariu gesproken was over een plaats om oen nieuwe zwemsohool op te richten eindelijk weder met veel ophef de zaak durfde ter sprake brengen tot etichtiug vau een nieuwe zwemschool zonder noobthaus e weten aar hy die wilde oprichten Iets dergelijks is oppositie voeren uiet uit overtuiging maar om troebel water te maken om de discosnie te rekken zoo iets is zeker geenszins in t belaug van Gouda Men moet weten zoo men iets voorstelt Kat men voorstelt eu waarom men t voorstelt Dit wa ètt in deie zaak i o lu nog zoovele aiideien niet t geval bq deu beer Kraueubuig Voorzeker er was geeu enkele reden om hem aan te bevelen voor de betrekkug au lid van den gemeenteraad Daarop werd tot de stemming oiferf gaan waarbij 16 tt mnieu werden uitgebracht waarvan de hh l ortuyu Ifroogleever 15 Goedewaagen 14 IJssel de Schepper 14 Brandt van Straateu 12 Metaemaker 11 en Koning 8 t verkregen zoodat de bh W J POETUIJN DROOGLBEVEB P GOEDEWAAGEN Dr H U88EL DB SCHEPPER W BRANDT VAM STEAA REN en C MESSEMAKBE tot candidaten der kiettereenigiug werden geprocUmeerd De Toorzitter wekte ten slotte alle ledcu op bnjt invloed te gebrmken om de candidaten de overwiniring bij de stembus te doen verwerven niet alleen door peraobulijk ter stembus op te gaan maar ook door te trachten anderen te overtuigen van t belang der overirindng der candidates van GemfentebeUng T NOEZONOEN Mijnkftr de Rédacteur Mag ik zoo vrij z n len kleine plaatsrainte te verzoekeu iu uwe Courant root de facrioneriug aan en aanbeveling van het Concert van a s Maandag Ik geloof niet dat we in dezen zoiner een concert zullen bijwonen dat zoowel wegeus het uiuzickcorpa als om het progr iinuia zóó uitstekend voldoen zal als het concert van aaauttnanden Maandag Daarom is bet koog t anschelijk dat het publiek die uiuetaudigheid waardeert door eeue talryke opkomst liók oor de muzikanten is het veel geauiineerder te lueleu voor een talrijk dan voor een klein publiek eu uiet bet minst roor Commissarissen is het aangenamer te bespeuren dat hunne pogingen om voor weinig geld prachtige uoneerten te doen hooMn op prijs gesteld worden dan dnt lij tot de treurige raring moeten kooKn dut het Goudaohe publiek om zulk soort van concerten eigenlyk weinig of met geeft en bet misschien maar beter is de abonnements concerten lu volgende jaren achterwege te Uten Daartoe zal het hoop ik niet komen ofschoon het naar mijne berekening best mogelijk is wanneer de ttbonnementaconcerten niet beter bezocht worden In alle opzichten is het dus wenschelijk Mijnheer de Bedscteur dat dit concert flink bezocht wordt en suit ge durtbe het uwe wel willaa bijdragen denk ik bij voorbeeld door het programma te beoorlleelen Ik heb daar niets geeu verstand van maar ik hoor dat het heel mooi is en dat de heer Hutachenniyiter welwiUend genoeg ia juist die stukken te doen hooren wier uitvoering meu driugei d verzocht beeft Als ik derhalve alles te atam neem mijnlMr de Bedaeteur soU ik leggen t Kan niet mooier Welnu ik hoop dat mijne medeburgers daarvandoordrongen zullen wezen en daarvan aanstaanden Maandagavond het onwedertegbaarate bewijs znllen leveren Z Laatste Berichten I q4lld t Juli ïnTiet Congres verdedigt Castebv in eene lange rede het reclt der gastvrijheid iMuitap Zoiills Laguner en MuntKi aanapraitk hebben Hij beklaagt zich over de gestrengheid waaraau de drie gemelde personen in Frankrijk blootstonden terwijl men er aan de Oariistea vryheid gaf samen te MSMH en don Carlos er vwblijf liet houden Uq vtlklaart dat het volkenrecht mudcend werd hy doet eta btroi op de regeoring om de gaatrryh eid te mdedigen welke oilnniec aa politieke ttilgewekeaon geweigerd wordt eitj i Kn I Frnnsche auior ri obt toen zij meekunnen worden v in Do Mini U r van Buitenland cbe alcin antvvooidt dat Zorilla l agunero cu Muiio tegen de Spaanache monarchie sainenzweerden eu dijt zy met de Internationale in betrekking stonden teiten maakten gt bruik van huW neiide dal zij oorzaak zouden ougcregeidhedeu heu bet land uitzetten Londen C Juli lu het Lagerhuis verklaarde Sir S Northoote dat de vloot naar de Btsika b uii gezonden was Weenen 7 Juli Uit I iichare t wordt van gisteren gemeld 120 0üf Kuisen yijn by Sistowa over de Douau getrokke u wiaronder 20 000 man cavalerie benevens 250 kauoum u en veel belegeringsgeseout Ongeveer 80 000 lli ssen slaan tusscheu Simnica en Turumngurello C rootvorst Niculaas is met zyu staf en veri e zild vuu gi neraul Ignatietf gisterrn over de Douau gagaa i en ht rft te bistowa zijn hoofdkwartier gevestigd Het Russische leger IS in drie corpsen verdeeld Het hoofdcorps rukt naar Uutschuk op het tweede iiuar de Balkan en het derde naar Nicopolis Londen JuU De corrtipoiident van Reuter te Schunila meldt van lieden Jlet gevecht gisteren tl Bjela geleverd heeft twaalf uren geduurd De Kusaeu werden met belangryks verliezen trniggeworpeu en trokken naar Hi8tov a tcru Burgerlijk Stand 0£BOR£N Jlle Johaana ücidiil onaci i D de VoB en J de Jong Cljdbertu udcrï C lan der LaiiQ CD M no der Meut OV BI EI EN 5 Juli P Braiité 3 j J Verkleij 6 BI J iJ TeijMmaa i u OHDEBTROOVlf 8 Jali C tyi 34 j en k Botb 33 j A Roelofa te Nijmegen 5 i j eu J Reidinger 47 j K van RJujo 39 j ea G aasalni l j L lan Dnnten 20 j ea M Everliag 20 j J vaa der Kleij 24 eD C aa Aneydt 23 J i ADVERTSÏffTIËN 25 JABlGE Ruveïij ¥er J8 aJsi 8ig VA V C J TAK BLOiLANO W STREEFLAND 1 CouJö 7 JuH 1877 t Hunne dankbare Ve f en Kiiljt Ondertrouwd t GÜILLAUME JÜLEil ANTOlkE P Baron dï SENAttCLENp de GRaÏ CIJ EN MADELAINESALLU i Gouda 29 Juni 1877 Beceptie 8 uli Ondertrouwd P MEN8CH aAR K TAN SETTEÏtrT V Onderteronwd K VAN Ua N Weduttnur tui A F avoke EN G VEENS BA Weduwe yan D Sioi wuk Gouda 6 JuU 1877 ZwdU 7 Juli 1877 lli den oï ilecJ ops geliefd Zoontje HEltMANtlS ió den ouderdom van 7 riiBandóif C UüllGERDING A P ÜÜRGEHDING Biiui v Gouda 7 J uli 187 7 Voor de bewijzen van belangstelliug oudervondeu bij onze SOjarige Hawel luhet denkiug betuigen wij onzen dank B J WESSELS A N WESSELS Palu Gouda 7 Juli 1877 Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg de geboorte en het overlgdenvan onzen Zoon betuigen wg onzen dank A C C VERZUL E J VERZUL JA8PIE8 Die iets te vorderen of onder bemeting hebben van of scbaldig zgn aan wülen den heer SAMUEL EFBAIM STEWE in leven rustend geneesheer gewoond hebbende te Middelburg en overleden den 25n Juni jl worden verzocht daarvan opgaaf afgifte of betaling te doen ten Kantore van den Notaris D VERUÜLST aldaar vóór den 13a Jidl 1877 HQmEEinimSGHOOL Het OPENBAAR EXAifEN na afloop vatt den Curans 1876 77 wonJt GBHOODEN op 12 14 JULI e k des morgen van 8 12 en des namiddags van 1 3 uren doch den 14eQ tot4uren daar het EXAMEN inde GYMNASTIEK op dien Zaterdag plaats heeft s nam van 3 4 in het Utedelgk Locaal Alle belangstellenden eoo Ouders als verdere St dgenooten hebben VRUEN TOEGANG INSCHRIJVING van nieuwe Leerlingen op Maandag 9 Juli van 5 7 nren s nam in het Schoolgebouw Gelegenheid tot een VOORLOOPIG ONDERZOEK der adgpiranten bestaat op Woensdag 11 Juli des morgens 9 nur De Directeur Dr JULIUS TE GOUDkA Het Examen van Toelatintt zal plaat hebben op DINSDAG 1 JULI e k des middags ten 12 uur in het Lokaal der School I D TERPSIBA Rector t Er biedt zJch aan een TWÜEDB urn m mw mmmmmiy R C tegen 1 AUGUSTUS of 1 SI IPTEMBER Refiecteerenden adressecren zich onttet Iet W S aan het Boreau dezer Ourant WIllKliUDF £90W In een Garen en Bondwinkei blhier wordt tegen 1 Augustas een WINKELJÜFVROUW vra d Men adresseerwi zich tender lat A i den Boekhandelaar A BRINKMAN RUTUIGMAKKItS TWEE WAGENMAKEBS KNECHTS gevraagd voor vast wetk door IfH ds RUK Bgtnigmaker Baan 93 te Rotterdam Aldaar is ook TE KOOP eene gebruikte ECHTE EAU 6m FEES Bekroond op de Wei6ldteitix mUi tef 4ry l 67 te vetkragen ii M Fföctf GRé VAW VIVE J it B SéHOWiSS € o lfehM Hftar en Baard verwt in ES01MI Braiil en Kwart zander Huid of liwjei T WÉe4 i meK de Flacon half gebrtilrt h eHi en4etB T4ft niet alsdan wordt met geito g A de betaaldb l W toi S te