Goudsche Courant, woensdag 11 juli 1877

KIESVEREEJ IGIKG GEiMEENTEBELANG In de gehonden Vergadering van 5 Juli 11 zijn tot CANDIDATEN Toor de VEB KIEZING op 17 JULI e k Tan VUF LEDEN voor den GEMEENTERAAD gekown de Heeren J FOKTLi Ji DROOGLEEVER W RRA ÜT VAN STRAATE C illESSEMAKCR P GOEDEWAAGEi Db II US8EL DE SCHEPPER die met Tertroawen den Kiezers worden san bevolen Het Bestcoii 1877 Woensdag 11 Juli N 2008 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Ouistrekeo K JONKER JACOB A ROEST tak LIMBURG Secrelani Dr W JULIUS Prendent G J STEENS ZUNEN F C TAS ZEULEN mm mim u mm wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz y te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde B0RD£ aDXWX7N van 1 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook by pro lesschen kwart en half ankers Pnjsoooranten wordea gratis en franko versonden Alles wordt franko huis geleverd Hi flis GiiEGir lABMlE CONCEST in het Abonnement door het Kwps Staf Muzikanten van het Beg Schutterij te Botterdma ondar DincHe tmi deo Kijwliaeeater W J Hutsciienruljter Wzn op Maandag 9 Jcii 1877 dea avonds ten 7 ore H Entree buiten inteekening Voor Heeten Leden hunne Dames of Kinderen 1 per persoon tooi Niet Leden ƒ 1 70 per persoon Bu ongunstig wedar in de saal Tevens wordt aan HH Leden ingevolge art 30 van bet Eleglement kennis gegeven dat de Sociëteit te 5 our zal GESLOTEN ZUN Het Bbstuce Ma P J SNEL Pretidmt H JAGER Secretans GOUDSCHE Kiesvereeniging ALGEMEENE VERGADERING op 1 inadag 10 Jnli 1877 des avonds ten half acht nor in de Bovenzaal van het Ko£Sehnis £ HabitoxiE op de Markt tot bet stellen van Caudidaten voor den Gemeenteraad Aftredende Leden de Beeren W J Fortujn Droogleever Mr H J Kranenburg C Messemato W Brandt van Straaten en P Gocdcwaagen Het BESTUUR 6R00TE OPRUIÉNG tot zeer laare prijzen van af MAANDAG 11 JULI en vol gende dagen bij H TIMTERMAIV Gouwe P M Maandag en Dinsdag SESTEBELINQSEinS REGENTEN van bovengenoemd gesticht brengen door deze ter kennis der ingezetenen dat door meerder plaatsruimte oude ongehuwde lieden boven de vgflig jaar kannen opgenomen woiden Nadere inlichtingen te bekomen bij den Seeretarü A H TA D I LLEN Kennisgeving stremming van da Vaart door het Beeuwüksche Verlaat BORGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat de Taart door bet Reenwgksche Verlaat tengevolge Tao no dige herstellingen den 9 10 en 11 JULU aanstaande ZAL ZLIN GESTREMD Oornia dca Sn Jiilq 1877 Bai meoter en Wetbondera voornoemd De Secretaris De Bnigemeester WOB Stmuibach L 8 TAN Be i seh IJzendoobk C H boelen ütrechtsche Straat No 85 AMSTERDAM Ab DEPOTHOÜDERS Toor den verkoop Tan het beroemde WILSOV PACKING k Co COBNEDBEEF HAM en TONG in BUkken an 2 4 6 en 14 Amerik ponden zgn dom atg aaimsitekl voor de itad GOUDA de Heeren QiMn KAMPHUIZEN Gouwe hoek Peper r t 249 ta Gouda Hoofiagent der Wilson Pkcking Comp C H BOiLEN Heden ontvangen divei se Partijen Geimpoi teerde mm mm van af 90 tot 330 per mille bij D van der Laar Dz Korte Tiendeweg D N 12 Vorige maal was abusiereiyk opgegeven ISO b aaHaaiHOdisiao 0 3 SWITZEB Lange Tieadeweg ZOi OAG a 8 weer 7 PORTRETTEN a l L H SERRE lil MUXkXLJJili Wegens LIQUIDATIE eener Firma OPENBARE VERKÜOPING op Dinsdag den 10 Jnli 1877 des voormiddags ten 11 ure in het Koffiehuis cHrr Schaakbobi aui den Kleiweg te Gouda van eene aanzienlgke part j Gonden en Zilveren Heeren en Dameshorlogiën Kettingen Parures Medaillons Kruizen Ringen Jnweelen Oorbellen en Ringen en hetgeen meer de voorschijn zal worden gebracht Te zien op ten Terkoopdsg van 10 tot 11 ure Nader inlichtingen te bekomen bg den Deurwaarder B H TAM DB WBBVB te Gouda OOUDA DaVK TAN BaiNXMAK M ENBMTEBSIJS te bekomen bij J va Oobschot Bleekerssingel te Gouda JÏARDDRAVËRÏÏ te milegersberg op WOENSDAG 11 JULI e t Voormiddag Harddraverij X t Pr Ij in ZUver ter waarde Taa f SO Een Premie 4 D Namiddags HarddraTerg Een Prijs van f 300 f 100 m SO P k 4 GIopp ibwrf UAaAZUN TAN HEeREX KLEEOOFCSTCKlUar Overhemden op mut Motterdam Utrecht 0 Verdere byzonderheden komen breed Toerig Toor in de AdTertentie geplaatst in de Nieuwe Rotterdannche Courant Tan Zondag 1 en 8 Juli en in No 23 Tan tDe Aankondigen van 5 Juli Voor belanghebbenden is dit oommer van Z e Aankondigen kosttiooa te bekomen eu wordt het op iraDco aannrage BnieN Wgnstraat 112 toegezonden HAARLEMSCHE 4®TiE De ondergeteekende gaat steeds Toort mat het Weren Tan 100 neer Goede Sigaren met één Lot 5 kistjes 6 Ijoten 10 kistjes 12 Laten Toezending Tan Postwiaael i f 2 50 f 12 en 33 aan H A C08TER8 Lange LetdeeheOtoarsatraat 131 Amaterdam BU itzf Courant beiioort een BifvoeriMil m m mm I Eene zaak Tan hoog belaag voor deze gemeente zal dezer dagen in de ProTinciale Staten zoowel Tan Zuid als Noord Holland worden behandeld Het betreft de Terbetering van het vaarwater tusschen de groote Zuid Hollandsche rivieren en stroomen en het Noord HoUandsch U of het Nooj dzeekanaal welk vaarwater zooals bekend is Tanga eu door onze gemeente loopt Heeds in de zomerzitting van 7C der Staten van ZuidHolland was door Mr P L F BInssé de aandacht daarop gevestigd naar aanleiding van een adres aan den Minister Tan binnenlaudsche zaken gericht door Burgemeester en Wethouders Tan Amster en Rotterdam en andere belanghebbenden Voor de indiening Tan dit adres was reeds langdurig OTer dat Taarwater geklaagd Reeds in 1869 hebben klachten orer de gebreken dier raort aanleiding gegeven tot het opmaken van een plan door den uoofd ingenieur in Znid Hollaod tot wegneining der bochten in de Gouwe doch de zaak is slapend gebleven In 1871 heeft de TereenigingSchuttevaêr haar op nieuw wakker sescbad In den aanTsng Tan 187 i zgu door de noofd ingenienrs in de beide betrokken proTinciSn aan den Minisier plannen ingediend van Teel meer omvang danhetvroeffere docb waardoor desniettemm slechts ten deele in de behoefte zou worden Toorzien Ook die werden in het Ministerie Tan Binnenlaudsche zaken te slapen gelegd In NoTember 74 heeft zich eene commissie Tan belangstellenden bjj die Taart gevormd die te Rotterdam Tergaderd aan de heeren Stieltjes en van der Hoeven heeft opgedragen de noodige verbeteringen na te gaan en te doen opnemen Deze hebben van hunne bevinding mededeeling gedaan aan Burgemeester en Wethouders van Amster en Rotterdam En de laatsten hebben daarop met meddeeling Tan die stukken zich bg adres tot den Minister van lliunenlandsche zaken gewend ten einde afdoende verbetering te verkrjjgen Dat adres deed den heer Blussé de volgende vragen tot Gedep Staten richten Wat is aan Heeren Gedeputeerden bekend van een adres van de hh C J A den Tex J van Vollenhoven en anderen aan Z Exc den Minister van Binnenlaudsche Zaken betreffendede verbetering van het Taarwater tusschen onze ZuidHollandsche riTÏeren en stroomen en het IJ Wat is door HH Gedeputeerden ter beTordering dier Terbetering Terricht In eene Tolgende zitting werd daarop geantwoord Op de eerste Traag dat aan Ged St officieel daarrau niets bekend is Ged Staten hebben wel Tan ter zgde kennis genomen Tan dat adres maar zg zgn aiet officieel gehoord over de voorstellen en vragen in dat adres gedaan Wellicht is de aanleiding daarvan hierin gelegen dat in 1874 een project tot verbetering gemaakt is door de ingenieurs Tan den waterstoat geheel afwgkende Tan de voorstellen die door de Tereenigde commiasiSn uit de gemeentebesturen z n gedaan Wellicht is het daaraan toe te schrgren dat de Regeering alvorens de colleges Tan Qed Staten te hooren eerst daaromtrent de Ingenieurs Tan den waterstaat heeft willen hooren Dit althans is zeker dat als antwoord op de terste Traag ran den geachten afgcTaardigde Oed Staten moeten mededeeleu dat zg officieel dutvan niet in kennis zgn gesteld Wat de tweede rroag ran den heer Blussé betreft cWat is door hh Gedeputeerden ter berordering dier Terbetering verricht Daaromtrent kan medegedeeld worden dut in Juli 1874 onder den vorigeu Minister van Binnenl Zaken aan de Gedep Staten van de provinciën Noord en Zuid Holland plannen en teekeningeu ter Terbetering Tan den waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam zgn gezonden dat beide colics Tan Ged Staten bg gemeenschappelgk rapport hunne meening hebben te kennen gegeven ten aanzien Tan die plannen en teekeningeu maar dat Ged Stattn gemeend hebben alvorens in Terdere beschouwingen over dit punt te treden aan den Minister de vraag te moeten richten wie belast zon worden met bet maken der werken en wie met het beheer zal worden beiast en welke gemeentebesturen zouden moeten worden gehoord Die vragen zgn niet beantwoord Later in December 1875 hebben Ged Staten van beide provinciën aanleiding gevonden op nieuw dit punt ter sprake te brengen en den Minister de verzekering gegeven dat bode Colleges van Ged Staten de zaak van zoo groot belang achtten dat zg niet alleen de aandacht der U geeriDg met nadruk daarop Testigdeu maar tevens de Terzekering garen Tan bun kant gaarne elke poging te willen ondersteuneu die leiden kan tot een goed einde eu niet ongenegen te zgn Toorstellen te doen dat dit wenc ook Tan wege de provinciën wordt oudersteond Ook dat schrgren bleef onbeaotwoord Dat was in December 1875 Eindelgk bebben Ged Staten in Mei 1876 n a van eeue klacht over de waterkeeringen langs de Gouwe op nieuw aanleiding gevonden bg de Begeering deze gewichtige zaak ter sprake te brengen en met de meeste kracht er op aan te dringen dat de verbetering vanden waterweg Ton Amsterdam naar Rotterdam ter hand zon worden genomen Ook op dat laatste schrijven wacbteu Gedep Staten nog steeds antwoord Kadat de heer Blussé had aangetoond dat het Dept van Binnenl Z nietdoordrongenschgnt Tan den spoed die in deze mag worden gevorderd werd de Tolgende door hem voorgestelde motie met algem stemmen aangenomen De Staten der Provincie Zuidbolland oordeelende dat het belang van dit gewest in booge mate betrokken is bij eene afdoende verbetering van het Taarwater tusschen de groote Zuidhollandsche ririeren en stroomen en het NoordhoUandscbe IJ of het kanaal waardoor dat open IJ rervangen wordt en terens oordeelende dat eeu spoedige Taststelling ran het plan dier verbetering tot richtsnoer moet strekken voor den aanleg der l nen Leiden Woerden en Rotterdam Houten Zeggen Gedeputeerde Staten dank voor de gegeren inlichtingen Stellen op hoogen prga wat door Gedeputeerde Staten in het belang ran gezegde Terbetering is Terricht Bevelen de verdere behartiging van dit belang met vertrouwen aan Gedeputeerde Staten aan n gaan over tot de orde van den dag In de zomervergadering van dit jaar gaven Gedep Staten Terslag Tan hunne bemoeiingen te dezer zake Wg ontleenen daaraan het volgende De raart ran Amsterdam naar Rotterdam geschiedt tot aan de Gouwe langs twee wegen ui öf langs het Groot Amstel Kanaal gevormd door den Amstel de Drecht en de Aar tot de Gouweslnis onder Alphen öf door de Overtoomsche sluis langs den Schinkel en de Ringvaart van den Uaarlemmermeerpolder tot aan de Oude Wetering om ran daar orer hel Braassemermeer door de Heimanswetering en den Rgn borenrermelde Gonwesluis te bereiken Van daar volgen de schepen verder gezamenIgk de Gouwe en den Hollandschen flsel terwgl zij bg IJsselmonde op de Maas komen Dat deze vaart tot de meest belangrgke behoort van het binnenlandsch verkeer springt reeds aanstonds in het oog wanneer men zich den handelsomvang voorstelt die in beide de gemelde koopsteden is waar te nemen maar men zoude de waarde daarvan te gering schatten indien men die slechts met het belang dier steden in verband bracht en daartoe beperkte Ook het verkeer van alle aan de Zuid Hollandsche rivieren en stroomen gelegen plaatsen met Amsterdam N oord Holland benoorden het U en met de noordelgke en oostelijke prorinciëu van ons vaderland over de Zuiderzee en van Noord Holland met de zuidel ke provinciën ia daarbg van uabg betrokken Ofschoon men dus kortheidshalve van dezen waterweg als van dien tusschen Amsterdam en Rotterdam pleegt gewag te maken zg men er echter op bedacht het belang daarvan niet te beschouwen als uitsluitend gemelde steden betreffend maar behoort dat vaarwater te worden aangemerkt als eeu hoofdader vau het nationaal verkeer terwijl zelfs eeu internationaal karakter daaraan met kan worden ontzegd zoodat een behoorlijke en aan alle eischen voldoende toestand daarvan zonder twgfel als een zaak van algemeen belang zoowel van ons gewest als rau het Bgk moet worden gerekra £ Die toestand is echter op dit oogenblik rer ran bevredigend Voor die raart wordt gelgk uit bovenstaande beschrijving Tolgt gebrnJk gemaakt wat eerstgenoemden weg l treft uitsluitend van de boezemwateren ran Rgnland on Amstellaud eu wat den anderen aangaat ran die van Rijnland alléén wateren wier belendende kaden meereudeels erenmin bestand zijn tegen de drnkke scheepvaart welke het handelsbelang vordert als zü zelve in staat zgn aan die scheepvaart veldoeuden doortocht te verleenen waar hier velerlei ondiepten de scheepvaart belemmeren elders scherpe bochten en engten het rerkeer geraarlgk of moeielijk maken terwgl ook de doorvaartwg dten der bruggen en sluizen te gering zijn Het behoeft dan ook geen bevreemding te wekken dat de klachten ran de oumiddellgk daarbij belanghebbenden zich al luider en luider deden hooren vooral toen ten gevolge Tan het uit onze zeehareus op raste tijden afvaren der stoombooten voor de TransAtlantische en Oost Indische vaart het verkeer met lichters en andere binnenlaudsche vaartuigen roet stukgoederen geladen daarover sterk was rermeerdcrd Geen wonder dus dat de Schippersrereeniging Schutteraer aanleiding Tond om ten dezen han delend op te treden en zich tot de Hooge Regeering wendde met het rensoek dat toch maatregelen zouden worden genomen om den voormelden waterw en wel langs de Aar de Drecht eu den Amstel te verbeteren Een daarop gevolgd onderzoek der regeering leidde tot de uitkomst dat in 1874 een plan tot verbetering ran den waterweg werd onlworpeu waarran de kosten op 1 600 000 werden joraamd en welke kosten roor een aanzieutijlc gedeelte door de beide provinciën zouden moeten worden gedragen De Gedep Staten der prarinciifa raeendea nadere inUchtingen ran den Minister te moeten verzoeken meer in het büzonder omfarent de vraag vrie zich eventueel met de uitvoering van de daar te stellen werken zoude belasten en door wie het beheer over ipa verbeterden waterweg zon worden gevoerd Deze inlichtin i