Goudsche Courant, woensdag 11 juli 1877

t eS iforJëa errMgiI Vy Cssire ran 27 Aug en 8 Sept 77 Het gtfhecle jaar 1875 verliep zonder dat voormelde missive beantwoord werd en bg schrü ven van l ö December 1875 kwamen de collegiën van Gedep Staten np de zaak tarug Zooveel te meer omdat nit de Mem van toelichting op de staatsbegrooting voor 1876 bleek dat de verbetering van den waterweg an Amsteril ira naar den lign Leb lorde tooraf te gaan Van dit Tverk wa bet plan nog niet va gesteld en het onafbankelyk verband tusschen beide werken was aan Het bleek inmiddels dat de hoogst onvoldoende toestand waarin de waterweg van Amsterdam naar Rotter lam waarvan het belang zich blijkens bet in den aanvang dezer ontwikkelde zeker niet tot de beide gemelde koopsteden bepaalt bevindt de aandacht van belanghebtenden bjj toeneming trok en ook dezen aanspoorde om te trachten verbetering daarvan te verkrggen en ofschoon niet officieel ter onzer j0nnia gebracht ia de poging door een aantal ittBezetenen van Amsterdam en Rotterdam ingested om de Regeering te bewegen de hand aan bet werk te s aan te belangrijk om hier atUzwijgend te worden voorbygegaan By adres van den Sisten Januari 1876 wend den zich de Bargemeesters der gemelde steden met een aantal andere gezaghebbende personen uit die gemeenten tot den Ministervan binnenl zaken waarin zjj er op wijzende dat de waterverbinding tnscben Amsterdam en Eotterdam een der hoofdaders van het goederen vervoer tot groot nadeel voor handel en scheepvaart steeds minder en minder aan de klimmende eischen kon voldoen de tusschenkomst der Regeering inriepen Aaressanten meenden echter hiermede niet te knnnen volstaan doch boden der llegeering tevens de hoofdomtrekken aan van een nieuw plan tot doarstelling van een verbeterden waterweg eene begrooting van kosten enz opgemaakt door eene daartoe door hen aangewezen commissie nit hnn midden bestaande nit de beeren van der Hoeven ea Stieltjes en waarvan de kosten werden berekend 2 millioen te zullen dragen Dit plan was op geheel andere grondslagen gebouwd dan dat hetwelk in 1874 door de Regeering aan onze ambtgenooten van Noord Holland en aan ons was toegezonden Terwjjl todi dit laatste zooals gezegd werd strekte ter verbetering van een waterweg van Amsterdam door den Amstel de Drecht de Aar naar de Gouweslnis gaf gemelde commissie de Toorkear aan de vaart door de Overtoomsche slni langs den Schinkel en de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder tot aan de Onde Wetering om daarop over het Braassemermeer en door de Heimans wetering en den Rijn de Gouweslnis te bereiken Wederom zonden de Gedep Stoten der beide pioviBciën in December van 1876 een schrjjven naar den Minister van Binnenl Zaken waarin op beantwoording der missieven van 1874 1875 werd aangedrongen en het aanbod werd gedaan om desnoods voor rekening der beide provinciën met eene belangrflke Rgks snbsidie het werk te ondernemen Wederom daurde bet maanden voor de Minister antwoordde Eerstbjjmissive vanSl Mei jl werd een schrgven aan de coUegiën van Gedeputeerden gericht waarin s Ministers voornemen met betrekking tot deze aangelegenheid werd medegedeeld en een geheel nieuw en uitgewerkt plaa der verbetering zelve werd overgelegd Er waa geen tgd meer om voor de op httaaen zomervergadering der Staten dat plan in hijzondtrhtden na te gaan Gedep Staten moeten zich er toe bepalen n kortelflk bloot te leggen Niet aUeen zon dit nienwe plan niirn 5 milMoett kosten maar de voorgestelde verbetering aoa daarenboven volkomen van karakter ver ukttai Immers terwjjl tot dusverre het denkbeeld eener vertietering der vaart als handelsweg op den rootgtimi sfamd stekt het than door den Minister medegedeelde plan om daarvan ge Ijjktijdig te maken eene strategische vaart en is juist daardoor het cijfer der raming zoo buitengewoon aanzienlijk toegenomen terwgl ook dit cjfer nog niét eens als definitief Jcan worden beschouwd daar dit plan nog eene doortrekking der strategische vaart van af den buitensingel van Amsterdam naar het Noordzeekanaal zou vorderen welke niet iu de begrootiiig werd opgenomen Vree iid wordt het door Gedep Staten genoemd dat lie Minister van Binnenl Zaken juist nu de tot tand breu ing vau dit werk dat nu ontegenzeggelijk het karakter van eene h ilft aangelogeuheid zou verkrggen aan de gewestelijke besturen van Noord en Zuid Holland wil overlaten niet alléén maar omtrent de medeI werking van het Rjk tot bereiking van dit doel zich uitlaat op eene wjjze die meer dan in één opzicht geheel onbevredigend is te achten Niet alleen toch cat de Minister er ich slechts toe bepaalt zich bereid te verklaren eene ondersteuning van Rijkswege in dit naar het door Zijne Excellentie overgi legd plan ontwijfelbaar RijksweLk te bevorderen maar Zijne Exellentie iieeft zelfs aan deze onbestemde toezegging nog de voorwaarde verbonden dat het beheer en onderhoud van den door den Minister bedoelden waterw buiten bezwaar van s rgks schatkist zij verzekerd Deze laatste voorwaanle schijnt zich zelf tot geene ernstige overweging te kunnen leenen en Gedep Staten der beide prjvinciën vinden dan ook geen vrgheid om aan de Prov Staten roor te stellen hen te machtigen op den thans door de Regeering voorgestelden voet met Haar in onderhandeling te treden Evenmin wenschen zij te berusten in de weigering der Eegeering om op billijke wijze de loogst noodige verbetering van het handelsverkeer in beide provinciën te bevorderen Ten slotte stellen Ged Staten voor te beslniten dat spoedige verbetering van het vaarwater tusschen Amsterdam en Rotterdam ten behoeve der scheepvaart dringend noodzakelijk is en hoewel die hoofdzakelijk van algemeen rgkabelang zg evenwel ook de belangen der provinciën NoordHolland ctt Zuid Hollaad er in diemate bjj zg n betrokken dat bet op den wegligt van de besturen dier provinciën om wanneer de regeering blijft weigeren tot de uitvoering van het werk over te gaan dat werk behoudens aanzienlgken ge delgken steun vanhet Rgk zoowel wat de verbetering als wat hetverder onderhoud betreft zelve te ondernemen voor zooveel de bedoelde waterweg niet behoorttot de rivieren die reeds op dit oogenblik inbeheer en onderhoud zjjn bg het Rjjk aan Uwe Gedeputeerden op te dragen om van dit beginsel ni aande eezamenlgk methunne amb enooten in de andere provincie doaangevangen onderhandeling met de Regeeringvoort te zetten en verder alles te doen watnoodig is om de tet stand koming van bet werkte bevorderen en ü te gelegener tjjd van denuitslag hunner Ijemoeiinsreu verslag tj doen onder bijvoeging van zoodanige voorstellen alszg zullen vermeenen te behooren Dit verslag werd in Zuid Holland in handen gesteld eener commissie bestaande uit de hh v Bergen Uzendoorn Hoffmann v d Breggen Stoop en Blussé Dit geschiedde ook met een adres van 122 schippers en gezagvoerder van toombooten aan de Staten welks inhoud wij hier laten volgen Na te hebben geconstateerd dat het vaarwater geheel onvoldoende is dat dit niet alleen bet gevolg is van de zeer scherpe bochten der kromme Gouwe van de veel te smalle geul in den Rjjn de Aar en de Nienwe Vaart of van de geringe capaciteit van si uizen en bruggen maar dat het ook grootendeels mag worden toegeschreven aan het hoogst gebrekkige onderhoud waardoor de oude ondiepten in Amstel Aar b Gouwe bljjven bestaan en de nieuwe op eene onvoldoeDd wgze worden opeemimd dat d oorzaak vaa d t slechte onderhond voor een groot deel gelegen ehgnt in het gebrek aan eenheid van beheer en toezicht tengevolge waarvan de tollen aan de Anutelschutsluis bjj het huis ten Drecht en te Gouda voortdurend van de che vaairt kannen worden geheven zoaker voldoend onderhond laat slaan vcrl eteri ig van vaarwater dat die toestand nog verergerd wordt door de vaak zeer lage standen van fignlandsboezem waaruit het water dikwgls op willekeorige wgze gelijk uog onlangs iu de maand April tot on 0 40 It V = 0 90 A P wordt afgel ten raet gebeele miikenning der rechten en b langen van de scheepvaart j dat nit dat alles lange reizen groote lichterIvostett ectra sleaploonen avereien aanzeilingen en bescliadigingea van bruggen sluizen en kaden voortvloeien die niet alleen zeer kostbaar zyn voor de scheepvaart maar ook de regelmaat en zekerheid van het verkeer ten nadeele van handel ngverheiden landbouw verminderen gaan zij aldus voort lat zy zich hadden gevleid doch gelyk blgkt teu oorechte dat na van Rijkswege zoo groote ommen worden uitgegeven voor den aanleg van spoorwegen die gedeeltelijk bestemd zijn om in eene toekomstige behoefte te voorzien er wel oenige gelden zouden zijn overgescfaoten voor de verbetering van de meest gebruikte bin nenvaart van het geheele Koningrijk dat zij echter met groot genoegen hebben kennis genomen van het feit dat zich eene commissie tot verbetering van het vaarwater heeft gevormd die een plan daartoe heeft late opmaken en dat de Provinciale Staten van Noorden Zuid Hollaud zich deze zaak hebben aangetrokken dat echter 1st Itvta leedwezen weder eenjaar is voorbijgegaaa zonder dat er eenige verbetering in den hoogst gebrekkigen toestand der Taart is gekemeoi Redenen waarom tg zich ernstig en eerbiedig tot U wendea met het dringend verzoek de op genomen taak ten einde toe te vervullen opdat 4e hoogst bedangrgke leheepvaart tusschen Amsterdam ea Rotterdam ipoedig een vaarwater verkrgge dat aan de betioefte van het veN teer beantwoordt BINNENLAND GOÜDA 10 JuU 1877 I a cooeeptlMgrooling van het booghe mra didiap £ rimpenerwa ird voor het dienitjaar 1877 78 bedraagt in obtratif IS7 109 25 in aitguf ƒ 165 662 50 rn slait dn met een vermordelijk batig lot van ƒ 1476 76 De omslag per H A belastbaren grond zal wsanehijniyk 5 gulden bedragea Vrijdag ochtend is ia den ondenlom van 61jasr overleden de heer Friedqch Williilm Hsoklander lie bekende mede arbeider md de KötnUeke ZeUm en schrijver van romautisobe werken Eageliehe bladen melden dat Henri Vieuiterap aan de liukeraijde geheel verlamd en toor de kunst verloren zou zijn Zeer tra gerieve van de gaaverbmikeis is in de zitting van den Gemeenteraad te Leiden met 14 tegen 6 stemmen besloten den prijs vaa het gas per K M van 10 op 8 cent te stellen In het Sold Leffr t Botterdam bid 11 Woaa dag reae vergadering pUwts van de kommandapte der bataljons ruitende sobattezg in Zuid HoUaod waaris de daartoe benoemde oommissie een ontwerp voor de BtatuteD der vereeniging Set boni itr nulendt KioUeri in Zuid Hottamd ter aM bnwht hetwelk den grondiUg dier vereeniging nitaiaakt Aan die statuten ontleenen wy het volgende Het bond stelt zich ten doel a eenheid t brengen in de organisatie der mstende aehuttérq in ZuidHoUand 6 oefening met de versohilleD e wspeneu en volgen de reglementen bij het Isgn tn gebruik i asnkweeking van den mUitairen geest b de ras tende tchatterij Officieren aoditears ea leden van den tdtvitvtraad der rustende schntterij in Znid HoUand knaoen worden gewone leden terwgl 11e leden der rasteDd schutterij u die provinoie beneden den rang m officier buitengewoon lid kunnen wofdaiL Eentff noemden betalen een eontributie van iio perjssfi laatstgenoemden ign vrij van contributie Don t ar rijn zij die minstens ƒ 10 betalen Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering gehouden die zoo mogelijk gepaard gaat met een ohietwedstrijd en algemeene inspectie Bovendien vergadert het bestuur eenmaal s jaars met de bataljonsoommandanten ter bespreking van de belangen der rustende schutterij In militaire laken kan het bestuur zieh ioot een militair adviseur doen voorlichten Da vereeniging zal zich als rechtspersoon doen erkennen Na eenige discussie werden de statnten met algemeene stemmen aangenomen Het voorloopig bestuur is ssmengntcld uit den laajoor de Coiiataat Bebecque voorzitter Jeckel onder Toorzittpr van Noorden scorctari v d Oudermeulcn ra MoleAaar Na afloop der vergadering werd onder vriendelijkgeleide van den kolonel der dienstdoende cliutttryte Eotterdam den heer John E Knight de schietbaan te Crooawijk bezocht en naar de soligf geschoten Ten 6 ure verecuigde men icli aan een kamerandschappeljjk diner in het bovengenoemd hotel hetwelkook werd bijgewoond door den kolonel komm Kuighten den luit kol Wilkens lp ICen sehat bet aantal belangstellenden die van heinde en ver op Middncbten zyn bijeengekomen om bet zeudiugsreest by te wonen op 20 000 personen Met inbegrip der bijdragen ran de studenten die ƒ 666 60 aan den secretaris vau het 8ubc3mité hebben overhandigd is te Ulrecht voor de Noordpooleipeditietotnntoe bijeengebracht deaom van 4885 80 I e uitgaven hebben bedragen ƒ 236 zoodat ann liet lioofd oomité alhier kan overgemaakt worden een om in ronde cijfers van ƒ 4160 Nog enkele bijdragen meent men intusscheu te mogen vrrwachtcu Zaterdag namiddag heeft hy de schietoefening van offioiereu der sobuttery in Sm Haan een ongeluk plaats gehad De korporaal tamboer Veldhnij7 en had zioh uit zijn observatiepoat aan het einde der aohietbasii verwijderd en zich in zulk een huisje bg zijne kameraden gevoegd ten einde tegen den regen beschut te worden Op den terugweg naar ztjn post werd hij bij den overgang van baan i door een juist op dat oogeablik gevallen kogelschot iu den bnik getroffen zoodat hij ernstig gekwetst in de nab jgejegen ververaohingsinrichting werd gebracht waar dr Viakhoijnen Ir weldra de eerste heelkundige hulp verleend Na huiswaarts te zgn vervoerd is hg Zondagochtend aan de gevolgen tgner wonde overleden Het programma van het onderwijs aan de Bijkslandb3uwacliaül te Wogeningen voor het leerjaar 1877 78 ia thsns versohenen Behalve de gewone opgaven waaruit bljjkt dat aan die school thans 18 leeraren zijn verbonden met twee adsistenten vindt men daarin zeer uitvoerig da vereisehten van toelating voor leerlingen in de verschillende klassen omschreven en een oveniolit van het afgeloopen aohooljaar Het getal der leerlingen die de landbouwlessen volgden beliep 89 Het proefstation offioiëel totnogtoe alleen voor zaadeontrSIe geopend en waarin zich sleolita twee saadhsndelaars bier te lande de heeren E van den Bosoh te Ooca en J Ijenpert bZoon te Haarlem onderwierpen ontving 146 vragen vanveraohilleiiden aard wel een bewga dat door den Nederluiidaohen landbouwer die inriohtiag wordt op prjjs gesteld Als een gelukkig verschijnsel wordt terecht aangemerkt dat de meeste leerlingen zonen zijn van ontwikkelde landbonifers die later praktisch den landbouw zullen beoefenen De staat van het armwezen in 1876 in de prov Zuid Holland was over het algemeen gunstig te noemen Voldoende gelegenheid om werk te bekomen en een niet strenge winter drongen daartoe veel bij terwijl overigens de gii tindheidstoestand in de meeste gemeenten zeer voldoende was wegens het niet beeraohen van epidemieën Het vertrekken van koktelooB onderwijs aan behoeftigen werd steeds ooveel mogelijk bevorderd De werking der wet tot regeling vra bet armbeeUur was steeds gunstig te noemen Het hoofdbeginsel der wet om de armen aan dk feèrkelj e instellingoi van weldadigheid over U laten kon in vele gemeenten nog niet worden toegepast uithoofde het die instellingen aan de noodige middelen ontbrak om geheel in den onderstand te voorzien en moest die ondeistand dientengevolge beperkt worden tot hen die lidmaten der kerkeiyiie gemeente waren In de kerkelüke armeuvenorging was niettemin voomitgang op te merken daar sommige armbesturen neiging betoondea hun verzorging nit te breiden waar dit door in enkele gemeenten daarop eene uitzondering werd gemaakt plcef in de meeste gemeenten de geneeskandife Brnieaverzer t Dg ten laste der borgerlijke gemeente Ten gevolge van een nauwlettende hsoordeeling der aan de armbesturen of gestichten toetekende subsidiën ziju vele dier snheidiën op aanunag van Qedep Staten verminderd Dat college stelt zich voor op dien weg met kracht eu volharding te Mljren voortgaan daar in niet weinige gemeenten de Moeide subsidiën nog inet te veel vrijgerigheid orien toegekend loodat geleidelijke vermindering daarr an mogelg k en dus verplichtend is Pas is te Bozen het proces TourvilIe afijeloopen of het vermoeden bestaat dat te Gleiobenberg een dergelijke misdaad is gepleegd ah die welke het doodvonnis van Tonrriile ten gevolge heeft gehad Mejufvr Kafka een eer verdienstelijke en aijjemeen geaclite tooneclkuiistonares welke in die badplaats töt het omlergnan vnn een medische kuur vertoeft werd jl Dinsdag middag in een nabg een Zeer bezochte wandelplants gelegen afj rond gevüiiden in bewusteloüzen toeslami irict vele verworidinafen aan liaudeu en voeten en by ia geheel ontvlcesclu gelaat De oinstaudigheden dat de helling nift zoo steil en de wandetneg niet zoo smnl is dat een toevallig afglijden mogelijk zou kunnen ztjn voorts dat gelijk men weet mej Kafka gewoonlijk niet alleen wandelt en dus vermoedelijk ook dtzeti keer iu gezelschap zou zijn geweest van iemand die hulp had kunnen verleenen brachten het publiek op het denkbeeld dat de jeugdige acfrice lie slaclirotfcr van een misdadigen aanval is geweest Te meer grond kreeg men voor deze gissing toen eeni e hoeren verklaarden dut zij in den voormiddag de dame begeleid door een jongen man op den iioodloitigen weg ontmoet hadden De overheid liit onmiddellijk de ongelukkige nog in leven naar hare woning brengen doch alle pogingen haar het bewustzijn te hergeven bleven vruchteloos tot den namiddag toen echter kregen de geneeskundigen eenige hoop op haar behoud Misschien is het nu niogelgk geweest haar den volgenden dag te ondervragen dat is nog niet bekend Voor een paar dagen gaf het kcrn isplein te Nie wcdiep eén groote dryljacht te aaiiscliouwen diede vroolijke kerniisgangers geheel iu opseliuddingbraoht Het goldt hier echter niet eeni viervoetigstuk wild dat men trachtte te hemacliligru maareen infanterist aldaar in garnizoen IJe man wer lnamelijk verdacht eeu horloge van een zijner makkers zonder diens permissie te hebben meegenomen endaarmede de ckaabrée zonder voorkennis van d kamerwacht vcrUten te hebben Dadelijk werd eenonderoffieier op eonée gezonden om den man opte sporen en naar de karzeriie te breugeu Dezewas zoo gelukkig om den vermoedelijkeu delianent ophet kermisplein te vinden hij zat iu tnarliale houdingiu een iler carousels op een paard Aanvankelijk lietonze cavalier zich Igmeu on volgde den onderofficier maar spoedig kreeg hg er den reuk van dathg hgua zeker het prettige kermisgcnot zou gaanverwisselen met den bok iu het fort Er prins engeen weerstand kunnende biedMi san de verzoekingum maar liever het eene boven het laalsfe te kiezen verdween hij in het newoel en liet zijn geleider verbluft en lejeurgesteld aolitcr Deze riep toen de hutpder politie in en onze politiemauuen wnreii dadelgkgereed om den vluchteling op te sporen Het duurdeniet lang of men kreeg he ni ia het oog Het gingechter niet zoo gemakkelijk di ti zoon van Mars iuhanden te krijgen want even ongezind als hij wasin den nor van Erfprim te geraken even weinigtrek had hij om in het reservoir der medusa teworden ingerekend Nu volgde een drijfjacht overen door de kramen en tenten waarbij vervolgers envervolgde met elkander wedijverden gewapei d met een tang die hij in zijn vlucht uit een oliekoekenkraam had meegenomen hield hg zoo goed mogelijkde vervolgens van zijn lijf en gaf hj duidelgkeblijken meester op de tang te zijn hg bewees nietminder goed voltigeur en equilibrist te zijn Maar het spreekwoord zegt Vcel houden is der hazen dood Eindelijk moest bij zioh overgeven en werd onderhet gejuich van den drom kermisgangersin de medusa gebracht VVjj weten niet of het al of niet schuldigover hem is uit uitgesproken Wij wenschen voorden man het laatste want in bet tegcnovergesteldrgeval kon hij wel eens kennis ranken met het militaire strafwetboek waarvan bijna ieder artikel ciBdigtmet het zalvend refrein Zal gestraft worden met denkogel of met den strop Ueld en N D Ct INGEZONDEN Mijtihur de Redacteur I In het Weekblad van Woerden van 16 Juni U komt onder het opschrift verloren of gewonnen eene beschouwing voor over de afgeloopene verkiezingen in het hoofdkiesdistrict Gouda De schrijver hoewel tevreden met den tegenwoordigen afloop meent dat indien een ander candidaat gesteld ware die ffloop ook voor de periodieke aftreding anders sonde zijn uitgevallcd Ik zoude over dit stuk gezwegen en daarin alleen de individuecle raeening van den schrijver gelszen hebben ware het niet dat aan de waarde broeders te Oudewater het verwijt werd gedaan f voor een oogenblik vergeten te hebben dat overleg het halve werk is eu toen in grooten maar niet verstandigen grer voor den dag kwanuo met een liberaal candidaat waarvan men wist dat hij dienst zon moeten dosp als boeman t Zou even ongepast zgn de candidatuur van den heer van Bosse thans nog te verdedigen als het overbodig zon wezen e bewijzen dat er niet anders gehandeld kon worden en val ik hierover du zwijgi n maar ik geloof dat de Kiesvereeni mg VaderLnd en Oranje Ie Oudewater dit verwijt niet verdiend heeft I Tueu reeds in l geliecle land candidaten waren I gesleld hoorde men in dit district van de libcralin nog nuts en t was hoog tijd toen genoemde kies vereeiiiging eindelijk meende daartoe het initiatief te moeten nemen Wat zoude er geschied zijn indien die vereen ij ing welke daarna door de vereeuiging te gevolgd is even als overal elders in dit district eene afwachtende houding had aangenomen Het nntwourri hierop is ztker niet twijfelachtig Uit de strooihilletten immers bleek onze tegenpartij eea gosd aaneengesloten leger onder gcregilde aanvoerders te zijn Waar daarentegen zijn de vertegenwoordigers der liberale richting De hoofdplaats van dit district zoowel als de overige gemeeuten volgen wat eenige weinige misschien zeer weinige Kiezers voorschrijven alléén omdat zij de eerilm zijn van gemeenschappelijk o erleg is bij de liberalen geen sprake Moej dit altijd zoo blijven Wanneer bij eene eventneele vacature of hij eene volgemle periodiel jaftreding Oudewater of Woerden eens meenden geeircasdidaat te stellen om finantieele of andere redenen moeten dan de liberale Kiezers ter stembus zonder gemeenschappelijke candidaat Ik geloof Mijnheer de Kedactenrl dat het thans nu de verkiezingen zijn afgeloopen geschikter tijd is om daarover eens gemeensdiappelgk te overteggen dan wanneer eene verkiezing op handen is In Gouda zijn vele kiezers die zioh hnn overtuiging niel schamen en de caudidateu van Oudewater hebben ondersteund Zouden er onder hen niet één gevonden worden die den moed had tot het samenroepen eener vergadering De kiezers buiten hebben het recht te vergen d it in Gouda de Cmtrale Kiesvereeniging gevestigd is men kan die toch niet in Vlist of eenig andere gemeente verwachten Ik twijfel er geenszins aan dat indien zich eene crntnile kiesvereeniging in Gonda heeft geconstitueerd in iedere gemeente tot dat district behoorende zioh onderafdeeliugeu zullen vormen evengoed als dit iu het kiesdistrict Gorinchem en elders plaats hekfl Liberale Kiezers van Gouda neemt giJ ééa van allen daartoe het initiatief de Kiezers huilen u e gemeente zullen ik ben er zeker van zich volgiarae bij u aansluiten gemeenschappelijk kan er dan worden overlegd en candidaten gesteld gezamcntlijk de kosten woi n gedragen en Oudewater zal dan niet meer gevaar loopen daar eene berisping te ontvangen waar eene dankbetuiging meer op hare plaats zoude geweest zijn H EEN KIEZER m eé ym M Mi u te genumni w tovênntaand schrijven van een buiteti Gouda tconend hezer voorsooveel betreft de wenxcJie l kheid om ook te dezer stede eene kiesvereeniging op te riekten en mj kunnen den ggKhten inzender en andere helangsfellenden verzekeren dat de eertte siapfen daartoe reeds rijn ffedatm Oeeriffêna hteft de öndervindit geleerd dat eene centrale kiesvereeniging ia dit ditirict ongunüig Kerkt Samenwerk inff tijdent de verkiezmg van verechillende vereenigingen M meer geKenncht dan Het optreden tan ééne groote vereeniging die te Qouda gevestigd neUicht de schjn sou doen ontstaan dat de Goudtcie kiezer hunne medekiezeri loilden overJie Khen Naast de vereentffingen te H oerden en tp Oudewater weUra ook ie Gottdn verrijze er eene te Schoonhoven en in de voornaamite andere gemeenten van het distrid De organisatie liet in de laatste jaren zeer veel te wenschen over en kracktsverspüling is er het gevolg van geweekt Red ADVERTENTIÊIf Bevallen van een Dochter N M VOOUS Kbüut Gouda 9 Juü 1877 Heden overleed onze jongste lieveling PISTER ADRIAN ÜS in den jeugdigen leeftijd vau slechts II weken H VAN WUNGAARDEN M S VAN VPÜNGAARDBN Gcttda 9 Jnli 1877 Pphk V Voor de vele bewgzen va langstelKnjf bij de geboorte van onzen Zooff ondervonden betuigen wg onzen oprechten daak Dr H USSEL i t SCHEPI B üöSEL DB SCÜBPPDR BüSSKKAKEK Visites wordei i ewacht op Donderdag en Vrijdag 12 ea 13 JulL