Goudsche Courant, vrijdag 13 juli 1877

1877 Vrifibg 13 Jill N 2009 GOUDSCHE COURANT Nieows en AdverteDtieblad voor Gouda en Omstreken ♦ V BU da Connuit bekoort een BUvoepeL BUITENLAND Buileilaiidscli Overzicht Oeen oorloganieuws Ook uit Frankrqk is niets bijzonders te vermelden Met baitengevonen ophef weid eenige dagen geleden gesproken van tene conferentie der veraahillende amlussadenn bj de r ksregeering geaccrediterrd welke zou plaats hebben zoodra de heer von Bismarck te Berlün was aangekomen De rijkskanaelier is nit het Laaeubnigache in den ochtend van 6 dezer aldaar teruggekeerd en den volgenden morgen i h j naar Vanin gereisd alwaar hij indien geen oArenraehte gebeurtenissen plaats hebben tot hut in den herfst zal vertoeven zegt de berichtgever der IfetrZeitung Van de aangekondigde conferentie is geen sprake geweest het diplomatiek verkeer is niet byzonder levendig geweest gedurende het Tcrbl van den rijkskansèlier in de hoofdstad en het eenige wat riM diep aard heeft plaats gehad bepaalde zi tot bet befoek door de ambauadeun van Butlaad Italif en Bngeland en wel door ieder hunner tfisonderl k m den rgkskanselier afgelegd Trouwens niets duidt aan dat er in de staatkunde der mogendheden b J de Oostenche gebenrtenisaen betrokken voorshands eenigeilei wgziging kan voorvallen dewql op het geUed van den oorlog niets van eenigaeins beeliaseaden aard ia Yoorgevafien Te Ems nireekt men van een samenkomst van Keizer Wilhelm en Keizsr Vnm Joseph b gelegenheid van het verblijf van eerstgenoemde te Oastein Ife berichten over den gezondfieidnaeMiad vu den Paus komen in hoofUzsak op hetzellde neder schoon er voor het OOgeublik geen direct gevaar is zyn de krachten toch zoo zwak dat er reden beatiidt tot ongerustheid Oe beeren dr Janssen Paul Kruger en Bock die door het goqremement der voormalige Transvaalsche republiek naar Engeland waren gezonden om persoonlek tegen de annexatie te protesteeren hebbeu nul op t request gekregen DondeMag jlzqn zg door lord Carnarvon ontvangen om hem nevens hunne geloofsbrieven het protest der regeering aan te bieden waarna de heer Jorissen ook raondeliug heeft geprotesteerd De minister van koloniën antwoordde echter dood eenvoudig dat de regeeriug der koningin in de nmogel kheid Vdfkeert om op de handeling van den neer Théophilus Shepstone om de Transvaal tot Engelsch grondgebied te verklaren terug te komen Hg verzekerde de heeren levendig belang te stellen in het wrlzgn der nieuwe provincie en bjjzondere sympathie te koesteren voor de gevoelens en billyke verlangens ran de Rollandiche bevolking Hy beloofde zorgvuldig aile becwaren omtrent de binnenlandsche adnrinis ntie te zuHea onderzoeken en verklaarde zich NMid die ten allen tgde te ontvangen Daarmede is vÉti zaak aljg loMpaa en is de Transvaalsche rep mek naar t zich laat asnzien voor goed weggewistAt uit de rij der zelfstandige staten Gondsche Kiesvereeoiging Dinsdagavond had etoe vergadering plaats der OtmhcAt Auaenemffiiij tot het stellen vaa oandidaten TOOT t lidiiMuitachap van den Gemeenteraad Nadat de aotnlen der vonge vergadering waren gelezen en goedgekenrd herinnoïde de vooreitter de heer J J Groo tendont met eeo enkel woord aan t doel waarmede deze tOMdérinc Ujeengeroepen was nL tengevolge ém MmUke lAteding dernudriaden W J JVirtafn D foefcle ret Mr H J Knuenburg C Measemaker W Brandt van Straaten en F Gloedewaagen Hy voegde daaraan toe vooreerst een woord van dank jegens de aftredende raadsleden waarvan viet de volle 6 jaar en n een tweetal jaren hadden zitting gehad voor tgeen zjj in t belang der gemeente gedaan hadded hetzij ze meer of ipinder getrouw de raads nttingen hadden bqgewoond de billykheid bracht mede ben daqk te zeggen voor wat z j deden en vooits een vobrd tru erkentdqkheid jegens deo ver slaggever die steeds zijn tijd feil had voor de zaak der pnUioiteit Nadat de vergadering door applandissement hare instemming met deze woorden betuigd had werd gelegenheid gegeven tot het noemen van candidateu Daarop Werden achtereeuvolgens de volgende namen genoemd W J l ortaijn Dro gleever door J M vau Minden Mr H J Kranenbu door W G N de Keqzer C Messefflaker door J J Grootendorst W Brandt van Straaten door 1 h Lankhorst G A Oadqk door H J Wennekes Jbr M C F J de Rotte door M van Dantzig G J Steens Zjjnen en Dr D Terpstra door M S Cats en P Gcédewaagen door F N Maas Jr Daarop rerd aan de orde gesteld de bespreking der verschillende candtdaten doch daartoe werd uiet overgegaan dan nadat door den voorzitter namens bet bratnur er met ernst en kracht w op aangedrongen dat die bespreking zich zonde kenmerken door kalmte waardigheid en eeiivood Het eent was aan t woord de heer van Mi uden tot aanbeveling van den heet Fortuyu Droogleerer Spr zeide in zijne verdedigiiw luer kort te kunnen z n daar het san ieder lid der vergadering bekend was dat de heer Droogleever die het oudste lid van den raad was voortdurend gednrende den lai gen tijd dat h j zittiAg had zqn beste krachten gewijd höd aan de belangen der gemeente die steeds zich een reohtvaardig man getoond had en die zeker meer dan een ander bekend was met aOe aaugelegenheden tot in de kleinste bözonderfaeden toe der gemeente Gouda Daarop beval de heer de te zer den door hem genoemden candidaat den heer Mr R J Kranenburg aan Spr ving aan met te verklaren dat zoo men niet met de caudidatuur vun den beer Kranenburg in eeo bgzonder gevat geplaittst was hy voeneker kon volstaan met een even korte anubcVeliug als de vorige spreker had noodig geoordeeld m mr ii iilat de heer Kranenimnr in een andere Kiesvereeuiging als nuKislid besproken was en dat besprokene in de conrant publiek was gemaakt was eenige nadere toelichting noodig Het is aldus vervolgde spr bg ieder fatsoenlijk man gebruik wanneer hij een ongeteekenden brief krqgtr waarin een ander over den hekel wordt gehaald waarin hem minder goede eigenschappen worden toegeschreven waarin hy wordt bekladt of belasterd dat hg zulken brief verachteiyk tef zijde legt Evenzoo zooden we kunnen doen met het besprokene over den heer Kranenburg maar t on kmiun zgn dat die woorden op dezen of genen nog eenigen invloed uitoefenden en daarom kan het wellicht goed zgn zeide spr zgne caudidatuur meer uitvoerig te bespreken Wat moet de hoofdzaak zgn bg een beslait tot al of niet herkiezing van een rmdslid viraagt spr Op den voorgrond moet staan m diens beoordeeling of h de beUngen van de stad behartigde dan wel of hjj nalatig is gebleven in t doen van z jn plichten m den raad J at is de koo ika k en nu vraagt spr is er in de Eiearereeniging waarin de heer Kranenburg ia bestreden uoHfitMitd dat hg nalatig bleef in t vervullen van zg n plicht Spr ontkent het Tegen den heer Kranenburg is aangevoerd dat hij zioh onparlementair gedroeg en apr geeft gewonnen dat bg wel eens een uitdrukking bezigde die beter op andere wgze gezegd cdu zijn geweest maar metstal wss t juist de heer Kranenburg die niet aarzelde de zaken tU den recAtm taarn te xeeiHe i er niet om heen te draaien niaar regelrecht op den man af te zeggen wat hg meende en dat verdieot grooten lof Om dit met een bewijs te staven wees spr op een geval dat in den raad was voorgekomen bij gelegenheid dat Burgemeester en Wethpnders een voorstel deden tot t verhuren van een huis 6p de Nienwe Haven Toen maakte de heer Samsam die ook door de Ooudtcie Kieatrteniging in den nad is gebracht en wien hnlde mo t worden gebracht voor deze woorden de volgende op merkfng Is dat wel aoodig M de V dat dit voorstel iif den raad komt P Ik verneefa als dat het al tetdi verhuurd is Het ie reeds verhnnrd geloof ik voor 6 maanden aan G Knglenbnig Br is daar al gewerkt vóór 14 of 8 dagen Wacht ik zal het precies opgeven Van 18 tot 16 September is in dat huis gewerkt door een metselaar en van af 15 September door een tim merman beiden voor rekening van Kuijlenburg Oie twee zijn toen weggedaan door Kuglenburg en toen i er een andere metselaar gekomen van Wingerden e als timmerman van der Ben Ik ging eens zien hoeveel het op zou knnnen brengen en heb toen geïnformeerd en ben te weten gekomen dat Kuglenburg het al gebuurd had Ër lag daar een allemachtig mooie vloer van daveisteen Die is opgebroken en de pUveisteen gebruikt door Kuijlenburg de muur is verwerkt voor stadsrekening daar zijn voorts stukjes glas opgezet omde katten weg te houden zoo is me gezegd eu erwordt daar ook een secreet gemaakt Ik geloof dus dat t al verhuurd is en dat uw vraag dus niet meer te pas kwam Ik Iaat het aan de heeren over hoe die er over denken maar ik vind het niet goed De kogel is al door de kerk en ni moeten de andere heeren maar weteu wat ze doen Nu zgn ze op de hoogte Nadat daarop de voorzitter gezegd had dat deheer Samsom in hoofdzaak gelijk had nam de beerKranenburg het woord en zeide vStemi u dqa toewat de heer Samsom zegt dan moet ik die WDdelwijze aTkeuren Het gddt nu wel een klein üeian maar dat i eigenlgk hetzelfde Dan k fttt ai if voortaan wel huis blgven en ons ootalog n n lU i raadslid Buigemeealer en Wethogders hebben den eed ip daan dat zg de wet Zullen naleveU ep au heblwV zg eigendnnkelgk eene verbintenis aangegaan dia f wellicht wel g n schade zal berokkenen aaji at ge meente maar door wdk fejt zg den geneoutuaad een klap in t aangezicht hebbeu gegeven ftj 1 m zeer af te keuref Dit waren wdAicl t ook pnparlamentaire uitdmkkin pm vaa dan healf um tg z apr en tp moet het gezegd dat hg ook hi r als elders duidelijk zegt waar t op staat Het ware inderdaad te weiischen dat er wat meer raadsleden waren die dedingen zoo bg den rechten naam durfden uoemea £u bovendien de heer Kranenburg bracht in vele ge wichtige zaken belangrijke adviezen uit o s in zake de verhpoging van schoolgeld de aiibsidie door denheer de Waal gevraagd eiiz hg deed ich dus ken nen als een hoogst nnttig man in dan raad wiens adviezen soms dan ook door Burg en Weth werden overgenomen of op wiens aandringen ten minste door de meerderheid van den raad verscheidene zaken wer den aangenomen Het ligt dus ongetwgfeld op denweg der Ooudiche K uivereeniging zeide spr om deeandidatuur van den heer Kninei burg te steunen eu t zou spr slthaus zeer verheugen indien hg met alg atemmen tot candidaat geproclameerd werd De heer A van Dantzig sprak daarop ook nog ten gunste van den heer Kranenburg Hoofdzakduk ia t aan hem te djinken zeide spr dat we geen tweede editie van de Crabethsthuit g kregen hebben en even zeer heeft hg teweegftebraoht dat de minvermogenden die vroeger slechts met leven iraar konden zwei men terwijl tegen hen bovendien nog in Adas s costuum proces verbaal werd opgemaakt thans kosteloos van de badinrichting kunnen gebruik maken In onze zosterjaïMniaing zeide spr moge men dat kwejon geuswerk noemen hier moet het aitgesproken dat hg daarvoor aller dank verdient en dat hg adieen daardoor reeds zich verdienstelgk heeft gemaakt in den raad Oi heer Kranenburg zeide spr toonde zich steeds een rond en eerlijk man en ware er meer raodatedeD zooals hg hoogst waarschgnlgk zou men dan oi weldra uit Gouda een beridit kunnen lezen zooala spr heden morgen in de N XoU Ct nit Leiden laa dat de pr s van t gas van 10 op 8 ct was gedaald Spr wilde hiermede niet zeggen dat de omstandis heden hier een deigelijk besluit zouden veroorloven maar hg wilde de onafhankelgkheid van den keer Vanenburg doen uitkomen die ieder be nit ten gerleve van de burgery in de hand werkt In de andere kiesvereenlging noeme men hem vrQ eea kwajongen spr noemt hem een man die steeds rond zouder omwegen met de waarheid voor den dag komt iemand die zich niet verschuilt achtt r t maeker der anonymiteit Ook spr hoopt dat de h er Kranen burg met algemeene stemmen candidaat zal worden gesteld De heer Grootendorst besprak voorts c jajdj