Goudsche Courant, vrijdag 13 juli 1877

leever daar bijeen eu toen hebben èa de heer Goedewo n de beer 9nel de rekeniag fetaini amder die M te tie Dit eide qir is eeu feit dat sterk qireeU In da verste verte ia het niet spr s bedoeling om wantrouwen uit te spreken jegens den beer Droogleever want die had tem wfl nagezien maor lebben dat er menschen zouden sterven wanneer a doaten lid vaa des raad waren maar juist dat de menschen tofdea worden geholpen en daardoor de ittdsbeUagea aadeel zouden kunnen Igden verdedigde ii heer Oatz de candidaturen der bh Steens Zijnen Terpatra De eerste was bekend als uitstekend idmioistratear die rond voor zijn gevoelen uit dat neemt niet weg dat ook de beide andere heeren itiant fan ite heer If ssemaker Ware het oiet teide ipr dat de heer Messemaker op de tustervereeni ing eveneens was bestreden ook hq sou t overbodig achten die eaudidatuar nader mb tC velen Spr wensebt nader te wöttu op twee feitep die den lieer Messeuaker tot eer verstrekken Vooreent gne Itoadiog ïu cake 4e iCrabaliistniit e Toort die ia ak de g a s faht i ek Js er 4in lU ia des raad die ndi de eer mag toerekeseu aangaande de bduade taak f d Orabethatraat n die en lana gebroken heeft rogr de rechten der inge letenea ten epziobte Her gasfabriek dkn ja het de heer Meaaensker Wel if tiet jammer dat ar uiat Troeger Veislagen van t verhandelde in de aadscittingea venchenen Ban coi de liaading viiu den teer Ifeaaemaker ini genoemde cakea daaruit hetl blqken maar toch al bestaan die niet er Êyn genoeg personen geweest die toen deze raadstvcrgaderiagea b iroauden en die ziek dat alles nog Toldoende herinneren Overigens kan pr eieh geheel txefaiwrea aao de verdediging Tan den heer MesseiBtaktr in OememieMaitf en met overtuiging neemt spr de volgende woorden daar gesproken over De lieer Meesemaker is ecu der beste en bekwaamste leden van den raad een die het meeste blqkac gaf van gezond verstand iemand e steeds rond voor zgn gevoelen uitkwam r i dat deed zoowel no als vroeger in parlementaire fatsoeulgke termen sooab zooeven tereoht was opgemerkt de heer Hee emaker nam met denaHisten ijver zyne betrekking als raadslid waar sa Gouda via zich gelukkig mogen rekenen wanneer meer zulke mannen in den raad ritfiuchlddtn Wat nu betreft de houding tan den hr Messemdkeriinde vergadering der Goudtcie Kiantrmiifinf waaroandidaten waren gesteld voor de kamer van i oophandel fleze waa vc lear te pri n dan e laken V oorta wilde spr ook nog vermelden wat daarop tOvUfidt waa Sas ddk toen het stnven dsr fODOéule vweeniging SU geweest het Terwyderm Taa g P l ta personen nit de Kamer ran Koophandel Maar M mt hst tr Jden voor een hgmul ui dat der openbaarheid isn daar Du de aftredende leden lioh aaanaede uict konden vereenigen was t niet oMr dan natoor fk idat £ jj niet werden aanbevolen Kt handtdng was lofwaardig en dat de heer Messsnakar daartoe medewerkte was dan ook zeer goed te ikearsD daar ih ook ibier voor het gevoelen uitkwam itt iSj vaa to edaan ület ware inderdaad te wen tfit 4ti V wat meer personen werden gevonden iu Oinik dit aooa a de ihesr yessemaker be nselen vaa fttKmtu wetela te ónden beiden Mat dit Woorden steut spr geheel en at in en gelooft dat ffie jianbeveling voldoende kau ge noemd worden Daaiqa troef Se heer M v 1 ant9ig het woord die leida Aii niet vraagd te ibebbeu om de candidalBOr van im bser Messemaker te bestrijden maar om ie zeggen dat het hem leed deed dat de voorzitter met iets voor den dag kwam wat gezegd is op ceae retgadering die zoo geheel terecht door de jsdaolie van de OouSnie Ot op haar plaats is gezet wegens haar weinige sympathie voor openbaarheid waarvoor m dankbaar is maar ware het niet dat onder de afWedende raadsleden door OtmtnUMtHg aanbevdlen zulke achtenswaardige mannen wano dan zon spr zeker hier vooistellcn om t m ndtln gandidaat van Oemtmteéelang ook bier te stallen allee om een duidelük blqk te geven vaa stieo afkeuring over de wgze waarop daar waa te w rk gegaan en t spqt bem dat de voorlittcr bier woorden die éur geaproken zyn als aanbereltng aanhaalt Vat toch te denkeu vraagt spr na een vergaderiag waar reoraf wordt uitgemaakt dat er naar bartdnat moge worden getierd getaaad ja gnoholden doch dat too mogelijk zorgTnUKg lal wtnden geheim gehoaden vm zich daaraaa sokiddif maakt loodat wd een verslaggever woidt toegdatea onder conditie echter dat by geen naaen noemt Enfin de heeren moeten t zelf weten maar tis spreker onbegrypelgk dat zulk een bednit genomen wordt in een vry land waar de kiadeieB moeten worden opgeleid tot vrqe Nederlanden En dan te weten dat aan t höoid dier reneniging staat een man wiens taak t ii de kieBra te ontwikkelen Inj de jeugdige burgers van keania ea wetenaehap die ben moet opleiden tot TTge balgen en dat deze na een dergelqk besluit der rei cring als Voorzitter bl jft zitten aan de bettnursüfel ea de presidentale hamer niet wegsmqt dan te weten dat onder de leden dier tereeniM M man is die diezelfde jeugdige burgers oOnr tgne leiding krqgt als zy bq den zooevenbcAjdden perMx geweest zgn en die zezel moet bnagen tot op ma drempel der onirenlteit als 10 ptnooen lid bl Tcn van die reraenipng waar lalke beafaiitea genomen worden dan moet t mg Tan t bart legt spr naar aanleidiAg van wat de voorzitter aankaaUe dat ik voor mg niet de minste waarde becbt aac t geen daar gesproken is noch wat ten voorH sa h aw li atteaaadealaTaneeaigpenoondaarjietega is 3pr wQ alleen aaaéteteerea dut t aangevoerde op een vergadering waar 16 personen e g e m v uuidig t n waarvan 5 t bestuur uitmaken en waar men blgkbaar bet licbt sahuwt om ziek te veiMiMilea in t duister en zich t Jwhelpen met eea licb e nog minder dan t kleiaate steftrin 4aarsje afgeeft dat t daar verkaadelde niet anders verdient dan met 4SB veraebtdgk stilzvggea te worden ter z degelegd Nadat de oarzitter hierop had geantwoord dat het verslag der vergadectng Tan Bouderdng toch ok mdldiag waakte au een eervolle miadeAeid Toodat met irlle led der trereeulging areaeeiis gezind waren eu de Mr Uessemaker daar toad ook was aanbevdlen ua eerst bestreden te zgn sprak de beer Laukhorst eea woord ten gunste van den teer vaa Straaten die hg aaubevid als een eerïgk achtbaar man die bekend was bg zijne tadgenoolen ala gedorende tal vaa jaren een goed lid vaa den raad geweest te zgn Spr achtte het gebed overbodig meer voor zgn eandidaat in t midden te brengen Be heer It J Wennekea verdedigde voorts de andidataar van den heer Oudijk De beer Oadgk zeide apr beeft gen geschiedeuis achter zich ils lid van den raad als openbaar persoon is mea das uiet ia de gelegenheid een oordeel over hem te len maar el staat kg bekend als ecu ooafhaakelijk man die en goed oordeel heeft en ala bonwkuuilijte ia den raad zeker op zgne plaats zoa zgo Bmaeukort toch zeide spr zullen haogstwaarsehgnIgk cakati in den raad ter sprake konen die t wessehelgk maken dat eeu flink kundig speoalitat in de bouwkunde daar aanwezig is en met t oog daarop zou de verkiezing van den heer Ondgk tot raadetid unttig zgn meende spr Deze candidataur wordt bestreden door den heer rrootendom Spr kaa die aMÜdatuur nut steunen het komt bem toch voor dat de lieer Oudijk te nsuw verbonden u aan de geschiedenis van de Crabethstraat zon nauw dat spr geen moed heeft bem als eandidaat voor t lidmaatschap van den raad te steunen Bovendien is er nog jets De raadsleden die gekozen zullfsi worden len zitting hebben voor zes jaar en iu dst tgdperk van zes jaar zullen er in den jtemeenteroad van Gloada vele hoogst belaagrijke zaken ter sprake komen Met verlangen toch zien we tegemoet betveralag der gezondheidsoomraissie naar aanleiding van de aanvrage tot oprichting ecner Merleitluif waarmede zeker ook in verband staat dé quaestie tot afiner va aeealt ilofai terwgl t tevens Ungtsmerhand iijd wordt over te gta tot een iwr rii ibtlattmg r teltel Is er nu iemaodi die op de vraag pf de eer Ondijk sympathie eMf voot die zaken en toe hg daarover denkt eeh bevestijrcnd voldoend antwoord kan geven zoo ju dan kan hg volgens spr gesteund zoo neen dan kan spr althans hem niet steunen De heer VVennekes antwoordt liierop dat de heer Oudijk slechts iu zooverre in verband stond met de geschiedenis van de Crabethstraat dat hij sen voorstel had gedaan aan den raad dat in zgn voordeel was en dat toch kon geen reden zgn hem riet te stellen als eandidaat daar hij wel dwaas zoa moeten zgn een voorstel te doen dat niet in zijn voordeel was Alleen in geval zgu verzoek toegestaan was zou hg daarmede in nauw verband staan maar nu ujet en juist in die zaken welke daar zoo genoemd werden t oprichten eener waterleiding de afvoer van faecale stoffen enz sou de heer Oudgk groote diensten kunnen bewgzen b v ten opzichte van de prgzeU t leggen van buizen enz enz waarom spr hem bepaald blgft aanbevelen als eandidaat De candidatuur wordt voorts nog ondersteund door den heer M van Dantzig die opmerkt dat de heer Grootendorst den heer Oudijk bestrijdende zichzelf tegensprak daar èn in zake de rioleeriag èn in zake de waterleiding juist een bekwaam bouwkundige hoog noodig was want spr vra t wie is er au eigenlgk in den raad die de raadsleden kan voorlichten bq dergelgke zaken f Niemand en dfuiram vooral is de candidatuur van den heer Ondijk een gelukkige en goede kens Zoo dikwgis boorde spr den wensch oeb dat er een eenvoudig timmerman of metselaar in den raad zitting had welnu de heer Ouilyk is even goed timmerman als metselaar en ook smidi zoodat hg bg uitstek geschikt mag genoemd worden Bovendien de heer Oudgk is zeer onaf bankelgk Wat werd opgemerkt ten aanzien von den heer Oudgk en de Crabethatraat zeide tft meent hij met zekerheid te weten dat h j alleen a s opzichter werkzaam waa bij de daar te bouwen hoiZen dat bracht z jn betrekking mede en wat aangaat het verzoek door hem vroeger san den raad gedaan hg is nu veeleer big dat t niet is toegestaan Spr weet voorta de ideën van den heer Oudgk over de fabrissgtv M weet dat de heer Oadgk do voorkeur g efl aan een andere wgze van doen dan die hier bg de fabricage gevcdgd wordt die tot betere controle aanleiding geeft en bij gevolg van voordeel tal z jd voor de gemeente De heer Oudgk is voqrts door de andere kiesvereeniging vroege eveneens eandidaat gesteld bg welke gelegenheid bg eea aanzienlijk aantal stemmen op zica vei A i4 en t is niet kwaad om rekening te hafaden met dea wensch der kiezers die zich toen ten voordeele eeasr casAd au VaB den beer Oud Bitten door elke kiesvereeu ng fcij nu over board is gtwiirpea wu bevjsemding wekt daar hg ia geval hg toen goed was t ook Mu wet aal i n Spr dringt erdns op aan dat de heer @ d k andidaat wordt gesteld De beer 1 IJsselsteijn zegt het gevoelen van dst beer van Dantzig te deeleu ook hg gelooft dat de heer Oudgk zal zgu in den rood de reebte maa o de reckte plaats t wat uu xga vsrkoiNliiiy tot de Crs liethatraat Jietrrft meieut spr dat die vwleer ook ia eval die band zeer nauw was reden geeft den heer Oudijk tot eandidaat Ie stdleu dan hem te weren Be heer Oud k zoa dan tosh traehten baar zoo pro duetief mogflgk te aukeu voor lieh en Jan zon zg tevens productief zga voor de gemeente Hoe meer ihuizea daar veikaurd zgu boe beter t Voor Qoada is 9airop niariUietde dóvaoMiWer aeg aaderiiJB gevoelen merkte op dat niet hg maar juist de heer van Dantzig idi t ge tprak 4i daar straks verklaarde niets te geven em eea aaubeveltjig van de Uesrer Cenigijig Oemeaihitl ea uu zelf ifU aanbeveliag van den heer Oudgk aanvoert dat hg door die kiss ereeuiging vroeger gesteld is eu wgst er tevens opdat juist t feit dat Ae vereeaiging OtmeeukieUiif bem vroeger eandidaat sldde geen aanbeveling is ierwgl in die vereeuiging enigen da dedhebbeiir eiltiag bebbeu van de Crabctbatiaat iu wier belaag t voorstd van den beer Oad k aan den raad strekte zoadat das wel degelijk vaa aoa nrhaad kon gesproken Worden waarin de beer Oudgk stond tot d CSrabethatraat fleze weordeu deden dsn beer de Keizer opstaaa die zich zeer verklaarde tegen da wgie waarop de voeisitter de eaudidutaar van den keer Oudijk bestreed Het was z i niet air am oadarstellingen te doen die iiiet voor de hand iojjen uau rdie gezocht waren Woatom was de heer Oud d Ar aruiebelanf oaodidaat jesteU j Omdat zg deu lieer Hamsom w3de bestrgdonea am an t argument te oulgaan van onze zgde weUtekt ai i voeren dat de heer gtmsom als bouwkundige in den raad lioorde aaman eg eeu anderen bouwkiu gea i4 dan ecr Oudgk Dat sprak byna toia zelf ea men Mn t recht aiet seide pr om bet te doen vooriumeo als kf de heer Oudgk toen eandidaat sraa gqitel4 ter waardesring van bewezen dienatea Ëan deiselgke bestrgdi noemt spe a fair Kadat oog de per M vaa Dantzig deu voorzitter geantwoori èai zieh niet tegengesproken te heb6en laar bg weea af eea vroegere düd vaa OmeoMieitKit a er Ue nog niet gebeard was wat er waa woaigevallea en teveas in bet midden gebracht bad dat die vraag van deu veordtter luar de de lfcbeelden vaa den beer Oadijk daarom niet beantwoord behoefde te wordeo emd t mea dat vaa ik overige raadsledeu oak niet wist en meu op dis wgze wel Se raadsledea naar bnis kaade zegden werd da eandidataar van deu heer de Botte besproken De beer M vaa Doulzig vnx er iu de cerate pUats op dat weldra het rapport vau de gezondheidseommissic ie waefaten was m zake eea waterlodisg en dat bet met het oog daarop zeer weniehelijk was dat er manaen ia den raad waraa die over die zaak ksudea eordeeien Wel is laeds dr L jteu lid van den raad lOi die zal zeide spr a bg deze taak als steeds goede diensten bewijzen muar toch is t beter dat aaast diens gevoelen ook een auden epinic tegenover staat o € moetteu diekarmooieetca des te beter eu des te meer gxoud dut hunne opiuie joist was De heer de Botte is voorta een man van onderviadiag bij beaft Vfie jaren dienst enat at zooals ieder weet in gebeel de stud uls geueeAeer koog aangesehrsvea Hü ia voorts gemakkelgk in den jongauf is zonder moeite te naderen d w z men sirt er niet tegen op eens naar Ixmi toe te gsanenhna zgne belangen voor te di wat zcst spr llict bg alle anderen t geval ia b vroeger kieeg kg eiin groot aantal stemmen veiEut syr ziej et wel t dubbele van den heer Oud zoodat dé kiemt hem wel willen ea spr iwiitit iB uin te épar gea zeer gaed raadslid Z De heer Wennekea zegt d candidataar tm im heer de Botte niet te kannen ateuneiv daar Mio doctor veelal te gebonden ia ia ü tj d4 d r hasgea er meaaebenlerena aaa of tea dokter b i da ergena kogit en daarom zoaden de bekucendtr gemeente te dikwglt moeteaae erstaan B r dea beerOndük de voorkeur Deih vai m h viadt dat geaB aiouBeBt voor iHr d f i e Hi h den Goudsc an raad doctoni ecnsjzeUa 3 ia m benevens n dUhngyp en aoait l ee fpI jH i fl l f JP WMJi enaiil gewaf zgngeweea i o jW er iemand gMnrven u omdat de doetoxatiiL da raadszaal wawff Zeker ja tjeelitei da hetda i te verkiezen is dat er tme doetqn in den raao zitten in plaats vaa een want wordt er don esn weggmoepen dan bl ft er nog eea over om advies te geven in zake de gezoudheidsbdangen Nadat nog de beer Wenaekes apmerkte datluji aiM gelegd beat wat de beer van DantvtfHpbiJnt begrepen te nta Wb durfde te komen en ala iemand die volkomen onaflankelgk was en de tweede als iemand die de jeugd onderwees op vergaderiugeu eeu boog woord voerde en waarschgnlgk wel ia Gouda met der woon zou gevestigd bigven Nadat nog de heer Maas bad geI zegd dat hg den heer Terpstra wel goarae als raadslid I zou willen zien daar ook hg onverholen voor zgn geI voelen durfde uitkomen en ook tegen tegaustanders btt maan t woord voerde wat geruimen tgd geleden gebleken waa op een vefgadering waar h wel in de minderheid was maar zich toch als een flink man deed kennen maar dat hg z i onbevoegd was daar hg een gemeente mbt bekleedde werd de eaodidatour van den beer Goedewaogen besproken De heer F N Maas it zeide dea beer Goedewaogen gaarne nog langer in den raad te zien hgwaa nug te jong raadslid meende spr daa dat hgreeds nu volledig Icon worden beoordeeld en voorzoover spr uit de raadsvetalageu ken aagaan hadhij nooit aasilaiding gefeven tot ernstige grieven Integendaal t bleek daari t d bg de aachangigs zaken ook persoonlgk onderzoent wat door sommigeoudere raadsleden wel eens minder gebeurt De resultaten van zijn onderzoek werden door den heer Goedewsagenateedstetkens ten beste gegeven n hij verdieuda zeker verlenging van zgu mandaat De heer vauMinden was dit volkomen met den heer Maas eens Hg meenda dal fU muk een raadslid volkomenjuist beoordeelen ea met grond Kggen iot hg zich gedroeg daarvoor laagllr tgd noodig ia daa een poer jaren HM ton spr dano k wgtaOitoo bij dia nogeerst oala ook door diu iiea tiesigia in den raad Werd gebracht reeds nu daamil ire d f aweerd Hg toonde tieh een opredU man di door ddr t een heel goed lid vatf e rAi i De voorzitter nam dkftoi fwoora en zèide liever te hebben gCtla dat tgnel Bestrijding van den heer Goedewaagen enita di ware geweest maar nu rekeude hg zich daartoe verplieit Zeer gaarne stemde hg met den heer Maas in waw die aside dat de heer Goedewaagen wd eens aalcsa had oderzoola ea jlenaht waa onge ikt dat it t VMslag bleek da ll v a t d tot tiji en ooderzoak Iwd in t J Ml ti g sét rl d jrar d t im ook t eaugi n tr t welk eaaeaaaddfe emooht beoflrdaeian dan lou da beer GDadewaadea 4f oa t B raogue aaiufraak bobben maar er wordt meer geSischt Dot voor de heer Goedewaagen nog te kort in dea raad zitting had om beoordeeld te worden dat was ook in de andere kiesvereeniging aangevoerd terwgl mea vennrimd had te zeggea boe la tm raadslid dan wel zitting moest hebben om beoordeeld te worden zoo tiaee jarea doortoe niet voldoende waren Maar kortweg dcze zakk s net i iiift aawacT dat de eangido uur van den heer Goedewaagen bestreden moet worden om t geeo bjj fiJèan leeft dan wel om t geen hij ua g êïa ti heeft te doen De hear Geedewa geB is agn l oo pba a a in den raad b oaoeu leide spr nuit bet tiiekaaeB vau een doodvonnis Dat was de aanvang eu op zijn Hollaadaah geaagd dat reada was niet heel gooehem en de heer Goedewaagen die tjjo candidatuur tf danken bod aan de Goudsohc iurgert begon met den UeveUug van dieZeUde burgers te vermoorden Dat was deu dank voor t stellen van z n oaadidatirar Dat ütit op tiehatif lou echter geen genoegtsmen grond oplei w d baji Qocdawaagen lïi raadslid ia talgentaea W Mstr sa m ar er is meef WjiHf taeb noeg w was de fceer Goede waagen toen de gemeeute begrooting een der belongf kilte vAta üie de raad behandelt aan de otae wat Vii U ta Paiüs te wandelen Waar waa de beer OoedawaaEen toen de hoofdelgke epialag bebandebl werdp Hg schitterde eveneens door zijn afwezigheid maar bet volgende feit is nog bet belangi jtste vaa tden Ieder die eeaigszins p de hoogte is van den loop vat d adaiiniatmtie weet dat ook de geiaaantoirekenia eens ia t jaar wordt nagegaan In tafgdooyen iinr nt ia di rekening en verantWoarcUng in naaaen Vesleld eener commissie waarin zitting hadden de hh W J Fortugp Droogleever Mr r J 8n i en P Goedewaagen ïeder etad döt Wtst jtoen in die dagen dot i heer DrgogIteMF aèHi huisc jk fee zou vieren waardoor b tts f i a Itik to gaa u i jla au dat de twee jongste Nadardep de bb Goedewaagen ea W ilimr t kmden leveren van een eekeren geestjran erkz aaikeid en werkkradit door dea beer Droofkever feor te stdlen de taak van hem oVtar te nemen ea d rekening voor hem nat te zien in ploata raa dat te doen kusmen kg aUeen den avond voorafgaand aan den dag waarop eeoe raadszitting zou v ordBif gebonden tot gaedkeurii g dar rekemng ea Tcrantwnoi ag op litnoodigiag vaa den beer Droog aausprakelgk waren zij waren benoemd tot t nazien der rekeningeo ig tienden die zapu ii m e zitn Kadat de bear Maas daarop vroeg hoe ot dat feit gebleken was daar toch de voorzitter oie zoo iets zou zeggen als hij t aiet met bewijzen kon staven zeide deze dat men oppervlakkig zou denken dat de heeren die zich aan t Itit schuldig hadden gemaakt niet zoo dom aooden zijn t zelf tt bekennen maar dat was toch t geval Spr ide t feit gehoord te hebben van den k van ijantzig en dat hij spr toen zoo ontsticht was geweest dat hij zich dodelgk had aangekleed en naar den heer Snel gegaan was dat hij dezen onmiddeligk op denman af gevraagd had of t waar was eu dat dese dadelijk door de mand was gevallen en t feit bod erkend Daarop deelde de heer van Dantzig mede nu zgn naam genoemd werd en hij bad er geen spjt van boe Hj de zaak vernomen had De bieer Kranenburg was te huis gekomen en zooals meer gebeurt was k j met hem begonnen te spreken eu had ham gevraagd of hg t raadeverslag dat juist gekomen was al gelezen had toen de heer Kranenburg had gezegd ik spreek daar Snel sn daar hebben zg Godbetere de rekening van de stad geteekend zonder die na te zien Ik naar Grootendorst zegt spr en zeg Daar heeft Goedewaagen en Snel de rekening geteekend zonder die te zien de heer Droogleever bad haar wel nagezien hg iXei haar jaarlijks na of laat dit zgn zoon doen en de beer Kraaeabuig zegt sjw was woedand ik heb hsar nog nooit ia handen kuunea krijgen had hij gezegd aoover heb ik t niet kunnen krggen dat ik in die commissie werd benoemd en uu teekenen zg die zonder na e zien Sven latar koiBf de h Mffa emaker bij den hr Kranenburg aldus vervolgt spr terwgl ik er zat en zegt Wg hebben gesproken over die geschiedenis van de rekening dat weet je wel en nu zeggen ze dat ik dat aan Grootendorst zou gezegd hebben Neen val ilri iB zegt spr en roep nit Dat beb ik gedaan ik zeidi liet aan Grootendorst Dat is ferm van je at jf t legt laplicaerde Messeqwker daarop en ÜKdmc de luele cêschiedaniii Nada noc ds neer vaa Mindej d gevraagd aaar aanleiding van t zoo straks madegedeelde dat de heer Goedewaagen ia IWijs liep te waodelea toen de bcgrooting beiianücld werd hoe laug te voren de aanscbrgving vaa ds vergadering werd roudgezondi n daar kg niet behoefde te weten toen hg vertrok dat de raad zou bgeenkomen en de voorzitter had geantwoord dat tdfs ieder particulier weet dat de brgrootiug voor t einde October moet afgehandeld wezen volgens de wet en de heer van Miuden nog had gerepliceenl dat wanneer men uu eenmaal op reis was men niet behoetde te weten deu juisten dug waarop de begrooting behandeld zou worden werd tot een stemming overgegaan Van de 6U aanwezige ledeu bleken 43 kiezers te zgn zoodat werden uitgebracht 13 stemmeu Daarvan vereenigden op zich de heer Fortugu Droogleever 43 Braadt van Straaten 42 Kronenburg 3S Oudijk 30 de Botte 28 Messemaker 22 Goedewaagen 8 Steens Zgnen en Terpstra 1 stem waarna de voorritter verklaarde dat gekozen waren tot candidaten der vereeuiging de bh W J FOETUIJN DBOCXJLEEVER W BRANDT VAN SI RAPTEN Mr H J KEANENBURO G A OÜDIJK en Jtó M C P J de ROTTE De heer D G v Vreumingta aam daarop t woord zeide bet zeer te bejammeren dat de beer Messemaker gevallen was die in pile opzbditen een zoo verdienstelijk raadslid moet genoemd worden en dat spr voor zich zoolang hg Ud dezer itiesvareemging bleef meende de candidaten docv de ldesverseniging gesteld te moeten stAinen Dit nu Itm spr uiet in t gegeven geval dat was hem aiauigell k waarom bg dan ookbg deze bedankte voor t lidmaatschap der Omdteie Kiu Krfniginj Spr wilde vng bUjvcn om zijn stem uit te brengen zooals bem g daebt en niet medewerken den heer Messemaker Uit d u raad te weren Daarop standen achtereenvolgens de heeren Götte van Minden van Veen vaa Bommel eu Grootéodqrst op eveneens verklarende niet langer lid te willenUq an van deze kiesvereeniging i De heer Maas vetUaarde dit voerbeeld niet te znllea TAlKaa Het r gleneat toch bepaalt aiet dat de leden der vereenigiif de oajididateB der vereeuiging motte stemmen zeide spr i urop de hr v VrenUiingca leido ah toeb tiM k vMplioht te aebten alt lid van een kiesvereeniging hare oandidaten te stemmen In t gegeven gevd kan spr dit niet dqen waarombij dan ook Maidcte als lid der yereeaiging Hijwilde wg bigven een man tls den h r MetseBak c die tieh w verdienstdyk maakte in den raad te atémmea a Daarop merkte de heer A van Dantzig op dat da zienswijze van den heer van Vreumingen niet opging Wordt men toch Ud van eene kiesvereeniging dan kan men niet vooruit weten leelke caniidate zullen gesteld worden en men is zedelgk verbonden geen andere oandidaten te stemmen dan die der kiesvereniging maar men moet niet wegloopen uit de vereeuiging als men een anderen eandidaat ziet zegevieren dan die men zelf gewenseht had kan men een der candidaten niet stemmen welnu men stemme niet en bl ve nis of men stemme 4 van de 5 candidaten Dat kan men doen zeide spr maar wegloopen moet men niet Nadat de voorzitter had in t midden gebracht dat hg een ander gevoelen was toegedaan en dat hg voor zich geen deel wilde uitmaken van eene vereenigiug waar zoo gehandeld werd als nu met den heer Messemaker t geval was zeide de heer de Keyeer at die heeren welke nu een zoo overijld besluit namen on te bedanken voor t lidmaatschap der kiesVeieeniging de Omd ehe Kieneretnigiag grooten afbreuk deden Natuurlijk heeft ieder gsame dat tij eandidaat er door komt en ook spreker spgt het dat bet zoo geloopen is maar de meerderheid beeft nu getoond den heer Messemaker niet te willen Wanneer nu de voorstanders van den heer Messemaker zeiden nu gaan j wij er uit dan zou dat hoogst nadeelig werkéu op de kiesvereeniging die en dsar moet spr met erast I op wijzen tot heden zeer nuttig werkzaam was j Het bestaan der kiesvereeniging zou door een voorbarige daad van bedanken die weUicht door vele an I deren zou worden nagevolgd op t spel wordep gezet en onze tegenstanders zeide spr zouden niet auiers dan kunnen juichen In t belang der zaak moet ik er op aandringen zeide spr dat die heeren nog niet bedanken De heer A van Veen zeide reeds dadelijk bij den uitslag der stemming te hebben overwogen of bij nu persoonlgk of morgen schriftelijk zon bedanken sla lid der kiesvereeniging maar nu een t voorbeeld gsf volg ik vAdé spr want het zou een heel ander geval zijn geweest als de heer Messemaker daar straks eandidaat gesteld was bestreden geworden dan w is van toepassing wat de heer de Keijzer zeide dlur zou bedanken niet te pas komen maar er moet op gewezen worden ea diü is eigenlgk de zaak D iier Maiemoktr it door Hiema d hettredi Da beer Messsmaker is een onzer verdiensteCgkste raadsleden zeide spr hij beijverde zich steeds sl eep vaardig nuds lid zgn plicht te doen in alle opzichten El wil ta wd gélooven dat vde der aanwezigen niet t £ m olies wat h4 deed sympatjiiseerden ook Wy 1a ffljf d4t niet t vsl niet steeds k rde ik pied mgt spr wat hg deed maar dat is geen reden hem niet te stemmen en zgn candidatuur niet te steunen Op die wgze zouden we geen enkel raadslid kunnen herkiezen De heer Messemaker beijverde zich steeds zegt spr om de belangen van Ooada te behartigen inzoliderbeid op t gebied van t onderwgs hebben we veel aan hem te danken en nu gaat bet volstrekt niet aan om hem zonder eenig aangevoerd motief geen eandidaat te stéllan want de heer vaa Dantzig beeft daar straks wel iets in t midden gebracht toen de heer Messemaker werd aanbevolen maar heUrede heeft bg hem niet Haast zou bet dus te baachouwen zgn als een soort van ondertcttiiting van een anderen eandidaat in de plaats van den heer Messeiqakor die doaidoor is gevallen Dit nu betreurt spr was de heer Messemaker gevallen als eandidaat na een waardige bestrijding het zou flink gehandeld zgn eu niemand zou er eenige aanmerking op kunnen maken maar juist het feit dat hg viel zonder dat eenige bestrijding was voorafgegaan noopt spr vopr het lidmaatschap der Gaidteie KiftvereenifiHg te bedanken Nadat nog de heer van Vreumingen iad iu t midden gebracht dot ook hg als lid der vereeaiging bedankte met t oog op de leijtt loMnf de beer Measemeker gevallen was die t gevolg was van een zekere combinatie die oir moet genoemd worden van welke combinatie hQ reeds den vorigeh dag had hooren gewagen als zoude juist hij over wïen met de meeste lof gesproken werd het onderspit delven en getsgd had dot hel hèm onmogelgk was nu na t voorgevallene lid te bigven der vereeuiging vroeg de heer M van Danizig t woord en zeide lidi vcT diabt te achten o ohaon hg slechts verdektelijk ea niet bg name was aangeduid als te hebbeu geoomplotteerdL cerlgk te vertellen wat er gebeurd was Vooraf heeff spr het aan heil die hier iu zijne nidüjhrid liftea gezegd it stem Mi ss6maker niet maar bestrijd liBnl ook uiet Dat is dus volstrekt geen complot maar ik deed alleen wat iedefr lid deler vereeuiging kan doen maar dot is zeker dot Ik ais ig aaadidMAi er niet door was ïat l if taa vinden on d l dad üV te bedanken als lid der vereeiiigiiv Dt atentuBég ia g l eel vr en wil jLitatMl M stemme aqtt spr dan behoef ik bem og iet te beetrMef nair weg te loomi uit de vereeugtw omd iwn n zin aiet krikt dat is niet m 4 t is Irf 9lelt n voor dat zg uit deie vergad ng die deb b kr Goedewaigen als eandidaat vporstdden nu ojik eeat wijf Kepen omdat die zégt spr er niet door was gekomni