Goudsche Courant, zondag 15 juli 1877

ï i f 1877 Zondag 15 Jnll j q q GOUDSCHE COÏÏRANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken V VBWJM Kj deze Cowaut bekoort eeu BiJvoecseL BINNENLAND GOUDA 14 Juli 1877 Bg kon bealait ia o a benoemd by het la leg tot kapitein 2e kl de Ie Init Q F H Zimmetmann van het 4e legimept Wfl rernemen en dat nit seer goede bron dat aan het pep ran Oorlog niet alleen een militieen aohutterij wet maar in rerband daarmede ookeen organisatie der lerende atrydkrachten in bewerking i Pro Palria Naar wij rernemen hebben zich roor een plaats op de aanstaande kermia alhier de volgende personen aangemeld B Baaeh Cagliostro tbéater H Blanus Faardenspel Smit Sebaatseobaan Haak Tatimet Wonderdame Copper Beiguetakraam Wery Honden en Apenthéater v Manster Panorama Boekei Mecaniek Lenia Schietbaan Dinstra nieuwe Ëlectriaeer machine Sogmon Schiettent Het vinden van eeu levenden coloradokever ifofyfhora tkeiltHeaia te Botterdam waarvan onlangs het beriollt ia opgenomen in de St Cl heeft het bew geleverd dat dit gev aarl ke insect door tosschenkomtt van de scheepvaart op voorwerpen van allerlei aard uit Amerika kan worden overgevoerd en dat het verbod betreffende den invoer van aardappelen ent uit Amerika en Canada onmachtig is om zyne versohüning hier te lande te voorkomen rAi fiaden van den karet in FroiMii te MnlheiM a d Bijo in een aardappelveld maakt daarenboven verdubbelde waakmamheid tot plicht en ofschoon tot lieden geen afdoende maatregelen tegen de overbrenging of ter uitroeiing van het insect bekend zijn zoo behoort niettemin al bet mogelijke te worden aangewend om deze ramp af te weren Namens den Minister van binnenlandsche zakenheeft de Commissaris des Konings in deze provincie de aandacht der gemeentebesturen op het bovenstaande gevestigd met uitnoodiging de inge tenen hunner gemeente met verwijzing naar de tcekening vanwege het departement van binnenlandsche zaken uitgegeven en verspreid tot de meest mogelijke waakzaamheidaan te sporen Men schrijft uit Krimpeuerwaaard dd 13 JulivIn deze waard zoowel als in de Alblasserwaard is de hooioogst ditmaal zeer verblijdend De Bgnl morgen hooiland die in gewone jaren 6 voer hooioplevert bracht nu bgna algemeen 10 voer op De weilanden zQn mede zeer dik met gras beaet Hetbeste hooi geldt nu slechts 16 per 600 kilogram De opbrengst van het aardappel en hennepgewaszal na Je gevallen regens waarschgnlgk niet tegenTallen Van veisohiUende zgden vernemen wg dat Z M de Koning het besluit heeft opgevat voortaan voor de muziek geene nieuwe toelagen meer te verleenen en dus deze afdeeliog der pensioDaires op te heffen nadat de jongelieden die er thans toe behooreu hnnne opleiding hebben ten uitvoer gebracht HU Prof Vreede geeft den moed nog niet op dat doorprotesten uit Nederland de annexatie van de Transvaal ongedaan gemaakt zal kunnen worden en dringt er Cf sn suppletaire adressen van adhaesie naar Engeland te zenden ten einde aan de oppositie meerkraobt te geven tegenover de Begeeriug De pqinhoopen van Almkerk trekken nog dagtlgks groote scharen van bekingstellienden en nieuwsgierigen Vooral den laatstes Zondag was het getal buitengewoon groot en beliep vele bonderden Wsa is druk aan het opruimen van hel puin reeds worden noodaohoren gebouwd tenrgl tenten ran t land worden of ign aangevnagd Be Stollwerksohe dioooladeftikiriek te Keulen heeft met haar nanwkeurig nagebootste Coloradokeven in ie venchilleade tij ierken van hun ontwikkeling zooveel succes óA zg nacht en dag werk heeft om aan alle orders te voldoen De plaatselijke besturen bestellen ze voor de scholen en uit Engeland vooral verlangt men ze bg tien daizend tallen zoo spoedig mogelijk te ontvangen Aan het beleid van een koetsier te s Hage werd Woensdag een kostbare viioht toevertrouwd Het gezelschap dat in zgu rijtuig plaats had genomen voor een wandelrid bestond uit vier personen leden van eeu geachte familie daar ter Itede drie broeders waarvan ééa vei ezeld van zgn eehtgenoote die respectivelijk 94 93 82 en 82 jaren telden te zamen het eerbiedwaardige cijfer van 360 jaren Het Bil verneemt dat out 1 November e k de overeenkomst of proeftijd eiadigt voor den tijd van drie jaren gesloten tusschen den Staats en den fihijn spoorweg om ten gerieve van het reizend publiek alle treinen van den Stnatsspoorweg te Utrecht op het station van den Bhguspooirweg te doen aankomen en vertrekken De directia der Staatsspoorwegen zou deze overeenkomst niet willen vernieuwen maar evenals vroeger haar eigen treinen weder op haar eigen station doen aankomen en wrtrekken Wanneer dit voornemen werkelgk Wordt ni eroerd zou op nieuw het reizend publiek groot ongerief ondervinden tenzg de Shijnspoorweg mocht besluiten om evenals er eerlang tramwagens van i u station naar den Oosterspoorweg zullen rijden maatregelen te nemen om ditzelfde ook naar den Staatsspoorweg te doen Te Haarlem is Donderdag de huishoudelijke algemeene vergadering vau het hooftlbestuur en de afgeTuidigdCB vMi de vere $i4r tot afsdiaffiag van sterken drank gehouden Er waren 23 stemhebbende leden tegenwoorrlig Na het uitbrengen v u het jaarverslag over 1876 en het goedkeureu van de rekening over het afgeloopeu en de begrootiug voor het volgende jaar werdeu herbenoemd als voorzitter van het hoofdbestuur jhr J L de Jonge en als secretaris mr C C E d Engelbronner en verkozen als leden der commissie van redactie de hh J Herman de Bidder en H B Breyer In Engeland wordt ruim 3 shilling jaarlgks per hoofd van de bevolking besteed aan het onderwijs iu Denemarken 4 shilling iu sommige Zwitaersche kantons 6 in 26 staten van Amerika e shilling in Victoria 12 shilling Sedert 1871 waren de uitgaven voor het onderwga in Engeland met 114 pCt vermeerderd bet aantal plaateen voor schoolgaande kindereu met 70 pCt het schoolbezoek met 62 pCt Donderdag viel de 3de haringjager te Vlaardingen binnen met 3S3 ton haring waarvan 323 ton volle en 30 ton maatjes zgude de vangst van 32 aohepen Hg verliei de vloot den 7n Juli terwgl de overgave gesohiedde vau 4 tot 7 Juli INGEZONDEN De Verkiezing De aanstaande verkiezing voor leden van den gemeenteraad houdt op dit oogenblik zoozeer de aandacht be ig van allen die in de publieke laak belangstellen dat er nn mijne zijde geene verontschuldiging noodig is nu ik mij voorstel ruiterlgk mijn oordeel te zeggen over de beide meest belangrgke candidaturen Vooral na het voorgevallene in de kiesvereenigiugen acht iK het plicht openlgk te zeggen wat ik denk Het is hier niet de plaata om na te pleiten op het betreurenswaardig b luit van Gemeentebelang aangaande de openbaarheid van de vergadering dier vereeuigiug Maar ik stel er prgs op voor zoo ver mg persoonlijk betreft te bewgzen dat ik niet schroom in het openbaar de verantwoordelijkheid te dragen voor meeningen die ik in bgzondere gesprekken of vergaderingen als mgne otrertuiging beb uitgesproken Het dosi van dit schrgven is mgne medekiezen aan te graden den heer Kranenburg M den heer Meaaemkker daarentegen toel te herkiezen Met een enkel w rd weosoh ik mede tedeelco waarom ik de candidatuur van den eersten beairgd en die van den laatsteu met alle kracht ondersteun Naar mg voorkomt is de heer Mr Kranenburg al zeer ongeschikt voor lid van den raad Het is voor mg niet alleen de vraag of de heer K nalatig bleef iu bet vervullen zguer plichten maar aangenomen dat dit niet het geval is vra ik nog Heeft de heer Kranenburg getoon dat hg onaf hankelgk genoeg is van geest dat hg genoeg ruimte van blik heeft op de zaken van algemeen belang om die te overzien en af te scheiden van alle persoonl ke overwegingen en nevenbeschouwingeu Ik vraag niet in de eerste plaata of eeu lid van den raad ia eeu knap man van zaken financieel onaf haukelgk enz maar ik zie bovenal gaarne in hem iemand die ouafhankelgk is van geest ea karakter die de publieke zaak met mimen onbekrompen blik beziet het goede waardeert van welke z de hei komt zijne eigeu meening prgs geeft all hg beter wordt ingelicht doch een op eigen nadenken en onderzoek gegronde overtuiging weet te verdedigen met klem zacht iu den vorm maar krachtig van inhoud die zijne medeleden waardeert bedaard tracht te overreden iemand iu ééa woord zooals ik meen gevonden te bebbec in den heer Messenraker De heer Kranenburg nu is mg in dit opzicht tegengevallen Mij geeft die heer altgd den indruk dat hg zich verbeeldt afgevaardigd te zgngm oppositie te voeren tegen B en W eene oppositie die zich uit in ritterijen bet aanslaan van een hoogen toon waar het geen pas geeft het bezigen van groote woorden en scherpe gezegden zonder argumenten Hg vergeet mijus inziens te veel dat B en W even goed vertegenwoordigers zijn van de burgerg als hg en dat althans de wethouders zgn de gedeputeerden van den raad lelf Niemand maer dan ik stel op hoogen pr i zelfstandigheid ook tegenover het dagelgkscb bestuur niemand ziet liever dan ik oppositie maar dan moet het zijn in gezonden zin verschil steunende op goede gronden en alleen bedoelende het tot stand komen van heilzame besluiten De grieven die in Gemeente bdaBg zijn te berde gebracht beaam ik in hoofdzaak alle alleen zonder ik daarvan uit de bewering dat de heer K zich bij de behandeling van het kohier der stadsinkomstenbelastiog door persoonlijke veeten zou hebben laten leiden Dergelijke besohuldigingen mogen niet andera dan op goede gronden worden uitgesproken en ik heb daarvoor geen enkel bewgs Evenzeer als ik het in den heer Kranenburg afkeurde dat hg personen in het publiek ter sprake bracht zonder de onomstootelgke bewijzen te leveren dat hun aanslag moest worden verhoogd evenzeer betreur ik het dat men hem daarbij van onedele bedoelingen verdenkt zonder anderen grond dan lone praatjea van sommige personen Ik geef dus met alle bescheidenheid den kiezerë fo overweging den heer C niet te herkiezen Alleen indien niemand anders te vinden waic lau ik mis Bchien mij bij de candidatuur des beereu Kranenborg neerleggen maar nn tegenover hem staat de heer IJssel de Schepper van wien men met grond mag verwachten dat hg niet in de fouten van den heer K zal vervallen kies ik zonder aarzelen den candidaat van Gremeentebelang Daar ik mg dus doe kennen als een beslist tegenstander van de candidatuur des heeren Kranea rg stel ik er nog prgs op bierbij te voegen dat n na bestrijding alleen berust op de handelingen van dien beer als publiek persoon De heer Mr KranenbaiK indien hij van dit geschrijf inzage neemt zal zat moeten erkennen dat geen persoonlijke veete maar alleen belangstelling in de openbare zaak mg kaa drgveu Ik zeg dat er uitdrukkeijtk bij omdat er in onze goede stad nog zoo velW gevonden worden die onmiddellgk naar persoonlijke motieven zoeken die beginselen niet van personen kunnen sehdden en zich blgkbaar niet kunnen voorstellen dat men alleen gedreven Wordt door belangsteUing in de publieke zaak Ik kom OU tot den heer Messemakerl Ik begin met te zeggen dat ik de wijze waan de meerderheid in de vGoudiché Kiesvereeniging hem deed fallen beneden alle critiek vind OnwUlekeuig dachtMc b j het vernamen ras dit bealait aan de worden van vader Vondel r 4 IV