Goudsche Courant, zondag 15 juli 1877

Voor de GEMEENTERAADSVERKIEZING van DINSDAG 17 JULI a st wordendringend aanbevolen de vier aftredende Leden W J FORTUIJN DUOOar VVVVT w f JTRAATEN a MESSEMAKER P GOEDEWAAGEN enttvervangZgvan Mr H J Kranenburg Dr H IJSSEL m SCHEPPER Ondertroawd ABEAH M VINGERLING ÏN KLASLVA HAZEBROEK Gouda 13 Juli 1877 Algemeene kennisgeving Ondertrouwd HENDBIK BÜSSEMAKER VA Amsterdmn JOHANNA SOPHIA wn dub MAAS TAi Gouda Gouda 12 Juli 1877 OJOREESPON0BNTIE Be heer F N Maaa Jr verzoekt ons mede te deolen d t eendezer dagen rondgezonden atrooibneQe aanvangende tldna Eemge leden der Goudsche Kubvirisiikiouiq nnmUwaardigdater de mju ens met van hem afkomstig ie Het door ie ionu a hemopdeöw e eBMe r geeprokene ondit meendo tusschen 1 en 18 jaar P G een nette hand hij konnell doen vermoeden pi EZD flet stek van Een Kuxer is door ons ontvangen akehia even vóór t afdrakden dezer Courant zoodat ao plaataing geen sprake kon egn teraad geweerd ia en óvemfiuigd zijnde van wcl te zijde die valsche handeling gepleegd is zijn thans besloten hunne stemmen uitte bren Voor fGÊMEENTERAApSVËRKIEZING mN SDAG 17 J ULI a sA n or n dHngend aanbevolen de vier aftredende Leden W J FORTUIJN n OOaitUJ VKn V GOEiiEWAAjGm m i viervmgmg Dr E mm M msm Die töigt en waakt en slaaft en ploegt en zifoegt en zweet len oorbaar van het land eeu Instig ambt bekleedt £ u waant de menschcn aan z a vroomheid te verbinden Die ui rich jammerlijk in t end bedrogen Tinden an t wispelturig volk dat veel te los van hoofd jriiuten dienst tergeet en leider t kwaad gelooft No atd ik te teel tertrouwen in het geiaud verst ad det Goudsc e kiezers om niet te verwachten dat ifl de Goudsche kiesvereemgiug op dien weg met volgen lallen Elk belangstellend lezer tan het teralag der gemeenteraadszittingen kent den heer M aU wn waardig lid vaa den raad Zooals ik boven reeds zeide de eigenschappeji die ik te vergeeft zoek by Mr K vind ik juist bij M Uij is een man die zich if § uHwt he 6 die door onverdroten studie zijn geest hetfV ontwikkeld en ijn blik Verruimd Irlij is een gemoedel jk man die niet oordeelt zonder nauwgezet onderzoek die uitkomt voor zijn gevoelcu tegenover iedereeo maar dau ook iijne meeuing met redenen omkleedt een man van onderviuding die bedaard tracht te overtuigen en niet verbittert die onafhankelijk oordeelt ook waar hij zooals bij het ontslag van den stadsmuziekmeester weet in ronflict te koinen met den volkswuan van den dag Indien aull rechtachapeu mannen zich bereid verklaren ons te tertegeowoordigeu moeten wq viin die geleginheid een dankbaar gebruik maken Elk die den lieer Measeniaker kent uit de vreesere kiesvergaderingeu voor de 2 Kamer uit de Debatingclub uit zijue dadtu in den raad zal met mij eens zijn dat hij achting heeft weten af te dwingen van hen die eerst tegen hein waren ingenomen en dat zijn heengaan voor onzen raad eeu verlies zou zijn hetwelk niet vergoed zou kunnen wérdeu Die bet wel liieent met onze atad temme vooral ea des noods alleen den heer C Meaelnaker Ik veroorloof mij een vraag aan de heeren de Hotte en Ondyk de nieuwe candidatcii der Goudsohc kiesvereenigiug Kunt gij de caudidatuur aanvaarden dezer vereeu iug na de vermakelijke openbaringen van de laatate bijeenkomst Ik vraag u kan een man van eer die eenig gevoel van eigenwaarde bezit en zelfttandlg is ook tegenover zijne kiezers zich er toe leeuen de candidaat te zijn van deze vereenigiug wier béstuarders zidh de vrijheid veroorloven den door hen gekozen raadsleden in hun eigen binnenkamer de duimschroeven aan te leggen en door de niand te Uten vallen Nemen wg voar een ogenblik aan dat de heeren de B en O leden van den raad worden hetgeen ik uiet hoop Gekozen onder het patronaat der Goudsche Kiesvereeniging staan zy bloot aau dergelijke ervaringen als iu de laatate l jeenkomst zijn medegedeeld Aan de orde ia b t het opruimen van faeoalien of het aauleggen coner waterleiding Dr de K of xle architect O terstouten zich eene andere meeniiig ie hebben dan het bestnur der Goudsche kiesvereenigiug De heer Kranenburg denonceert deze feiten aan het comité voor het openbaar welzyn in ded persoon van M tan Dantzig De heer t D gaat op hooge beenen naar den president der vereeniging Deze kleedt zich onmiddellijk snelt naar de Haven of den Singel en ziedaar het veemgerioht gespannen over de snoode gemeenteraadsleden die óf onmiddellgk door de mand moeten vallen óf een zonde te meer aangeschreven krijgen op het roister dat bg de gewone Kfreka ing m de 6 jaren wordt toor den dag gehaald ten einde als aote tan beschuldiging dienst te doen Ik heb te veil achting voor de heereu de Botte en Oud k om t gelooven dat zif no gewaarschuwd door de eigen woorden der handelende personen het zich zouden laten welgevallen op dergelijke w ze te worden gecontroleerd en in verhoor genomen door het bestutu tan Welke tereeniging dau ook Eene bescheiden traag ten slotte aan de voorstandan tan des beer Kranenborg Zou de heer Mr K in pla4ts van den heer M tan Dantzig tot vertrouweling te maken van zijne als het feit omtrent de gcraeenterekening waar is inderdaad gegronde giiev en tegen gemeenteniadslrfen niet beter zijn plicht behartigd en zioh waardigw raadslid getoond hebben indien h j de schuldigen wopenbare raadszitting ter ttjantWoordiag geroepejf hadP 18 Juli 1877 H W P BONTE Vergadering van den Gemeenteraail VajJDAG U JÜU Tegeoitooraig de hh v u Bergeo IjMadooro voori Viraly Bamij Kist I uytes Priii Mewmuku Muller Fortnga Droogleetei yao Strwteo PoJt Drojt Suaioa Sttaver Goeddwaegea en SneL Hf notultio der vorige vergadermg Horden gelezen en ge rreftteerd He oorziltei dtelt mede det do heer Nonthoteo nB Goor beeft keiinia gegeven vt rluiiderd te zgu de vergadering bfj te wouen aUntede dot du wed Uijd nar breivroaw in de Arineuschool ia overltdeu lagekninen la eeiie missive van bh JRegenten veo het verccDigd Weoa en jLlemoeseffiershois boadende berivbt dat door de bljboaftlng van dat gestiebl behoefte bestaat aau eene persponp de koaten hiervoor geraamd door den arehi ieel ledrageii ƒ 360 ter visie eeue missive van B en W duarbg aanbiedende een ontwerp verordeoiug regeleode da pensioenen van de ambtenaren der gemeente ter visie een voorstel van B en W om de betrekking van agent van inkwartiering niet ineer te doeu vervallen maar de werkzaambeden daaraan verbonden op de Secretarie te doen verrichten en door de te geringe bezoldiging van eenige ambtenaren aldasr de jaarnejae met een Janivari 1878 te vtrhoogeii en te brengen voor den hoofdcommies op f 1400 de eerste commies op IIOÖ en de adjunct commies on 40ll ter visie eeno missive van B en W dserbg overleggende de rekening en verantwoording over 1876 die wordt gesteld in handen lan de hh Fortuijn Drougleever Messemaker en Straver Tbane is aan de orde de beaediglng van den Secretaris voor dat hieitoa wordt oveigegnan betuigt de Voor glitter zijnen dank aan den waernemenden Secreturla den heer vou ernbach voor de vele werkz iBmheden door hem gedurende do 7iekte en n het overlijden van dpn vorlgen Secretaris bewezen met welke dankbetniging de vergadering instemt Üaarna wordt de nieitw benoemde Secretarie de heer mr Brouwer door de hh Remij Fortuijo Droogleerer en van Straateu binnen geleid en legt hg lo banden van den voorzitter de gevorderde eeden af waarna ZFld door den voor titter wordt gelnk geweoscht en hemde werkzaamheden aan die betrekking vecbonden en do belangea der gemeente worden oaobevoleu Ce beer Broawer het woord gevraagd eu verkregen hebbende dankt de leden voor zyne benoeming den voorzitter voor de tot hem gerichte aanspraak en belooft zooveel als in zijn vermogen is te zullen medewerken tot den bloeidezëtjcmeente algemeene toejuiching daarna neemt ZE zitting een vooratel van B en W lot goedkeoring v n de rekening van de Bank van leening wordt algemeen goedgeiewd een voorstel van B en W tot het beschikbaar atollen van gelden ter belooning van don adsisteot voor den sluiBwschter au de Mallegatslni tot een bedrag voor 100 Wordt algemeen goedgekeurd het rapport tan B en W op liet verzotk n d heeren r van Duin en D Uonrmen om aan hen te rerkoopen den rannr aan de Bogen hierover voeren verschillende luden het woord tot dat eindehjk door den heer Fortnyn Droogleerer wordt voorgesteld om aa if adressanten te berichten 4at zg de munr en grend voor tea bgdng van 800 in eigendom koDuen overnemen dit in stemming g braeht wordt algemeen aangenomen met 11 tegen 1 stem die van den heer Kiit Benoemd wordt tot huldonderwgzeres aau do Openbare seboo voor jongejufviDowcn raejnfvrouwW M van Loon teTenlo Na machtiging om aan d genomen besluiten oitvoering te geven zonder resumptie eindigt de vergadering ADVERTENTlfinr BeVbllen van een Meis e C BBLONJE Begeer Lange Tiende weg Gouda 13 Juli 1877 Heden overleed in den onderdom van roini 83 jaren onze Broeder en Oom ADBIANUS KAARS Namens de Familie Gouda 12 JuU 1877 W C A KAARS Algemeene kennisg eving ZOIVDAG a s weer 7 ORTI ETTEJV a L L H SERRE Ondertrouwd D flOQGENBOÜM uit Gouda A M ViiLLMAU uit den üaag den Haag 12 Juli 1877 BECEPTIB 19 Juli a s Veenlann 13 den Maag Ondertrouwd i GERARDÜS STEPHAIUDS JACOBUS I BRBUKEL van Dedemevaari Amt Hardenberg EN CHRISTINA MARIA CLEMENS Eenige en algemeene kennisgeving Gouda 13 JuU 1877 Op een Kantoor kan gepleam worden achrüvtfnde EigenWdig geschreven brieven worden ingewacht onder Letters A Z bü ds8 uitgever dezer Courant DINSDAG 17 JuU des namiddags ten half twee ure te gev n in de GJBOOTE KSfOh door den Heer C DR0BE6G Organist it Cebienz met medewerking van Mevr DTR031B5G4 Alt Zangeies ea Mejvffroww LP4 NA W Sopraan Zangeres uit Utrecht Bntrfebilletten h 50 Ct zgn toi Staandagr Avond bg den Koster er Keifk Vkög H Qpden Cancertdag ia d e entree 7E Oevis Tot Leden voor den Gemeenteraad worden dringend aanbevolen de Beeren W J VORTUIJ DROOGLEEVER € MEI§ll EAlitliER Or E II G van ITERS OH P GOEOEWAAGE en Dr H ltl § l§EL de SCHEPPER VELE KIEZERS De Goudsche Kiesvereeniging heeft in hare Verg adering gehouden den 10 JULI 1877 tot CANDIDATEN voor den GEMEENTERAAD g esteld en beveelt als zoodanigf aan de Heeren V J FOnTl Wi DROOGLEEVER W BRAI DT VAN STRAATEIM AIR H J ERAiVE BIJRG G A OLDIJR Jbr M C f J de rotte W G N DB KEIZER H J W NNEKES f Eenige Kieaers noodigen hunne Mede Kiezers dringend uit by de aanstaande Verkiezing voor den Gemeenteraad hunne stemmen nit te brengen op de navolgende Heeren 1 4 mnrUiJX DROOGLEErEH € messe maker Dr F B G van ITERSOJV J P van C TZ en Dr B MJSSEL de SCBEPPER EENIGE LÏIDEN der Goudsche Kiesvebeeniging verontwaardic d over de wijze waarop de Heer Messemaker in die Vereeniging a s Cgindid t voor het Lidmaatschap van den G meen emfiuig d zijnde van wcl e 8 znn thans besloten hunne gen opdenavolgende H mede Aanbevolen door Gjemeentebelang W J ÏOSTÜUÏÏ DRO0BLEEVEE d MESSEMAKEIi W BEAira VM STEMTEW R GOEDEWAAGEN m DK USSEI DE SCHEPPER Zij noodigen hunne Medeleden en Medeltiezeiis uit hetzeMie te doen 1 I I 1 1 1 I ri De R R Ejiesyereenigfiiigf Recht voor Allen mW SMreit Kidfers attent zich niet te laten verschalken door de verspreide biljetten ifaarop Katholieke Candidaten voorkomen zg worden door boveiig i o mde tOesvereenigip tfilfing bpoofft beleefd verzocht op Dinsdf tB brengen op de door haar gestelde Candidaten de Heeren W J POETÏÏUir DEOpGLEEm Ö A OUDUK C AK EïlUWEN ftnida 18 Jol IWHet BESKWa uli ïunne atemmen mt Eenige Onafhankelijke Israëlitische Kiezers zullen DINSDAG a st hun stem uitbrengen op de aftredende raadsleden behalve op Mb KRANENBURG in wiens plaats zfl zullen kiezen Dr H IJSSELDESCflEPPER Extra KoopjeSs Vl egfens verbouwing WORDT FINAAL tot Spotprijzen bij I S KEIZER tORTE TIENDEWEG Heden ontvangen diveree Partijen Geïmporteerde EAVMA SUN van af ƒ 90 to ƒ 330 pej mille bij D van eter Laar Dz Korte Tiendeweg D No 12 Geachte Medekiezers Ziet goed toe wien gg Kiest voor den Gemeenteraad daar wij mannen noodig hebben van gezond verstand die voor een Burger geen strop vl jhten zooals P GOEDEWAAGEN my neeft willen doen die mg tot tweemaal voor den rechter ten onrechte heeft gedaagd maar tqt xgn leedwezen geen recht heeft verkregen Q J WAGENAA Wz Door opheffing van inkomende regten op PortlandCement en andere Bouwstoffen uit het buitenland zgn na 1 JULI 1 1 de pi zen daarna geregeld en Verminderd gpeworden J MUI4 EP in bouwmaterialen GAS IngeMtenen wordt kennis geg t diat van af 1 September e k de pry van het GAS alhier van 15 Qt op 14 Ct de Stère verminderd word t Maatsehappg Toor H G O Qssbereiding De Directeur J DB VRIES BOBBÉ LIMONADE 1 J iBSEMAST Lzi s Markt Gouda N C I r