Goudsche Courant, zondag 15 juli 1877

T tt Z03SnD A a IB JmJL 1877 4 ENLAND Ouder de Ol vergadering bdialve eeaige huishaadelijke zaken te behaudeles onderwerpen komt o a voor bet voontel van het hooUbeeUur om te Os dta gffiWititigJ tM het aM sii aa sa prijs van 200 voor esn wetanseheppaljjlMi in algtmeen bf nitelijken vorm gesohreven verkandeliag vau defif Burgerlijke Standofllvaug van mindor dan v f vd droks berekend nsf A Qooda da wijze waarop de berichten en mededeeling p i ƒ gBBORENi 11 Mi PrtrooelU Cora lh ooler A Mo dn veiaaaigiag giedrakt woidea over de hjkverbntii diag als de verkiealükste wj van lijkbekandeliiig ea tot benoeming eener commissie van beoordeeliug ea de beslissing over het gebruik dat vaa de best gdkenrde verhandeling zal gemaakt worden i dri d rbe e i SSnt J ¥If DINSDAG 7 JULI M ijsseldescheppir en 2 teïï ËS 1et a d et TI Tl rifi e eniginge voorleT c aiet tot Candidaat is gesteld duor de vrgheid het genoemd aftredend hd d r ► GOUDSCHE KIESVEREENIGING en nemende ngend kj hunne Medekiei rs aan te bevelen J J VAN BEMMEL G J MK J P BLANK J BBAÏEL J BBBEBAART Lz A DORTLAND Mr J FORTÜUN DROOGLEEVEE T GOEDEWAAGEN i GONDA J C GöSKTB J J GBOOÏJSNDOBST W GBOOTia AS F HERMAN d GROOT X P HOOGENPUK Eenifje KIEZERS voor Leden van dwTr nieenteraad van Goudi geen leden van meentebelanm betuigen door dezetunne m nung met de candidatenlijst der kiesvereS Gemeentebelang en bevelen hunne medeS dringend aan op aanstaanden DINSDAG h temmen uit te brengen op de Heeren H J W HUBEK H JAGER P W KAMPHUIZEN M H KLUITMAN T J KOOBS E KOKTENOEVER H i LAMBREüHTS S B VAN LEER J MAST Jk S POSTHUMUS P T REEDT PORTLAND A BOOZEBOOM D BUUTER W J Forluijn J r oglccvcr C IMcssemaker J D RUK P C SCHRIEK M SPRUIJT Dr A TEBBENflOPP vr A VAN VEEN f H AN MIEBOP C VAN VEEN h VAN MILLIGEN D W C VELDHORST i NORTr R VUSVELD VV Brandt van Straatcn P Goedewaagen Van af MAANDAG GROöTÈ OPRUIMIi tt alles tot zeer lag e prijzen lAANDAe LAPPENDAg Goum 12 Juli 18 77 l i I KIE$V£BE£I IGIIVti BAHLMAXX d Co Jieuda 14 Joü 1877 GEMEENTEBELANG In de gehouden Vergadering van 5 Juli 11 znn tot CANDIDATEN voar de VERaOEZING op 17 JULI e k van VIJF LEDEN voor den GEMEENTERAAD gekozen de Heeren W JF FOiJTCJWJ DAOOGLEfeVER ¥ BRAl DT VAN STKAATE miumm TE C1V£N I 0 B DE Stafmumiei van het 4e Jteffiment Infanterie SBEE DiRKCTiK VAN üfJ Heer op ZONDAG 15 JULI 1877 dus avonds ten 7 ui e HH Leden hebben met ééne Oume eo haniM hjj hen inwonende Kinderen Vrjjen Toegang Introdnetie voor Dames en Kiodereu Cento jier persoon Vreemdelingen 49 Cents per persoon fft Naar aanleiding van het eerste lid vaa Art 10 van het Reglement wordt aan Kind ren beneden den leeftijd van 4 jaar alsmede aan Dienstboden de toegang verboden HE IBESTÜUR C tIE88ËllIAKER P GOEDEWAAGEKi Dr II IJ88EL de 8CI1ËPJ ËR idie met nsitronwen den Kiezers worden aanbevolen Het Bksti ur De W JULIUS President K JONKEE G J STEENS ZIJNEN JACOB A ROEST van LIMBURG F C ViV ZEIJLKN Seeretari De Kiesvereeniging Jjpefi in hare vergadering van 13 Juli il tot candidaten gesteld voor de GEMEENTERAADSi EBKIEZING van Dinsdag 17 Juli e k de heerea W Jr FORTtljm DKOOGLEEVEB € JIIEISISEAIAKKR r H IJISISEL DE JSICIIEPPER G A OUDIJTH BlERBftOüWEftlJ MAATSCHAPPIJ mBROüWEaiJDEHAAmULEüTEU van P t S RENDORP De KfPRFM MSTERDAM P GOEDEWAAGEW n De Leden worden herinnerd aan art 9 van het Reglement ord J gJ d SSfe ne¥e e P WNSDA l TülJTI W J FORTLUrV DROOGLEEVERJ P vAiv CATZ R H USSEL DE SCHEPPERC MESSEMAKER o n j 1S77 CARLIER VELE K IEZERS Aajistaande MAANDAG 16 OPRUIMING tot verminderde prijzen bij H TIJ8TERMAN GOUWE Het be stuur K1EZ ki t P DINSDAG aanstaande delïeeren E ni Ai wt otlea in het ByfoegMl Mfr U IJSSEL de SCHEPPER rf P van CATZ P GOEDEfVAAGEX en C MESSEMAHEHl Govi 14 Jbü m Gouda Djick van Buimkiian BENIGE KIEZERS BitteiUDdseh Overztcbt In nadere beriokteu uit Konstantiaüpel wordt bevestigd dat de herstelling rau de gemeenwhsp der Turkache troepen met Kan van dieo oord is dut er rau eea beleg dma veste door de Bussen geeu iprake meer kau ziju I u later bericht meldt dat Bogasid hetwelk door de Torken werd belegerd door de Kuhcu is outlet Deze OTerwiuning zou deu Busaeu gelegenheid geveu OH Moektar Pacba van achteren aan te Tallen lu eAi telegram nit Petenburg wordt dan ook eindelijk erkend dat de Eoaseu zich uoordwaarti vuo Kan hebbeu moeteu terugtrekken De Tnrkeu blijken in Kieiu Aiié een aaozieuiyke troepenmacht te I ebbeo frooter dau ieoiami ook de Buiseu had vermoed Ook uit Weeueu wonlt ihaus bericht dat de Ktosn vaa Ooateorijk eo van DaitaobJaiid weder en ouüaoe of mUoi hebbeu te Salzburg meu noemt reeds den 16 deur Verschillende omstandigheden doeu oadentellen dut bet tgdstip der Fmuache rerkiezingeo naderbij ligt dan men aauraukeljjk hud kuuueu rermoedeu liet minkterir dat woler tot dat eiade een kabiuMinad kidd kaast zich zoovael mogeiyk met de voontelling der officierie caudidalen na afloop van deu kabiuetaraad bet df de miuister vau buitcnloudiche zakeu zich ouniuldeUgk naar den president lcr republwk mat wieu k j een Uiagdarig ondnhoad beeft gehad Naar man erzekert zouden de maarschalk eu de heer de Broglie eiudelyk hebben toegegeven aau de ernstige vertoogen van de miuisten van bnilluiaDdwht zal R vao oilog u da verkiezinfea foo qioadig te doen pUaia habbciv teagefulge wtanao zfi w tiMM Mja Md woif itfcschnvau tegen IS fiiasins a s en voor ooveel er herstemmingen noodif iQa op 9 Sejptember BINNENLAÏrör GOUDA U JaU 1877 W j vestigen de aaudacht ouzer stadgenooten op het urjcdooucert vaa Diaadag a B dat werkelijk geuotryk belooft te zullen z jn Daar de kerk zeer aaby het stembureau ia waarheen zich hopen we leer velen znUen begeven is het als t mua é n weg eu men kan alzoo na zich van zgii burgerplicht gekweten te hebben tieh met MU gerust geweten gaan vermeien ia het hooren der musiek Uedenmoryen wa Z M deu Keizer van Bntilie die zooals meu weet iu deu Haag logeert voorueucuB oaze geineenie met een bezoek te vereereu doek nrr telegram werd geraeU dat zyu bezoek tot hedeuniddag zsu waideu uitgesteld üit Wad ixveen ehrijft men ons Ondar begunstiging van fraai weder bexoditen Wotwifag de soa grtmuwste bezoekers der opeubaie sahdca alhier de diergaarde te Kütierdum waarin de schaar 4 aar doorbraofat Dit schoolfeest ging uit vau de afdeellng Volksouderwijs bijgeetaau docr Dames eu eene speciaal voor dat feest benoemde commissie mt de ingezetenen De tocht geschiedde per stoomboot vau den heer Carstjens te Chidihooru zoowel op de heeu als terugreis werden deu kiu dereu broodjes melk bier kersen briiidsuiken enz aangeboden terwijl allen hg het verhiten der boot nog een kedk waid ter hayl ge ateld In ie BuonJUid geeft dr van Hengel een middel aén de hand om de verschrikkelijke sterfte onder de kindereu tegen tè taan Uit nauwkeurige aanteekeuingen over een tieqjarig tijdvak van 1860 60 ia hem de groote invloed gebleken dien het voedsel heeit 6p de sterfte der kiuderen Van de 8S4 kinderen die in dat tijdvak in de gemeente Hilvenum beneden het jaar stierven liet bjj opteekeneu welk vMdsal zij genoten hadden nl moedermelk koemelk af pap Ka afink van die kiuderen uit elke rubriek welke aan epidemische ziekten looals pokken manlen u stiervan Uijkt dat van de 686 overblijvende kinderea pi m 8 pol de moederboret pi m 19 pot koemeUc en pi 78 pot pap tot voedsel hadden gehsd Op de Vpt koemelk staan er stellig die op de psplijst thnis behooren maar wier ouders zoodnzq de heillooze teekeaa der verdorriug gewaar werdeu j tot het geven vau koemelk arergingen zoodal zij bij het sterven vau het kind t voor hnu geweten kouden verantwoorde op de Inat der voeding luemelk op te geven hoewtl er pap kad moeten staan Uijne ervaring vaa 40 jarea zegt dr vaa Heugel doet mij de beide volgende punten rasutellen 1 Overal en altijd moet Uk anathema de vloek over de papot meelkast in eente maauden van het kiudeitevea worden uitg jiMkcn omdat pap iu de eente lerensmaaudeu een vifkeerd Uadervoedtel is 3 Waar de moederbont f or ket kiU aist vloeit ea vrouweumelk eene mia niet kaïÉ bekoatigd worden dient ezeliuneumelk bet eent ia aanmerking te komen en is ook deze door gebrek au middelen onbcieikbaar dau worde de voeiHnf tan ket kiud eenig en alleen met koemelk volgeAs aaawijzing vau deu geneesheer beproefd Doch ook melkvoediag keelt kaïe bezwaren Slechts zuivere onvermengde melk vau gezonde koeien mag tot dat doel wordeu gebecigd Om die te bekomen raadt dr van Hengel aan om althans voor groote steden modelstalleu op te richten die ouder behoorlijke surveillance staan en waar steeds goede en znirere melk verkrijgbaar is Waaaaer die melk tot des dubbelen prgs werd verkockt van t geen men er audeis voor moet betaiea Ml de opriehting vaa zoodanigeu stal meent dr Hengel eeue winstgevende ondeneming zijn In ket hotel Wackwitt te Amsterdam zal op Zaterdag 8 Sejrtember e k de jaariijksefae vergadering dar vereeaiging voor l jkeaverb anding gebonden KixTN sT liTTsnrvrs Indien U nog eenige ruimte over bl ft na de vermelding van alle bewegingen vóór de verkiezingen l de R zult gij mij verplichten dit stuk op te iittneo over het ïe Zomer concert door de kapel dar Botterdamsche schutterij dat plaats baif op lt n l g avond 9 Juli Hoewel gq iu de laatste t weiuig van mij gehoord hebt wenschte ik vau dan aitvotving gaacaa sa iHrt anilag te geven iu om k t concert zelve èn om een paar omstandigheden die ik gaarne weasahte te kesprekeo Om dan met het concert te beginnen geloof ik dat wij kunnen volstaan met een woord van lof aan dit wakkere corps dat ziah ia dit io ook in ket vorig calMart m uitstekand vaa kan taak kweet Een saboao enaembk doorgaande zuiverkeid goede opvatting en nitstekeade solisten ouder keu dit Isatate hadden wij vooqd gelegenheid op te merken in de Fantasie van Beuder hoewel wij dit werk als oompositie niet hoog schatten ziedaar loovele goede eigenschappen die dit corps in hooge mate bezit Welgemeend en warm was dan ook het applaus hetwalk de nitstsksnda kapebaeeatsr en zijne kapel ontving van het aoditoriam tje dat aanwezig was £ u wsarlijk beiet was dit concert niet binnenkomende meende men dat er niets te doen was zoo ledig toonde de tuin roof den aanvang later kwam er wel wat hg doeh het bleef zeer slecht bezet Nn zal men zeggen het wgder waa niet gunstig Toegesumd dodi aea aal ook moeten erkennen dat het concert bezoek in uze goede gemeente zoowel des zomen ala dea winteB ipsden regel niet druk is Inderdaad Gooda kasAJJeen overvloed van gelegenheid iets schoons op dit jifmtied te hooren en jammer is ket als de ijverige directid van Ons Oanoegen zooveel pogingen in het werk stelt om iets te laten genieten zq dan kare pogingen zoo slecht aiet sïagsn aa waaneer men dan m tevens nagaat dat het beoefeuen der muziek zooals ik diltwyls hoor iu de laatste jaren hier zoo enorm u toegenomen dan begrijp ik met waar de oorzaak vau die wanverhouding tusschen muziek iecefnun en muziek ioore te moeten zoeken Bij de uitvoering der eerste nummera was het ook wel rat merkbaar dat de uitvoerden leden ouder deu ouaangeuameu indruk die een bijua geheet ledige tuut op beu makeu moest eu de uitvoering van de Marsch van Laohaet en vuu het eente gedeelte van de sympbüuie vau Beethoven was met vau zekere matheid vrij te pleiten dooh langzamerhand werdeu zij meer bezield en toonden zg zich ware knnstenaan Doch genoeg over dit onderwerp wij hopen vau harte dat deze regelen er iels toe mogen bijbrengen om ket volgende concert van dit corps dat naar ik hoor op 13 Augustus zal plaats hebben druk bezocht te doen z n eu de directie daaruit de lust eu kracht putte om een volgend jaar op den iugeaUgen weg voort te gaan Oulangs his ik in eeu maandblad dat naar ik meeu te s Hage uitkomt het volgeuds Algn vriend Fantasio bespeelde op een der weekdagen het orgel iu eene der kerken Tegdijkertijd werd de kerksnoongemaakt eu ket werkvolk praatte lachte en wsnddde door de kerk even als het bcsehaafde publiek by de ai ploDneartea gewoon wss te doen Waarl k zoo dacht hq beginnen die meusehen de tegeuwoordige beschaving ook te huldigen Uit deze regelen maakte ik de gevolgtrekking datmeu het idee als zou het praten eu lachen gedurende eene muziek oitvoering afkeuring veidieueu verouderd begiut te vinden terwijl het plaats moetanfcaa roor eea nieewer oL dat het juist een bewijs van beschaving is Het zou mij dau niet passenaanmerking te maken op het feit dat er ook kierdien avond na de pauze onder de muziek nog aleens hardop gepraat au gekeken werd F Ü Okkei 11 JoluDaa kirorlia Chmtini ouden H 1 Bakoew ea W da Bwg 13 Elliabetb oidera U ijelaaje CD C Begeer Meeltje ouden J Mioaweuhaueo en C vaa Uoiveiidgk OVEBI EDEN 12 JaU A Kaan Ui J van der Bsk Mj 13 F M de ïroM Ij 9gi ONDBRTRODWI 13 Jali D ten BaKk la Utieekt Mi en J J de Wilde S7 j A Viopliog 81 j en K Hueabraek Ui H BoMomaker U loulerdou 87 j ea J vau der Haae ii O S 1 Breakel tu AnbL Barfaiben 27 j ea C M Clemea Ï8 j GKHOWD 11 Juli O C Tboea eu 1 Weeldadiurg li O 1 A Bacoa de Seuarcleai de Gcaoeg au li 8 vaa Oeancp Burgerlijke Stand van oudentaaude Oemeenten vaa S tot il Juli 1877 9loordracIit OEBOKEN Geeue OVK LËDBNi K de Vnai 3w ONÜEKTROÜWD Geenc flSBUWD Geene Oottderak GEBOREN CoriKlu ouden J A Koemaue ea C vaader Ltudeu Coruelia ouden W Oomt eu P de Joug Jufyt oudere 1 vaa Na via Oeu s sa E Bboi n t t I eDderl oodert W Kool ea e Ê Êk A i i iiM OVERLEDENGeeae WTBJi ONDERTROUWD Geeue GEHUWD Geeue 8tolwt k 6BB0REN Pietertje ouden J i tap ielenbar eo 3 Naoaica baitUaa oudan J Langerak ea A Scheer OVEKLEDEN Geeoe ONDERTROUWD Qeeoe j OEHDWD e Hmvelai oMt T Kool JklJM i Haastrecht GEBOREN Jeeobui ouden i de Keiler ea H Maetwgk 6er rd o Am A de Fnokryker ea C Heetener OVERLEDEN A Rietveld 10 m ONDBRTROirWD Geeae GEHUWD Geene ReeuwUk GIBORIN Uutje naden D Sol aa a Dekker OVEBIXDIN J Raiteubuig 86 j A van iv leeg6 j J Kwiukeleuberg j H KooHr Bi ONDERTROUWD Goeas OEHCWD GMue Waddinxveen GEBOREN I Aletta oaden J M Braiidük en a Waiiiuk Autouia ouden J f Tiamermaua Dijni es E Houtmaa Coruelb Jobanuea ooien i AlUn n A a Veeaeubok OlVERLBBEN J Baekkorrt S j J J DaUKUeiaaa SsbONDEETROOWD W KragawgL nut C Spruit GMCWD