Goudsche Courant, woensdag 18 juli 1877

a id ei Rrn ëi Woensdag IS Juli 1877 N 2011 AG 17 JULI Voor 4e GEMEENTERAADS VERKIEZING van DINSDAG 17 JULI a st woi dringend aanbe len de vier aftiede de Leden W S PORTÜIJI DROOGLEEVER W BRANDT a St AAlWf C MESSEMAKER QOEDEWAAGEN en ter fervai agr van Mr H J Kmnenl GÖÜDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken D H 1JSS TKaSTONO KVaAAfiD KEN MET kl uërheisjë Ardies den Uilgever ieaes J 1 MTEm Kamemeikslbot Noördz R B Terkoopt de ech j glNOBlt HANO MACHINBd liet de Ni aw en fee fl gratis ijndëTr hti be vedelt belatfdelijtó aanl J t sooïten ïJ NA XlMA Men gaarailtie beloffeui Sr H i Mevroiilw W vraagt leg i het repareren p N£8 et ku apQadii indiqg van advertentïën u in geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Zich aan te lueldea l i M i W iMifaaveu B 9li l rpf 5 i r 91 m tfiiitiis M £NSE2ÜI7miJS te bdf omen bij J vast Oobschot BleekeaHssingel te G0nd t mm mmi n mm win Alle sooï teii van BO RDE AÜX en andere WtJN EN bij ra PEETERS J2S te Goudai Bizoader wordt aanbevolen de gereputeerde BOKDEAüXWIJNf v n f 28 per Anker met accijns Steeds beiOg voorradig Ook bi proefllesscbea ywart en half anker Prijseouraatea wordaa gratis an Eraiiiqo veraonde üoiilHklijke Arnlitinsche MSECOLOSNE PüEEllS I 3sr s E M fD S Alles wordt fi anko huis gelevewL 11676 De EAU DE COLOGKE eier Fabriek in direrae mefïleD verkrijg1 aar bij B SCHOLTEN tiebr db BA ADT n verder bg sUe vooraame Wiokeliera ea Coi urü iu bet geheele ryk PmifiLEENINMBOOT imOOÖ verdeeld in Obüg tiëa è ÖO en l ö OWi tiën a flO Uitlotende met FREMIEN van 150 000 OOOO 26000 ƒ 20000 12000 W W 39 W euB Eerste Premietrekking 15 Nov 1877 Tweede Trekking 15 Febr 1878 Derde Trekking 16 Mei 1878 Tk afioising h pari gewaarborgd door ene Inackrirvina Grootboek Natwmale Sciuld ouder iehter eener Comnieak nti de Wigatie uiuden Eerste Preinletrekkiiig met de iH ofépfys van f 150 000 De Issehrgmg p deze uegotistie tett aame toh de Maatsehappj voor LaadoDtgiDning te ApeUoom is opengesteld ten kantor van de Heeren j LUNS t Co tie Atrwterdanu i m t jyi VAN SCHERMBEEK vak HALL te Utredit lx JiJ a R VAN DBN DlUES te Hertogtrthoseh i zeomede bij Heeren Kassiers en Commissionairs in de proWnc en b in het buitenland alwa ProspectnsseB a Insehrüviogs biljetten op btau ao Vji verkrijgbaar EJjf 1 Jvr flOLLAlSGIE MIËTEIT VAN LEVfiNSVERZeiüRiNM opgetigt ia 4en jare l307 te Aiiutteidani KAPITAAL lEH DLUOIH 6E1IEH V lgefeiirneer I Directeur Jhr Mr O HARTSEN Jbsasn Kantoor te AmtUrdmt Begalimndwanainat bjg het Eoniagvplela X 12 DÖÖBLÓOPBNDB b TUDSUJKE KantMa VeneiMtrBiBen WEDUWEN en WSE2EN PBN M 10BN d l k in deeniOtgeBteldo LUFRSMTEN OVBRLEVINGSJiASSBN a OfLOOPBNDB WJFEBSTBN p njfraal Agvnt d Heer T OBAIJEB i 6ntveBha8etHeei i rMlvt £ a oe rrovuiete iDOM aofUiui 4 i Ir C E OvergMBw PtaiB Oormvoalenttn ia de PioviBeie Koid Hoihuid 4 Te Gouda Brittle Sraem i Ltiden Oud mter RMtMmn 5f ws VharcUnpm Woerden k de Bew W J = Ae reB Heer Mr O ViiMmndnap j H eiMi C é Ggsckuir I € o oï ögauj Ueer P J I adiEg al i Wt ÜMnn Lec öti i Binmaifc Lwa s i Heer B W HMn cni IMdnr Bw glwt c w t r i i Wg HeeMa Jan taa def HMp 401 i jv f v U oiiOimi us et ii tjl P Loopyigt Oo Haer Panlni TE EÜÜS WU in de nabijheid van iiet VEER8TAL ttm VOOBKAMER met Alcoof en Stookplaat of B0VBNHUI8JË om terstond te betrekkea Adres franc L Z aaa Iwt Bar I vw dit Uad gevi nagd by iti vea C A De 6IDTS Juffrouw VAN DEK BURG Wydatrant vraagt iMt AUGUSTUS EEMB of FLINKE WERKSTER Miet 1 AUGUSTUS woedt in Gtmdm vaoron klein gezin een VRU n ZUIVER HTJIS lieist ast TUINTJE gavraigd Brieven franco met opgave vanpr sMstHMl vóór 20 Jali a s aan d Hefena G br 6JlrLER BoekhandeUna te UaattfidiL llHtverseel Zttiveriigszout Het echte alsemeeii gna ti r tidtende ÜN1VEB8EELZÜ1VBBING8ZOUT m aekér middel t n maaghtutUn attur broiöKf hartwater enz is thaiu edit veiklÜ MW in V pakies ï 15 Cent 1 2 pakJM k 27V Ckit ea heele pakjes k 50 Cent te ïtHa bg t B BOERS Apotheker a te Boiioop b A J VAH TWOÜÏ 85 tTirechtsche Straat No AMSTERDAM Ala DEP0TH0ÜDB8S voor déte vei rja het roemde WÏLSON PAORlNÖ w r CM LN t BB£F HAU en tOUQ in BlÖdw VAB 2 4 é m U Amnrik pmdea qjnwP mg sangestejtd voor de 8t 400Ul A de UMinB 6m £ AMPBUIZ Goaw Koek StfKMiMt a 9 te Omda De HooCdaiMt iu Wilaon P ielkiag é Conp ÖKK9t i iR iF i vim iifi leltiai dbonW uitgave dezer uonrant geschiedt ZONDAG IWOBNpAG In yBLIDAG In de Stadgeschieit de uitgave in den avond van DINS Ag DONDERDAG en ZATEBI Afk M e p g per drie maanden is 1 7 5 noo Jer Jiost 2 j f i Tentoèn zgn voer i ij kundige mi een nanwieti kunnen dan lleen nuttig en ngverheid als der zake nel de itjfjl onden v jirwerpen aan I 4 ondejfzoek onderwerpen en de resultaten van dit onderzoek aan belanghebbenmededeelen De lessen der teiitoonstelliiigen mogen dan velen bitter voorkomen zg kunnen strekken tot het aanbrencen van verbeteringen die de ngverheid en landbouw m staat stellen met vakgenooten te concurreeren De lessen aan Duitschland op de groote tentoonstelling te Philadelphia gegeven zullen voor dit land niet verloren gaan het is opmerkzaam gemaakt op zij A gebreken en zal die zoo mogelgk trachten te herstellen om naderhand ook met eere op het gebied der industrie de overwinning te behalen Op een onlangs gehouden landbouw tentoonsteUmg in Denemarken is ook van Nederland ingezonden en het rapport over die inzendingen uitgebracht is verre van gunstig Mochten wij ouB tot nu toe uit onwetendheid vleien dat onze kaas en boterproductie dat onze melkerg de mededinging tegen andere volken kon uithouden het is nu duidelgk dat dit niet meer het geval is dat andere volkeren op dit gebied met reuzenschreden zgn vooruitgegaan en dat wg tevreden met vroeger behaalde lauweren zgn blgven staan Onze zelfverblinding ging zooverre dat wjj het voor een sprookje hielden dat onze boter en onze kaas het in Engeland niet verder konden brengen dan töt de keukeus dat de eetzalen voor onze producten gesloten waren men vreesde de coiyiurrentie van vreemden niet ons product was immers volmaakt Weder is een waarschuwende stem opgegaan onpartijdige niannen hebben gesproken zal die uitspraak gevolgd worden door het invoeren van doortastende verbeteringen Zgn onze landbouwers over het geheel te veel aan het oude gehecht het wordt hoofdzakelijk veroorzaakt dat zg met het nieuwe niet bekend zgn en over het geheel niet in de geleheid zijn zich naarmede bekend te maken Iets moge reeds gedaan zgn met de stichting der landbouwschool te Wageningen om daarin verbetering te brengen het is volstrekt niet voldoende voor de dringende behoefte Alom moet gelegenheid bestaan om onderwgs in den landbouw te verkrijgen Terecht is dit in andere landen begrepen overal wordt naar middelen gezocht om het landbonwonderwgs te verbeteren hier wacht men nog altgd om doortastende maatregelen te nemen hier wordt nog altgd de hulp der wetenschap versmaad Niet slechts zgn wg niet meer de eerste op het gebied der zuivelbereiding ook in andere zaken op landbouwkundig gebied komen wg in de achterhoede Boomkweekei gen bloemencultunr bemesting en zooveel meer zijn niet wat zij konden en nM esten zgn als de praktgk de ondersteuning de wetenschap inriep als theorie en praktgk samen gingen om naar volmaking te streven Verbetering of liever uitbreiding van het landbouwonderwijs is daartoe dringend noodig aan iedere lagere school in landbouwende streken moesten klassen verbonden zijn waarin buiten de gewone schooluren onderwjjs gegeven werd in dat gedeelte der landbouwwetenschap waaraan het meeste behoefte is en mocht dat te bezwarend zjjn voor de finantiën der gameenten dan zonden eenige gemeenten zich kannen vereenigen om door bevoegde personen de zoo noodzakelgke kennis onder de ingezetenen te verspreiden Wel is nu en dan beweerd dat dit onderwgs geen resultaten zal hebben omdat ds landbouwers daarvan geen gebruik zullen maken de ondervinding heeft reeds op vele plaatsen geleerd dat die vrees ongegrond is en is men slechts begonnen en kunnen de landbouwers de vruchten van dit onderwgs zien in de meerdere vruchten en de hoogere prijzen door hen verkregen die van dit onderwgs voordeel getrokken hebben dan zal het eigenbelang die machtige drijfveer ook tot het goede spoedig atlen aanzetten om van de geschonken gelegenheid gebruik te maken al moet dit ook met geldelgke opofferingen gepaard gaan Twee scholen voor zuivelbereiding in de Krimpenerwaard zonden van groot nut zgn indien de onderwgzers tact genu g bezaten om hun onderwgs smakelgk tié maken en de bestaande vooroordeeléh zooveel mogelgk ontziende de landbouwers bekend maakten met alles wat de wetenschap leert omtrent de eigenschappen van vee en land een kennis tot nu toe door de landbouwers alleen langs den emperischen weg verkregen Kwamen nu nog behalve die lagere landbouwscholen zooals we ze willen noemen in iedere provincie eenige middelbare landbouwscholen waar in een tweejarigen cursus aan jongelieden van 14 tot 16 jaar onderwgs in die vaUcen gegeven werd die met den landbouw in nauw verband stonden en werd de school te Wt45eniogen als landbouwakademie ingericht waar ook een gelegenheid geopend werd bgv door een hal arigen cursus om onderwgzers voor de lagere landbouwscholen te vormen dan zouden zeer spoedig de gunstige resultaten van de toepassing der wetenschap op den landbouw ook hier te lande gezien worden en wg zoudon ons niet meer behoeven te bedroeven dat op een tentoonstelling een beschamend oordeel over onze landbouwproducten moest uitgesproken worden Reeds te veel tijd is met het maken van plannen voorbg gegaan het wprdt tgd om te handelen wil men geen gevaar loopen onze land bouwproducten van de wereldmarkt uit te sluiten Steeds hooger worden de huurprijzen der landerijen jaarlgks moet de opbrengst vermeerderen wil men de wanverhouding die reeds nu ADVBRTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Aïzonderijke Nommers VUP CENTEN min of meer bastaat niet zoo groot maken dat het landbouwbedrgf te gronde moet gaan Tegenover meerdere uitgaven moeten grootere inkomsten overstaan en die zgn alleen te verkrggen door de lessen der wetenschap op het landbouwbedrgl en zgn geheele uitgestrektheid toe te passen Dat de lust bg onze landbouwers daartoe meer en meer wordt opgewekt blgkt uit het in gebruik stellen van verschillende machines iets waarover in vroegere jaren niet zon gedacht zijn Het blgkt ook nit de belangstelling waarmede op verschillende plaatsen de zoogenaamde wandelleeraars ontvangen zgn Wordt de gelegenheid geopend tot het ontvangen van goed landbouwonderwgs het zou ons zeer verwonderen als die gelegenheid niet gretig werd aangegrepen en niet slechts de landbouwende st d het geheele land zou door vermeerdering van welvaart daarvan de vrachten pluklsen Geen geld zon daarom beter kunnen besteed worden dan door het te bestemmen om een flinke regeling van ons landbouwonderwgs tot stand te brengen Geeft het rgk in dit opzichteen goed voorbeeld de provinciën en de gemeenten zullen zeker volgen L BUITENLAND Bailenlandscli Overzicbt Russische berichten erkennen dat zg d st d Bayazid hebben moeten ontruimen Het beleg van Kars is niet alleen opgebroken maar de Turken maken rich volgens sommigen gereed om op Buuisoh gebied over te gaan De Ecmomut acht den tydelyken tegenspoed door de Russen id Armenië geleden meer gerustst Ueni voor den Engelsohen dan voor den Turken Er i niet de geringste waarsohyulgkheid gt het blad dat de Turken m staat zullen ryn den Russischea aa iral terug te slaan al kost het ook meer tijd dan men daoht om hen te verslaan doch de Engelsohen hebbeu uit het weinige dat de Russen tot uu toe vermochten kunnen zien dat hnn mededinger in Azië minder sterk is dan ze vreesden en dat het noodeloos voor hun regcering was reeds een beslissend besluit te nemen wat haar te doen staat om de annexatie van KleinAzie door Rusland te voorkomen Het officieele rapport van den grootvorst Nikolaas over de operatieu aan den Donau wordt thans door buiteulandsche bladen medegedeeld Het is zeer duidelyk en maakt den indruk van volkomen onpartydigheid De schrijver begint liju verhaal op den dag der oorlogsverklaring 34 AprU en geeft eene heldere beschrijving van den opmanoh der troepen Binnen zes dagen moesten zij de aangewezen stellingen hebben bereikt maar door den buitengewoon slechten staat der Rumeensohe spoorwegen was er aanmerkelijke vertraging De overtocht van den Donau was be rekend op 6 Juni maar allerlei onv waohte be lemmsringen vooral de buitengewoon hooge w t terstaiid maakten dat het eerst in het laatsvan Juni daartoe komen kon Van den beginu