Goudsche Courant, woensdag 18 juli 1877

n ei aT stond bet laa rast om eu orertoeht te doen plaali hebben op de punten die thaus weirkehjk daartoe lij gebezigd maar toen ten slotte de 24ïte Juni daarvour was vastgesteld moest weder drie dagen worden gewacht daar het water nog op de oevers stond en t w jl de oveitocht te Brada plaats hebben moest in booten in stsd van over de daar gebouwde brug had het weinig gesclieeld of de Russen zouden geuoodzaidct gewnst t te ïunw Margareli over te gaan in stede van te Siatowa gelijk in het plan lag De toebereidseleu voor den overtocht eu de raogelykheid dat die elders zou raoeten plaats hebben en de middelen die ten slotte werden gebezigd worden uauwk Brig beschreven i e overtocht zelve evenzeer zonder eenige grootspraak Op militairen van beroep heeft dit rapport een zeer goedeu indruk gemaakt De veldheer blijkt een mau te wezen van groote kalmte en veel overleg die zooveel mogeligk door eigen oogeu ziet en ïich lleehts op de rapporten van anderen verlaat wanneer dit oaverinijdelijk is O a ging hy aelf van Bucharest op verkenning zander dat iemand iu het hoofdkwartier daarvan wist Slechte zijn z£er klein gevolg was in het geheim eu wist dit goed te bewaren De beslissing over de toekomst van Europa hangt voor t oogeublik minder af van den gang der krijgsgebeartenisseu dan wel van de houding van Servië en Hmnenlë Het zwaartepunt van den politieken toestand in £ uropa is thans te Bucharest en Kragujevatz gelegen en de oniekerheid omtrent hetgeen zal va gen is te grooter naar gelang de berichten afwisselender zyn Den eenea dag wordt gemeld dat de Kumeaen den Douau z n oveigetrokken den volgenden dag dat zij Servië zijn biuneugemkt vervul geus dat een of en defensisf verbond tegen Turkije tasschen Bumenie en Bervie is gesloten Al dergeÜjjke berichten worden echter b jna onmiddellijk weder tegengesproken cDodat indien zy heden gunstig luiden men er op Jcan rekenen dat zg morgen een tegenovergesteld jtarakter zullen dragen Dit is een ongunstig verschijnsel want die afwisseling ge t althans reekt tot de onderstelling dat gci3a vastheid van ibe uselen heerscht omtrent de 4e volgen gedragslyo ïoadat ieder oogenbUk een gevaadyk berfuit kan worden gsnomen Gevaarlijk smdat indien werkelgk een van de drie vermelde feitSn plaats reep Oostenrijk Uongarye onmiddellijk liandelëiid lou optreden eu hiervan zonden de ge TcJgMi niet kunnen worden berekend De zekerheid dat Ooateuryk mm jho dadelijk zal tusschenbeide tornen en de pressie van den ozaar op de vorsten van Rnmenië en Servië om de neutraliteit te bewaren ign zeker de krachtigste redenen dat de vor stendompien zich nóg in een passieve rol voegen maar men begrijpt hoe weinig er noodig is om hen van houding te doen veranderen daar zg niets liever zouden willen dan handelend tegen Turkije optreden De Prausohc dagbladen houden niet op met berichten van afzetttiug van openbare ambtenaren ma gistrateu onderwijzers in een woord van al degenen wJke direct onder het gezag van den staat geplaatstcgii ot verbonden aan bijzondere instellingen disvan de regeering afhangen zooals b v de grootespoorwegmaatschappijen Elders worden sociëteiten herbergen u koffiehnizen gesloten omdat ftien er van politiek spreekt colporteurs ontneemt men hup broodwinning omdat tij liberale couranten verkoopen Maar in weerwil van al die kwellingen en onbillQkheden blijven ue slachtoffers daarvan kalm bij het verdedigen hunner rechten en rekenen stellig op faun eindelijke zegepraal de zaken vau de reactie worden er niet beter op De organen van de moreele orde prediken ouophoudelijk eeoe onmo f elijke eendracht tusschen de fraction de gematigdste olitieke mannen der ri hterzijde beginnen in te zien dat de veldtocht van Broglie die 16 Mei een anTang genomen heeft een geduchteu slag zal toebrengen aan de conservatieve belangen en vooruitzichten Volgens een schrijven aas de Kolnkche Zetiung iieeft MacrMahon nog geen enkelen candidaat als officieel aangenomen en wil hij uiets weten van de door den Minister de Fourtou voorgestelde Igst aangezien zij hem te Bonapartistisek gekleurd is De hertog Decazes en zijns vrienden hiervan gebruik willende maken om Mac Mahon tot gematigde gevoelens te brengen zochten hem te overreden de Fonrtoa s staatkunde te laten varen en de verzoening met de gematigde republikeinsn mogelijk te maken Dit moet hun gelukt zijn zo dat men thans op iet Elysée geneigd is weder een republikeinsch Kabinet aan t bestuur te roepen iudien de verkieringen aan de republikeinen de meerderheid geven Vóórdat Decazes naar Bordeaux vertrokken is waarheen hij zich voor eenige dagen heeft begeven heeft hij een zijner vrienden van het linker centrum van deze veranderde stemming van Mac Mahon keunis gegeven Hij verzocht hem teveis diens geestverwataten hiervan te verwittigen opdat deze hun gedrag loodanig zonden inrichten dat Mac Mahon na de her kiezing van de 363 ii staa grsteld werd t tegenwoordig JÉUbiaet door csBrepablikeiaKhMiBittwis te vervangen Dat Mac Mahon aldus haifdel i zal iudieu de ri publikuiuen bij de verkiezingen zegevieren wordt üük in de diplomatieke kringen geloofd Doch laat de correspondent er op volgen dit bewijst slechts dat de hertog Decazes aan dé vreemde gcznnteu dezelfde mededeeling heeft gedaan als aan zijn vriend van het Hnker eeiitrum Ook de zitting van den Belgischen Senaat is thans gesloten Vrgdag nam hg de wet waarbij ca 26 millioen frs credieten voor de uitvoering van openbare werken verleend worden na ecue zeer onbeduidende discussie aan BINNENLAND GOUDA 17 Juli 1877 De candidaten voor den gemeenteraad thans IRor de verschillende kiesvereenigiiigen gesteld zijn met eeue enkele uitzondering oude bekenden gelijk blijkt uit t volgend overzicht De heer W J Fortuiju Droogleever was in 1871 even als nu candidaat van Regt voor allen de eenige toen bestaande kiesverceuiging Hij werd gekozen met 325 stemmen De heer Brandt van Straaten was in dat jaar uiet de candidaat van die kiesvereeuiging hg werd bij herslemming gekozen met 227 stemmen Thaus heeft genoemde vereeniging hem candidaat gesteld De heer Mr II J Kranenburg whs in 1871 candidaat van Regt voor allen enl erd bij eerste stemming met 224 stemmen gekozen Thans 13 hij niet de candidaat dier vcreeuigiig De heer C Mesaemaker was in 1871 evenmin als thaus de candidaat dier kiesvereeuiging hij werd toen bij herstemming gekozen met 259 stemmeu De heer P Goedewaagen was in 1873 candidaat der Ooudsche kiesvereeniging doch moest toen voor den candidaat van Gemeentebelang de vlag strijken In 1875 werd hij als candidaat van beide vereenigiugen gekozen in de vacature van Vreutningen met 275 stemmeu Thans is bij alleen candidaat van Oemeentebelang Dr H IJssel de Schepper candidaat van GemeentebeUmg ia thans voor het eerst geproclameerd De beer G A Oudijk thans candidaat van de GoudacAe kietvereeniging en van Regt mor allen was iu 1875 de candidaat van Gemeentebelang eu verkreeg toen 100 stemmen Jhr M dei Kottp thaus candidaat der zelfde vereenigingen verkreej in 1875 104 temniBn Hij was althans in onze Courant noch door eéoe kiesvereeniging noch door kiezers aanbevolen De hesr J M Kortlundt thans candidaat van Regt voor allen werd in IfTS aanbevolen door leden ler Vereenigiiig Oratye en Nederland Hij verkreeg in de gewone vacature 32 iu de buitengewone 11 stemmen Van 12 tot 1 + Juli had het jaarlgksch examen plaats Vctii de Rgks hoogere burgerschool alhier Enkele belangstellenden waaronder Inlen van de commissie von toezicht maakten gebruik van deae gelegenheid om kennis te nemen van Uu gang en de resultaten van het onderwijs aan die inrichting Een leerling der Je klasse N A Kortlandt verliet de school na afgeloopen studiën met diploma Uit de 2e klasse werden naar de 3e bevorderd t A M M Montgn H L de Mink P Nortier E van Dantzig L C P Molija M Koster Pz G Smits J van der Torren Voorwaardelijk L P Hoogendijk en P A van der Goot Uit de Ie naar de 2e klasse gingen over P van der Bijl A C van Aelst M H Waardenburg W Verweij M A A de Bock J J Berkhout J van Krimpen F ö Welter Voorwaardelijk nog P C Verkerk J Koot J W D Molijn eu C A Schouten Ji Overeenkomstig het bericht in ons orig nr hebben HH MM de Keizer en Keizerin van Brazilië Zaterdag onze gemeente een bezoek gebracht üij bezichtigden de geschilderde glazen in de Groote Kerk bezochten het Stedelijk Museum van Oudheden eu brachten voorts en bezoek aan de pijpeofabriek van den heer P Goedewaagen Ongeveer ö uur vertrokken MU MM naar de residentie Aan het plan tot het zenden van een collectieveveeiuzeuding naar de Parijsche wereldtentoonstelling op naam doch buiten btzwaar der kas van HetNbd RundveeStamboek is door 51 personen adhaesiebetuigd s Lands middelen over de zes maanden dezes jaars he jben opgebracht ƒ 46 302 114 28 zijnde ƒ 2 309 868 28 meer dan in hetzelfde tgdvak van 1S76 De raming bedroeg ƒ 44 094 619 00 Uit het verslag van den stand van beheer der Vereeniging het Nederlaadtch Tooneel blijkt dat het eerste jaar zonder verlies sluit Er y zelfs eeii overschot van 77 83 ifet IjpOO meer zou hebben bedragen als uiet de torste termijn vau huur van het Zoinertheater op de rekening van het eerste jaar was gebracht De outvangst der 164 voorstellingen te Amsterdam was ƒ 86 400 te s Hage Ui ƒ 39 80D netto ƒ 16 000 van 22 andere plaatsen ƒ l2 5p0 netto 6700 Aan salarissen minstens 1 3 meer dan de artistcn vroeger genoten is ƒ 96 350 uitgegevcii hetgeen ƒ 128 300 over 12 maanden bedraagt De algemeene onkosten reizen licht orkest bclastini pacht enz bedroegen ƒ 63 000 voor decoratief requisiten enz is ƒ 4300 besteed Aan lofc allinur is bijna ƒ 30 000 ontvangen Van 4 Sept tot 29 Mei zijn 42 stukken ingestudeerd Het buffet bracht wegena het verbod om te rooken slechts ƒ 3300 op De algemeene synodale commissie heeft geantwoord op het verzoek aan hare commissie voor spoed vorderende zaken op 29 Juni gericht om de benoeming van ds Grentzl erg tot lid van de Synode als onwettig te vernietigen op de vroeger door ous medegedeelde gronden en de bijeenroeping van eetie nieuwe vergadering van het Proviuciaid Kerkbestuur ran Gelderland tot het doen van eer e wettige keuze te gelasten De ilgemeene synodale üommissie heeft berieht dat de commissie u 1 die voor spoedvorderende zaken in het midden latende de vraag of de synodale commissie bevoegd zoude zgu de voor de Synode gedane benoemingen te vernietigen eu of niet de beslissing over de toelating van de benoemden aan de Synode zelve zou moeten worden overgelaten van oordeel was dat zg de zaak iu elk geval wegens haar groot gewicht niet zou mogen afdoen en vermits het om de luibijbsid der synodale vergadering te laat is om de geheeie synodale camisissie erm te betrekken haar bij de Synode moet overbretgen opdot deie haar in hare eerste zitting ter hand neme Het is niet duidelgk of ia deze Uitspraak de commissie voor spoedvordereiide Zaken de geheeie sjnodale commissie die er niet in betrokken kan worden slechts sprekende invoert of dat een gedeelte der syngdale commissie bijeen is geweest 4ut die voor spoed vorderende zaken Zeker e4ht i folgens het oordeel vau bevoegdeu de vervarriug iteor deze uil spraak zn r virmeerderd eu kon er geen Wettige Synode tgu vóórdat het Provinciaal Kerkhestiur van Gelderknd een wettige keus heeft gedaan De Synode komt morgen bgeen Zaterdag werd te Amsterdam de jaarlgksclie vergadering van het Genootschap van leeraren afin de Nederlandsche gymnasia eu burgerscholen gehouden Onder de behandelde punten behoort ook het bij kon besluit gc egelde leerplan aan de gymnasia Men kwam tot de conclusie dat dit leerplan in de uitvoering bijna oiioverkomcniijke bezwaren zou opleveren en zou bUjkeu uiet bevorderlijk te e ju aan de OBlwikkeliiig vau het hooger onderwgs maar men besloot tevens geen udrcs san den Minisier vau biunenlaudschs zaken over dit uutwerp in te dienen voordat de ondervinding nadere uitspraak zou hebbeu gedaan Ten aanzien van de bronzen paainuut die volgens een iu Maart jl afgekondigde wet met 1 Juli jl ia omloop zou komen zegt de NederUatdiete Indutlriëel Ziju wij goed ingelicht dan heeft er nog geen bestelling of aanbesteding van bronzen reepen plaatsgehad en is eerst giste i Vrgdag de stempel voorde 2 3centstukken gerrcd gekomen Het departement vau fiimuoiun sehgiit ich zeer langzaam iehaasten of den volke een gruot Verrassing voor tebereiden Wg vernemen dat iu het door het gerechtshof te sGravenhage gewezen arrest waarbg de rechtmatigheid der inbeslagneming van de J Uiniz op de Scheldenader werd uitgemaakt van de egde der Phöitis isberust zoodat thans deze voor de Nederlandschescheepvaart op de Schelde zoo hoogst betangrgkeprocedure is geëindigd N t d D Een Noord amerikaansche entomoloog de heer Riley heeft den Colorado kever bestudeerd Onder de mededeelingen door hem deswege openbaar gemaakt wordt het volgende zeer opmerkelijke feit vermeM de Co oradokever heeft naar gelang hij over verschiUeiitle luchtstreken verspreid is geraakt veranderingen van kleur en kenteekenen ondergaan zoodat de afbeeldingen welke oorspronkelijk juist eu nsowkeurig wareu thans niet altjgd als zoodanig mogen worden beschouwd Naarmate hg ia verspreid gerwit heeft hij het getal züiier voedingaraiddelen vermeerderd zoodat hij zich hoafdzakelijk maar niet uitsluitend bepaalt tot hel loof van den aardappel en den knol maar hij ontstcatenis daarvan vele andere planten aantast In het Zuiden van de Vereenigde Staten geschiedt zijn verbreiding langzaam de reden daarvan moet gedeeltelijk worden gezocht in de geringere uitbreiding aldaar gegeven aan de aardappclteelt maar oomamelijk aan do hoogsre temperatuur welke daar héersohtj De Jploiado ever is een insflot hetvtik ia gems tlgde eu koudere landen tehuis behoort waar de thermometer in het wanne jaargetijde gewoonlijk tot 34 Celsius stggt kan hij niet leven In koudere oorden verdraagt hij de koudere winters wellicht wordt het aantal geslachten welke elkanderouder gunstiger omstandigheden snel opvolgden daarbijecnigermate verminderd Met betrekking tot de veranderde kienrea kenteekenen van den Colórado kever teekent de heer Kiley nog aan dat in Jowa en in Wisconsin eene variëteit voorkomt welke eer wit dan geel mag worden geheetea en die slechts de helft der grootte van den gewoueli Colorado kever verkrijgt Te Doesborgh vond men dezer dagen een vreemdsoortig waterinaeet ter lengte Van ongeveer l s decimeter en ter dikte van een gewonen draad zwart garen k p buik eu staart zijn niet te onderscheiden Vlug in zijn bewegingen komt het in de flesch waarin het bewaard wordt niet tot rust Toen de visscher het ontdekte zat het op een gevangen paling Aangezien oude bedreven visschers zoo iets nimmer gezien hebbeu wordt gevraagd is dit insect bekend en zoo ja hoe is de naam De redactie der N Arnh Ct is bereid aan belangstellende het adres vau het insect op te geven Deo ondcrwgzer koster enz Tan zekere Koordbrabautsche gemeente werd dezer dagen door een derkerkvoogden de waarschuwing gedaan dat zijn kindgedoopt zou worden Daajrbij reikte de man eeubriefje over een klein vierkant papiertje nit eenrekeningenbock voor den predikaat De inhoudluidds alt volgt i Doopt ilit kint A DrieJaanna Ge Boor Uen 15 Mei De zen Jaars 18 77 Hst Ntdtrlauinh OaetMt nor Ooglijden te Utrecht bestaat nu aóhtlien jaar en voor de ochltiende maal beeft de koogieeraar Donden directeur der iosteDing het voorrecht gehad getuigenis te mogen adeggeo van den bloei dier instelling Zij bleef ook uu blijkens hetjongstejaarverslag beantwoorden aan haar tweeledig doel behandeling en verpleging van behoeftige en minvermogende 0 lijt Br en onderw in oogheelkunde Er werden iul878 b handeld 1768 verpleegd 358 Onder de bekondeMco aren 6lè uit de stad Utrecht 283 uit de provincie Utrecht en 194 uit Zuid Holland voor de vMplaogden waren die jfers vcapeclievclijk 16 24 en Sfi Wel is waar kwamen slechts 4 gevallen van kostelooie verpleging voor maar het verslag geeft de verzekering dat geen hulpbehoevende werd afgewezen In het geheel werden 251 groote operatifSu verricht Aan het rapport van den militairen tevens civlelen bevelhebber te Atjeh van 22 Mei jl wordt omtrent den stand van zaken aldaar het volgende ontleend OoatHuit De expeditie tegen liangsar en Modjopait is volkomen geslaagd Om den langen en moeilijken maraeh te voorkomen welke door de troepen gemankt zou moeten zgn indien de operatie vau de ïadjiung rivier af ware ondernomen is getracht geworden om over zee direct in Langsar te vallen hetgeen is gelakt langs de BirimPon tong rivier Na een kort maar hevig gevecht bij het debarkement en het nemen van twee daar gelegen bn tinga werd voortgerukt naar de hoofdplaats Langsar alwaar kort daarop de Eadja Tongkoe Kedjoero an Langsar en daifrna ook de radja van Modjopait hunne onderwc ing in het bivsc kwamen aanbieden De voorwaarden van onderwerping waaronder betaling van het sultan s aandeel in de peperbelasting werden door hem aangenomen en beéedigd waarna op 18 Mei de Nederlandsche vlag uitgereikt en de blokkade der havens opgeheven iverd De troonsopvolger van Perlak Tougkoe Moeda Passangan heeft iu deze zeer goede diensten bewezen Door den radja van Simpang Olim zijn op 12 Mei ƒ 2000 afgedragen als het sultansaandeel in de uitvoerrechten op den peper Van Merdoe wordt gemeld dat zich daar meer ei meer neiging begint te vertoonen tot onderwerj mg en deze eerlang zal volgen H eittuit De hoofden v n de landstreken Koewals Lamboesi en Koewala Daia Toekoe Kadjoeran en Toekoe Hakin hebben hunne onderwerping te Kotta Radja oangeboden eu zijn den ISden jl beëedigd Hierdooi is dat gedeelte van Groot Atjeh wat behoorde tot de Sagi der XXV moekias nu geheel nder ons gezag De expeditie naar Malaboe ia volkomen geslaagd Merbou is getuchtigd waarna de overige kampongs in onderwerping zijn gekomen en een groot gedeelte der hoofden zich tot den radja hebben gewend met belofte zijne bevelen voortaan te zullen opvolgen Eenige hunner hebben te kennen gegeven herwaarts te willen komen om mij persoonlijk hunne onderdanigheid aan den radja en het Gouvernement te betuigen Groot Jtjeh De vijand hield zich bij voortduring rustig alleen kwamen er verscheidene gevallen voor van diefstal van vee eu paarden Aan hen die zich naar hun voorgeven weder te Langkroek wilden vestigen is de vergunning daartoe vooreerst nog niet gegeven omdat door vertrouwde hoofden hunne bedoelingen worden gewantrouwd en zij nog maar alleen bestaan uit een tiental mannen zonder vrouwen of kinderen die bekend staan nis eeu troep spelers en opiumschuivers en verdacht worden van schuldig te zijn aan enkele in den laataten tijd gepleegde misdrijven Zij wonen tbana bij Blangoë en op hunne handeliugen wordt eeu wakend oog gehouden De weersgesteldheid is eenigszius afwisselend de westewinden beginnen door te komen De gezondhifidstoestand is minder goed De correspondent te New York vati het N r d D verbaalt hoe een comité van heeren behoorende tot een der clubs de aardigheid heeft gehad ora eeu onderzoek iu te stellen naar de meer of mindere lichamelijke schoonheid van de Amerikaausche vrouwen in de ariatocratiacbe en in de arbeidende klasse Met een ongewonen ijver ging men aan het zoeken naar schoonheid en al spoedig splitste zich het comité in twee partijen waarvan de een aan de arbeidende klasse den palm toekende van de Cr ine de la crème de ander de bevalligheid uitbazuinde van de aristocratische helft Eindelijk luidde de uitspraak dus ofschoon in bevalligheid bcgaafdhedeu eu ontwijfelbaar in de meeste hoedanigheden des geestes die de bekoorlijkheid der sekse utmaken de hooggeboren en welopgevoede dames van de rijkere klasse verheven waren boven hare meer nederige Zusters die in ongeziene plaat n arbeiden hebben wij bevonden dat het bijwonen van fashionable vermaken zware maaltijden eu laat opblijven voor een groot gedeelte de natuurlijke schoonheid der dames van de hoogste klasse verwoest en dat hare hebbelijkheid om ziob in bespottelijke kleederen te steken nauw te rijgen een hoop valsch haar te dragen enz haar dikwijls belachelijk maakt hare gezondheid ondermijnt zoodat de palm dient toegereikt te worden voor de physieke schoonheid aan de jonge meisjes wier wangeu gekast werden door den morgendauw en wier kleur verhoogd werd door de morgeulucht Het rapport besloot met de woorden Hare vormen zgn bevallig als de wiegelende palm en niet te streng besloten door ie maliën van het corset Gezondheid jaagt door haar aderen en een zoete tevredenheid uest dt als eeu duif in hare onschuldige harten die den lach van haar lippen doet vloeieu als muziek Het comité oordeelt daarom dat aan de burgermskjes van New York de eerepalm der schoonheid moet worden toegekend Men mcidi uit Nisse van 15 Jnli Eergisteren in den laten avond circa half twaalf uur werd eene dienstmeid alhier zekere A P dooreen paar mannen die op haar hulpgeschreeuw toeschoten bijna levenloos uit den diepen dorpspnt gered In den vooravond had zij twist gekregen met haren vrijer omdat zij naar diens meening op de Hi inkeiiszai dache kermis zich te vrij met andere jongens had aangesteld Verschillende omstandigheden brachten op het vermoeden sedert door hare bekentenis nadat ze het bewustzijn bad herkregen bevestigd dat de vrijer genaamd Anthonie Goud eu van beroep schaapherder nit jaloezie een aanslag op haar leven gepield heeft door haar naar die gevaarlijk diepte te aleuren en daarin te werpen Heden doet de justitie uit Middelburg overgekomen een onderzoek A Goud is reeds geboeid naar de gevangenis te Middelburg overgebracht Inhoud van Cekes WETENSCHAPPELIJK GEDEELTE De Microscoop voor den natunronderzoeker door II Bos LANDBOUW en VEETEELT Het voederen en inkuilen van Maïs Mest en bemesting iu den Bommelerwoard door v H Bezwaren tegen het Uurhamvee Keuring van vee dat Toor uitvoer bestemd is Vraagbus GKMëNGDE BERICHTEN TarU tfit de Pers iewoj n en te licht bevonden door dr M Salverda MARKTBERICHTEN ADVERTENTIEN Aan het bureau van politie zijn de navolgende in deze gemoente gevonden voorwerpen gedeponeerd Een Botervloot een gouden Oorbel een bos Sleutels een Sleutel een gouden Ring met diamanten steen een onderstuk vau een gouden Oorbelletjc een ijzeren Armbua een zwarte Omslagdoek INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur t Wij verzoeken u beleefd het onderstaande te plaatsen in antwoord op het stuk de verkiezing van den heer Bonte voor zoover de poiuhcie Kietvereeniginf daarin betrokken wordt Niet dat wij jeder oogeublik gereed staan noijh lust hebben alle voorkomende stukjes te beantwoorden maar in dit geval waar de heer B leeraar aan de H B S een onderteekend stuk inzendt dat onder het nette gewaad van flinke stijl en gematigde uitdrukkingen zooveel hatelijks bevat voor onze vereeniging achten wij het plicht een enkel woord mede te spreken Allereerst wordt de wijze waarop de Goudiche Kietvereeniging den heer Mesaemaker deed vallen beneden all critiek gevonden De heer B schgnt de G K als één persoon te beschouwen die eerst rekenschap geeft waarom hij zoo en niet anders stemt doch vergeet dat ruim veertig kiezers ieder voor zich uit de negen gestelde candidajfn een vijltal moesten kiezen en geen van allen De praatjes als of er complotten gesmeed zijn waarop dan ook dit idee van den heer Boute schijnt gebouwd te zijn blijven onbewezen wij gelooven er niet aan en al ware het zoo dan zoude de heer K toch uiet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hetgeen doot eenige harer leden buiten af gedatu werd Doch nu volgt de gemoedelijke vraag aan deheeren Oudijk en de Botte of zij na de vermakelijke openbaringen een candidatuur van de OoudacheKietvereeniging kunnen aanvaarden J Het getuigt werkelijk van weinig ttmiga deheer B die openbaring vermakelijk vindt i j vinden het treurig dat er leden van den ra lijn Tanwien zulk eeu openbaring kan geschied Doch nog meer De heer Bonte keurt het ten stremie af dat een lid van het bestuur zich op de Voogte stelt van een afkeuringswaardig feit bij een der betrokken personen zelf Hoe zoude de beer B wel gehandeld hebben Of is ZEd van odrdeel dat de Budsleden te hoog staan om bij znlk een ernstig feit ondervraagd te worden Wij begrijpen uiet hoe de heer Bonte daarna kan spreken over het patronaat eener Kietvereeniging en eene quasi geestige beschrgving kan geven over de ervaringen welke de hh O en de B zullen beleven bij den aanleg bv eener waterleiding of bij het besluit omtrent de opruiming der faccalien Geen enkel feit geeft den heer Bonte het recht alzoo over de Goudscke Kietvereeniging te spreken en het geheel geeft ons en zal vertrouwen wij vj ij algemeen minder den indruk geven van een crnstii e eu uit volle overtuiging geschreven stuk dan wel als eeu handige kiesmanoeuvre Bet Betluur der GoadtcAe Kietvereeniging Laatste Berichten Londen 16 Juli Uit Konstantinopel verneemt Reuters office van heden dat 18 bataljons Russen door Bulgaren geleid den Balkan door den Schipkapas passeerden en te Yenisaghra aankwamen Berlijn 16 Juli Tegenover hst bericht dat het I uitsche eskader der Middellaudsche Zee zich met de Fransche en Engelache eskaders in de Besikabaai vereenigen zal wordt gemeld dat het Duitsche eskader in t geheel geen bevel heeft om naur do Besika baai te gaan St Petersburg 16 Juli Als officieel wordt uit Timowa van 15 dezer bericht dat de voorhoede van het Russische leger den 13 dezer s avonds ten 5 i b den Balkan is overgetrokken zonder een schot te doen Den volgeuden namiddag ten 2 ure bezette generaal Gurko de plaats Khankion waar zich 300 Nizama bevonden die de vlucht namen De Turken ziju teruKgetrokken naar het dorp Konawo De Russen hadden één doode en vijf gewonden Weenen is Juli AandeWi CorrM wordt heden uit Petersburg gemeld Het leger rukt voort op den Balkan Gisterenavond namen de Russen stormenderhand het dorp Simovitz nabij Nicopolis Vervolgens werden de hoogten bezet die deze plaats bestrijken waarbij eene groote hoeveelheid ammunitie werd buit gemaakt De Turken vreezende omsingeld te worden trokken zich heden met het garnizoen terug en de Rnasen bezetten Nicopolia lat door de Turken vcrl iten was Eeu Eumeensche batterij nabij Iskass baslookte de Turken in de flank